Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Α.Π.Δ 64/2009 Iκανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που τηρούνται σε φάκελο τρίτου προσώπου και αιτήσεις παροχής αδείας για χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο για δικαστική χρήση.


ΑΠΔ 64/2009
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
Αιτήσεις για ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που τηρούνται σε φάκελο τρίτου προσώπου και αιτήσεις παροχής αδείας για χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο για δικαστική χρήση.
 
KEIMENO
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Ταχ. Δ/νση:          ΚΗΦΙΣΙΑΣ  1-3
115 23  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:                   210-6475600
FAX:           210-6475628
       
 
Αθήνα, 13-10-2009
ΑΠ: Γ/ΕΞ/6095/13-10-2009
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2009
(Τμήμα)
 
   Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της τη 12.10.2009 και ώρα 10:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Χρήστος Παληοκώστας, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Χρίστου Γεραρή, Πηνελόπη Φουντεδάκη, ως εισηγήτρια και Γραμματή Πάντζιου, αναπληρωματικά μέλη σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Αντώνιου Ρουπακιώτη και Ανδρέα Πομπόρτση αντίστοιχα, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν εκλήθησαν νομίμως εγγράφως, ο Λεωνίδας Κοτσαλής, τακτικό μέλος, και ο Δημήτριος Λιάππης, αναπληρωματικό μέλος. Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Χαρίκλεια Λάτσιου, νομικός ελεγκτής - δικηγόρος, ως βοηθός εισηγήτρια και η Μελπομένη Γιαννάκη, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, ως γραμματέας.
 
   Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
 
   Με τις υπ αρ. πρωτ. της Αρχής 3556/21.07.2008, 4907/25.09.2008, 4075/29.06.2009, 3803/17.06.2009 και 5197/28.08.2009 αιτήσεις του προς την Αρχή ο Α καταγγέλλει την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν στον ίδιο και στην ανήλικη κόρη του. Η Αρχή απευθύνθηκε με το υπ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3145/19.05.2009 έγγραφό της στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλώντας την να παράσχει εξηγήσεις για τα καταγγελλόμενα. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το υπ αρ. πρωτ. 3820/29.05.2009 (3560/04.06.2009 της Αρχής) έγγραφό της ενημέρωσε σχετικά την Αρχή ενώ με το υπ αρ. πρωτ. 5772/14.07.2009 (4622/23.07.2009 της Αρχής) έγγραφο επισήμανε ότι έχει χορηγήσει στον Α με το υπ αρ. πρωτ. 2820/24.06.2008 Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής πενήντα οχτώ (58) έγγραφα που αφορούν στον ίδιο και στην ανήλικη κόρη του, της οποίας ασκεί τη γονική μέριμνα. Παράλληλα με το τελευταίο αυτό έγγραφο η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητεί από την Αρχή να της χορηγηθεί άδεια προκειμένου να χορηγήσει στον Α, κατόπιν της από 06.07.2009 αιτήσεώς του, δεκαέξι (16) συνολικά έγγραφα που αφορούν στην πρώην σύζυγό του και τηρούνται στα αρχεία της Υπηρεσίας αυτής.
   Επιπλέον, ο Α με τις υπ αρ. πρωτ. 3639/24.07.2008, 4907/25.09.2008, 2814/06.05.2009, 4730/30.07.2009 και 5197/28.08.2009 αιτήσεις του προς την Αρχή καταγγέλλει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου ότι δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν στον ίδιο και στην ανήλικη κόρη του. Η Αρχή με το υπ αρ. πρωτ. 3147/19.05.2009 έγγραφό της διαπίστωσε ότι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του Α και τον κάλεσε, εάν θεωρεί ότι δεν ικανοποιήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης, να απευθυνθεί εκ νέου στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλ. στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου εξειδικεύοντας τα έγγραφα που δεν του χορηγήθηκαν και στα οποία θα είχε δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του ν. 2472/1997. Ο Α με τις δύο τελευταίες αιτήσεις του προς την Αρχή, υποστηρίζει ότι δεν του χορηγήθηκαν όλα τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ζητώντας αφενός να του χορηγηθούν και αφετέρου να διαγραφούν από τα αρχεία όλα τα προσωπικά του δεδομένα. Παράλληλα, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας με το υπ αρ. πρωτ. 180/10.08.2009 (5037/14.08.2009 της Αρχής) έγγραφό του γνωστοποίησε στην Αρχή ότι: α) όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον ιατρικό του φάκελο, του παροδόθηκαν με το υπ αρ. πρωτ. 118/19-06-2008 έγγραφο, το οποίο ο Α αποδέχτηκε και παρέλαβε, β) δεν μπορεί να του χορηγήσει τα πρωτότυπα των εγγράφων ούτε να διαγράψει όλα τα δεδομένα γιατί είναι στοιχεία ιατρικού φακέλου και μητρώου ασθενών και είναι υποχρεωμένο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας από την ισχύουσα νομοθεσία να τα διατηρήσει και γ) αντίγραφα οποιονδήποτε άλλων στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην υπηρεσία ευρισκόμενα σε άλλο φάκελο (όπως στο φάκελο της πρώην συζύγου), δεν μπορούν να του χορηγηθούν λόγω του ιατρικού απορρήτου.
   Οι παραπάνω αιτήσεις συνεξετάζονται λόγω συνάφειας.
   Η Αρχή, μετά από εξέταση των προαναφερομένων στοιχείων, αφού άκουσε την εισηγήτρια και τη βοηθό εισηγήτρια και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,
 
   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
 
   1. Επειδή, το άρθρο 2 στοιχ. β' του Ν.2472/1997 ορίζει ότι για τους σκοπούς του νόμου αυτού νοούνται ως «ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια.
   2. Επειδή, το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 2472/1997 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας (...)». Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνονται ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας κάθε αρχείου, οι αρχές του σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση πάντα με το σκοπό επεξεργασίας. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού και που δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι νόμιμη.
   3. Επειδή, το άρθρο 7 του Ν. 2472/1997 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «1. Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση (...) γ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου (...)».
   4. Επειδή, το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι: «Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς». 
   5. Επειδή, από το συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει ότι η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται, καταρχήν, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων στις περιπτώσεις που περιοριστικά προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα, επιτρέπεται για τα μεν απλά δεδομένα, ιδίως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε' για τα δε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην κοινωνική πρόνοια (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), ιδίως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ' του Ν. 2472/1997, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου (βλ. σχετικά, ιδίως, αποφάσεις της Αρχής 61/2003 και 38/2006). Περαιτέρω, οι όροι και προϋποθέσεις της νομιμότητας κάθε επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. γ' του Ν. 2472/1997, δύνανται κατά μείζονα λόγο να εφαρμοσθούν και στην επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλ. σχετικά, ιδίως τις αποφάσεις της Αρχής 8/2005 και 9/2005). Επιπλέον, τόσο για τα απλά όσο και για τα ευαίσθητα δεδομένα πρέπει ο σκοπός επεξεργασίας να είναι νόμιμος, σαφής και καθορισμένος, και τα δεδομένα να μην υπερβαίνουν το σκοπό της επεξεργασίας.
   6. Επειδή, στην κρινόμενη υπόθεση, ο Α, έχει δικαίωμα, με την ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων, να λάβει αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου που τηρείται στο όνομα της μητέρας του ανηλίκου Β και τα οποία αφορούν στον ίδιο προσωπικά και στην ανήλικη κόρη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. γ', 12 του ν.2472/1997 και 1510 ΑΚ (πρβλ. σχετικά απόφαση 24/2009 της Αρχής, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της). Συνεπώς, αν υπάρχουν έγγραφα στον φάκελο της πρώην συζύγου του που αφορούν αποκλειστικά στον Α και στην ανήλικη κόρη του, η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, οφείλουν να του τα χορηγήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2472/1997, διαγράφοντας παράλληλα τα αντίστοιχα χωρία που αφορούν αποκλειστικά τη Β.
   7. Επειδή, περαιτέρω ο Α ζητεί με την ιδιότητα του τρίτου - σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχ. θ' του Ν. 2472/1997 - να λάβει γνώση των εγγράφων που περιλαμβάνουν απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα οποία αφορούν στην Β των οποίων η χορήγηση συνιστά επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχ. θ' και δ' του ν.2472/1997. Επιπλέον, ο Α ζητεί τα στοιχεία αυτά προκειμένου να τα προσκομίσει πρώτον, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά τη συζήτηση (εξ αναβολής) της από 25-1-2007 και με αρ. πρωτ. 503/ΤΠς/76/2007 αγωγής διαζυγίου-άρσης γονικής μέριμνας της συζύγου λόγω της ψυχιατρικής και φυσικής επικινδυνότητάς της για το τέκνο τους τη 30.09.2009 και, δεύτερον, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τη 02.11.2009, καθώς έχει κληθεί να παρασταθεί ως πολιτικός ενάγων σε ποινική υπόθεση της πρώην συζύγου του. Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι με την οριστική απόφαση 6584/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά την εκούσια δικαιοδοσία, αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα η ισχύς της υπ αρ. 04/00094/29.06.2004 απόφασης του Εφετείου της Λυών της Γαλλίας, με την οποία λύθηκε ο γάμος, ρυθμίστηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς και ανατέθηκε η επιμέλεια στην μητέρα. Το 2004 ο Α υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και επιμέλειας τέκνου στο Πρωτοδικείο Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων της δικαστικής περιφέρειας του Πουέρτο Πλάτα της Δομινικανής Δημοκρατίας, επί της οποίας εκδόθηκε, ερήμην της Β, η υπ αρ. 271-2004-614 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία λύθηκε ο γάμος του με την πρώην σύζυγό του, και ανατέθηκε στον ίδιο η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του. Μάλιστα η ως άνω απόφαση, κατόπιν αιτήσεως που υπέβαλλε ο ίδιος, αναγνωρίστηκε ότι δημιουργεί δεδικασμένο δυνάμει της υπ αρ. 435/1234/296/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Περαιτέρω με την υπ αρ. 8/3598/1069/2007 απόφασή του το ίδιο Δικαστήριο, δεχόμενο την τριτανακοπή που άσκησε η Β, ακύρωσε την υπ αρ. 435/1234/296/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με το σκεπτικό ότι η εξετασθείσα υπόθεση των διαδίκων δεν υπάγεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου στην δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου της Δομινικανής Δημοκρατίας, αφού υπό τις ίδιες συνθήκες δεν θα είχαν όμοια δικαιοδοσία και τα ελληνικά δικαστήρια, κατ εφαρμογή των περιεχουσών κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου διατάξεων του άρ. 3 ΚΠολΔ, αλλά το Δικαστήριο της πόλης Λυών της Γαλλίας, επειδή η τελευταία κοινή διαμονή των συζύγων και του τέκνου τους ήταν στην πόλη Λυών και ουδέποτε στην επικράτεια της Δομινικανής Δημοκρατίας. Τέλος, με την υπ αρ. 159/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η τριτανακοπή του Α για ακύρωση και ανενέργεια της απόφασης 6584/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
   8. Επειδή, με βάση τα προαναφερόμενα υπάρχει αμφισβήτηση περί τη δικαστική κρίση σχετικά με την ανάθεση της επιμέλειας και την άσκηση αυτής, για την οποία η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα. Ειδικότερα, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 323 παρ.3, 780 και 905 παρ. 2 και 3 του ΚΠολΔ, αλλά και από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ιδίως δε με τις διατάξεις των άρθρων 1, 21 επ., 28, 36, 37 και 39, η ισχύς της υπ αρ. 04/00094/29-06-2004 απόφασης του Εφετείου Λυών της Γαλλίας ως προς τις διατάξεις που ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου από τους δύο γονείς και ορίζουν τη συνήθη διαμονή αυτής στην κατοικία της μητέρας έχει αναγνωριστεί με την απόφαση 6584/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Επειδή, ακολούθως, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ενδέχεται να συντρέχει παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση παιδιού εκ μέρους του Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις, ιδίως, των άρθρων 2 παρ. 11 και 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, 3 του ν. 2102/1992 (ΦΕΚ Α' 193, Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών) και 18 του ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α'192, Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού), εάν η μετακίνηση του παιδιού έγινε κατά παραβίαση του δικαιώματος επιμέλειας. Επειδή περαιτέρω, και σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, πρωταρχική μέριμνα των γονέων (αλλά και του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της, άρ. 1511ΑΚ) πρέπει να αποτελεί το συμφέρον του παιδιού. Επειδή, τέλος, η αρμοδιότητα της Αρχής για την χορήγηση προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην Β, στον Α, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του, δεν είναι αποκλειστική καθώς παρέχεται η δυνατότητα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο.
   9. Περαιτέρω, το αίτημα του Α περί διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων από τα αρχεία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου κατ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 είναι απορριπτέο, καθότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας): «Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή». Συνεπώς, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου υποχρεούται να διατηρεί τα ιατρικά αρχεία που αφορούν στον Α και στην ανήλικη κόρη του, καθώς η διάταξη του άρθρου 14 παρ.4 του ν. 3418/2005 υπερισχύει της διάταξης του άρθρου 13 του ν.2472/1997 ως ειδικότερη.
 
   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 
   Η Αρχή κρίνει ομόφωνα ότι
   1) Υποχρεούνται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, να χορηγήσουν στον Α προσωπικά δεδομένα που αφορούν στον ίδιο προσωπικά και στην ανήλικη κόρη του και τηρούνται στον φάκελο της Β, διαγράφοντας τα σχετικά χωρία που αφορούν στην τελευταία.
   2) Δεν χορηγεί στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου την άδεια για χορήγηση στον Α προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην πρώην σύζυγό του Β.
   3) Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου υποχρεούται να διατηρεί τα ιατρικά αρχεία, και ως εκ τούτου το αίτημα του Α διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του ίδιου και της ανήλικης κόρης του απορρίπτεται, οι δε αντιρρήσεις του κρίνονται αβάσιμες.Δεν υπάρχουν σχόλια: