Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

1740/2004 ΜπρΚαβ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ


ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αριθμός απόφασης 1740/2004
3904/Ασφ.Μ. 1798/2004
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Χρήστο Νάστα, χωρίς Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στην Καβάλα, την 22, Οκτωβρίου 2004, για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ:ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
του Xxxxxxxxx, κατοίκου Xxxxxxxxx, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια της Δικηγόρο Απολλωνία Τασούδη.ΤΟΥ KΑΘ' ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ-ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx του Xxxxxxxxx, κατοίκου Xxxxxxxxx, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο αυτοπροσώπως.
Η αιτούσα άσκησε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου την από 18.10.2004 (αριθμ. καταθ. 1798/2004) κλήση (αίτηση και ασκηθείσα την 28-9-2004 από τον καθ' ου στο ακροατήριο και με το σημείωμα του ανταίτηση) μετά την έκδοση της 1671/2004 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία κήρυξε απαράδεκτη η συζήτηση της από 14.10.2004 (αριθμ. καταθ. 1784/2004) κλήσης με την οποία είχε φέρει (η αιτούσα) προς συζήτηση την από 21.09.2004 (αριθμ.καταθ. 1618/2004) αίτηση ανάθεσης γονικής μέριμνας, άλλως επιμέλειας τέκνου, μετά την έκδοση της 1604/2004 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου.

Η πληρεξούσιος της αιτούσας και ο καθ' ου η κλήση-καθ' ου η αίτηση κατά τη συζήτηση ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η αιτούσα με την από 18-10-2004 κλήση της, μετά την έκδοση της 1604/2004 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και της 1671/2004
απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της υποθέσεως κατά τη δικάσιμο της 15-10-2004, νομότυπα επαναφέρει προς συζήτηση την από 21-9-2004
(αριθμ. καταθ. 1618/2004) αίτηση της και την ασκηθείσα στο ακροατήριο ανταίτηση του αντιδίκου της κατά τη δικάσιμο της 28-9-2004.

Η συνδίκασε της αιτήσεως και της ανταιτήσεως έχει διαταχθεί με την 1671/2004 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.
Επίσης έχει κριθεί και το νόμω βάσιμο αυτών. Απομένει λοιπόν να ερευνηθεί το κατ' ουσίαν βάσιμο αυτών.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx και Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - ενός από κάθε πλευρά - οι οποίες εξετάστηκαν νόμιμα κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, όλα τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, την από 10-10-2004 ιατρική πραγματογνωμοσύνη της Φεβρωνίας Ζαχαροπούλου, ιατρού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Καβάλας, η οποία διορίσθηκε πραγματογνώμων με την ως άνω 1604/2004 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, και από όσα αναπτύχθηκαν επίσης κατά τη συζήτηση της υπόθεσης από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 21-4-1998 στην Xxxxxxxxx. Από το γάμο τους απέκτησαν ένα τέκνο, τον Xxxxxxxxx, που γεννήθηκε στις 19-8-2001. Η έγγαμη συμβίωση τους διασπάσθηκε οριστικά στις 8-9-2004. Οι διάδικοι είναι και οι δύο κατάλληλοι για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου τους. Λόγω όμως της ηλικίας του ανηλίκου τέκνου τους (είναι μόλις 3 ετών) επιβάλλεται από το συμφέρον αυτού, να ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας (όχι της γονικής μέριμνας) γι' αυτό στη μητέρα του - αιτούσα. Όπως προκύπτει και από την πραγματογνωμοσύνη που συνέταξε η Φεβρωνία Ζαχαροπούλου, ιατρός - επιμελήτρια Α' του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η αιτούσα δεν εμφανίζει παραληρητικές ιδέες, όπως ισχυρίζεται ο αντίδικος σύζυγος της. Αυτή έχει πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και δεν παρουσιάζει διαταραχές της συμπεριφοράς. Όπως αναφέρει και η πραγματογνώμονας στην έκθεση της, υπάρχει ιστορικό με συναισθηματική διαταραχή, η οποία άρχισε το 1997, μετά από έντονα πιεστικά στρεσογόνα γεγονότα της ζωής. Για την παραπάνω κατάσταση ακολούθησε η αιτούσα αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή και αποθεραπεύτηκε. Αυτή η συναισθηματική διαταραχή, εμφανίζεται εποχιακά, αλλά η αιτούσα αντιλαμβάνεται την αρχή της και ακολουθεί τη Θεραπευτική αγωγή με την ειδική παρακολούθηση από Ψυχίατρο. Ποτέ δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Η πραγματογνώμονας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα είναι σε θέση να επιμεληθεί το ανήλικο τέκνο της. Αυτή την άποψη έχει και το Δικαστήριο. Οφείλει λοιπόν ο αιτησίβλητος - ανταιτών, εφόσον προσωρινά η επιμέλεια για το ανήλικο ανατίθεται αποκλειστικά στην απούσα, να επιστρέψει τον ανήλικο Xxxxxxxxx στην αιτούσα -μητέρα του, ο οποίος αιτησίβλητος στις 18-9-2004 πήρε τον ανήλικο γιο του, από την οικία της αιτούσας με την οποία αυτός διαμένει, χωρίς μέχρι σήμερα να τον έχει επιστρέψει, ενώ έπρεπε να τον επιστρέψει την επομένη (19-9-2004), όπως είχαν οι διάδικοι συμφωνήσει.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν η ανταίτηση ανάθεσης της γονικής μέριμνας, άλλως επιμέλειας για το ανήλικο τέκνο, που άσκησε προφορικά στο ακροατήριο, αλλά και με το σημείωμα του ο αιτησίβλητος, να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση της αιτούσας και να ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων στην αιτούσα. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει κατ' άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ. να συμψηφιστούν στο σύνολο τους, μεταξύ των διαδίκων, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους διαδίκους.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανταίτηση του αιτησιβλήτου.
ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αίτηση.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, τον Xxxxxxxxx.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων στο σύνολο
τους.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, στο ακροατήριο του, στην Καβάλα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, την 29η Οκτωβρίου 2004, παρουσία και της Γραμματέως Μαρίας Δημητρίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: