Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

4517-2010 ΜΠρΑΘ ΤΣΑΦΙΤΣΑ ΑΝΘΙΑ.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 4517/2010
(γενικός αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 56926/23-03-2010)
(αριθμός κατάθεσης δικογράφου α' αίτησης 4489/23-03-2010)
(γενικός αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 70130/16-04-2010)
(αριθμός κατάθεσης δικογράφου β' αίτησης 5702/16-04-2010)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ανθία Τσαφίτσα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε µε κλήρωση σύμφωνα µε το νόμο.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 19η Μαΐου 2010, χωρίς τη σύ­μπραξη γραμματέα, για να δικάσει (α) την αίτηση µε γενικό αριθμό κατάθεσης 56926/23-03-2010 και µε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4489/23-03-2010 και µε α­ντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας µε το ανήλικο τέ­κνο και (β) την αίτηση µε γενικό αριθμό κατάθεσης 70130/16-04-2010 και µε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 5702/16-04-2010 και µε αντικείμενο την προσωρινή ανάθεση επιμελείας, την προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκου τέκνου και την προσωρινή κατανομή κινητών, μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (α' αίτηση)- ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ (β' αίτηση): [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧΧ, που παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Γεωργίου Παναγιωτόπουλου του Δ.Σ.Α/(ΑΜ        18917) και Μαρίας Κευγά του Δ.Σ.Α. (ΑΜ 22891).
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ (β' αίτηση) -ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ(α' αίτηση): [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ]του ΧΧΧΧΧ, συζύγου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, για λογαριασμός της και ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια της αβάπτιστης ανήλικης κόρης της που γεννήθηκε την 24-06-2009, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεωργίου Καρανάσιου του Δ.Σ.Α. (ΑΜ 24917) .
 Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων α­νέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Φέρονται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό (α) η αίτηση µε γενικό αριθμό κατάθεσης 56926/23-03-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4489/23-03-2010, µε αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας µε το ανήλικο τέκνο και (β) η αίτηση µε γενικό αριθμό κατάθεσης 70130/16-04-2010 και µε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 5702/16-04-2010 και µε αντικείμενο την προσωρινή ανάθεση επιμελείας, την προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκου τέκνου και την προσωρινή κατανομή κινητών, οι οποίες πρέπει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 246 και 591 § 1 του ΚΠολΔ, να συνεκδικασθούν γιατί είναι συναφείς μεταξύ τους, διευ­κολύνεται έτσι και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επέρχεται δε και μείωση των εξόδων.
2. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1394 ΑΚ ορίζεται: «Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, ο καθένας από τους συζύγους δικαιούται να παραλάβει τα κινητά που του ανήκουν, ακόμη και αν τα χρησιμοποιούσαν και οι δύο ή και µόνος ο άλλος σύ­ζυγος. Υποχρεούται όμως να παραχωρήσει στον άλλο σύζυγο τη χρήση των οικιακών αντικειμένων που του είναι απολύτως απαραίτητα για τη χωριστή του εγκατάσταση, αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις για λόγους επιείκειας». Επίσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1395 ΑΚ ορίζεται: «Οι σύζυγοι κατανέμουν, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, τη χρήση των κινητών που ανήκουν και στους δύο, σύμφωνα µε τις προ­σωπικές τους ανάγκες. Αν διαφωνούν, η κατανομή γίνεται από το δικαστήριο που μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση για τη χρήση που παραχωρεί». Από τις ανωτέρω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι η τοιαύτη ρύθμιση της κατανομής των κινητών πραγμάτων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων, αφορά µόνο τη χρήση των εν λόγω κινητών, η οποία είναι προσωρινή µη συνιστώσα και οριστική επιδίκαση της κυριότητας, νομής και κατοχής αυτών. Για τις ανωτέρω αξιώσεις πα­ραλαβής των αναγκαίων κινητών πραγμάτων προς χωριστήν τους εγκατάσταση, όπως και της κατανομής της χρήσης των κοινών πραγμάτων, ο κάθε σύζυγος έχει το δικαί­ωμα έγερσης κύριας αγωγής µε αίτημα την παραλαβή των αναγκαίων κινητών πραγ­μάτων προς χωριστή του εγκατάσταση και την κατανομή της χρήσης των κοινών τοι­ούτων, όχι τη διανομή, η οποία όπως και η διάθεση της μερίδας του κοινωνού πρέπει να αποκλείεται όσο διαρκεί η διάσταση, για να µη ματαιώνεται ο σκοπός της διάτα­ξης. Αφορά µόνο τη χρήση και όχι την οριστική επιδίκαση κυριότητας, νομής και κα­τοχής. Ο σύζυγος στον οποίο παραχωρούνται τα κινητά πράγματα (οικιακά αντικεί­μενα, στην έννοια των οποίων δεν περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο) δεν αποκτά κάποιο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σ' αυτά, αλλά µόνο ενοχικό δικαίωμα χρήσης έχει (βλ. Ι. Δεληγιάννης Οικογενειακό Δίκαιο, έκδοση 1987 τόμος ΙΙ σελ. 201). Ο περιορισμός του δικαιώματος χρήσης στα κινητά που είναι απολύτως αναγκαία για το µη κύριο σύζυγο µε βάση τις ειδικές περιστάσεις που υπάρχουν και εφόσον λόγος επιείκειας το επιβάλλει, υποδηλώνει την πρόθεση του νομοθέτη για την εξασφάλιση μιας ελάχι­στης δυνατής χωριστής διαβίωσης. Το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη απο­ζημίωση για τη χρήση των κοινών κινητών πραγμάτων που παραχωρεί. Η αποζημίω­ση αυτή έχει εν μέρει την έννοια ανταλλάγματος για τη χρήση που παραχωρείται και αποσκοπεί να εξισορροπήσει την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών κάθε συζύ­γου από την κατανομή της χρήσης των κινητών πραγμάτων. Γι' αυτόν το λόγο είναι εύλογη. Για τον προσδιορισμό της υπολογίζονται όχι μόνον οι εφαρμοζόμενες διατά­ξεις για τη μίσθωση πράγματος, αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες των σχέσεων των συγκεκριμένων συζύγων (ΕφΔωδ 227/2006, Νόµος, ΕφΑθ 513/1995, ΕλλΔνη 1996t 1114, ΠΠρΚαρδ 34/1992, ΑρχΝ 1993,232, ΜΠρΘεσ 4595/1986, Αρµ 1986, 1087).
3.Με την πρώτη από τις συνεκδικαζόµενες αιτήσεις, ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά η προ­σωπική του επικοινωνία µε την γεννηθείσα την 24-06-2009 αβάπτιστη ανήλικη κόρη του, που έχει αποκτήσει από τον γάμο του µε την καθής, µε την οποία ήδη βρίσκεται σε διάσταση, ν' απαγγελθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, για κάθε περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την μετά του ανηλίκου τέκνου του επικοινωνία του όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε ως προς το παρεπόμενο αυτό αίτημα η αίτηση του µε αντίστοιχου περιεχομένου δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων του στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε επί του δικογράφου της αιτήσεως, και τέλος να επιβληθούν σε βάρος της αντιδίκου του τα δικαστικά του έξοδα. Πε­ραιτέρω, µε τη δεύτερη από τις συνεκδικαζόµενες αιτήσεις, η αιτούσα ιστορούσα ότι η μετά του καθού η αίτηση νομίμου συζύγου της έγγαμη συμβίωση έχει ήδη οριστικά διασπασθεί, ζητά, επικαλουμένη επείγουσα περίπτωση, ν' ανατεθεί σ' αυτή προσωρινά η επιμέλεια της γεννηθείσας την 24-06-2009 αβάπτιστης ανήλικης κόρη τους, ενώ για λογαριασμό αυτής, της οποίας έχει ήδη εν τοις πράγμασι τη φροντίδα ανατροφής της, ζητά να υποχρεωθεί ο καθού η αίτηση πατέρας της, από της κοινοποιήσεως της ενδίκου αιτήσεως, να συνεισφέρει προσωρινά για τη διατροφή της, το ποσόν των 725 ευρώ κατά μήνα, προκαταβολικά και µε το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής εκάστης μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση. Περαιτέρω, επικαλουμένη, ότι ο καθού κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής τους της φέρονταν απειλητικά, υβριστικά και προσβλητικά, µε αποκορύφωμα την εκ μέρους του χειροδικία σε βάρος της την 12-03-2010, ζητεί ν' απαγορευθεί να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, καθώς να της τηλεφωνεί, πλέον των όσων αναλυτικά αναφέρει, καθώς και ν' απαγγελθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος του, για κάθε περίπτωση που ήθελε παραβιάσει τη σχετική διάταξη της απόφασης που θα εκ­δοθεί. Τέλος, εκθέτοντας ότι ο καθού παρακρατεί παράνομα σε άγνωστο μέρος τα αναφερόμενα αναλυτικά κατ' είδος και αξία στην αίτηση κινητά πράγματα, τα οποία αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του εγγάμου βίου µε δικά της οικονομικά μέσα, καθώς και το µε αριθμό κυκλοφορίας ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΙΧΕ αυτοκίνητο, αξίας 7.500 ευρώ, του οποίου η άδεια κυκλοφορίας είναι στο όνομα του καθού, αλλά αποκτήθηκε ομοίως µε δικά της χρήματα, ζητά την επιστροφή της οικοσκευής είτε σε είδος είτε σε χρήμα και την απόδοση του ΙΧΕ αυτοκινήτου ή την επιστροφή του ποσού των 7.500 ευρώ και τέλος να επιβληθούν σε βάρος του αντιδίκου της τα δικαστικά της έξοδα. Οι αιτήσεις αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο φέρονται να δικαστούν ενώπιον αυτού του Δικα­στηρίου µε την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 683 § 1 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 57, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520 ΑΚ, άρθρα 6, 7§ 2, 9 του ν. 350012006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, 176,728 § 1 εδ. α', 729 § § 1 και 2,731,732,735 και 947 § § 1 - 2 του ΚΠολΔ, εκτός από τα αιτήματα της δεύτερης συνεκδικαζόμενης αίτησης περί επιστροφής της οικοσκευής και απόδοσης του αυτοκινήτου τα οποία απορρίπτονται ως µη νόμιμα, σύμφωνα µε τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθόσον' αφενός µεν άγουν σε ικανοποίηση του δικαιώματος της αιτούσας (άρθρο 692 § 4 του Κ.Πολ.Δ.) (ΜΠρΣαµ 129/1998, ΑρχΝ 1999,410), και αφετέρου δε η αιτούσα, σύμφωνα µε όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, νομιμοποιείται κατά την παρούσα διαδικασία να ζητήσει να παραλάβει τη χρήση µόνο των αναγκαίων κι­νητών πραγμάτων προς χωριστή της εγκατάσταση και την κατανομή της χρήσης των κοινών τοιούτων, στα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται το αυτοκίνητο, αφού δεν αποτελεί στοιχείο της οικοσκευής και δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση των άνω διατά­ξεων, και όχι την απόδοση των άνω κινητών. Επομένως, κατά τα λοιπά, πρέπει οι ως άνω αιτήσεις να ερευνηθούν περαιτέρω κατ' ουσίαν.
4. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] και [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] του ΧΧΧΧΧΧΧ, που εξετάσθηκαν ενόρ­κως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, τα εκατέρωθεν ισχυριζόμενα, σε συνδυασμό και µε όλη γενικώς τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα εξής πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι σύζυ­γοι τέλεσαν νόμιμο, την 9η Μαρτίου 2009, γάμο και εγκαταστάθηκαν σε κατοικία, στο χχχχχχχχ χχχχχχχχχ, κατά παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου από τον πατέρα του αιτούντος συζύγου στο ζεύγος των διαδίκων συζύγων, απέκτησαν δε ένα αβάπτι­στο, θήλυ τέκνο, που γεννήθηκε την 24η Ιουνίου 2009 και διανύει τον ενδέκατο μήνα της ηλικίας του. Η έγγαμη όμως συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και, τελικά, την 12η Μαρτίου 2010, διασπάρθηκε οριστικά, µε την αποχώρηση της διαδίκου συζύ­γου από τη συζυγική κατοικία, κατόπιν μεταξύ τους φραστικού επεισοδίου που κατέ­ληξε µε την εκ μέρους του αιτούντος χειροδικία σε βάρος της καθής. Για το επεισόδιο αυτό, κατόπιν εγκλήσεως της καθής, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του αιτού­ντος, για εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση, ενώ η υπόθεση εισήχθη µε την αυτόφωρη διαδικασία προς εκδίκαση την 26-03-2010 στο Β' Αυτόφωρο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 15-12-2010. 'Έκτοτε, το ανήλικο τέκνο τους διαμένει µε τη μητέρα του, ήδη δε, κατά την επιχειρηθείσα από το Δικαστήριο προ της ενάρξεως της συζητήσεως, στα πλαίσια της διατάξεως του άρθρου 681Γ' του ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και στην προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών  μέτρων, συμβιβαστική προσπάθεια, οι διάδικοι σύζυγοι οδηγήθηκαν σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους, σχετικά µε την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας του προσώπου του, τούτων, ειδικότερα, συναποδεχθέντων όπως αυτή ανατεθεί προσωρινά στη μητέρα του. Η τοιαύτη λύση, στην οποία συγκλίνουν οι διάδικοι σύζυγοι πα­ρίσταται προφανώς επωφελής για το ανήλικο τέκνο τους, ιδία αν ληφθεί υπ' όψιν ότι, µε το τρόπο αυτό, αφ' ενός καλύπτεται η ιδιαίτερη, λαμβανομένης υπ' όψιν της βρε­φικής του ηλικίας, ανάγκη του για τη μητρική στοργή, αγάπη και φροντίδα και αφ' ετέρου διασφαλίζεται το ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή του πατέρα του, του διατηρούντος την από κοινού µε τη μητέρα του άσκηση των λοιπών λειτουργιών της γονικής του μερίµνης, σε κάθε κρίσιμο ζήτημα, που ήθελε προκύψει μέχρι οριστικής ρυθμίσεως του τρόπου ασκήσεώς της. Συνακόλουθος, πρέπει να εκδοθεί απόφαση σύμφωνη µε την, περί το προαναφερόμενο ένδικο ζήτημα, συμβιβαστική προσέγγιση των διαδίκων συζύγων, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Μετά ταύτα τυγχάνει αυτονόητο το δικαίωμα του αιτούντος πατέρα του ανηλίκου για προσωπική επικοινωνία μαζί του, η οποία επιβάλλεται, άλλωστε, και για λόγους ομαλής ψυχο­σωματικής και συναισθηματικής του αναπτύξεως. Επομένως και αφού πιθανολογή­θηκε επείγουσα, εν προκειμένω περίπτωση, υπό την έννοια ότι επιβάλλεται, πρωτί­στως από το συμφέρον του ανηλίκου, όπως η επικοινωνία µε τον πατέρα του αρχίσει αμέσως και είναι συνεχής, πρέπει, κατά μερική παραδοχή και ως ουσία βασίµου της ενδίκου αιτήσεως, να ρυθμισθεί η µετ' αυτού επικοινωνία του αιτούντος πατέρα του κατά τον ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενο τρόπο. Ειδικότερα εδώ πρέπει να ση­μειωθεί ότι ως γνωστό τα βρέφη, και τέτοιο θεωρείται και η ανήλικη κόρη των διαδί­κων που, όπως προαναφέρθηκε, διανύει τον ενδέκατο μήνα της ηλικίας της, καλό εί­ναι να μην αναστατώνονται µε την παρατεταμένη απουσία τους από το χώρο της μό­νιμης διαμονής τους και ιδίως µε την διανυκτέρευση σε άλλο μέρος, καθόσον ενδε­χομένως διαταράσσονται οι διατροφικές και λοιπές καθημερινές συνήθειες τους. Τα παραπάνω όμως δεν αποτελούν στοιχεία, τα οποία πρέπει να αποκλείσουν την διανυκτέρευση του βρέφους στην κατοικία του αιτούντος πατέρα του, ο οποίος προς το σκοπό αυτό έχει διαμορφώσει ξεχωριστό χώρο για την κόρη του, διαθέτοντας τα σχε­τικά έπιπλα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά τη γονική του ιδιότητα, πασχίζοντας για τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για την άνετη προσωρινή διαμονή του τέκνου του. Άλλωστε η παραμονή του πλησίον του επί μακρότερα χρονικά διαστήματα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του μεταξύ τους συναι­σθηματικού δεσμού, ενώ παράλληλα ο αιτών πατέρας θα μπορέσει να κατανοήσει την υπευθυνότητα και το αναγκαίου του ρόλου του, γεγονός το οποίο αφενός µεν δεν θα του στερήσει τις καθημερινές χαρές που συνεπάγεται η ανατροφή του βρέφους (όπως τα πρώτα του βήματα, οι πρώτες του κουβέντες κ.α.), αφετέρου δε καλείται να επιδείξει αυξημένο ενδιαφέρον, πρωτοβουλία και υπευθυνότητα σε σχέση µε την ανατροφή του βρέφους και τις καθημερινές επιτακτικές ανάγκες που το συνοδεύουν. Με βάση τα παραπάνω το Δικαστήριο κρίνει ότι ο προσωρινός κανονισμός της επικοινωνίας της ανήλικης µε τον πατέρα της πρέπει να περιλαμβάνει και διανυκτερεύσεις στην κατοικία του, κατά τα οριζόμενα στα διατακτικό της παρούσας. Από τα αυτά, ως α­νωτέρω, αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε, περαιτέρω, ότι η ανήλικη δεν αντιμε­τωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας, ως εκ της βρεφικής της όμως ηλικίας έχει ανάγκη τακτικής παρακολουθήσεως από παιδίατρο, αλλά και εκτάκτου ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, δεδομένου ότι τα βρέφη είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα σε ποικίλεις προσβο­λές της υγείας τους. Είναι, πάντως, µέσω του πατέρα της, ασφαλισμένη στον ασφαλι­στικό του φορέα (ΙΚΑ), ο οποίος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας της δαπάνης. Περιουσία ή εισοδήμα­τα από οποιαδήποτε πηγή η ανήλικη δεν έχει, ενώ οι λοιπές, προς ένδυση, διατροφή, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή του δαπάνες είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων του, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστά­σεως. Εξάλλου, ο καθού η αίτηση πατέρας του είναι απόφοιτος του τμήματος Λογι­στικής του ΤΕΙ Πειραιά και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην επιχείρηση του πατέρα του, που είναι εργολήπτης δημοσίων έργων, εσοδεύοντας μηνιαίως, 887,33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των δώρων εορτών και του επιδόμα­τος αδείας. Μετά τη διάσταση διαμένει στην πατρική του οικία µε τους γονείς του και ως εκ τούτου δεν βαρύνεται µε στεγαστικές ανάγκες. Έχει στην κατοχή του δύο αυ­τοκίνητα, για ένα εκ των οποίων καταβάλει ως μηναία δόση το ποσό των 383,92 ευ­ρώ, µε καταληκτικό χρόνο αποπληρωμής την 12-11-2010, το οποίο απέκτησε προ του γάμου του. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει, ενώ είναι υγιής και δεν βαρύνεται µε ιδιαίτερες άλλες δαπάνες, πέραν των συνή­θων για διατροφή και συντήρησή του. Εξ άλλου, η διάδικος σύζυγος, που είναι αλλο­δαπή, Λετονικής υπηκοότητας, διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα μαζί µε τη μητέρα της και την αδελφή της σε μισθωμένη επιπλωμένη κατοικία επί της οδού χχχχχχχχχχχ, στη χχχχχχχχχχχχχχχ, µε μηνιαίο μίσθωμα 420 ευρώ, δεν εργάζεται, πλην όμως εσοδεύει από την οικογένεια της μηνιαίως το ποσό των 1.200 ευρώ. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή δεν έχει ενώ είναι υγιής και δεν βαρύνεται µε ιδιαίτερες άλλες δαπάνες, πέραν των συνήθων για τη διατροφή και συντήρησή της. Με βάση όλα τα προαναφερόμενα το Δικαστήριο κρίνει ότι για την ανάλογη µε τις ανάγκες του αιτούντος ανηλίκου διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής του και συγκεκριμένα τις ανάγκες για ένδυση, διατροφή, ιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή του, απαιτείται, εν όψει και της οικονομικής καταστάσεως των γονέων του, ποσόν 600 ευρώ μηνιαίως. Στο ποσόν αυτό συμπεριλαμβάνεται και η, ως εκ της εκεί διαβιώσεώς του, προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της όπου διαμένει κατοικίας της μητέρας του, μέρος των οποίων φέρει η τελευταία, ενώ συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς µε την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του, υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή του και του προσφέρονται από αυτή, αλλά και από την για λογαριασμό της ενεργούσα μητέρα της - γιαγιά και αδελφή - θεία του ανηλίκου. Το ολικό αυτό, αναγκαιούν για τη διατροφή του αιτούντος ανηλίκου, ποσόν, εν όψει της, κατά τα άνω, αδυναμίας αυτοδιατροφής του, υποχρεούνται, κατά νόμο (άρθρο 1489 παρ. 2 του Α.Κ), να καλύπτουν οι γονείς του, κατά το λόγο των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων έκαστου. Λαµβανοµένων δε υπόψη των ανωτέρω αναγκών του ανηλίκου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, µε τις οποίες συνεκτιμώνται και οι συνθήκες της ζωής και οι δυνάμεις των γονέων του, ο πατέρας του πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή αυτού µε το ποσό των 300,00 € μηνιαίως, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 300,00 € μηνιαίως, που απαιτείται για τη διατροφή του, πρέπει να παρέχει η μητέρα του µε τα εισοδήματά της και την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών και των λοιπών, συνδεοµένων µε τη συνοίκησή της µε το ανήλικο, παροχών, που είναι αποτιµητές σε χρήμα. Εδώ σημειώνεται ότι ο, ως άνω, επιμερισμός της, απαιτουμένης για το ανήλικο, διατροφής, μεταξύ των γονέων του, γίνεται χωρίς ν' απαιτείται η υποβολή ενστάσεως συνεισφοράς και της μητέρας του εκ μέρους του πατέρα του, δεδομένου ότι µε την κρινόμενη αίτηση ζητείται όχι ολόκληρο το ποσό της απαιτουµένης διατροφής, αλλά µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση συμμετοχής του πατέρα του στη διατροφή αυτή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής της μητέρας του ανηλίκου. Το παραπάνω ποσό της προσωρινής διατροφής του ανηλίκου τέκνου, πρέπει να προκαταβάλλει ο καθού για το χρονικό διάστηκα από την επίδοση της αίτησης, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, νοµιµότοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης. Συνακολούθως και δεδομένου ότι, εν όψει της αδυναμίας αυτοδιατροφής του ανηλίκου είναι πρόδηλη η εν προκειµένω συνδρομή επειγούσης περιπτώσεως, πρέπει η ένδικη αίτηση, κατά το περαιτέρω, το αναφερόμενο στη διατροφή του σκέλος της, να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσίαν βάσιμη κατά ένα μέρος, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι μεταξύ των διαδίκων µε αφορμή το επεισόδιο την 12-03-201O, που αφετηριάσε τη μεταξύ τους διάσταση, υπάρχει έντονη ένθεν και ένθεν αντιμαχία, εκπορευόμενη πρώτιστα από την εκατέρωθεν πικρία τους για το αδιέξοδο που προκλήθηκε στο σύντομης διάρκειας γάμο τους, εκδηλούμενη µε την εκατέρωθεν αμφισβήτηση των επιβεβλημένων ενερ­γειών και αλληλοκατηγορίας σχετικά µε την ανατροφή του βρέφους τους, Τα περι­στατικά αυτά, τα οποία δικαιολογούνται λόγω της μικρής μέχρι σήμερα διάρκειας της διάστασης της έγγαμης σχέσης, πρέπει να εκλείψουν, προκειμένου οι διάδικοι να συ­νεργαστούν αρμονικά, να αλληλοενηµερώνονται και να ενδιαφέρονται πρώτιστα για την ανατροφή του τέκνου τους µε γνώμονα το συμφέρον αυτού. Ο καθού σύζυγος δεν πιθανολογήθηκε ότι δημιουργεί βίαια επεισόδια σε βάρος της αιτούσας και έτσι δεν παρίσταται ανάγκη λήψεως υπέρ της αιτούσας πρόσθετων μέτρων, απορριπτοµένου του σχετικού αιτήματος ως ουσιαστικά αβάσιμου. Επομένως, πρέπει οι αιτήσεις να γίνουν κατά τα άνω εν μέρει δεκτές ως βάσιμες και κατ' ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό, και να συμψηφισθούν, ως εκ της συζυγικής αυτών σχέσεως, τα δικαστικά έξοδα των ενηλίκων διαδίκων (άρθρο 179 του ΚΠολΔ), ενώ μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντος ανηλίκου, ανάλογο της εκτάσεως της νίκης του, πρέπει να επι­βληθεί σε βάρος του καθού η αίτηση πατέρα του (άρθρο 178 § 1 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις 56926/4489/23-03-2010 και 70130/5702/16-04-2010 αιτήσεις.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου αβάπτιστου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα μητέρα του.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθού η αίτηση να προκαταβάλλει στην αιτούσα, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του ανήλικου αβάπτιστου τέ­κνου τους, και για λογαριασμό του, το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ, από την επίδοση της αίτησης και εφεξής, νοµιµοτόκως από την καθυστέρηση εκάστης δόσε­ως.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με το ως άνω ανήλικο τέκνο του, ορίζοντας ότι αυτός έχει δικαίωμα επικοινωνίας µε αυτό και υποχρεώνει, αντιστοίχως, την καθής η αίτηση μητέρα του ν' ανέχεται την επικοινωνία αυτή ως ακολούθως: 1) Κάθε ημέρα Τρίτη και Πέμπτη της εβδομάδος από της 16.00' απογευματινής, έως της 20.00 βραδινής ώρας. 2) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαβ­βατοκύριακο κάθε µήνα από της 10.00' πρωινής ώρας του Σαββάτου έως της 19.00' απογευματινής ώρας της Κυριακής, 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγεννων και Νέου Έτους και, ειδικότερα, κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας της 3Οής Δεκεμβρίου, έως της 11.00' πρωινής ώρας της 6ης Ιανουαρίου του επομένου έτους, κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας της 23ης Δεκεμβρίου, έως της 11.00' πρωινής ώρας της 3Οής Δεκεμβρίου. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα και ειδικότερα, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας του Σαββάτου του Λαζάρου, έως της 11.00' πρωινής ώρας του Μεγάλου Σαββάτου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας του Μεγάλου Σαββάτου, έως της 11.00' πρωινής ώρας του Σαββάτου της Διακαινησίμου. 4) Επί χρονικό διάστηκα ενός μηνός κάθε καλοκαίρι, ο ειδικότερος προσδιορισμός του οποίου θα γίνεται μετά έγκαιρη συνεννόηση των διαδίκων συζύγων, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους η επικοινωνία στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιείται, κατά µεν τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, κατά το μήνα Ιούλιο, κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, κατά το μήνα Αύγουστο. Ο διάδικος πατέρας θα έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει μαζί του και στην κατοικία του το ανήλικο, µόνο εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες (δηλονότι εφόσον αυτές δεν είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς) και η κατάσταση υγείας του, διαφορετικά η επικοινωνία τους θα γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο της κατοικίας της μητέρας του ανηλίκου, που υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να διαμορφώνει τις κατάλληλες προς τούτο συνθήκες και ιδία να διασφαλίζει την µη εκεί παρουσία τρίτων εκ του συγγενικού περιβάλλοντός της. Εφ' όσον οι κατά τα άνω συνθήκες επιτρέπουν στον διάδικο πατέρα ν' αναλάβει το ανήλικο και να το μεταφέρει στην κατοικία του, υποχρεούται ο ίδιος να το επαναφέρει στην οικία της μητέρας του κατά τα οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία.
ΑΠΕΙΛΕΙ κατά της καθής και υπέρ του αιτούντος χρηματική ποινή τριακο­σίων (300) ευρώ, για κάθε περίπτωση που αυτή ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία του μετά του προαναφερομένου ανηλίκου τέκνου τους, παραβιάζουσα τους, ως άνω, περί αυτούς όρους.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων συζύγων, ενώ επιβάλλει σε βάρος του καθού η αίτηση Μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντος ανηλίκου τέκνου του, που ορίζεται στο ποσόν των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημό­σια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, στην Αθήνα την 31η Μαΐου 2010.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: