Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

18894/2010 Μο.Πρ.Θεσσ. Αναστασία Παπαδοπούλου.


 Αριθµός Απόφασης.      18894/2010 
Αριθµός κατάθεσης αίτησης 11970/17·3·2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αναστασία Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε µε κλήρωση σύμφωνα µε το νόμο. Γραμματέας δεν ορίστηκε.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Απριλίου 2010 για να δικάσει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης 11970/17·3·2010 και αντικείμενο επικοινωνία πατέρα με ανήλικο τέκνο.
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] του ΧΧΧΧ, κατοίκου Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου lωάννη Βροχίδη (ΑΜ 4094).
ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, συζ. [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεωργίου Τσιρώνη (ΑΜ 5768).
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, ως γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμισθεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του, που έχει αποκτήσει από το γάμο του με την καθ' ης, με την οποία ήδη βρίσκονται σε διάσταση και να απειληθεί εναντίον της χρηματική ποινή για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης.
Η αίτηση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί στο δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 §§ 1, 3 ΑΚ, 735 και 950 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧ, που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και τα προσκομίζομε έγγραφα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στον ΧΧΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης στις 21-4-2001 κατά τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα τέκνο, την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας οκτώ ετών (γεννήθηκε στις 19-10-20ΧΧ). Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά, άρχισαν να εμφανίζονται προστριβές μεταξύ τους, προβλήματα στη σχέση τους και να δημιουργούνται μεταξύ των διαδίκων έριδες και διαπληκτισμοί και ήδη επήλθε πλήρης μεταξύ τους αποξένωση και διάσπαση κάθε ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού, βρίσκονται δε σε διάσταση από τα μέσα Νοεμβρίου του 2009. Έκτοτε η ως άνω ανήλικη διαμένει με τη μητέρα της, στην οποία ανατέθηκε η επιμέλειά της με σχετική έγγραφη συμφωνία των διαδίκων, στην οικογενειακή τους κατοικία στην ΧΧΧΧΧΧ Θεσ/νίκης, ενώ ο αιτών διαμένει σε ένα διαμέρισμα της ιδιοκτησίας της καθ' ης στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Θεσ/νίκης, που του το παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα. Περαιτέρω, ο αιτών, ως γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, έχει δικαίωμα εκ του νόμου να επικοινωνεί με αυτό κατά τις ημεροχρονολογίες που αναφέρονται κατωτέρω στο διατακτικό. Η επικοινωνία αυτή είναι επωφελής
για την ανήλικη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι έτσι διασφαλίζεται η επικοινωνία αυτής με τον πατέρα της, αναγκαία για την ομαλή ψυχοσωματική της ανάπτυξη. Επομένως, πιθανολογήθηκε ότι το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το οποίο το Δικαστήριο πρέπει να έχει ως μόνο οδηγό, επιβάλλει να γίνεται η προσωπική επικοινωνία του αιτούντος με αυτό κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο, ο οποίος ανταποκρίνεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο συμφέρον του γιατί θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ο ψυχικός δεσμός ανάμεσα σ' αυτό και τον πατέρα του, παρέχεται δε στον τελευταίο η δυνατότητα ενημέρωσής του για τη διαβίωση και την ανάπτυξή του.
Με βάση τις προαναφερόμενες σκέψεις και ενόψει του ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, πρέπει η αίτηση
 Να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό και να απειληθεί κατά της καθ` ης η αίτηση για την περίπτωση της παραβίασης των πιο πάνω  διατάξεων της απόφασης χρηματική ποινή 200,00 ευρώ. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων (άρθρ, 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση,
Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με την ανήλικη κόρη του Χαρά. Ηλικίας οκτώ ετών (γεννήθηκε στις 19-10-2001) και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί
1) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 11.00 πμ του Σαββάτου μέχρι ώρα 16.00 μμ της Κυριακή.
2) Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 17.00 μμ. μέχρι ώρα 20.00
3) Κατά τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, από 24 Δεκεμβρίου ώρα 10.00 πμ., μέχρι ώρα 16.00 μμ. της 30ης Δεκεμβρίου, τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και από 31 Δεκεμβρίου ώρα 10 πμ. μέχρι 6 Ιανουαρίου ώρα 16.00 μμ., τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό.
4) Κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα και της Διακαινισήμου, από Μεγάλη Δευτέρα ώρα 10.00 πμ., μέχρι ώρα 16.00 μμ. της 2ης ημέρας του Πάσχα τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και από την 2η ημέρα του Πάσχα ώρα 10.00 πμ μέχρι ώρα 16.00 μμ. της Κυριακής του Θωμά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό.
5) Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών για ένα μήν, ήτοι τον μήνα Ιούλιο τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και το μήνα Αύγουστο τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ' ης η αίτηση να ανέχεται και να μη παρεμποδίζει την επικοινωνία του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες.
ΑΠΕΙΛΕΙ χρηματική ποινή ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 ευρώ) κατά της καθ' ης η αίτηση για την περίπτωση παρεμπόδισης της προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του.
Ο αιτών θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του από την κατοικία του και θα τα επιστρέφει σ' αυτήν.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου 2010 με την παρουσία και της Γραμματέως Ευδοκίας Μπουντουρά.


ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              

Δεν υπάρχουν σχόλια: