Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Δημιουργείται και στη Ρόδο «Οικογενειακό Δικαστήριο»

Δημιουργείται και στη Ρόδο «Οικογενειακό Δικαστήριο»


Εν αναμονή της καθαρογραφής της αποφάσεως της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Ρόδου και της σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου κ Πέτρου Πρέκα για τη δημιουργία ειδικού τμήματος οικογενειακού δικαστή (στο Πρωτοδικείο Ρόδου) ο οποίος και θα αναλαμβάνει πλέον αποκλειστικά υποθέσεις που θα αφορούν διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια ανηλίκων και αποκτήματα τελεί ο δικηγορικός κόσμος.
Η εισήγηση του κ Πρέκα στην ουσία θα είναι η εναρμόνιση του Πρωτοδικείου Ρόδου με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 2447/1996 που είχε τις σχετικές προβλέψεις.
Η απόφαση της Ολομέλειας θα υποβληθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφού εξασφαλιστεί η τροποποίηση του κανονισμού της λειτουργίας του Πρωτοδικείου της Ρόδου και υπάρξει σχετική δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το τμήμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του.
Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα ότι η εκδίκαση όλων των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου γίνεται υποχρεωτικά, σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια της ουσίας, από ειδικό τμήμα, το οποίο έχει αποκλειστικά αυτή την αρμοδιότητα.
Στο τμήμα αυτό, το οποίο συγκροτείται σε κάθε δικαστήριο με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για τη συγκρότηση των τμημάτων των δικαστηρίων εν γένει, τοποθετούνται τακτικοί δικαστές με εξειδίκευση στα θέματα του οικογενειακού δικαίου και της προστασίας των ανηλίκων.
Στα πρωτοδικεία οι δικαστές αυτοί πρέπει να έχουν προϋπηρεσία στο βαθμό του πρωτοδίκη τουλάχιστον πέντε ετών. Η θητεία στο ειδικό αυτό τμήμα είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσής της ύστερα από αίτηση των ίδιων των δικαστών που υπηρετούν σ' αυτό.
Είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει να έχουν εξειδίκευση και σε θέματα προστασίας των πασχόντων (προβληματικών) ενηλίκων που έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ή να εισαχθούν σε μονάδα ψυχικής υγείας, αφού και τα θέματα αυτά ανήκουν στην ευρύτερη ύλη του οικογενειακού δικαίου.
Ο Ν. 2447/1996 (άρθρο 48) ήταν ένα σοβαρό βήμα για τη δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων.
Στα «Ειδικά Τμήματα για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου» υπάγεται αποκλειστικά η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων. Καθιερώνεται δηλαδή η «ειδική υλική αρμοδιότητα» του τμήματος αυτού για την εκδίκαση των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου. Η προσπάθεια όμως έμεινε ημιτελής.
Η ίδρυση ειδικών «Οικογενειακών Δικαστηρίων» ή «Τμημάτων Οικογενειακού Δικαίου» στο πλαίσιο των πολιτικών δικαστηρίων επιβάλλεται για λόγους ορθολογικούς, δικαιοπολιτικούς και συνταγματικούς.
Η προστασία και η μέριμνα πρέπει να περιλαμβάνει και το στάδιο εκείνο, όπου ο γάμος και τα προβλήματα του γάμου, τα προβλήματα της μητρότητας και των παιδιών απασχολούν τα δικαστήρια, γιατί από την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και κατεύθυνση της δικαστικής προστασίας εξαρτάται αν θα προστατευθούν ή δεν θα προστατευθούν η οικογένεια, ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία.
Συνιστάται η στελέχωση των δικαστηρίων αυτών με δικαστές ειδικευμένους σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Μελλοντικά η ειδίκευση θα πρέπει να αποδεικνύεται με τίτλο τουλάχιστον μεταπτυχιακών σπουδών. Κρίνεται απαραίτητο να οργανώνονται σεμινάρια (στα οποία θα διδάσκουν νομικοί καθηγητές πανεπιστημίων, ανώτεροι και ανώτατοι δικαστές, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, σύμβουλοι γάμου, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι) για την αντίστοιχη μετεκπαίδευση των δικαστών.
Σκόπιμο είναι να υπάρχει συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του Οικογενειακού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας των Νομικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης.
Τα «Οικογενειακά Δικαστήρια» ή τα «Τμήματα Οικογενειακού Δικαίου» θα πρέπει να στελεχωθούν και με επιτελείο (από ψυχολόγους, συμβούλους γάμου, ιατρούς, παιδαγωγούς και κοινωνιολόγους), που θα επικουρεί τους δικαστές και θα είναι ενταγμένο στο δικαστήριο, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητά του και η συνεχής διαλεκτική του σχέση με τους δικαστικούς λειτουργούς, στους οποίους βέβαια θα υπόκειται.
Ο ρόλος του «Οικογενειακού Δικαστηρίου» θα πρέπει να μην περιορίζεται στην έκδοση των αποφάσεων, αλλά να επεκτείνεται και στην παρακολούθηση και εποπτεία της εκτελέσεως αυτών.
Η ίδρυση του «Οικογενειακού Δικαστηρίου» είναι σοβαρότατο ζήτημα νομοθετικής και κοινωνικής πολιτικής. Η συζήτηση για την ίδρυση και στην Ελλάδα ενός πραγματικού «Οικογενειακού Δικαστηρίου» τροφοδοτήθηκε ιδιαιτέρως και εκ του λόγου ότι το Οικογενειακό Δίκαιο υπέστη ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις, πρόσφατα μάλιστα, με το «σύμφωνο συμβιώσεως».
http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=8835&catID=18&pubID=1
http://antres-gumnoi.blogspot.com/2011/03/blog-post_4248.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: