Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

6462-2010 ΜΠρΑθ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ


Δικάσιμος : 13.4.2010 Αριθ. Πιν. 6, 24                                   Αριθμός Απόφασης: 6462/2010
Δικαστής: Ευτύχιος Νικόπουλος
Διάδικοι: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ] κατά [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ]
Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 21555/1685/2010

13121/1126/2010

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Πρέπει να συνεκδικαστούν, κατ’ άρθρο 246 ΚΠολΔ , οι από 29.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 21555/1685/2010) και από 22.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 13121/1126/2010) αιτήσεις διότι υπάγονται στο αυτό είδος διαδικασίας και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων.
Η αιτούσα με την κρινόμενη από 29.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 21555/1685/2010) αίτησή  της επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά  η   άσκηση  της  επιμέλειας των  δύο  ανήλικων   τέκνων, [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  και  [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ,  που  έχει  αποκτήσει  με  τον  καθ’ ου,  με τον οποίο βρίσκεται σε   διάσταση  και  να  επιδικαστεί  επίσης  προσωρινά  για  λογαριασμό  έκαστου  των ανηλίκων τέκνων  διατροφή  σε  χρήμα, τα οποία  αδυνατούν να  διαθρέψουν τον εαυτό τους  και για την  ίδια ατομικά  επειδή διέκοψε από  εύλογη αιτία την  έγγαμη συμβίωση. Ζητεί, επίσης,  να της  παραχωρηθεί  η  χρήση των κινητών  πραγμάτων που  περιγράφει στην αίτηση. Ζητεί , τέλος, να απειληθεί κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης  και  να  καταδικαστεί  ο  τελευταίος  στα  δικαστικά  της  έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο  και  αίτημα η  κρινόμενη αίτηση  αρμοδίως  εισάγεται  για να  συζητηθεί ενώπιον  αυτού του  Δικαστηρίου κατά τη  διαδικασία  των  άρθρων 686  επ. ΚΠολΔ  και είναι  νόμιμη  στηριζόμενη  στις  διατάξεις  των  άρθρων  1391, 1392, 1394, 1485, 1486, 1489,  1490,  1498,  1510,  1511,  1512,  1513,  1518 ΑΚ,  728,  729,  735,  176  ΚΠολΔ,     πλην  του  αιτήματος  για  απειλή  χρηματικής  ποινής  και  προσωπικής  κράτησης  το  οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσία.
Ο αιτών με την κρινόμενη από 22.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 13121/1126/2010) αίτησή  του  επικαλείται  επείγουσα  περίπτωση  και  κυρίως  ζητεί να  του ανατεθεί  η επιμέλεια  των ανηλίκων τέκνων  του  [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ,  που έχει  αποκτήσει  με την καθ’ ης με την οποία ευρίσκεται σε διάσταση και επικουρικώς να ρυθμιστεί η επικοινωνία  του  με  τα  ανήλικα  αυτά  τέκνα  του.  Ζητεί , τέλος,  να  καταδικαστεί  η καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως  εισάγεται  για να  συζητηθεί  ενώπιον  αυτού  του  Δικαστηρίου κατά  τη διαδικασία  των  άρθρων  686 επ. ΚΠολΔ  και είναι  νόμιμη  στηριζόμενη  στις  διατάξεις  των  άρθρων   1510,  1511,  1512,  1513,  1518,  1520 ΑΚ,  731,  732,  735,  176  ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Από την εκτίμηση των  ενόρκων  καταθέσεων των  μαρτύρων  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ]  και   [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] που   εξετάστηκαν   νομότυπα   στο   ακροατήριο   του  Δικαστηρίου των υπ’ αριθμών 10322, 10323/14.4.2010 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων   [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] και   [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] ενώπιον  της  συμβολαιογράφου   Αθηνών   Γεωργίας   Γιαννοπούλου,  των   υπ’   αριθμόν  10231/4.2.2010, 10229/3.2.2010 και  10230/4.2.2010 ενόρκων  βεβαιώσεων  των  μαρτύρων  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ],  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] και  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] ενώπιον της αυτής  ως  άνω συμβολαιογράφου,  των  υπ’ αριθμών  3152, 3153, 3149, 3150, 3151/15.4.2010 ενόρκων  βεβαιώσεων  των  μαρτύρων  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ],  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ], [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ],  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ],  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] ενώπιον   του  Ειρηνοδίκη  Αθηνών  και  55/15.4.2010 ενόρκου  βεβαιώσεως  του  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριαλένας Γαβρά, οι οποίες στην παρούσα διαδικασία λαμβάνονται υπόψη και χωρίς κλήτευση (Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, σελ. 53), καθώς επίσης και των εγγράφων, τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται   και  προσκομίζουν ,  πιθανολογήθηκαν  τα   ακόλουθα:   Οι  διάδικοι  τέλεσαν  νόμιμο  γάμο  στις   10.6.2000 στη  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  και  από  το  γάμο  τους  αυτό  απέκτησαν  δύο  τέκνα, την  [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], που  γεννήθηκε  στις  30.10.20…, και την  [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], που  γεννήθηκε  στις  24.5.20…. Με την τέλεση του  γάμου τους εγκαταστάθηκαν  σε  διαμέρισμα  ιδιοκτησίας  του  αιτούντος  καθ’ ου  [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] στην  οδό  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Οι  προσωπικές  σχέσεις των διαδίκων ευρίσκονται σε φάση εντάσεως δεδομένου ότι ο καθ΄ ου διατηρούσε εξωσυζυγικούς  δεσμούς  και  εξαιτίας  της  συμπεριφοράς  του  αυτής  οι διαπληκτισμοί μεταξύ  τους   ήταν  συνεχείς.  Στις   20.12.2009 δημιουργήθηκε  και  πάλι  επεισόδιο  μεταξύ  των  διαδίκων  όπως  και  την  επόμενη  21.12.2009, και η αιτούσα  καθ’ ης  υπέβαλε έκκληση ενώπιον του Α’ Αστυνομικού Τμήματος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Ενόψει της καταστάσεως αυτής η αιτούσα καθ’ ης αποχώρησε από τη συζυγική οικία με τα δύο ανήλικα τέκνα της και διαμένει έκτοτε με αυτά στην οικία της μητέρας της στην οδό ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.  Το  αληθές συμφέρον των τέκνων υπαγορεύει την ανάθεση προσωρινά της επιμέλειας στην αιτούσα μητέρα τους λαμβανομένων υπόψη αφενός του σχετικά νεαρού της ηλικίας τους και αφετέρου του φύλου τους.  Περαιτέρω, από  τα αυτά  αποδεικτικά  μέσα  πιθανολογήθηκε  ότι  τα ανήλικα  τέκνα των  διαδίκων δεν  έχουν  περιουσία  ούτε  εισοδήματα  και  ενόψει της ηλικίας  τους  αδυνατούν να  εργαστούν κατά  συνέπεια  δε  αδυνατούν  να  διαθρέψουν τον εαυτό τους.  Πιθανολογήθηκε  επίσης  ότι ο καθ΄ ου διατηρεί  την  μονοπρόσωπη εταιρεία   περιορισμένης   ευθύνης   με  την  επωνυμία   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,  της  οποίας  είναι  ο  μοναδικός  εταίρος  και  η   οποία  εταιρεία για  την  εταιρική  χρήση  από   1.1.2009 ως   31.12.2009 παρουσίασε   κύκλο   εργασιών   412.804,23€  και   μερίσματα  πληρωτέα   7.910€.  Ωστόσο, ενόψει του ότι κατά  τα διδάγματα  της κοινής πείρας  ο συντελεστής  κέρδους  προσδιορίζεται κατά την  κρίση  του  Δικαστηρίου  αυτού σε  ποσοστό  30% επί  του κύκλου εργασιών τα διανεμητέα   μερίσματα   ανέρχονται   σε   (412.804,23  επί  30%=)  123.841,26€  προ  φόρων. Κατά συνέπεια, μετά την αφαίρεση φόρου και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού   τα  εισοδήματα  του  καθ’  ου  πιθανολογείται  ότι  τα  μερίσματα ανέρχονται σε 90.000€.  Ο ισολογισμός δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση του υπολογισμού των εισοδημάτων του καθ΄ ου  δεδομένου  ότι  δεν έχει  ελεγχθεί  ως  προς την  ακρίβεια  των  στοιχείων  του  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  ή  από ελεγκτές. Πιθανολογείται, επίσης, ότι αμφότερα τα διαδικά μέρη έχουν συγκυριότητα κατ’  ισομοιρίαν    τα   του    υπ’  αριθμόν   ΧΧΧΧ  Ι.Χ.Ε.    αυτοκινήτου   VOLKSWAGEN  GOLF  1.400  κυβικών  εκατοστών.  Τέλος,  δεν  πιθανολογήθηκε  ότι  ο  καθ΄ ου  έχει  κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο  το οποίο να του αποφέρει εισόδημα. Από το άλλο μέρος πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα απασχολούνταν από τις 1.6.2007 και μέχρι της διαστάσεως (24.12.2009) στην προαναφερόμενη εταιρεία του καθ’ ου, οπότε και υπέγραψε δήλωση  οικειοθελούς  αποχώρησης. Δεν  εργάζεται  πια  απασχολούμενη  με  την   ανατροφή  και  διαπαιδαγώγηση  των  ανηλίκων  τέκνων  της  και  δεν  πιθανολογήθηκε ότι έχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο που να  της  αποφέρει εισόδημα.  Με βάση της προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες του καθ’ ου και τις εν γένει περιστάσεις ή κατά μήνα διατροφή για μεν την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ,   η οποία εκτός  των μαθημάτων  του  δημοτικού  σχολείου  παρακολουθεί   μαθήματα  αγγλικών  και  μπαλέτου, πρέπει να οριστεί  στο ποσό  των  600€ το μήνα, και για  την  [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] το ποσό  των  500€ το  μήνα.  Κατά το  υπόλοιπο  ποσό  των  200€  για κάθε  τέκνο  συμμετέχει  και   η  αιτούσα  μητέρα  τους  με  την  προσφορά  της  προσωπικής  της  εργασίας  και απασχόλησης  για  την  περιποίηση  και  φροντίδα  τους,  η οποία είναι αποτιμητή  σε χρήμα, κατά τον βάσιμο περί  τούτου ισχυρισμό του καθ’ ου. Πρέπει , επίσης , να επιδικαστεί μηνιαία διατροφή και την αιτούσα, η οποία από εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση της με τον καθ’ ου το ποσό των 800 € μηνιαία. Το ποσό αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και αποτελεί την αναλογία την οποία ο καθ’ ου ήταν υποχρεωμένος να συνεισφέρει στο πλαίσιο της έγγαμης συμβίωσης τους με μέτρο τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής. Επίσης, πιθανολογείται ότι για τις ανάγκες της χωριστής εγκατάστασης της αιτούσας είναι απαραίτητη η παράδοση σε αυτήν των κατωτέρω κινητών πραγμάτων : Τα ένσημα της αιτούσας, τα βιβλιάρια υγείας των τέκνων, τα ρούχα (χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά), τα παιχνίδια και τα βιβλία των τέκνων, το αυτοκίνητο Golf, σετ σεντόνια, ένα εμπριμέ και ένα κόκκινο, σετ πετσέτες μπάνιου ένα λευκό και ένα εμπριμέ, τρεις κουβέρτες ισπανικές διπλής όψεως εμπριμέ, δύο παπλωματωθήκες μια κόκκινη και μια εμπριμέ  καρό μαζί με τις μαξιλαροθήκες, ένα μονό ξύλινο κρεβάτι με στρώμα μονό και ένα κομοδίνο,  δυο διθέσιοι καναπέδες εκρού (τα μαξιλάρια πλάτης και 4 διακοσμητικά μαξιλάρια έχουν κινέζικα γράμματα μπεζ  χρώματος), ένα τραπέζι ξύλινο ορθογώνιο  σαλονιού το πάνω μέρος του οποίου είναι με γυαλί, 6 καρέκλες τραπεζαρίες ξύλινες με δέρμα al cadara εκρού χρώματος στην πλάτη και στο κάθισμα, μια τραπεζαρία ξύλινη με χοντρά πόδια με σκακιέρα στην πάνω επιφάνεια του τραπεζιού, ένα σύνθετο ξύλινο μεγάλο με τζάμια αμμοβολής, εντοιχιζόμενες εστίες κουζίνας  BOSCH, εντοιχιζόμενη κουζίνα NEFF, εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων BOSCH, απορροφητήρας κουζίνας BOSCH,  εντοιχιζόμενο ψυγείο και καταψύκτης BOSCH, πλυντήριο ρούχων BRANDT, ηλεκτρική σκούπα COBRA. Το αίτημα για τα υπόλοιπα κινητά πράγματα που αναφέρονται στην αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αόριστο διότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι ο πλέον πρόσφορος τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ για την σφυρηλάτηση σταθερών δεσμών μεταξύ τους πρέπει να ρυθμιστεί κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο του μήνα από ώρα 18.00 ως ώρα 21.00 β) κάθε Τετάρτη από ώρα 18.00 ως ώρα 21.00, γ) τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 18.00 της 23ης Δεκεμβρίου ώρα 18.00 της 30ης Δεκεμβρίου κατά το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, και από ώρα 18.00 της 28ης Δεκεμβρίου ως ώρα 18.00 της 3ης Ιανουαρίου κατά το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ τα επόμενα έτη, δ) τις εορτές του Πάσχα από ώρα 18.00 της Μεγάλης Δευτέρας  ως ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου κατά το πρώτο έτος μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου μέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωμά το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανόμενης εναλλάξ τα επόμενα έτη, ε) τις θερινές διακοπές από ώρα 10.00 της 16ης Αυγούστου μέχρι ώρα 18.00 της 31ης Αυγούστου κατά το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από ώρα 10.00 της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 18.00 της 16ης Αυγούστου κατά το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανόμενης εναλλάξ τα επόμενα έτη. Ο αιτών θα παραλαμβάνει το τέκνο από την οικία της καθ’ ης όπου και θα το παραδίδει. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι συνεκδικαζόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές ως βάσιμες και κατ’ ουσίαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό και να συμψηφιστούν στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιότητας τους ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ) .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

                Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις από 29.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 21555/1685/2010 και από 22.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 13121/1126/2010) αιτήσεις.
                Δέχεται εν μέρει την από 29.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 21555/1685/2010) αίτηση.
                Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  που έχει αποκτήσει με τον καθ’ ου.
                Υποχρεώνει τον καθ’ ου να προκαταβάλει προσωρινά στην αιτούσα ως διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους[ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ το ποσό των εξακοσίων (600) €, για το ανήλικο τέκνο τους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  το ποσό των πεντακοσίων (500) € και για την ίδια την αιτούσα ατομικά το ποσό των οκτακοσίων (800) € μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα για το μετά την επίδοση της αίτησης χρονικό διάστημα με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε επιμέρους δόσης.
                Επιτρέπει στην αιτούσα να παραλάβει τα ακόλουθα πράγματα : Τα ένσημα της αιτούσας, τα βιβλιάρια υγείας των τέκνων, τα ρούχα (χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά), τα παιχνίδια και τα βιβλία των τέκνων, το αυτοκίνητο Golf, σετ σεντόνια, ένα εμπριμέ και ένα κόκκινο, σετ πετσέτες μπάνιου  ένα λευκό και ένα εμπριμέ, τρεις κουβέρτες ισπανικές διπλής όψεως εμπριμέ, δύο παπλωματωθήκες μια κόκκινη και μια εμπριμέ  καρό μαζί με τις μαξιλαροθήκες, ένα μονό ξύλινο κρεβάτι με στρώμα μονό και ένα κομοδίνο,  δυο διθέσιοι καναπέδες εκρού (τα μαξιλάρια πλάτης και 4 διακοσμητικά μαξιλάρια έχουν κινέζικα γράμματα μπεζ  χρώματος), ένα τραπέζι ξύλινο ορθογώνιο  σαλονιού το πάνω μέρος του οποίου είναι με γυαλί, 6 καρέκλες τραπεζαρίες ξύλινες με δέρμα al cadara εκρού χρώματος στην πλάτη και στο κάθισμα, μια τραπεζαρία ξύλινη με χοντρά πόδια με σκακιέρα στην πάνω επιφάνεια του τραπεζιού, ένα σύνθετο ξύλινο μεγάλο με τζάμια αμμοβολής, εντοιχιζόμενες εστίες κουζίνας  BOSCH, εντοιχιζόμενη κουζίνα NEFF, εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων BOSCH, απορροφητήρας κουζίνας BOSCH  εντοιχιζόμενο ψυγείο και καταψύκτης BOSCH, πλυντήριο ρούχων BRANDT, ηλεκτρική σκούπα COBRA.
                Δέχεται εν μέρει την από 22.1.2010 (αριθμός κατάθεσης 1312/1126/2010) αίτηση.
                Ρυθμίζει προσωρινά την επικοινωνία του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  ως εξής : α) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο του μήνα από ώρα 18.00 ως ώρα 21.00 β) κάθε Τετάρτη από ώρα 18.00 ως ώρα 21.00, γ) τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 18.00 της 23ης Δεκεμβρίου ώρα 18.00 της 30ης Δεκεμβρίου κατά το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, και από ώρα 18.00 της 28ης Δεκεμβρίου ως ώρα 18.00 της 3ης Ιανουαρίου κατά το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ τα επόμενα έτη, δ) τις εορτές του Πάσχα από ώρα 18.00 της Μεγάλης Δευτέρας  ως ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου κατά το πρώτο έτος μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου μέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωμά το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανόμενης εναλλάξ τα επόμενα έτη, ε) τις θερινές διακοπές από ώρα 10.00 της 16ης Αυγούστου μέχρι ώρα 18.00 της 31ης Αυγούστου κατά το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από ώρα 10.00 της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 18.00 της 16ης Αυγούστου κατά το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανόμενης εναλλάξ τα επόμενα έτη. Ο αιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα από την οικία της καθ’ ης όπου και θα το παραδίδει.
Συμψηφίζει στο σύνολο τους τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε κλπ.                                                                               Ο Δικαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια: