Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

18853/2010 ΜοΠρΘεσσ. Αθανασία Μπαχάρη.

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 18853/2010
Αριθμός Καταθέσεως: 7444/18.2.2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Αθανασία Μπαχάρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε µε κλήρωση, σύμφωνα µε το νόμο, χωρίς Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 17η Μαρτίου για να δικάσει την με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 7444/18.2.2010 αίτηση με αντικείμενο την ανάθεση επιμέλειας και διατροφής ανηλίκου τέκνου και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση με αντικείμενο επικοινωνία με ανήλικο τέκνο μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧ, κατοίκου Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧΧ), για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό της ανήλικης αβάπτιστης θυγατέρας της που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Μαγδαληνής Καρακόλη (Α.Μ.Δ.Σ.Θ: 3789), η οποία κατέθεσε σημείωμα. Συμπαραστάθηκε και η ασκούμενη δικηγόρος Δήμητρα Φραγκισκάκη.
ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] του ΧΧΧΧΧΧΧ, κατοίκου Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧΧ), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Εμμανουήλ Χαβάκη (Α. Μ.Δ. Σ. Θ: 637), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της αιτήσεως οιΙ πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η αιτούσα εκθέτει στην κρινόμενη αίτηση, ότι με τον καθού τέλεσε νόμιμο γάμο από τον οποίο απέκτησε ένα ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο. Ότι εξαιτίας της περιγραφόμενης στην αίτηση συμπεριφοράς του καθού κατέστη αφόρητη γι' αυτήν η μετ' αυτού συμβίωση, με συνέπεια να διακοπεί ήδη αυτή (έγγαμη συμβίωσή τους) για εύλογη γΙ' αυτήν αιτία. Επικαλούμενη δε περαιτέρω ότι τόσο η ίδια όσο και το άνω ανήλικο τέκνο της που διαμένει μαζί της αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής τους από εισοδήματα ή την περιουσία τους, ως και την συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ζητεί, όπως παραδεκτά με δήλωση της πληρεξουσίου της δικηγόρου στο ακροατήριο παραδεκτά, περιόρισε το αίτημα ως προς το ύψος της αιτουμένης διατροφής: 1 )να ανατεθεί σ' αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου που απέκτησε από το γάμο της με τον καθού, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του, και 2)να υποχρεωθεί ο καθ' ού να της καταβάλλει στην αρχή κάθε μήνα ποσό 270 ευρώ για λογαριασμό του άνω ανηλίκου τέκνου της, ως ανάλογη προσωρινή διατροφή αυτού σε χρήμα αναγκαία για τη συντήρησή του και την αντιμετώπιση των εξόδων ανατροφής του με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως. Η αίτηση, παραδεκτά και αρμόδια κατά τόπο και καθ' ύλη φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 22, 682 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη γιατί στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην αρχή της απόφασης αυτής ως και σ' αυτές των άρθρων 1386, 1485, 1486, 1493, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1520 ΑΚ και 728, 729, 735 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ).
Ο καθ' ού με δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε επί της αιτήσεως, λόγω μη τηρήσεως πρακτικών ασκεί παραδεκτά ανταίτηση και ζητεί να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του. Η ανταίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1520, 1532, 1536 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν τα άρθρα αυτά, μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 1329/1983. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) συνεκδικαζόμενη με την αίτηση.
Τόσο ο καθ' ου της αίτησης όσο και η καθ' ης της ανταίτησης συνομολόγησαν αυτές, όπως παραδεκτά περιορίσθηκαν.
Από την χωρίς όρκο κατάθεση της αιτούσας και του καθού η αίτηση, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, όλα τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι, και από τις ομολογίες των διαδίκων, των οποίων θα γίνει ρητή και περιοριστική μνεία, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο, στις 1.11.2008. Από το γάμο τους απέκτησαν ένα ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο, ηλικίας σήμερα ενός έτους περίπου. Η συμβίωση των διαδίκων δεν ήταν αρμονική, υπήρχε ένταση στις μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες οξύνθηκαν, όπως συνομολογούν οι διάδικοι και πρόσφατα διασπάσθηκε η έγγαμη συμβίωση. Περαιτέρω προέκυψε ότι το ανήλικο διαμένει με την μητέρα του, η οποία, όπως ο καθού συνομολογεί είναι στοργική μητέρα και φροντίζει το ανήλικο τέκνο της. Αυτή διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο της απασχολούμενη με τη φροντίδα του ανηλίκου. Με βάση τα ίδια αυτά περιστατικά το δικαστήριο κρίνει ότι το ανήλικο που διαμένει με την μητέρα του, δικαιούται χρηματική διατροφή έναντι των γονέων του. Ο καθού συνομολογεί την υποχρέωσή του προς διατροφή και αποδέχεται να καταβάλει ποσό 270 ευρώ μηνιαίως, για την ανήλικη. Επομένως, εφόσον υπάρχει και επείγουσα περίπτωση, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, όπως περιορίσθηκε και ως ουσία βάσιμη, να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, δεδομένου ότι όπως συνομολογεί ο καθού, αυτή είναι καλή μητέρα και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα μεριμνήσει για την σωστή ανατροφή και ορθή διαπαιδαγώγησή του, ενώ τη γονική μέριμνα θα ασκούν από κοινού οι γονείς του, και να υποχρεωθεί ο καθ' ου να καταβάλει στην αιτούσα κάθε μήνα το πιο πάνω ποσό ως προσωρινή διατροφή του, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως. Περαιτέρω το δικαστήριο κρίνει ότι η ανταίτηση του καθ' ου πατέρα του ανηλίκου για την προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας του με αυτό, πρέπει να γίνει δεκτή γιατί αυτή η επικοινωνία ανταποκρίνεται και στο συμφέρον του παιδιού, αφού έτσι διατηρείται ο μεταξύ αυτού και του πατέρα του φυσικός δεσμός και παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαβίωση και ανάπτυξή του και δεν δημιουργείται απ' αυτήν κανένας κίνδυνος για την ψυχική ηρεμία και γενικά την υγεία και την ανατροφή του. Σημειωτέον ότι και η αιτούσα αποδέχεται να επικοινωνεί ο καθ' ου με το τέκνο του. Επομένως η επικοινωνία του καθ' ου η αίτηση - ανταιτούντος με το ανήλικο πρέπει να γίνεται ως εξής 1) κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη από 10 πμ έως 12 πμ, στα χχχχχχχχχχχχ ή στην οικία της μητέρα της ανήλικης στη Θεσσαλονίκη 2) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη από 10.00 το πρωί μέχρι την 17.00 το βράδυ στην κατοικία του στην χχχχχχχ, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και προηγούμενη συνεννόηση με την μητέρα του τέκνου του. Τέλος η μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί στο σύνολό της λόγω της σχέσεώς των ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία  των διαδίκων.
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ αυτές όπως περιορίσθηκαν.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου αβάπτιστου θήλεος τέκνου της.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου να προκαταβάλει τις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα, από την επίδοση της αίτησης, ως προσωρινή διατροφή, στην αιτούσα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της ποσό διακοσίων εβδομήντα (270,00 ευρώ) €, το μήνα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος - καθ' ου η αίτηση με το παραπάνω ανήλικο τέκνο του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του ως ακολούθως 1) κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη από 10 πμ έως 12 πμ, στα Βασιλικά ή στην οικία της μητέρα της ανήλικης στη Θεσσαλονίκη 2) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη από 10.00 το πρωί του Σαββάτου μέχρι την 17.00 το βράδυ στην κατοικία του στην Περιστερά, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και προηγούμενη συνεννόηση με την μητέρα του τέκνου του.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ' ης η αίτηση να ανέχεται και να μη παρεμποδίζει την επικοινωνία του ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο τους κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ την μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη στο σύνολό της.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 21η Ιουνίου 2010, απόντων των διαδίκων, παρουσία και της Γραμματέως Ευδοκίας Μπουντουρά.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: