Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/Β΄/24-12-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α΄).
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285Α).
3) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ.120867/30.12.2005 (ΦΕΚ 1964 τ.Β΄) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων», που ισχύει σήμερα.
4) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αριθμ.42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5) Την από 26.9.2007 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, και
6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Οι ελάχιστες αμοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύμπραξή τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους, καθορίζονται ως ακολούθως και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
για την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2009

Ι ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Α ΠΟΙΝΙΚΕΣ
1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια
1. Ενώπιον Πταισματοδικείου                                                                 80
2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου                                                       117
3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου                                                           214
4. Ενώπιον Εφετείου:
α) επί πλημμελημάτων                                                                          491
β) επί κακουργημάτων                                                                          983
γ) επί κακουργημάτων (αιτ. αναστολής)                                                  491
5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου                                                          1.410
5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής)                                652
6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.)                                                    1.314
Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.)                                                        1.635
7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου:
α) επί πλημμελημάτων                                                                           224
β) επί κακουργημάτων                                                                           588
8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:
α) επί πλημμελημάτων                                                                          481
β) επί κακουργημάτων                                                                           801
9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου:
α) Αίτηση αναίρεσης κατ αποφάσεως Πλημ/κείου και Εφετείου                   534
β) Παράσταση για πλημμέλημα                                                              1.015
γ) Παράσταση για κακούργημα                                                               1.496
δ) Υπόμνημα επί αιτήσεως αναιρέσεως                                                     406
10. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών                                                           235
11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών                                                              427

2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου                                                          144
β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα                                                      224
γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα                                                      556

3. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου                                                           144
β) Ενώπιον ανακριτού                                                                              224

4. Υπομνήματα
α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης                                                         107
β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης                                                               214
γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών                                                               235
δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών
1) ως Συμβούλιο Α Βαθμού                                                                       406
2) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος                                      406
ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως                                                                 406

5. Μηνύσεις - Αιτήσεις -Ένδικα μέσα
α) Σύνταξη μήνυσης                                                                                 139
β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές                                                       85
γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής                                                   214
δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος                                                                       374
ε) Έφεση κατά βουλεύματος                                                                      417
στ) Έφεση κατ αποφάσεως Πλημ/κείου                                                       144
ζ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Πλημ/κείου                                                  171
η) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Εφετείου                                                     171

Β΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(Αξία αντικειμένου έως 12.000 ΕΥΡΩ)
α) Εργατικά
α) Αγωγή                                                                                                 85
β) Παράσταση                                                                                          64
γ) Προτάσεις                                                                                            85

α1) Αιτήσεις
1. Για σύνταξη κάθε αίτησης                                                                      64
2. Παράσταση                                                                                          37
3. Προτάσεις                                                                                            64

β) Διαδικασία απόδοσης μισθίου
(μηνιαίο μίσθωμα έως 450 ευρώ)
1. Αγωγή                                                                                                  85
2. Παράσταση:                                                                                          54
3. Προτάσεις                                                                                             107

β1) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου                             107

γ) Αυτοκινητικές διαφορές
1. Αγωγή                                                                                                 43
2. Παράσταση                                                                                          64
3. Προτάσεις                                                                                            43

δ) Πίνακες Μηχανικών - Ιατρών - Μεσιτών κ.λπ.
α) Αγωγή                                                                                              75
β) Παράσταση                                                                                       85
γ) Προτάσεις                                                                                         75

ε) Ασφαλιστικά μέτρα (νομής)
1. Αίτηση                                                                                              96
2. Παράσταση                                                                                       96
3. Αυτοψία                                                                                            96
4. Σημείωμα                                                                                          96

στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:
α) Αίτηση                                                                                              80
β) Παράσταση                                                                                       59
γ) Σημείωμα                                                                                          69

ζ) Mικροδιαφορές (αξία μέχρι 1.500 ευρώ)                                            64

η) Συγγενικά συμβούλια - Λογοδοσίες κ.λπ.
1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου                                        75
2. Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών                                                        75
3. Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων                                                         75
4. Δηλώσεις επί κατασχέσεων εις χείρας τρίτων                                          75
5. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου                                         75
6. Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις                                                              75
7. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια, λογοδοσίες, δηλώσεις    96
8. Κάθε παράσταση                                                                                  96

θ) Διαδικασία πιστωτικών τίτλων
1. Αγωγή                                                                                                43
2. Παράσταση                                                                                         69
3. Προτάσεις                                                                                           54

ι) 1. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής                                        64

κ) Ανακοπές κάθε είδους
1. Ανακοπή                                                                                             64
2. Παράσταση                                                                                         48
3. Προτάσεις                                                                                           59

λ) Ανταγωγές γενικά                                                                             48

μ) Παρεμβάσεις                                                                                     48

ν) Αιτήσεις διάφορες
1. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον Κώδ. Δικηγόρων   80
2. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων                                         80
3. Σύνταξη αίτησης προτίμησης ή ορισμού δικασίμου, αναβολής εκτέλεσης
αποφάσεων περί εξώσεως, περί παροχής απογράφου, παρατάσεως προθεσμίας   80
4. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων                                         80

ξ) Τακτική διαδικασία
1. Σύνταξη αγωγής, παρέμβασης, τριτανακοπής                                          69
2. Προτάσεις                                                                                           59
3. Παράσταση                                                                                         69
4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη                                                           69
5. Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου                                                           69
6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονος                                                 69
7. Γνωστοποίηση μαρτύρων                                                                      48
8. Αιτήσεις προς τον Εισηγητή                                                                   48
9. Κλήση προς μάρτυρα ή πραγματογνώμονα                                              48
10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος                                               85
11. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου                        129
12. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγματογνώμονος               80
13. Κλήση προς διάδικο                                                                          69
14. Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου                           80
15. Προτάσεις μετ απόδειξη                                                                    117
16. Παράσταση μετ απόδειξη                                                                  107

ο) Εκουσία διαδικασία
α) Αίτηση                                                                                              69
β) Παράσταση                                                                                        69
γ) Προτάσεις                                                                                          59
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1) γραμμάτιο

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(Αξία αντικειμένου από 12.001 έως 80.000 ευρώ)
Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών
α) Όταν το μίσθωμα είναι από 451 μέχρι 585 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                               134
2. Παράσταση                                                                                        102
3. Προτάσεις                                                                                          102
β) Όταν το μίσθωμα είναι από 586 μέχρι 1.465 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                               171
2. Παράσταση                                                                                        171
3. Προτάσεις                                                                                          171
γ) Όταν το μίσθωμα είναι πάνω από 1.466 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                               203
2. Παράσταση                                                                                        268
3. Προτάσεις                                                                                          268

Α1) Διαταγή απόδοσης μισθίου                                                           139

Β) Ασφαλιστικά μέτρα (Γενικά)
1. Αίτηση                                                                                               107
2. Παράσταση                                                                                         134
3. Προτάσεις (σημείωμα)                                                                          102

Βα) Διατροφές κ.λπ.
1. Αίτηση                                                                                                134
2. Παράσταση                                                                                          102
3. Σημείωμα                                                                                            102

Γ) Εκουσία δικαιοδοσία
1. Αίτηση                                                                                                 102
2. Παράσταση                                                                                          102
3. Προτάσεις                                                                                            117

Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών μεσιτών κ.λπ.
α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                 102
2. Παράσταση                                                                                          171
3. Προτάσεις (σημείωμα)                                                                           102
β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 58.696 έως 146.735 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                               171
2. Παράσταση                                                                                        331
3. Προτάσεις                                                                                          171
γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 146.736 και άνω
1. Αγωγή                                                                                               268
2. Παράσταση                                                                                        395
3. Προτάσεις                                                                                          171

Ε) Τακτική διαδικασία
1. Αγωγή                                                                                                102
2. Παράσταση                                                                                         102
3. Προτάσεις                                                                                           102

ΣΤ) Αγωγές - ανακοπές Γενικά
12.001 έως 44.020 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                 69
2. Παράσταση                                                                                          134
3. Προτάσεις                                                                                            134
44.021 έως 88.040 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                 102
2. Παράσταση                                                                                          134
3. Προτάσεις                                                                                            171
88.041 έως 234.775 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                 134
2. Παράσταση                                                                                          171
3. Προτάσεις                                                                                            300
234.776 ΕΥΡΩ και άνω
1. Αγωγή                                                                                                  171
2. Παράσταση                                                                                           235
3. Προτάσεις                                                                                             363

Ζ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Από 12.001 έως 14.675 ΕΥΡΩ                                                                     139
Από 14.676 έως 58.695 ΕΥΡΩ                                                                      268
Από 58.696 έως 146.735 ΕΥΡΩ                                                             406
Από 146.736 ΕΥΡΩ και άνω 663

Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων
1. Αίτηση                                                                                                 129
2. Παράσταση                                                                                           96
3. Προτάσεις                                                                                             96

Ηα) Για καθορισμό τιμής μονάδος
α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695 ΕΥΡΩ
1. Αίτηση                                                                                                  96
2. Παράσταση                                                                                           129
3. Προτάσεις                                                                                             96

β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι άνω των 58.696 ΕΥΡΩ
1. Αίτηση                                                                                                  161
2. Παράσταση                                                                                           161
3. Προτάσεις                                                                                             161

Θ) Εργατικές διαφορές
1. Αγωγή                                                                                                   139
2. Παράσταση                                                                                            102
3. Προτάσεις                                                                                             102

Ι) Διατροφές (ανεξαρτήτως ποσού)
1. Αγωγή                                                                                                   139
2. Παράσταση                                                                                            102
3. Προτάσεις                                                                                              102

Κ) Αυτοκινητικές διαφορές
α) Για ποσό από 12.001 έως 29.345 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                    75
2. Παράσταση                                                                                             85
3. Προτάσεις                                                                                               69
β) Για ποσό από 29.346 έως 88.040 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                    102
2. Παράσταση                                                                                             134
3. Προτάσεις                                                                                               102
γ) Για ποσό από 88.041 ΕΥΡΩ και άνω
1. Αγωγή                                                                                                    134
2. Παράσταση                                                                                              203
3. Προτάσεις                                                                                                102

Λ) Ανταγωγές και παρεμβάσεις
Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1) γραμμάτιο

Μ) Κατά την απόδειξη ότι ισχύει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
α) Εκούσια δικαιοδοσία - Τακτική (Μη αποτιμητές)
1. Αίτηση                                                                                                     117
2. Παράσταση                                                                                               139
3. Προτάσεις                                                                                                 117

β) Εφέσεις
1. Έφεση κατ απόφασης Ειρηνοδικείου                                                            117
2. Παράσταση                                                                                               134
3. Προτάσεις                                                                                                 117

γ) Τακτική διαδικασία
Από 80.001 έως 117.390 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                     134
2. Παράσταση                                                                                              171
3. Προτάσεις                                                                                                203
Από 117.391 έως 293.470 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                     203
2. Παράσταση                                                                                              235
3. Προτάσεις                                                                                                331
Από 293.471 έως 880.410 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                     363
2. Παράσταση                                                                                              363
3. Προτάσεις                                                                                                363
Από 880.411 έως 1.467.350 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή                                                                                                      566
2. Παράσταση                                                                                               566
3. Προτάσεις                                                                                                 566
Από 1.467.351 ΕΥΡΩ και άνω
1. Αγωγή                                                                                                       822
2. Παράσταση                                                                                             822
3. Προτάσεις                                                                                               822

δ) Απόδειξη
1. Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων                                                              75
2. Γνωστοποίηση μαρτύρων                                                                          75
3. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων (ξένης αρχής)                          85
4. Αίτηση παράτασης προθεσμίας                                                                   85
5. Παράσταση κατά τη συζήτησή της                                                              54
6. Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη                                                  85
7. Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου                                                        85
8. Δήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου                                                   85
9. Παράσταση κατά τη δόση του όρκου των διαδίκων η πραγματογνωμόνων       64
10. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη                                         129
11. Παράσταση - Προτάσεις μετ' απόδειξη                                                       235
12. Κλήση προς μάρτυρα                                                                               75

ε) Πτωχευτική Διαδικασία
1. Σύνταξη δήλωσης εμπόρου για αναστολή πληρωμών                                    129
2. Αίτηση πτώχευσης                                                                                    96
3. Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης                                                        80
4. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο                                                      107
5. Αίτηση προς τον Εισηγητή                                                                         107
6. Πτωχευτική ανακοπή                                                                               107
7. Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συμβιβασμού                                         107
8. Αίτηση διαρρήξεως - ανατροπής η ακυρώσεως πτωχευτ. συμβιβ.                  107
9. Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστωτών                                             107
10. Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως                                                             96
11. Υπόμνημα ή λογοδοσία συνδίκου                                                             54
12. Παράσταση:
α) Κατά την απογραφή                                                                                 129
β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων                                                       161
γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου                                             139
δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών                                             139
ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα                                                    75
13. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο                                              107
14. Υπόμνημα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης                                         107
15. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συμβιβασμού
ή αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως συμβιβασμού                                     85
16. Παράσταση                                                                                            54
17. Προτάσεις                                                                                             54

στ) Ανταγωγές - παρεμβάσεις
Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο

ζ) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
α). Συζήτηση - συμβιβασμός: όπως η τακτική
β). Ματαίωση: το ποσό της παράστασης μόνον

ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Όπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ
1. Ανακοίνωση δίκης:
α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου                                                                    80
β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων                                                                  129

2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση:
α) Ενώπιον Ειρηνοδικείου                                                                       80
β) Ενώπιον Πρωτοδικείου                                                                      129

ΕΦΕΤΕΙΟ
1. Έφεση                                                                                             161
2. Παράσταση                                                                                       192
3. Προτάσεις                                                                                        214
4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων                                                       256
5. Προτάσεις για υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας                                    278
6. Όταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό
α. Αγωγή                                                                                             112
β. Παράσταση                                                                                      161
γ. Προτάσεις                                                                                        256

Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές - Αυτοκινητικές
1. Έφεση                                                                                             139
2. Παράσταση                                                                                      149
3. Προτάσεις                                                                                        139

Απαλλοτριώσεις
1. Έφεση                                                                                             161
2. Παράσταση                                                                                      192
3. Προτάσεις                                                                                        213
Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα (1) γραμμάτιο

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τακτική διαδικασία
1. Αίτηση αναίρεσης                                                                              406
2. Πρόσθετοι λόγοι                                                                                268
3. Παράσταση                                                                                       459
4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ                                                           534

Αναστολή
α) Αίτηση                                                                                             181
β) Παράσταση                                                                                      652
γ) Σημείωμα                                                                                         161

Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές - Αυτοκίνητα
α. Αίτηση                                                                                             235
β. Πρόσθετοι λόγοι                                                                               171
γ. Παράσταση                                                                                      342
δ. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ                                                          310
Ολομέλεια
1. Αίτηση αναίρεσης                                                                              406
2. Πρόσθετοι λόγοι                                                                                268
3. Παράσταση                                                                                      459
4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ                                                           534

Απαλλοτριώσεις
1. Αίτηση                                                                                            406
2. Παράσταση                                                                                      459
3. Προτάσεις                                                                                        534

Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή                                                                                       85
2. Παράσταση                                                                                      64
3. Υπόμνημα                                                                                        85

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή                                                                                      117
2. Παράσταση                                                                                     203
3. Υπόμνημα                                                                                       85

Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων
α. Προσφυγές                                                                                      85
β. Παράσταση                                                                                     161
γ. Υπόμνημα                                                                                        54
Αγωγές: όπως η κλιμάκωση Mονομελούς Πρωτοδικείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
1. Έφεση ή αίτηση ακύρωσης                                                              235
2. Παράσταση                                                                                    256
3. Υπόμνημα                                                                                       85
Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια δικόγραφα.
Αίτηση αναστολής μείωση κατά 1/2

Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων:
1. Έφεση η Αίτηση                                                                              171
2. Παράσταση                                                                                     214
3. Υπόμνημα                                                                                        69

Αντιρρήσεις αλλοδαπών                                                                       149

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τμήματα - Ολομέλεια
1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης ή παρέμβαση                                       331
2. Παράσταση                                                                                     491
3. Υπόμνημα                                                                                       491
4. Πρόσθετοι Λόγοι                                                                              491
5. Αναστολή
α) Αίτηση                                                                                           166
β) Παράσταση                                                                                     246
γ) Υπόμνημα                                                                                       246
Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισμένων
α. Αίτηση                                                                                            203
β. Πρόσθετοι λόγοι                                                                               134
γ. Παράσταση                                                                                      268
δ. Υπόμνημα                                                                                        134

Ειδικό Δικαστήριο (Μισθοδικείο)
α. Αίτηση                                                                                             772
β. Συζήτηση                                                                                         1.029

ΣΗΜΑΤΑ
Διοικητική επιτροπή σημάτων
1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος                                                              214
2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση                                                                214
3. Παράσταση                                                                                     268
4. Υπόμνημα                                                                                       214

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
1. Αίτηση                                                                                            801
2. Παράσταση                                                                                     1.068
3. Υπόμνημα                                                                                       1.389

ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ
1. Αίτηση                                                                                           641
2. Παράσταση                                                                                    961
3. Υπόμνημα                                                                                      1.283

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
1. Αίτηση                                                                                            235
2. Παράσταση                                                                                     161
3. Υπόμνημα                                                                                       288

Β΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
1. Έφεση                                                                                            192
2. Παράσταση                                                                                     161
3. Υπόμνημα                                                                                       224

Γ΄ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ κ.ά.
1. Έφεση                                                                                            129
2. Παράσταση                                                                                      96
3. Υπόμνημα                                                                                        96

Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕIΩΝ –
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ όπως το μονομελές διοικητικό

Ε΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ -ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
όπως το τριμελές διοικητικό (Υπαλλήλων)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α) Τμήματα
1. Έφεση η αναίρεση                                                                            134
2. Παράσταση                                                                                      198
3. Υπόμνημα                                                                                        134

β) Ολομέλεια
1. Παράσταση                                                                                      395
2. Υπόμνημα                                                                                        268

γ) Αναστολή
1. Αίτηση                                                                                            134
2. Παράσταση                                                                                     198
3. Υπόμνημα                                                                                       134

ΙΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Για την παροχή συμβουλών στους εντολείς (ανά ώρα)                             64

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αίτηση διόρθωσης αγνώστου ιδιοκτήτη
όπως εκουσία μονομελούς

Τακτικές αγωγές
όπως τακτική Μονομελούς και Πολυμελούς

Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ενώπιον
προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου                                         150


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ                              ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: