Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

394-2009 ΜοΠρΟρεσ. Δήμητρα Σίσκου. διατροφή-επιμέλεια.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
      Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ  (INTRACOM IT SERVICES)
.

394/2009 ΜΠΡ ΟΡΕΣΤ ( 509484)


(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πολιτική Δικονομία. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Διακοπή της συμβίωσης. Ρύθμιση οικογενειακής στέγης. Αίτημα μετοίκησης του συζύγου. Αίτημα ανάθεσης στην αιτούσα-μητέρα της άσκησης της επιμέλειας των τέκνων. Ανταίτηση του καθ΄ου για ανάθεση σ΄αυτόν της επιμέλειας των τέκνων. Αίτημα  καταβολής διατροφής από τον καθ΄ου. Ανάθεση επιμέλειας των τέκνων. Αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον του τέκνου, λαμβανομένου υπ΄όψιν εν ευρεία εννοία. Πραγματικά περιστατικά. Διακοπή της συμβιώσεως και τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των συζύγων. Αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό των τέκνων. Παραγγελία Εισαγγελέως Πρωτοδικών για διενέργεια κοινωνικής έρευνας αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των τέκνων. Διατάσσει τη μετοίκηση του συζύγου. Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα την άσκηση της επιμέλειας δύο ανήλικων τέκνων. Αναθέτει προσωρινά στον καθ΄ου και ανταιτούντα την άσκηση της επιμέλειας των δύο άλλων ανήλικων τέκνων. Υποχρεώνει τον καθ΄ου να καταβάλει στην αιτούσα διατροφή για καθένα από τα δύο ανήλικα τέκνα την επιμέλεια των οποίων της αναθέτει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3934/1193/346/2009
(Αριθμός κατάθεσης αίτησης 1193/346/18-9-2009)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Δήμητρα Σίσκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως.

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2009, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό καταθέσεως 1193/346/18-9-2009 και αντικείμενο μετοίκηση συζύγου, ανάθεση επιμέλειας και διατροφή ανηλίκων τέκνων, μεταξύ:

 ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ` ΗΣ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ: ........., σύζυγος ........., κατοίκου Ορεστιάδας, οδός ........ αριθμ. ..., γι` αυτήν ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της ........, ......., ........ και ......., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Μπαλλάκη του ΔΣ Αλεξανδρούπολης.

 ΤΟΥ ΚΑΘ` ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ........, κατοίκου Ορεστιάδας, οδός ...... αριθμ. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Παπαδόπουλου του ΔΣ Ορεστιάδας.

 ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από τη διάταξη του άρθρου 1511, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1512 - 1514 ΑΚ, προκύπτει ότι βασικό κριτήριο, για την ανάθεση της γονικής μέριμνας και ειδικότερα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον ένα από τους γονείς τους είναι το συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα, για τον ανήλικο, στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητάς του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο γονέα αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης, προς
όφελος του ανηλίκου και επομένως, ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλεια του, όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα, ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, που έχει τη στοιχειώδη ικανότητα διακρίσεως. Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηματισμό της μονομερούς διαμόρφωσης και προτίμησης, προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίμηση του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το αληθές συμφέρον του. Η διάσπαση εξάλλου της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και τη διάσπαση της οικογενειακής συνοχής κλονίζει σοβαρώς την ψυχική ισορροπία του τέκνου, που αισθάνεται ανασφάλεια και επιζητεί στήριγμα. Οι μεταξύ των συζύγων δημιουργούμενες έντονες αντιθέσεις, ενίοτε αποκλείουν κάθε συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τα τέκνα τους, τα οποία όχι σπανίως χρησιμοποιούνται ως όργανα, για την άσκηση παντοειδών πιέσεων και την ικανοποίηση εκδικητικών διαθέσεων.

 Ετσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής ο γονέας που αναλαμβάνει την επιμέλεια έχει, κατά την επιταγή του νόμου, πρόσθετα καθήκοντα και αυξημένη την ευθύνη της αντιμετώπισης των ως άνω ειδικών περιστάσεων κατά προέχοντα λόγο, κι αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση στο τέκνο κατάλληλων συνθηκών προσαρμογής. Το αποτέλεσμα όμως αυτό, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του τέκνου, κάθε άλλο παρά επιτυγχάνεται με την πλήρη αποξένωση του τέκνου από τον άλλο γονέα. Ηδη καθεαυτή η ανάθεση της επιμέλειας στον ένα από τους γονείς, εκ λόγων αναγομένων στο συμφέρον του τέκνου, αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των γονέων στο λειτουργικό τούτο δικαίωμά τους, το οποίο τίθεται υπό δικαστική ρύθμιση, παραβιάζονται δε και η αρχή αυτή και οι βασικοί κανόνες διαπαιδαγώγησης, που στηρίζονται στα πορίσματα της παιδικής ψυχολογίας προς βλάβη του ανηλίκου, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται και η ρυθμιστική επέμβαση του δικαστηρίου όταν το τέκνο περιάγεται σε στάση αρνήσεως ή αντιπάθειας έναντι του ετέρου των γονέων, από πράξεις ή παραλείψεις εκείνου, που έχει την επιμέλεια του (ΑΠ 1910/2005 δημοσίευση νόμος). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 735 ΚΠολΔ, "Το δικαστήριο έχει δικαίωμα να διατάξει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο, που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, για τη ρύθμιση των σχέσεων των συζύγων από το γάμο ... ιδίως να διατάξει τη μετοίκηση ενός από τους συζύγους ... να καθορίσει τον τρόπο, με τον οποίο ο κάθε σύζυγος θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο όπου διαμένουν ...". Το ασφαλιστικό μέτρο της μετοίκησης, της απομάκρυνσης δηλαδή κάποιου συζύγου από τη συζυγική στέγη, διατάσσεται και αυτό όταν συντρέχει ουσιαστική διακοπή της συμβίωσης και σκοπό έχει, όχι να ρυθμίσει τη χρήση της συζυγικής στέγης, αλλά να ρυθμίσει τις σχέσεις των συζύγων, που έχουν διαταραχθεί. Γι` αυτό, προς το σκοπό διατήρησης της ειρήνης και τάξης στη συζυγική οικία, διατάζεται η μετοίκηση ενός από τους συζύγους, ως μέσο πρόνοιας, εφόσον κρίνεται ότι η εξακολούθηση της συμβίωσης, μόνο περαιτέρω σε παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί (βλ. Γ. Μαριδάκη, Το διαζύγιο, σελ. 193, Α. Τούση, Οικογ. Δίκαιο, σελ. 308, Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 4η έκδοση, σελ. 432-436, Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, 4ος τόμος, 1996 στο άρθρο 735 αριθ. 41-49).

 Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα, αφού εξιστορεί ότι με τον καθ` ου τέλεσαν νόμιμο γάμο την 17-6-1983, από τον οποίο απέκτησαν επτά (7) τέκνα, τον ....... και τον ...... (δίδυμα), που γεννήθηκαν στις 1-3-1985, ήδη ενήλικοι, την ......, επίσης ενήλικη, που γεννήθηκε στις 19-8-1990, την ......., που γεννήθηκε στις 23-6-1993, ηλικίας 16 ετών σήμερα, την ......., που γεννήθηκε στις 11-12-1999, ηλικίας 10 ετών σήμερα και την ....... και ...... (δίδυμα), που γεννήθηκαν στις 2-11-2001, ηλικίας 8 ετών σήμερα και ότι εξαιτίας της περιγραφόμενης συμπεριφοράς του καθ` ου είναι πλέον αφόρητη η μετ` αυτού συμβίωση, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί: α) να ρυθμιστεί προσωρινά η χρήση της οικογενειακής τους στέγης, η οποία να παραχωρηθεί από λόγους επιείκειας σ` αυτήν και τα τέκνα της β) να διαταχθεί ο καθ` ου να μετοικήσει από τη συζυγική οικία, β) να ανατεθεί σ` αυτήν, προσωρινά, αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των άνω ανηλίκων τέκνων τους, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, γ) να υποχρεωθεί ο καθ` ου να της καταβάλει στην αρχή κάθε μήνα ποσά 280, 250, 240 και 240 ευρώ αντίστοιχα για τα άνω ανήλικα τέκνα της, τα οποία διαμένουν μαζί της και δεν έχουν εισοδήματα, ως ανάλογη αυτών χρηματική διατροφή, αναγκαία για τη συντήρησή τους και την αντιμετώπιση των εξόδων ανατροφής τους, και δ) να απειληθεί κατά του καθ` ου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1389, 1390, 1393, 1485, 1486, 1493, 1496, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514 ΑΚ και 728, 729, 735 και 947 παρ. 1 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ).

 Ο καθ` ου η αίτηση με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε επί της αιτήσεως, λόγω μη τηρήσεως πρακτικών, άσκησε παραδεκτά ανταίτηση, με την οποία ζητεί να ανατεθεί σ` αυτόν, προσωρινά, αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των άνω ανηλίκων τέκνων, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους. Η ανταίτηση αυτή είναι επίσης νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί κι αυτή περαιτέρω κατ` ουσίαν κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ), συνεκδικαζομένη με την αίτηση (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

 Από την κατάθεση της μάρτυρος αποδείξεως ........., που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο, όλα τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι μεταξύ των οποίων και η από 14-8-2009 έκθεση κοινωνικής έρευνας, η οποία διενεργήθηκε από τις κοινωνικούς λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Νομαρχιακού διαμερίσματος Εβρου ......... και ........, την προσωπική επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων με την δικάζοντα δικαστή, αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και γενικά από την όλη συζήτηση της υποθέσεως, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο, στις 17-6-1983, στον Δήμο Τριγώνου Ν. Εβρου. Από το γάμο αυτό απέκτησαν επτά (7) τέκνα, τον ....... και τον ........ (δίδυμα), που γεννήθηκαν στις 1-3-1985, ήδη ενήλικοι, την .........., επίσης ενήλικη, που γεννήθηκε στις 19-8-1990, την ......., που γεννήθηκε στις 23-6-1993, ηλικίας 16 ετών σήμερα, την ......, που γεννήθηκε στις 11-12-1999, ηλικίας 10 ετών σήμερα και την ...... και ....... (δίδυμα), που γεννήθηκαν στις 2-11-2001, ηλικίας 8 ετών σήμερα. Το μεγαλύτερο από τα εν λόγω ανήλικα τέκνα, η ......., η
οποία πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου -1- είναι ήδη μαθήτρια Δημοσίου
Λυκείου, ενώ η δεύτερη, ....... και τα δίδυμα ........ και ...... είναι μαθητές Δημοσίου Δημοτικού Σχολείου. Μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Αθήνα και αργότερα σε ιδιόκτητο διαμέρισμα της αιτούσας στην Ορεστιάδα, επί της οδού ........ αριθμ. ..., όπου εξακολουθούν να διαμένουν, κάτω από άσχημες οικονομικές συνθήκες. Τα ενήλικα τέκνα τους διαμένουν σε άλλη κατοικία, ιδιοκτησίας του καθ` ου, στην Ορεστιάδα επί της οδού ........ Η έγγαμη συμβίωσή τους όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά. Υπήρχαν συνεχείς τριβές και εντάσεις, εξαιτίας ασυμφωνίας τους στην αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων. Με την πάροδο του χρόνου οι συγκρούσεις μεταξύ τους εντείνονταν με αποκορύφωμα τα έτη 2007-2009, οπότε άρχισαν να αλληλομηνύονται και να αλληλοκαταγγέλονται στην αστυνομία, με διάφορες αιτιάσεις ο ένας κατά του άλλου (καταγραφόμενα βίαια επεισόδια: ξυλοδαρμοί, απειλές και ύβρεις - βλ. προσκομιζόμενα κι επικαλούμενα φωτοαντίγραφα του βιβλίου συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Ορεστιάδας - ιατρικές βεβαιώσεις, στις οποίες αναφέρονται εξωτερικά στοιχεία ξυλοδαρμού των συζύγων).

 Από το σημείο δε αυτό ουσιαστικά διακόπηκε η συμβίωσή τους, γιατί η ψυχική τους απομάκρυνση είναι εμφανής. Αντί συμβιώσεως υπάρχει γειτνίαση και δεν μπορεί να γίνει λόγος για αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη, ούτε για κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. Η διαδικασία κατέδειξε επίσης με ενέργεια μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στους γονείς, που είναι επιφορτισμένοι από αρχέγονα αρνητικά συναισθήματα ο ένας για τον άλλο και εκφράζουν μία επιδερμική ανάγνωση της ζωής. Στις συγκρούσεις αυτές τα ανήλικα τέκνα τους δεν έμεναν αμέτοχα και οι αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό τους είναι αναπόφευκτες. Βεβαίως η έννομη τάξη αντέδρασε με την παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, για διενέργεια κοινωνικής έρευνας, που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, καθώς διακυβεύονταν σοβαρά και άμεσα η ψυχική και ηθική υγεία των τέκνων αυτών, από τις προαναφερθείσες τραυματικές καταστάσεις. Να σημειωθεί ότι οι εντεταλμένοι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Νομαρχιακού διαμερίσματος Εβρου διαπίστωσαν κατά την έρευνά τους στοιχεία, που διαμορφώνουν μη πολιτισμένο επίπεδο ζωής της οικογένειας και υπέδειξαν την ψυχολογική παρατήρηση των μελών αυτής, από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής υγείας Ορεστιάδας, η οποία και εκκρεμεί. Κατόπιν αυτών η αιτούσα άσκησε την ένδικη αίτηση της ζητώντας τη μετοίκηση του καθ` ου, από τη συζυγική οικία και την εν γένει προσωρινή ρύθμιση των οικογενειακών τους σχέσεων. Υπάρχει λοιπόν, με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά και τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, επείγουσα περίπτωση, αφού η εξακολούθηση της συμβιώσεως οδηγεί μόνο σε έριδες, για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των διαδίκων. Γι` αυτό το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, προς αποφυγή μεγαλύτερης οξύτητας στις σχέσεις των διαδίκων και δημιουργίας απρόβλεπτων καταστάσεων, να διατάξει την μετοίκηση του καθ` ου η αίτηση από τη συζυγική στέγη, που βρίσκεται επί της οδού ........ αριθμ. ... στην Ορεστιάδα και την αποκλειστική παραχώρηση της χρήσεως της στην αιτούσα, στην οποία άλλωστε ανήκει και η κυριότητα της.

 Εξάλλου, ύστερα από τα παραπάνω, πιθανολογήθηκε ότι λόγω της διακοπής της συμβιώσεως των διαδίκων συζύγων αποκλείεται η άσκηση της επιμέλειας στα ανήλικα τέκνα των διαδίκων από κοινού από αυτούς. Και οι δύο γονείς δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα, λόγω του επαγγέλματος και της πολυτεκνικής
ιδιότητάς τους, να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες τους και δεν διαθέτουν την ανάλογη μόρφωση, για την κατάλληλη προσωπική και υγειονομική φροντίδα και την διαπαιδαγώγηση τους (βλ έκθεση κοινωνικής έρευνας). Είναι όμως γεγονός ότι και οι δύο διάδικοι γονείς έχουν καλές διαθέσεις, αγαπούν τα παιδιά τους και μπορούν να ανταποκριθούν - επί του παρόντος - στο καθήκον της άσκησης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους. Τα ανήλικα τέκνα, κατά την προσωπική επικοινωνία τους με την δικάζοντα δικαστή, εντυπωσιάζουν με την ωριμότητα τους και τον τρόπο ανάπτυξης των σκέψεων και επιχειρημάτων τους, σε τρόπο ώστε να μη τίθεται εν αμφιβάλω η ειλικρίνεια τους, εμφανίζουν δε μια ζωηρότητα, κοινωνικότητα και έντονη προθυμία για συζήτηση, γύρω από την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί. Τα δύο μεγαλύτερα ανήλικα είναι ικανοποιημένα από τη φροντίδα και το ενδιαφέρον, που επιδεικνύει γι` αυτά ο πατέρας τους, έχουν αναπτύξει στενό ψυχικό δεσμό μαζί του και κατηγορηματικά δεν θέλουν να διαμείνουν με τη μητέρα τους, καταλογίζοντάς της ότι είναι αδιάφορη γι` αυτά και αυτό δεν της το συγχωρούν. Πράγματι, έχουν διαμορφώσει μια δυνατή συναισθηματική σχέση με τον πατέρα τους, εν αντιθέσει με τη μητέρα τους, για την οποία έχουν αρνητική και απαξιωτική άποψη, η οποία, ανεξάρτητα από το ότι εν πολλοίς υποδαυλίζεται και από τον καθ` ου - ανταιτούντα, τα έχει επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αρνούνται να διαμείνουν κοντά της και επιλέγουν ως τόπο διαμονής και διαβιώσεως την κατοικία του καθ` ου επί της οδού ........, στην οποία διαμένουν και τα ενήλικα τέκνα. Πάντως τέτοια μετακίνηση δεν δημιουργεί προβλήματα με τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Αντίθετα, τα δίδυμα τέκνα, προτιμούν τη διαμονή με την μητέρα τους, από την οποία, όπως εκφράστηκαν, δέχονται πολλές περιποιήσεις απ` αυτήν και έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους, λόγω και της μικρής τους ηλικίας, ιδιαίτερος ψυχικός δεσμός. Παρότι αγαπούν εξίσου και τον πατέρα τους, νοιώθουν έντονη ασφάλεια και ζεστασιά στο οικογενειακό
περιβάλλον της μητέρα τους, με την οποία και επιθυμούν να συνεχίσουν να
διαμένουν. Η βούληση τους αυτή δεν προέκυψε, ότι είναι προϊόν πειθαναγκασμού ή υπέρμετρης επιείκειας της μητέρας τους ή χρησιμοποιήσεως από μέρους της οικονομικών μέσων και δη παροχής υλικών αγαθών στα τέκνα, προκειμένου να προσκολληθούν σ` αυτήν, παρά τα αντιθέτως, από τον καθ` ου - ανταιτούντα υποστηριζόμενα.

 Συνακόλουθα με τα παραπάνω, οιαδήποτε αλλαγή στην τοποθέτηση - προτίμηση των ανηλίκων, λόγω της ως άνω διαμορφωμένης κατάστασης στις σχέσεις τους με τους γονείς τους, θα τα επιβάρυνε ψυχικά και συναισθηματικά και δεν ενδείκνυται. Τούτο θα είχε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ολέθριες συνέπειες και δημιουργία επικινδύνων ψυχικών συνδρόμων. Βέβαια ο καθ` ου αναφέρει, ότι η αιτούσα δεν φροντίζει τα παιδιά της και ότι εκ των πραγμάτων είναι ανίκανη να ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους πράγμα που δεν πιθανολογείται. Αληθές είναι ότι ο ανταιτών - καθ` ου επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον για τα τέκνα του. Αλλά και η αιτούσα μητέρα τους τρέφει αγάπη για τα τέκνα της και είναι κατάλληλη για την ανατροφή και συντήρησή τους. Και οι δύο όμως, κατά την φυσική και πνευματική ικανότητα και αντίληψή τους, στο δεδομένο ως άνω ιδιότυπο περιβάλλον τους. Υπό το πρίσμα αυτό, και με γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων το Δικαστήριο κρίνει, ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των ανηλίκων διδύμων ....... και ...... και στον ανταιτούντα - καθ` ου η αίτηση η
επιμέλεια των δύο μεγαλύτερων ανήλικων τέκνων ....... και ......., γιατί αυτό επιβάλλεται, από το συμφέρον των τέκνων στο στάδιο αυτό της ηλικίας τους και της αποκαταστάσεως της ψυχικής και σωματικής τους ισορροπίας. Στην κρίση αυτή οδηγείται το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και περιστάσεις και κυρίως αξιολογώντας τη θέληση των ανηλίκων, την
οποία υποστήριξαν σθεναρά. Το γεγονός ότι τα δύο μεγαλύτερα θα αναγκασθούν να αλλάξουν περιβάλλον δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες γι` αυτά, αφού θα διαμένουν πλησίον της συζυγικής στέγης και θα δύνανται να επικοινωνούν με την υπόλοιπη οικογένεια, να την επισκέπτονται και θα συνεχίσουν δε να έχουν τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες, που είχαν και προηγουμένως. Επιπλέον πρέπει να θεωρηθεί έλασσον κακό σε σχέση με εκείνο που θα μπορούσε να προκληθεί, από το γεγονός, ότι με την παραμονή των παιδιών στην μητέρα τους δεν θα αναπτυχθεί καλή σχέση συναισθηματικής κάλυψης και παιδαγωγικής συνεργασίας μαζί της, ενόψει και της προηγηθείσας ψυχολογικής ταλαιπωρίας αυτών λόγω της προβληματικής σχέσεως των γονέων τους.

 Περαιτέρω από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι οι δαπάνες συντηρήσεως των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ........ και ......, δηλαδή τροφής, ενδύσεως και ψυχαγωγίας είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Δεν μπορούν όμως τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων να εξασφαλίσουν τη διατροφή τους, δεδομένου ότι στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδημάτων. Επομένως δικαιούνται διατροφής από τους γονείς τους, που πρέπει να καταβληθεί σε χρήμα. Ο καθ` ου πατέρας τους διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στην Πλάτη Ν. Εβρου και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του, ανέρχονται στο ποσό των 1.000,00 περίπου ευρώ. Είναι ιδιοκτήτης μίας οικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό ....... του Δήμου Ορεστιάδας, εμβαδού 93,17 τ.μ. Επίσης επιβαρύνεται, για τη διατροφή της ενήλικης θυγατέρας του ........, η οποία είναι σπουδάστρια ΤΕΙ. Αλλα εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο καθ` ου, ούτε άλλωστε επικαλείται τέτοια εισοδήματα με την αίτησή της η αιτούσα. Εξάλλου η αιτούσα, μητέρα των ανηλίκων, εργάζεται ως καθαρίστρια στο Τμήμα συνοριακής φύλαξης Χειμωνίου Ν. Εβρου και από την εργασία της αυτή αποκομίζει ποσό 900,00 περίπου ευρώ το μήνα ενώ λαμβάνει και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας ύψους 400,00 ευρώ περίπου ανά δίμηνο. Επίσης επιβαρύνεται με την καταβολή μηνιαίας δόσης ύψους 650,00 ευρώ περίπου στεγαστικού δανείου, που έλαβε από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την διατροφή, συντήρηση, ένδυση και εκπαίδευση, για κάθε ένα από τα άνω τέκνα τους ανέρχονται σε 250,00 ευρώ το μήνα. Με βάση τις προαναφερόμενες δυνατότητές του ο καθ` ου είναι σε θέση να καταβάλει 130,00 ευρώ, για κάθε ανήλικο τέκνο χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή, κατά το υπόλοιπο ποσό των 120,00 ευρώ, που απαιτείται για τη διατροφή των ανηλίκων συμμετέχει και η αιτούσα με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης, για την περιποίηση και φροντίδα των ανηλίκων, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα, αλλά και με το εισόδημα, που λαμβάνει από την εργασία της. Μετά τις σκέψεις αυτές πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές τόσο η κρινόμενη αίτηση όσο και η ανταίτηση, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, ως εκ της σχέσεως τους ως συζύγων (άρθρο 179 του ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ κατ` αντιμωλία των διαδίκων.

 ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και συνεκδίκαση μετά της αιτήσεως και της ανταιτήσεως
που άσκησε ο καθ` ου προφορικά στο ακροατήριο.

 ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση και την ανταίτηση.

 ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη μετοίκηση του καθ` ου από τη συζυγική οικία, που βρίσκεται στη Ορεστιάδα επί της οδού ........ αριθμ. ..., την οποία παραχωρεί προσωρινά στην αιτούσα.

 ΑΠΕΙΛΕΙ εις βάρος του καθ` ου χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ (200,00 €) και προσωπική κράτηση τριάντα (30) ημερών, για κάθε παράβαση της, αμέσως
ανωτέρω, διατάξεως.

 ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων αυτής και του καθ` ου, δηλαδή της ......... και του ......., ηλικίας σήμερα 8 ετών.

 ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ` ου να καταβάλει στην αιτούσα, μητέρα των ανηλίκων τέκνων αυτής και του καθ` ου, δηλαδή της ........ και του ........, ως ασκούσα την επιμέλειά τους και για λογαριασμό τους, στην αρχή κάθε μήνα και για το διάστημα από την επίδοση της αίτησης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής, ποσό διατροφής ύψους εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €), κατά μήνα, για κάθε ένα από τα άνω τέκνα της δηλαδή συνολικά διακόσια εξήντα ευρώ (260,00 €) με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως και μέχρι την εξόφληση.

 ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στον ανταιτούντα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων αυτού και της καθ` ης η ανταίτηση, δηλαδή της ...... και ......, ηλικίας σήμερα 16 και 10 ετών αντίστοιχα.

 ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

 ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου την 17η Νοεμβρίου 2009, παρουσία της Γραμματέως Μαρίας Κολιού.


 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.Φ.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: