Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

19885-2010 ΜοΠρΘεσσ. Αθανασία Μπαχάρη


ΑΠΟΦΑΣΗ:19885/2010
 Αριθμός Καταθέσεως 2826/21.1.2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Αθανασία Μπαχάρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε µε κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο, χωρίς Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 17η Μαρτίου 2010 για να δικάσει την με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 2826/21.1.2010 αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση, με αντικείμενο την ανάθεση επιμέλειας και διατροφή ανηλίκων τέκνων η πρώτη και την επικοινωνία με ανήλικα η δεύτερη, μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], συζ. [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], για τον εαυτό της και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧ), που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης Παλάσκα (Α.Μ.Δ.Σ.Θ: 7849), η οποία κατέθεσε σημείωμα.
ΤΟΥ ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ), που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρο του Βικτωρίας Μαλάνου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ: 5554), η οποία κατέθεσε σημείωμα. Συμπαραστάθηκαν και οι ασκούμενοι δικηγόροι Αναστασία Βαλαβανίδου και Δέσποινα Δελινικόλα.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της αιτήσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την με κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθού τέλεσε νόμιμο γάμο από τον οποίο απέκτησε δύο τέκνα, τα ανήλικα [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Ότι εξαιτίας της προγραφομένης στην αίτηση συμπεριφοράς του καθού κατέστη αφόρητη γι' αυτήν η μετ' αυτού συμβίωση, με συνέπεια να διακοπεί ήδη αυτή (έγγαμη συμβίωσή τους) για εύλογη γι' αυτήν αιτία. Επικαλούμενη δε περαιτέρω ότι τα ανήλικα τέκνα της που διαμένουν μαζί της, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής τους από εισοδήματα ή την περιουσία τους, ως και την συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ζητεί, όπως παραδεκτά με δήλωση της πληρεξουσίου της δικηγόρου στο ακροατήριο παραδεκτά, συμπλήρωσε την αίτηση και διόρθωσε αυτήν, τόσο ως προς τους αιτούντες, δηλώνοντας ότι τα ανήλικα, όπως εκπροσωπούνται από την ίδια με την οποία συγκατοικούν, υποβάλλουν το αίτημα διατροφής όσο και ως προς το αίτημα επικοινωνίας τους με τον πατέρα τους : 1)να ανατεθεί σ' αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων που απέκτησε από το γάμο της με τον καθού, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, 2) να υποχρεωθεί ο καθού να της καταβάλλει στην αρχή κάθε μήνα, από 13.7.2009, οπότε διασπάσθηκε η έγγαμη συμβίωση, ποσό 250 ευρώ για λογαριασμό καθενός από τα άνω ανήλικα τέκνα της, ως ανάλογη προσωρινή διατροφή αυτών σε χρήμα αναγκαία για τη συντήρησή τους και την αντιμετώπιση των εξόδων ανατροφής τους και 3) να καθοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας τους με τον καθ' ού, πατέρα τους με τον αναφερόμενο στην αίτηση τρόπο. Η αίτηση, παραδεκτά και αρμόδια κατά τόπο και καθ' ύλη φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 22, στοιχείο 2 αίτημά της, το οποίο είναι νόμιμο από την επίδοση αυτής και όχι από την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης δεδομένου ότι για το προηγούμενο διάστημα δεν επικαλείται υποχρέωση προς διατροφή από σύμβαση. Στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην αρχή της απόφασης αυτής ως και σ' αυτές των άρθρων 1386, 1485, 1486, 1492,1493, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520, 1532, 1536, 341, 345 Α.κ, 728, 729, 735 και 943 παρ.2 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ).
Με την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση ο ανταιτών, αφού εξιστορεί ότι με την καθ' ής τέλεσε νόμιμο γάμο, από τον οποίο απέκτησε δύο τέκνα, τα ανήλικα Ειρήνη και Μιχαήλ, και ότι διακόπηκε ήδη η έγγαμη συμβίωσή τους για εύλογη γι' αυτόν αιτία και επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί όπως παραδεκτά με δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου στο ακροατήριο, που καταχωρίσθηκε επί της αιτήσεως, λόγω μη τηρήσεως πρακτικών, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους. Η αίτηση, αρμόδια εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, αφού ο αιτών επικαλείται επείγουσα περίπτωση και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1520, 1532, 1536 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν τα άρθρα αυτά, μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 1329/1983. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) συνεκδικαζόμενη με την αίτηση.
Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου και όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην Θεσσαλονίκη την 16.9.1995 και από το γάμο τους αυτό, απέκτησαν δύο τέκνα, τους ανήλικους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας 1 Ο και 7 ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση ήταν ομαλή στην αρχή αλλά σύντομα οι μεταξύ των διαδίκων σχέσεις διαταράχτηκαν και τελικώς ο καθ' ού μετά από εξώδικο της αιτούσας, εγκατέλειψε τη συζυγική οικία περί τα τέλη Μάιου 2009 . Έκτοτε επήλθε οριστική διάσπαση στην έγγαμη συμβίωση των διαδίκων. Ακόμη προέκυψε ότι η πρώτη αιτούσα εργάζεται ως πτυχιούχος εκπαιδευτικός, στη ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης και αποκομίζει περί τα 1400€ μηνιαίως. Βέβαια, λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει τελευταίως η Σχολή, ο μισθός καταβάλλεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτή κατοικεί με τα ανήλικα σε ιδιόκτητη οικία και απαλλάσσεται από τη δαπάνη καταβολής μισθώματος. Κατά τη διάρκεια της εργασίας της τα ανήλικα τέκνα της απουσιάζουν στο δημοτικό σχολείο. Εξάλλου η πρώτη αιτούσα αγαπά και φροντίζει τα τέκνα της τα οποία λόγω της μικρής ηλικίας των έχουν ανάγκη πρωτίστως τη συμπαράσταση της μητέρας των, της οποίας η στοργή και φροντίδα αποτελεί αναντικατάστατο εφόδιο για την φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη τους. Αυτή είναι ικανή και άξια να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά και να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, είναι καλή μητέρα, όπως συνομολογεί και ο καθού. Αυτή αναλώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο της στη φροντίδα των τέκνων της, για τα οποία τρέφει αμέριστη στοργή, και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα μεριμνήσει για την σωστή ανατροφή και ορθή διαπαιδαγώγησή τους. Εξάλλου ο καθ' ού, παρά την αδιαμφισβήτητη αγάπη του για τα τέκνα του, λόγω της πολύωρης, απασχόλησής του στην εργασία του και της υποχρεωτικής διαμονής του συνεπεία αυτής στην Αθήνα, αδυνατεί να διαθέσει τον αναγκαίο χρόνο για την καθημερινή φροντίδα, που απαιτείται για την ανατροφή των ανηλίκων. Επομένως, το δικαστήριο, με γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές τους ανάγκες, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας τους, της προσωπικότητάς τους, του φύλου τους, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην πρώτη αιτούσα η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων (αρθρ. 1518 ΑΚ), ενώ την γονική μέριμνα του προσώπου των, θα ασκούν από κοινού οι γονείς των, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ότι υφίσταται αδυναμία συνεννοήσεως των διαδίκων και ασυμφωνία τους, ως προς τις υποθέσεις των τέκνων που απαιτούν συναπόφαση. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθ' ου μέχρι πρόσφατα εργαζόταν ως οδηγός σε ασφαλιστική εταιρία, αποκομίζοντας με τα νυχτερινά ποσό περί τα 1400€ μηνιαίως. Ήδη διορίσθηκε ως οδηγός στο ΧΧΧΧ και ανέλαβε υπηρεσία στην Αθήνα, όπου και διαμένει σε θρησκευτική εστία και απαλλάσσεται από τη δαπάνη καταβολής μισθώματος. Αυτός αποκομίζει από την εργασία του μηνιαίως μαζί με την αναλογία των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας, τουλάχιστον 1200€. Αυτός είναι έχει στην κυριότητα του μια κατοικία στη ΧΧΧΧΧ Χαλκιδικής, εμβαδού 40τ.μ., ένα αγρό εντός ζώνης στην περιοχή ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Καβάλας και το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας ενός διαμερίσματος στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στη Θεσσαλονίκη. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο καθού ενώ δεν βαρύνεται με τη διατροφή άλλων προσώπων εκτός βέβαια των αιτούντων τέκνων του. Η πρώτη αιτούσα εισπράττει μηνιαίο μισθό 1400€, όπως προεκτέθηκε. Άλλη περιουσία ή πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην των ανωτέρω δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει η πρώτη αιτούσα, ενώ δεν βαρύνεται με τη διατροφή άλλων προσώπων εκτός των τέκνων της. Πιθανολογείται, επίσης, ότι ανήλικα φοιτούν στο Δημοτικού, ενώ επιπλέον παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών, η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] μαθαίνει μοντέρνο χορό, δημοτικούς χορούς και βόλεϊ, και ο μικρότερος ποδόσφαιρο και ζωγραφική. Τα ανήλικα είναι υγιή, ως εκ της ηλικίας όμως και της μαθητικής τους ιδιότητος δεν έχουν τη δυνατότητα επικερδούς απασχολήσεώς τους. Στερούνται προσοδοφόρου περιουσίας, αλλά και εισοδημάτων εξ οιασδήποτε άλλης πηγής, ενώ οι αναγκαίες, για τη διατροφή, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή τους δαπάνες είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της αυτής κατάστασης, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους. Επομένως έχουν δικαίωμα διατροφής έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις (άρθρ. 1486 παρ.2 και 1484 παρ.2 ΛΚ). Με βάση τις κατά τα άνω ανάγκες τους για συντήρηση, διατροφή, εκπαίδευση και ψυχαγωγία τους και εν όψει και της οικονομικής καταστάσεως των γονέων τους, η κατά μήνα διατροφή για καθένα από τα ανήλικα πρέπει να ορισθεί προσωρινά στο ποσό των 280 ευρώ για το καθένα. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες τους όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής των και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα για την εν γένει διατροφή, συντήρηση, ψυχαγωγία και περίθαλψή των. Στο ποσόν αυτό συμπεριλαμβάνεται και η, ως εκ της εκεί διαβιώσεώς τους, προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας της μητέρας τους, τα οποία πρέπει να καλύπτει ο πατέρας, ενώ συνυπολογίζονται και ΟΙ αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου τους, υπηρεσίες, των οποίων έχουν ανάγκη για την ανατροφή τους και τους προσφέρονται από τη μητέρα. Από το ποσό αυτό ο καθού είναι σε θέση να καταβάλει 180 ευρώ το μήνα για το καθένα από τους ανήλικους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό της διατροφής συμμετέχει η πρώτη αιτούσα με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα των η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα, καθώς και με την ανάλωση κεφαλαίων από το εισόδημά της. Με τα ποσά αυτά μπορούν να καλυφθούν προσωρινά όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και ανατροφή των, ώστε να εξασφαλιστεί επίπεδο διαβίωσής των ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία τους και προς το επίπεδο ζωής των γονέων τους. Κατ' ακολουθία αυτών εφόσον υπάρχει και επείγουσα περίπτωση λόγω της άμεσης ανάγκης διατροφής των ανηλίκων, πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και ουσιαστικά όπως στο διατακτικό. Περαιτέρω το δικαστήριο κρίνει ότι η ανταίτηση του καθ' ου πατέρα των ανηλίκων για την προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας του με αυτά, πρέπει να γίνει δεκτή γιατί αυτή η επικοινωνία ανταποκρίνεται και στο συμφέρον των παιδιών, αφού έτσι διατηρείται ο μεταξύ αυτών και του πατέρα τους φυσικός δεσμός και παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαβίωση και ανάπτυξη τους και δεν δημιουργείται απ' αυτήν κανένας κίνδυνος για την ψυχική ηρεμία και γενικά την υγεία και την ανατροφή τους. Σημειωτέον ότι και η πρώτη αιτούσα επιθυμεί να επικοινωνεί ο καθ' ου με τα τέκνα του. Επομένως η επικοινωνία του καθ' ου η αίτηση - ανταιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του πρέπει να γίνεται ως εξής: 1) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη από 17.00 μμ μέχρι 20.00 μμ, 2) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 10.00 πμ του Σαββάτου μέχρι ώρα 20.00 μμ της Κυριακής, 3) τις διακοπές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από 23 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πμ ως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 μμ για το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από 30 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πμ ως 6 Ιανουαρίου και ώρα 21.00 μμ για το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, 4) τις διακοπές του Πάσχα από Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ ως Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 μμ το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 πμ μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00 μμ το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, και 5) τις θερινές διακοπές από 1 Αυγούστου και ώρα 16.00 μμ ως 15 Αυγούστου και ώρα 21.00 μμ. Τέλος ο καθ' ού πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των αιτούντων (178 ΚΠολΔ), κατά την αναλογία της ήττας του.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ
 ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ηλικίας 10 και 7 ετών αντίστοιχα.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθού η αίτηση να προκαταβάλει μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα στην πρώτη αιτούσα σύζυγό του για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], το ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ για το καθένα από αυτά, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή των, για το μετά την επίδοσης της αίτησης διάστημα με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσεως.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την προφορικώς ασκηθείσας ανταίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ' ου με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους ως ακολούθως 1) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη από 17.00 μμ μέχρι 20.00 μμ, 2) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 10.00 πμ του Σαββάτου μέχρι ώρα 20.00 μμ της Κυριακής, 3) τις διακοπές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από 23 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πμ ως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 μμ για το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από 30 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πμ ως 6 Ιανουαρίου και ώρα 21.00 μμ για το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, 4) τις διακοπές του Πάσχα από Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ ως Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 μμ το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 πμ μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00 μμ το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, και 5) τις θερινές διακοπές από 1 Αυγούστου και ώρα 16.00 μμ ως 15 Αυγούστου και ώρα 21.00 μμ. Ο καθ' ου - ανταιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα του από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται η κατοικία της πρώτης αιτούσας - καθ' ης η ανταίτηση μητέρας τους και θα τα επιστρέφει στο ίδιο μέρος, προσωπικά ο ίδιος ή με πρόσωπο της εμπιστοσύνης του.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ' ης η ανταίτηση να ανέχεται και να μη παρεμποδίζει την επικοινωνία του ανταιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του κατά ης παραπάνω ημέρες και ώρες.
ΚΑ Τ ΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθού στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των αιτούντων τα οποία ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 28η Ιουνίου 2010, απόντων των διαδίκων, παρουσία και της Γραμματέως Ευδοκίας Μπουντουρά.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΗΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: