Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ 6666-2005 ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑθΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αριθμός Αποφάσεως
6666/2005
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παναγιώτα Μαντίκου Πρόεδρο Πρωτοδικών την οποία όρισε ο Πρόεδρος τού Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του πρωτοδικείου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 23-5-2005, χωρίς τη σύμπραξη. Γραμματέα.
Για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:
Των αιτούντος - Καθ' ου η αίτηση:
[Ονοματεπώνυμο  πατερα], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧ  χχχχχχχχχ, προσωρινά διαμένοντος στο  χχχχχχχχ χχχχχχχχχ, ατομικά και με την ιδιότητά του

ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του [Ονοματεπώνυμο  παιδιών], ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ευανθία Βαρούλη.
ΚΑΤΑ
Της καθ' ης η αίτηση-αιτούσας: [Ονοματεπώνυμο  μητέρας], ήδη συζύγου [Ονοματεπώνυμο  πατερα],  κατοίκου χχχχχχχχ χχχχχχχχ, ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων [Ονοματεπώνυμο  παιδιών], την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Αικατερίνη Πετροπούλου-Καρύδη.
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 4-1-20…. αίτησή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 82/2005, προσδιορίστηκε για τις 28-2-20… η οποία ανεβλήθη για την παραπάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-2- 20…. αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 2348/20…., προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.
Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων οι οποίες συνεκφωνούνται και συνεκδικάζονται λόγω

2ο φύλλο της υπ' αριθμ. 6666/2005 Αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων
---------------------------------------------------------------------
της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
………………………………….
Η από 4/1/20…. αίτηση του [Ονοματεπώνυμο  πατέρα]  κατά της [Ονοματεπώνυμο  μητέρας], (αρ. καταθ. δικ. 82/2005) και η από 15/2/2004 αίτηση της [Ονοματεπώνυμο  μητέρας], κατά του [Ονοματεπώνυμο  πατέρα] πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συναφείας για αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, του άρθρου 246 Κ.Πολ.Δικ. εφαρμοζομένου αναλόγως και στην παρούσα διαδικασία  των ασφαλιστικών μέτρων (βλ. Παρμ. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα έκδοση 1985 σελ. 34).
Ο αιτών στην από 4/1/20…. αίτησή του επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να διαταχθεί η μετοίκηση της

καθ' ης από τη συζυγική οικία και να ανατεθεί σ’ αυτόν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων, που έχει αποκτήσει με την καθ' ης, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτηση του και ανάγονται σε λόγους που αφορούν το πρόσωπο της καθ' ης και οδηγούν στη' διάσπαση της εγγάμoυ συμβιώσεως του και στην αδυναμία της καθ' ης να ασκεί την επιμέλεια του προσώπου.  Ζητεί ακόμη να καταδικασθεί η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη.
Η αίτηση  αρμόδια  εισάγεται για να  συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του Κ.Πολ.Δικ.) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1393, 1510, 1511, 1512, 1513 και 1519 ΑΚ και 735 Κ.Πολ.Δικ. και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν.
Με την από 15/2/20…. αίτηση η αιτούσα επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί ως  ασφαλιστικό μέτρο να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων, που έχει αποκτήσει με τον καθ' ου διότι έχει διακοπεί η έγγαμος συμβίωσή τους και να επιδικασθεί επίσης προσωρινά διατροφή σε χρήμα 730€ μηνιαίως για την ίδια την αιτούσα, αφού ο καθ' ου διέκοψε την έγγαμη συμβίωση με

3ο φύλλο της υπ' αριθμ. 6666/2005 Αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων
---------------------------------------------------------------------
αυτήν χωρίς εύλογη αιτία και η οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διατροφής της από εισοδήματα  ή  την περιουσία της και Ευρώ 3.317,66 μηνιαίως ως προσωρινή διατροφή και για τα  δύο ανήλικα  τέκνα τους  (1.992,88 για το ένα και 1.324,78 για το άλλο) τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους.
Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του Κ.Πολ.Δικ.)  και  είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1391, 1392, 1485, 1486,1493,1494,1496,1498,1510,1511,1512, 1513, και 1518 Α.Κ, 728, 729 και 735 Κ.Πολ.Δικ. και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν.
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων [Ονοματεπώνυμο  μάρτυρα], που εξετάσθηκε προς πιθανολόγηση των ισχυρισμών της αιτούσας-καθ' ης και της [Ονοματεπώνυμο  μάρτυρα], που εξετάσθηκε προς πιθανολόγηση των ισχυρισμών του αιτούντος- καθ' ου, από την με αριθμό 9192/2005 ένορκη βεβαίωση, που δόθηκε ενώπιον του Ειρηνοδίκου Αθηνών, από τις με αριθμούς 17290/2005, 17528/2005 και 17525/2005 ένορκες βεβαιώσεις, που δόθηκαν ενώπιον του Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Εύας Καραλάκη και από τη γνώμη των τέκνων, που το Δικαστήριο ανάλογα με την ωριμότητα εκάστου έλαβε υπόψιν του μετά από ιδιαίτερη επικοινωνία που είχε με κάθε τέκνο και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν   θρησκευτικό γάμο στις 14-6-19…. στην Αθήνα. Από το γάμο αυτό απέκτησαν δύο τέκνα τη [Όνομα παιδιού] ηλικίας 17 ετών και το [Όνομα παιδιού] ηλικίας 12 ετών. Διαμένουν σε νεόκτιστη πολλών τετραγωνικών κατοικία, που έχει οικοδομηθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσας-καθ"ης με χρήματα κυρίως του αιτούντος-καθ' ου. Η οικία δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί είναι όμως κατοικήσιμη ως προς όλα τα κυρίως μέρη της, έχει δε και ανεξάρτητο υπόγειο διαμέρισμα, προς χρήση των κατοικούντων σ' αυτήν. Οι διάδικοι είναι απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δη του Ε.Μ.Π. ο αιτών-καθ' ου και του Παντείου Πανεπιστημίου η αιτούσα-καθ' ης. Η αιτούσα-καθ' ης εργάσθηκε κατά το διάστημα του γάμου της, άρχισε όμως να απασχολείται σε ιδιωτική Τράπεζα

4ο φύλλο της υπ' αριθμ. 6666/2005 Αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων
---------------------------------------------------------------------
από 9-9-20…., ενώ ήδη από τον Απρίλιο του έτους 20…. οι σχέσεις με το σύζυγό της έπαυσαν να είναι αρμονικές. Πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών-καθ' ου την 19-12-20… απομακρύνθηκε από την συζυγική κατοικία λόγω εξωσυζυγικής ερωτικής συμπεριφοράς της ,καθ' ης η αίτηση-αιτούσας. Για το λόγο της απομάκρυνσης του αιτούντος μετά λόγω γνώσεως αναφέρει ο ενόρκως βεβαιών στην με αριθμό 17525/2005 ένορκη βεβαίωση του όπως και η μάρτυς του καθ' ου κατέθεσε κατά τη συζήτηση  της αίτησης.  Πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών πατέρας είναι καταλληλότερος να ασκεί την επιμέλεια των τέκνων αυτό το διάστημα, αφού η μητέρα πιθανολογήθηκε ότι λόγω των προβλημάτων των σχέσεων της με τον πατέρα τους
είναι πολλές φορές αδικαιολόγητα εριστική με τα ανήλικα, πολλές φορές δε επιθυμεί να παραμένει μακριά από αυτά για λόγους που αφορούν τη νέα προσωπική ζωή της. Δεν Πιθανολογήθηκε ερωτική σχέση της αιτούντος-καθ' ου κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η συζυγική οικία είναι μονοκατοικία επιφανείας

πολλών τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο η καθ' ης η  αίτηση - μητέρα των  ανηλίκων  δύναται να  διαμένει χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στον αιτούντα πατέρα των ανηλίκων και στα ίδια τα ανήλικα. Άλλωστε ο υπόγειος χώρος της μονοκατοικίας είναι ανεξάρτητο διαμέρισμα. Πιθανολογήθηκε ότι η καθ' ης διαμένουσα στη συζυγική οικία και εργαζόμενη με τις γνώσεις της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει δύναται να διατρέφει τον εαυτό της.  Μετά από αυτά η από 4- 1-2004 αίτηση πρέπει να γίνει μερικά δεκτή και ουσία βάσιμη, η από 15-2-20…. αίτηση πρέπει να απορριφθεί και η δικαστική δαπάνη των διαδίκων να συμψηφισθεί  μεταξύ των λόγω της ιδιότητος των ως συζύγων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
……………………………………………
Διατάσσει ένωση  και συνεκδίκαση των από 4-1-20…. και 15-2-20…. αιτήσεων.
Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων στην από 4-1-20…. αίτηση.
Δέχεται μερικά αυτήν.
Αναθέτει την επιμέλεια του προσώπου των
ανηλίκων τέκνων των διαδίκων [Ονόματα  παιδιών]  και
5ο φύλλο της υπ' αριθμ. 6666/2005 Αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων
---------------------------------------------------------------------
 στον πατέρα τους αιτούντα στην ως άνω αίτηση.
Συμψηφίζει  τη  δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων στην από 15-2-20…. αίτηση.
Απορρίπτει αυτή.
Συμψηφίζει  τη  δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Κρίθηκε  αποφασίστηκε  και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 31-8-2005.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: