Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΠΠΟΥ- ΓΙΑΓΙΑΣ 172-2007 Μον.Προ.Αθηνών. Μπρετσιά Ελένη.


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝΑριθμός αποφάσεως
172/07


                            
   

                                     ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Μπερτσιά , Πρόεδρο Πρωτοδικών, την         οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς- Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και  τη γραμματέα Ευθυμία Καλογεροπούλου.
 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο  του στις 30-10-2006, για να δικάσει την
υπόθεση, μεταξύ : 
Των εναγόντων 1) Κ……  Λ……….του Χ…………,2)Σ………….Λ………του
Α……… . και 3)X……….Λ……….του Κ ………κατοίκων. Α…….. Αττικής, εκ      των οποίων  οι δύο πρώτοι παρέστησαν στο ακροατήριο μετά και ο τρίτος δια του
πληρεξουσίου τους δικηγόρου Ιωάννη  Κοτσίρη.
Της εναγομένης: Α……….συζύγου Κ……… Λ…………. ,το γένος Ν……….
Π…….κατοίκου  Π………..Aττικής η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά
του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αναστασίου Γκούσκου.
Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 2-3-2006 αγωγή τους που κατατέθηκε στο Γραμματέα, του Δικαστηρίου με αριθμό εκθ. καταθ.44179/612/2006, γράφτηκε στο πινάκιο και ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης.
Το Δικαστήριο προσπάθησε να επιλύσει συμβιβαστικά. την ένδικη διαφορά, ύστερα από ακρόαση των παρισταμένων διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους(αρθρ. 681 Γ' ΚπολΔ) , πλην όμως ο συμβιβασμός απέτυχε και ακολούθησε συζήτηση της υποθέσεως, κατά την οποία οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τούς και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους .

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΟι ενάγοντες με την υπό κρίση αγωγή τους ζητούν να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας τους με τα ανήλικα τέκνα του πρώτου εξ αυτών και εγγόνια της δεύτερης και τρίτου των εναγόντων. που απέκτησε ο πρώτος ενάγων από το γάμο του με την εναγομένη. με την οποία βρίσκεται σε διάσταση. με τον τρόπο που αναφέρεται στην αγωγή .Ζητούν επίσης να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η αγωγή, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 666 παρ. 1 , 667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ (άρθρο 681 Β' του ίδιου Κώδικα) , είναι νόμιμη, στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1520 ΑΚ,947,950 παρ2 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν .
        Κατά τη διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το
τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου. ως προς την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, το δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία. Το άκρως προσωπικό αυτό δικαίωμα του γονέα για επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς αυτό, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και την εν γένει προσωπικότητά του. γι’ αυτό η άσκησή του αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου. Για τον καθορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του είναι αδιάφορο για ποιο λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί, ποιος από αυτούς έχει την επιμέλεια του τέκνού και αν αυτός που αξιώνει την επικοινωνία είναι υπαίτιος για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων ή τη λύση του γάμου τους. Κατά συνέπεια, σε καμιά περίπτωση δεν νοείται πλήρης αποκλεισμός του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο του. Μόνο σε περίπτωση που η επικοινωνία αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανατροφή του ανηλίκου, πρέπει η ενάσκηση του σχετικού δικαιώματος να ρυθμισθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πραγματοποίηση της επικοινωνίας να γίνεται κάτω από όρους που αποτελούν τις αναγκαίες προφυλάξεις για να εξουδετερωθεί ο δυνάμενος να προέλθει κίνδυνος για το ανήλικο από την επικοινωνία. Εξάλλου, η ρύθμιση του ανωτέρω δικαιώματος επικοινωνίας λειτουργεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο διατάξεων που


2ο φύλλο της υπ'αριθμ..(172/2007  αποφ. ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διατροφών.


προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος, αλλά και του καθήκοντος των γονέων περί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους (άρθρα 1510 επ. ΑΚ), για την οποία ο νόμος (άρθρα 1511 και 1512 ΑΚ) επιτάσσει η ρύθμιση αυτή να αποβλέπει πρωτίστως στο συμφέρον του τέκνου. Επομένως και το δικαστήριο, όταν ρυθμίζει την άσκηση της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του, πρέπει πάντοτε να αποφασίζει με οδηγό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τελευταίου, λαμβάνοντας υπόψη του τις προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα ασκείται η προσωπική αυτή επικοινωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενόψει δε των αποδεικνυομένων πραγματικών περιστατικών στη συγκεκριμένη υπόθεση και του καλώς εννοουμένου συμφέροντος του ανηλίκου, το δικαστήριο πρέπει να προβαίνει στην αιτούμενη ρύθμιση της προσωπικής επικοινωνίας, καθορίζοντας τον τρόπο και τον χρόνο, ο οποίος μπορεί να είναι και μεγαλύτερος της μιας μέρας, κατά τον οποίο θα ασκείται το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας εκ μέρους του γονέα (ΑΠ 534/1991 ΕλλΔνη 32.1505, Εφ. Αθ, 2758/1998 ΕλλΔνη 39.1646~ Eφ.Aθ~ 3778/1993 ΕλλΔνη 35-440, Εφ,Αθ. 4339/1993 ΕλλΔνη 35-441, Βαθρακοκοίλης Έρμ.ΑΚ έκδ.1989 σελ.2046, 2047). Περαιτέρω, κατά την παρ 2 του ανωτέρω άρθρου 1520ΑΚ,οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίσουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το Δικαστήριο». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το δικαίωμα επικοινωνίας δίνεται όχι μόνο στο γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο. και προφανώς δεν έχει τη φροντίδα του, λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, αλλά και στους απώτερους ανιόντες του και συγκεκριμένα στους γονείς των γονέων του τέκνου (παππούδες και γιαγιάδες), εκτός αν υπάρχει σοβαρός ειδικός λόγος, τον οποίο αποδεικνύει ο επικαλούμενος τούτον και αρνούμενος την επικοινωνία (ΑΠ 645/1989 Ελλην. Δνη 1990. 1272, ΑΠ 1308/1989 Ελλην. Δνη 1991 .320) . Το δικαστήριο, προκειμένου να διατάξει τη ρύθμιση της επικοινωνίας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου Σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος όπως άλλωστε και του ίδιου του γονέα με το ανήλικο. τέκνο είναι η ικανοποίηση του φυσικού αισθήματος αγάπης μεταξύ αυτών και η αποτροπή της αμοιβαίας αποξένωσής τους ηοποία θα ασκούσε βλαπτική επίδραση στο συμφέρον του παιδιού (ΑΠ 5/2005
ΕλλΔνη 46,748)
        Στην προκειμένη περίπτωση, από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, και την εν γένει διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος ενάγων και η εναγομένη τέλεσαν νόμιμο γάμο στην Αθήνα στις 9-5-2004 από τον οποίο απέκτησαν δύο δίδυμα θήλεα  τέκνα, που γεννήθηκαν στις   -   -2004 τη Χ ……………και την Ε………….. Οι σχέσεις τους δεν υπήρξαν αρμονικές και η έγγαμη συμβίωσή τους έχει διακοπεί από τις 20-1-2005. Οι μεταξύ τους σχέσεις εξακολούθησαν και μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης να είναι τεταμένες και υπήρχε ασυμφωνία ως προς τον τρόπο της προσωπικής επικοινωνίας των ανηλίκων με τους ενάγοντες. Με την υπ' αριθμ. 4770/2005 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του πρώτου ενάγοντος και της εναγομένης ανατέθηκε προσωρινά  στον πρώτο ενάγοντα πατέρα τους, λόγω της βεβαρυμένης κατά το χρόνο συζήτησης των από 20-1-2005 και 4-4-2005 αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων, ψυχικής κατάστασης της εναγομένης η οποία μετά τη γέννηση των τέκνων της εμφάνισε επιλόχειο ψύχωση και είχε. νοσηλευθεί στο Α………… νοσοκομείο για το διάστημα από 22-10-20.. έως 12.-1-.20...   Ακολούθως με την 8961/20O05 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ανακλήθηκε η ανωτέρω απόφαση λόγω πλήρους ιάσεως της εναγομένης και ανατέθηκε προσωρινά  η  επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων στην εναγομένη μητέρα τους με την οποία και διαμένουν. Τέλος. με την 8771/2006 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας των εναγόντων με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα του πρώτου και τα  εγγόνια των δεύτερης και τρίτου των εναγόντων. Ήδη οι ενάγοντες ζητούν να ρυθμισθεί οριστικά το δικαίωμα επικοινωνίας τους με τα ανήλικα τέκνα του πρώτου ενάγοντος και εγγόνια των λοιπών εναγόντων. Ο πρώτος ενάγων επιθυμεί να έχει άριστες σχέσεις με τα τέκνα του και να δημιουργήσει έναν δεσμό ουσιαστικού περιεχομένου μεταξύ τους .Επίσης οι δεύτερη και τρίτος των εναγόντων οι οποίοι κατά τα εκτιθέμενα στην αρχή της παρούσας ,έχουν ίδιο και αυτοτελές δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με τα εγγόνια τους που πηγάζει ευθέως από το νόμο, επιθυμούν ομοίως να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους ,καθόσον έτσι ικανοποιείται η συναισθηματική ανάγκη για τη διατήρηση του φυσικού δεσμού παππού, γιαγιάς και εγγονών και  αποτρέπεται η αποξένωσή τους,  που θα είναι

3ο φύλλο της υπ'αριθμ..(172/2007  αποφ. ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διατροφών.
βλαπτική για το συμφέρον των εγγονών  τους. Από τον τρόπο που προτείνουν οι ενάγοντες, η εναγομένη διαφωνεί ως προς την επικοινωνία των γονέων του πρώτου ενάγοντος και ζητάει να μην αναγνωριστεί ξεχωριστό δικαίωμα αυτών, καθόσον διαμένουν μαζί με τον πρώτο ενάγοντα και επίσης διαφωνεί ως προς τη συχνότητα της εβδομαδιαίας επικοινωνίας αυτών με τα τέκνα της ,συμφωνεί μόνο στον προτεινόμενο στην αγωγή χρόνο ως προς τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα . Όπως όμως προεκτέθηκε, οι γονείς του πρώτου ενάγοντα έχουν ίδιο και αυτοτελές δικαίωμα επικοινωνίας με τα εγγόνια τους. Με βάση τα παραπάνω, με γνώμονα το συμφέρον των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων του πρώτου ενάγοντα και της εναγομένης ,και εγγονών των δεύτερης και τρίτου των εναγόντων, πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας των εναγόντων με αυτά, κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο, για τον οποίο θα ληφθεί υπόψη και το συμφέρον των τέκνων να μην αποχωρίζονται μεταξύ τους και να μην αποχωρίζονται  συνεχώς και επί μακρόν από τις φροντίδες και τις περιποιήσεις της μητέρας τους, χάριν των οποίων άλλωστε έχει ανατεθεί σ' αυτή η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου τους. Κατόπιν αυτών η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ' ουσία και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης των πρώτου ενάγοντος και της εναγομένης ως συζύγων (αρθρ. 179 ΚΠολΔ) οι δε λοιποί ενάγοντες που παραστάθηκαν με τον ίδιο πληρεξoύσιο  δικηγόρο  δεν υποβλήθηκαν σε ιδιαίτερα  έξοδα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αγωγή .
Ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας Α)του πρώτου ενάγοντος με τα ανήλικα δίδυμα
τέκνα του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους ως εξής:

1)Κάθε Τετάρτη' από ώρα 10.0Οπμ έως τις 20.00 μμ Κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο του μήνα από ώρα 10.00 π.μ. του Σαββάτου μέχρι ώρα 20.00μμ της Κυριακής.
2) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς , από ώρα 17.00 μμ της 24ης  Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 17.00 μμ της 28ης  Δεκεμβρίου κατά τον ένα χρόνο και από ώρα 17.00μμ της 31ης  Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 17.00 μμ της 3ηςΙανουαρίου κατά τον άλλο χρόνο εναλλάξ,
3) κατά τις εορτές του Πάσχα και ειδικότερα, από ώρα 08.00 Π.μ. της μεγάλης Παρασκευής μέχρι ώρα 17.00 μ.μ. της Δευτέρας του Πάσχα κατά το πρώτο έτος και από ώρα 10.00 π.μ. της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι ώρα 17.00 μ.μ. της .πέμπτης μετά το Πάσχα εναλλάξ,
4) Κατά τις καλοκαιρινές διακοπές επί δέκα ημέρες τον πρώτο χρόνο από ώρα 10.00 πμ της 1ης  Αυγούστου μέχρι τις 20.00 μμ η ώρα της 10ης  Αυγούστου και από ώρα 10.00 πμ της 1ης  Ιουλίου έως τις 20.00 μ.μ. της 10ης  Ιουλίου, εναλλάξ, αρχής γενομένης   μετά την έκδοση της αποφάσεως
Β)της δεύτερης και τρίτου των εναγόντων ως εξής :κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα από ώρα 10.00πμ έως τις18.00 μμ και κατά τους υπόλοιπους χρόνους όπως ο πρώτος ενάγων κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες εκτός των καλοκαιρινών διακοπών, οπότε δεν θα επικοινωνούν με τα εγγόνια τους. Κατά το διάστημα των δεκαήμερων καλοκαιρινών διακοπών των ανηλίκων με την εναγομένη και του διαστήματος των εορτών Χριστουγέννων και Πασχα που κατά την απόφαση θα είναι τα ανωτέρω τέκνα με την εναγομένη, δεν θα υπάρχει επικοινωνία των εναγόντων με τι}. ανωτέρω ανήλικα τέκνα και εγγόνια τους αντίστοιχα.
Η παραλαβή και παράδοση των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων θα γίνεται από και στην οικία της εναγομένης από τον ίδιο τον πρώτο ενάγοντα ή τη δεύτερη ενάγουσα. Απειλεί κατά της εναγομένης , για την περίπτωση που παραβιάσει τις παραπάνω διατάξεις, χρηματική ποινή , το ύψος της οποίας ορίζει σε τριακόσια (300) ευρώ και απαγγέλλει για τον ίδιο λόγο προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας καθορίζει σε δύο (2) μήνες Και
Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 12/02/2007 παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ


Ελένη Μπερτσιά
                            
Δεν υπάρχουν σχόλια: