Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΜΠρΑθ.7492/2002 Σοφία Τζουμερκιώτη


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως: 7492/2002

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σοφία Τζουμερκιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Αυγούστου 2002, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: [όνομα ΜΗΤΕΡΑΣ] συζύγου [όνομα και επώνυμο ΠΑΤΕΡΑ], το γένος[ΜΗΤΕΡΑΣ], κατοίκου Αθηνών, οδός [διεύθυνση ΜΗΤΕΡΑΣ], η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Χριστοφίλη.

Του καθού η αίτηση: [όνομα επώνυμο και πατρώνυμο ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου Αθηνών, οδός [διεύθυνση ΠΑΤΕΡΑ], ο οποίος δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-7-2002 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 8394/18-7-2002 και προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την 1953/12-8-2002 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Ανδρέα Νικητόπουλου, που με επίκληση προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 18-7-2002 και με αριθμό καταθέσεως 8394/18-7-2002 αιτήσεως με τις κάτω από αυτή πράξεις καταθέσεως και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 20-8-2002, που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας, στον καθού η αίτηση. Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, που εκφωνήθηκε η υπόθεση με τη σειρά της από το έκθεμα και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην, ωστόσο το Δικαστήριο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, αφού αυτή δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με υπό κρίση αίτηση η αιτούσα ζητεί, λόγω συνδρομής επείγουσας περιπτώσεως, να διαταχθεί η προσωρινή ανάθεση σ' αυτήν της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων [όνομα 12χρονης ΚΟΡΗΣ], [όνομα 6χρονου ΥΙΟΥ] και [όνομα 2χρονου ΥΙΟΥ], που απέκτησε με τον καθού, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση,να επιδικασθεί προσωρινή μηνιαία διατροφή για τα τέκνα και για την ίδια, η οποία από εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση και αδυνατεί να εργασθεί, το ποσό των 1.400 ευρώ και να της παραδώσει ο καθού τα αναφερόμενα κινητά πράγματα. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 και 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και όσον αφορά το πρώτο αίτημα, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510,1511,1512,1513,1514,1518 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ.

Είναι όμως αόριστα και ανεπίδεκτα δικαστικής εκτιμήσεως και ως εκ τούτου απορριπτέα τα αιτήματα α) περί επιδικάσεως προσωρινής διατροφής στην ίδια, διότι δεν επικαλείται, για το ορισμένο της αιτήσεως, αδυναμία να διατραφεί από δικούς της πόρους, δεν προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που δικαιούται να της προκαταβάλει ο σύζυγος ως μηνιαία διατροφή, τις ανάγκες της που προσδιορίζουν το ποσό της διατροφής που πρέπει να καταβληθεί, τα εισοδήματα και τις εν γένει οι οικονομικές δυνατότητες του καθού, που θα συνεκτιμηθούν για τον υπολογισμό της οφειλόμενης διατροφής (Κ. Μπέη, Πολ. Δικονομία, Κεφ. ΣΤ' σελ. 640, ΑΠ 1661/1997 Ελ. Δνη 39. 1293), β) περί επιδικάσεως προσωρινής διατροφής στα τέκνα, διότι δεν εκτίθεται ότι δεν έχουν πόρους ή εισοδήματα για να μπορούν να αυτοδιατρέφονται, δεν προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που δικαιούται το καθένα να του προκαταβάλει ο καθού ως μηνιαία διατροφή, τις ανάγκες αυτών που προσδιορίζουν το ύψος της διατροφής, τα εισοδήματα και τις εν γένει οικονομικές δυνατότητες του καθού (Κ. Μπέη, όπου παραπάνω σελ. 645), γ) περί αποδόσεως των κινητών πραγμάτων (ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο, τηλεόραση, τραπεζαρία, καθρέπτη, κρεβατοκάμαρα και «διάφορα άλλα μικροαντικείμενα που χρησιμοποιούσαμε για τις οικογενειακές μας ανάγκες», χωρίς καν να προσδιορίζονται), διότι, ενόψει του ότι η κατανομή των κινητών γίνεται με διαφορετικούς κανόνες, ως προς εκείνα που ανήκουν στην κυριότητα ενός και διαφορετικά ως προς εκείνα που ανήκουν και στους δύο από κοινού, δεν εκτίθεται αν αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στην ίδια ή στο σύζυγο ή σε αμφοτέρους και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις τα πραγματικά γεγονότα, που, κατά το άρθρο 1394 ΑΚ, συνιστούν τις περιστάσεις οι οποίες επιβάλλουν κατά τις αρχές της επιείκειας την παραχώρηση της χρήσης των προσδιοριζόμενων επιδίκων οικιακών αντικειμένων στην αιτούσα, ή κατά το άρθρο 1395 ΑΚ, συνιστούν τις προσωπικές ανάγκες καθενός από τους συζύγους και στηρίζουν την επιεική κρίση για αποκλειστική χρήση των κινητών που ανήκουν και στους δύο από κοινού και όσον αφορά την παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, που κατά τα εκτιθέμενα ανήκει και στους δύο, δεν εκτίθενται τα πραγματικά γεγονότα, που κατά το άρθρο 1395 ΑΚ, συνιστούν τις προσωπικές ανάγκες καθενός από τους συζύγους και στηρίζουν την επιεική κρίση για αποκλειστική χρήση από την αιτούσα (Κ. Μπέη, όπου παραπάνω, Κεφ. Ζ', σελ. 886, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία ΑΚ, Β' τόμος, κάτω από τα άρθρα 1394 και 1395 σελ. 1914). Επομένως η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική πλευρά.

Από την ένορκη κατάθεση της μαρτύρα της αιτούσας [όνομα και επώνυμο ΠΕΘΕΡΑΣ - ΜΗΤΕΡΑ της αιτούσας ΜΗΤΕΡΑΣ], που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και τους ισχυρισμούς της αιτούσας (σημειώνεται ότι δεν προσκομίζονται έγγραφα), πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο, σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 26-12-1986, από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, την [όνομα 12χρονης ΚΟΡΗΣ], τον [όνομα 6χρονου ΥΙΟΥ] και τον [όνομα 2χρονου ΥΙΟΥ], γεννηθέντα τα έτη 1990, 1996 και 2000 αντίστοιχα και τον τελευταίο καιρό, πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Αθήνα, επί της οδού [διεύθυνση ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ]. Οι προσωπικές σχέσεις των διαδίκων δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και τον τελευταίο καιρό εντάθηκαν, οπότε στις 26 lουνίου 2002 διασπάσθηκε η έγγαμη συμβίωση, τα δε τέκνα συμβιώνουν με τον πατέρα τους. Λαμβανομένων υπόψη του φύλου, της ηλικίας και του δεσμού των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων με αυτούς, του τόπου και του τρόπου διαβιώσεως, του κοινωνικού και επαγγελματικού βίου αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον των τέκνων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, με σεβασμό της ισότητα μεταξύ των γονέων, επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια αυτών στην αιτούσα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως κατ' ουσία βάσιμη και να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων. Ο καθού πρέπει να καταδικασθεί σε μέρος της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας, λόγω της μερικής νίκης και ήττας (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥ Σ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας ερήμην του καθού η αίτηση.

Απορρίπτει όσα κρίθηκαν στο σκεπτικό ότι πρέπει να απορριφθούν.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων [όνομα 12χρονης ΚΟΡΗΣ], [όνομα 6χρονου ΥΙΟΥ] και [όνομα 2χρονου ΥΙΟΥ].

Καταδικάζει τον καθού σε μέρος της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, στις 11 Οκτωβρίου 2002.

 Εκδοθείσσα στις 11/10/2002.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον των τέκνων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, με σεβασμό της ισότητα μεταξύ των γονέων, επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια αυτών στην αιτούσα"


Αυτό το απόσπασμα απο την απόφαση τα λεέι όλα. είναι η κλασική, μασονικής εμπνέυσεως τυποποιημένη παράγραφος "παντέντα" που ανιχνέυεται ουσιαστικά σε όλες τις αποφάσεις. Κρύβει όχι απλώς την ανισότητα αλλά λειτουργεί ξεκαθαρά μητριαρχικά υπερ των γυναικών και κατά των ανδρών.

Οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες ανάγκες ενός παιδιού εναρμονίζονται και μόνο παρουσίας και των δύο γονέων, Πατρός και μήτέρας.

Το συμφέρον των τέκνων δεν μπαίνει σε ζυγαρίες και υποκειμενικές δικαστικές εκτιμήσεις βάση διάφορων ψευδοψυχολόγων.

Το "Προσωρινώς" εννοείται πάντα ως μόνιμο.

Ανώνυμος είπε...

"το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον των τέκνων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, με σεβασμό της ισότητα μεταξύ των γονέων, επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια αυτών στην αιτούσα"


Αυτό το απόσπασμα τα λεέι όλα. είναι η κλασική, μασονικής εμπνέυσεως τυποποιημένη παράγραφος "παντέντα" που ανιχνέυεται ουσιαστικά σε όλες τις αποφάσεις. Κρύβει όχι απλώς την ανισότητα, αλλά λειτουργεί ξεκαθαρά μητριαρχικά υπερ των γυναικών και κατά των ανδρών.

Οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες ενός παιδιού εναρμονίζονται και μόνο παρουσίας και των δύο γονέων, Πατρός και μήτέρας.

Το συμφέρον των τέκνων δεν μπαίνει σε ζυγαρίες και υποκειμενικές δικαστικές εκτιμήσεις βάση διάφορων ψευδοψυχολόγων.

Το "Προσωρινώς" εννοείται ως μόνιμο.

"ΝΕΜΕΣΙΣ" είπε...

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ~ ΔΙΚΑΣΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΔΡΩΝΤΑΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΟΡΦΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΚΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΤΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (Άρθρο 239 Π.Κ.) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (Άρθρο 259 Π.Κ.) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (Άρθρο 232 Π.Κ.) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ (Άρθρο 137 Α’ Π.Κ. & Άρθρο 137 Β’ Π.Κ.) ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΕΡΚΑΚΟΥΡΓΗΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΕ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

http://nemesis.pa-sy-a.gr/2011/12/26/00-00/pa-sy-a_nemesis_2011-12-26_00-00.htm#plohghsh_05

http://nemesis-pa-sy-a.blogspot.com/2012/01/3-74922002-11102002.html

"ΝΕΜΕΣΙΣ" είπε...

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ~ ΔΙΚΑΣΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΨΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ~ ΓΥΝΑΙΚΙΣΤΙΚΟ ~ ΑΜΑΖΟΝΙΚΟ ~ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "του φύλου, της ηλικίας και του δεσμού των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων με αυτούς" - ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "τα δε τέκνα συμβιώνουν με τον πατέρα τους. Λαμβανομένων υπόψη του φύλου, της ηλικίας και του δεσμού των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων με αυτούς" - ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "του δεσμού των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων με αυτούς" - ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "του τόπου και του τρόπου διαβιώσεως, του κοινωνικού και επαγγελματικού βίου αυτών" - ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΑΥΤΩΝ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον των τέκνων" - ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "πως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους" - ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "με σεβασμό της ισότητα μεταξύ των γονέων" - ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΟΤΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΕΞΑΠΑΤΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ - "Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως κατ' ουσία βάσιμη και να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων" - ΔΙΟΤΙ ΠΑΡ' ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΙΠΟΤΑ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤ' ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΨΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΚΡΙΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΑΡΑΔΙΑΣΕ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ: - "Ο καθού πρέπει να καταδικασθεί σε μέρος της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας, λόγω της μερικής νίκης και ήττας (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ)." - ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΕΛΑ ΤΗΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΤΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΩΤΕΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟ ΑΝΔΡΑ-ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΕΜΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΜΕΓΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ


http://nemesis.pa-sy-a.gr/2011/12/26/00-00/pa-sy-a_nemesis_2011-12-26_00-00.htm#plohghsh_05

http://nemesis-pa-sy-a.blogspot.com/2012/01/3-74922002-11102002.html