Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Οικογενειακά Δικαστήρια (Αυστραλία).


Ένα νέο σύστημα οικογενειακού δικαίου                 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΟ


Αλλαγές στον Νόμο περί Οικογενειακού Δικαίου
[Family Law Act]http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/%2822D92C3251275720C801B3314F7A9BA2%29~FLR+17158+A4+DM_02_GRK.pdf/$file/FLR+17158+A4+DM_02_GRK.pdf

Τι είναι ο Νόμος περί Οικογενειακού Δικαίου
[Family Law Act];

Ο ισχύων Νόμος περί Οικογενειακού Δικαίου [Family Law Act] ψηφίστηκε
το 1975. Τροποποιείται για να λειτουργεί καλύτερα για τα σημερινά παιδιά
και τις οικογένειες.
Οι περισσότερες από τις αλλαγές στον Νόμο περί Οικογενειακού Δικαίου
[Family Law Act] θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2006. Αυτές
οι αλλαγές προωθούν τρεις σημαντικές αρχές που αποτελούν τα θεμέλια
των μεταρρυθμίσεων:
Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν και τους δυο γονείς τους
και να προστατεύονται από δεινά,
Η γονική μέριμνα είναι ευθύνη που πρέπει να μοιράζεται εξίσου, αρκεί
αυτό να μην βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά και
Οι γονείς και τα παιδιά ωφελούνται όταν οι ρυθμίσεις γονικής μέριμνας
μετά τον χωρισμό επιλύονται έξω από το δικαστικό σύστημα.

Γιατί αλλάζει ο νόμος;
Η νέα νομοθεσία είναι μέρος της δέσμευσης της κυβέρνησης για να αλλάξει
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι για τους οικογενειακούς
κλονισμούς και να βελτιωθούν οι συνέπειες για τα παιδιά.
Οι αλλαγές στοχεύουν επίσης στο να εξασφαλίσουν ότι όσο το δυνατόν
περισσότερα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον με την
αγάπη και υποστήριξη και των δυο γονέων τους.
Οι μεταρρυθμίσεις εστιάζονται στον τρόπο με τον οποίο διευθετούνται
οι οικογενειακοί χωρισμοί με αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τις
μακροχρόνιες και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες σε πιο συνεργάσιμες
λύσεις γονικής μέριμνας.
Οι αλλαγές στον νόμο είναι αποτέλεσμα διαδεδομένων διαβουλεύσεων
και αποτελούν σημαντικό μέρος της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης στο
σύστημα οικογενειακού δικαίου τα τελευταία 30 χρόνια.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στον Νόμο;
Οι βασικές αλλαγές είναι:
Γονική ευθύνη εξίσου μοιρασμένη: Εκτός από τις περιπτώσεις στις
οποίες υπάρχουν ζητήματα βίας ή κακοποίησης, ο νόμος προϋποθέτει
ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού να έχουν οι γονείς του εξίσου
μοιρασμένη γονική ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί θα πρέπει
να ξοδεύει ίσο χρόνο με τον κάθε γονέα. Η εξίσου μοιρασμένη γονική
ευθύνη σημαίνει μάλλον το να έχουν και οι δυο γονείς ίσο ρόλο στην λήψη
αποφάσεων σχετικά με τα σημαντικά ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στα
παιδιά τους, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.
Τα συμφέροντα του παιδιού: Όταν ένα δικαστήριο δίνει μια εντολή γονικής
μέριμνας, ο Νόμος περί οικογενειακού δικαίου [Family Law Act] απαιτεί
να λαμβάνονται υπόψη, ως σημαντικότερος παράγοντα, τα συμφέροντα
του παιδιού. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση των γονέων
που κάνουν σχέδια γονικής μέριμνας.
Τα παιδιά να γνωρίζουν και τους δυο γονείς και να προστατεύονται
από δεινά: Το δικαίωμα των παιδιών να γνωρίζουν και τους δυο γονείς
τους και να προστατεύονται από δεινά είναι οι κύριοι παράγοντες που
καθορίζουν τα συμφέροντα του παιδιού.
Χρόνος με τους γονείς: Τα συμφέροντα του παιδιού και πρακτικοί
παράγοντες θα χρησιμοποιούνται από τα δικαστήρια προκειμένου
να προσδιορίζουν αν το παιδί θα ξοδεύει ίσο χρόνο, ή ουσιαστικό και
σημαντικό χρόνο και με τους δυο γονείς. Στον ουσιαστικό και σημαντικό
χρόνο συμπεριλαμβάνεται ο καθημερινός τακτικός χρόνος και όχι μόνο
τα σαββατοκύριακα και οι διακοπές.
Συνεργάσιμη επίλυση διαφορών: Ξεκινώντας από τα μέσα του 2007, οι
αλλαγές στον νόμο εισάγουν σταδιακά την απαίτηση να παρευρίσκονται
οι γονείς σε συνεδρίες επίλυσης οικογενειακών διαφορών και να
καταβάλλουν γνήσιες προσπάθειες επίλυσης των υπό διαφωνία ζητημάτων
προτού να πάνε το ζήτημα γονικής μέριμνας στο δικαστήριο. Αυτή η
απαίτηση δεν ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει οικογενειακή βία ή
κακοποίηση παιδιού.
Βελτιωμένη δικαστική διαδικασία: Οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος
οικογενειακού δικαίου θα αλλάξουν τη δικαστική διαδικασία περιπτώσεων
γονικής μέριμνας με μια προσέγγιση διαχείρισης υποθέσεων που εστιάζεται
στα παιδιά και επιλαμβάνεται ζητήματα όπως η βία και η κακοποίηση σε
πρώιμο στάδιο.
Παραβίαση εντολής γονικής μέριμνας: Θα δοθεί ευρύτερο φάσμα
αρμοδιοτήτων στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίζουν όσους
παραβιάζουν εντολές γονικής μέριμνας.
Αποτυχία στην εκπλήρωση ευθυνών: Τα δικαστήρια θα μπορούν τώρα να
λαμβάνουν υπόψη τις φορές που οι γονείς αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν
τις σημαντικές γονικές τους ευθύνες, όπως την πληρωμή διατροφής ή τη
μη εμφάνισή τους σε συνάντηση παράδοσης του παιδιού__
Διευκρίνιση ορισμού οικογενειακής βίας: Ο ισχύων ορισμός
«οικογενειακής βίας» (ο οποίος περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο 10)
θα τροποποιηθεί για να περιλάβει την απαίτηση να αξιολογεί το δικαστήριο
αν είναι εύλογος κάποιος φόβος ή ανησυχία για βία. Το τι είναι «εύλογος» θα
αξιολογείται από την προοπτική του ατόμου που υποστηρίζει ότι φοβάται
ή ανησυχεί για βία. Αυτή η αλλαγή δεν σημαίνει ότι θεωρείται αποδεκτό ή
εύλογο οποιοδήποτε επίπεδο πραγματικής βίας.
Χρόνος με τους παππούδες και γιαγιάδες: Οι αλλαγές αναγνωρίζουν και
αποδέχονται τη σημασία που έχει το να ξοδεύουν τα παιδιά χρόνο με τους
παππούδες, τις γιαγιάδες και τους άλλους συγγενείς, με την προϋπόθεση
ότι αυτό δεν θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο.
Επαγγελματική πιστοποίηση: Οι μεταρρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι
οι πελάτες μπορούν να προσδοκούν στη λήψη υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας στο σύστημα οικογενειακού δικαίου, καθώς δημιουργείται ένα
σύστημα πιστοποίησης για ειδικούς επίλυσης οικογενειακών διαφορών
και οικογενειακούς συμβούλους.
Πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές;
Το νέο σύστημα οικογενειακού δικαίου δεν θα ισχύει για όσους έχουν
ήδη εντολές γονικής μέριμνας. Ισχύει για εντολές γονικής μέριμνας που
λαμβάνονται κατά την έναρξη ισχύος των αλλαγών του Νόμου ή μετά από
αυτή, η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η 1η Ιουλίου 2006.
Αλλαγές που σχετίζονται με παραβιάσεις εντολών γονικής μέριμνας ισχύουν
για παραβιάσεις (ή ισχυριζόμενες παραβιάσεις) που συντελούνται κατά τη
διάρκεια ή μετά την έναρξη του νομοσχεδίου.
Οι αλλαγές στον νόμο εισάγουν σταδιακά την απαίτηση να παρευρίσκονται
οι γονείς σε συνεδρίες επίλυσης οικογενειακών διαφορών πριν στείλουν την
υπόθεση γονικής μέριμνας στο δικαστήριο. Αναμένεται ότι αυτή η απαίτηση
θα ισχύει για νέες υποθέσεις γονικής μέριμνας από την 1η Ιουλίου 2007, και
για όλες τις υποθέσεις γονικής μέριμνας από την 1η Ιουλίου 2008.
Μπορεί να αλλάξει μια ισχύουσα εντολή γονικής μέριμνας
για να περιλάβει τους νέους όρους;
Για να αλλάξει μια ισχύουσα εντολή γονικής μέριμνας, θα πρέπει να πείσετε το
δικαστήριο ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στις περιστάσεις που καθιστά
μια τέτοια αλλαγή απαραίτητη. Η αλλαγή στον Νόμο περί οικογενειακού
δικαίου [Family Law Act] δεν θεωρείται από μόνη της σημαντική αλλαγή
των περιστάσεων.
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για
το νέο σύστημα οικογενειακού δικαίου;
Ψάξτε για τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία στη διεύθυνση
www.australia.gov.au/familyrelationships
1. Τα παιδιά μας έρχονται πρώτα
2. Αλλαγές στον Νόμο περί Οικογενειακού Δικαίου [Family
Law Act]
3. Πρόσθετες υπηρεσίες για τις οικογένειες
4. Συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή οικογενειακών
σχέσεων [Family Relationship Advice Line] και Online
(διαδικτυακές) οικογενειακές σχέσεις [Family Relationships
Online]
5. Κέντρα οικογενειακών σχέσεων [Family Relationship
Centres]
6. Τα οφέλη για τα παιδιά
7. Ο ρόλος των επαγγελματιών
8. Σχέδια γονικής μέριμνας
9. Υποχρεωτική επίλυση διαφορών
10. Αντιμετώπιση οικογενειακής βίας και παιδικής
κακοποίησης
11. Ο ρόλος των παππούδων και των γιαγιάδων
Τηλεφωνήστε στον αριθμό 1800 050 321 ή επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.australia.gov.au/familyrelationships
Αν δεν μιλάτε Αγγλικά καλά, καλέστε το 1800 050 321 και
ζητήστε να μιλήσετε με διερμηνέα.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΟ
Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, Capital Hill, Canberra

Δεν υπάρχουν σχόλια: