Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Απαγόρευση παιδιατρικής εξέτασης. Μον.Πρ.Καβ. 1885 /2007 1 Παναγιώτα Γκουδή - ΝινέΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

από τη Δικαστή Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 29 Μαίου 2007, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης Α.Μ. 1475/18-5-2007 και αντικείμενο προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Xxxxxx Xxxxxx του Xxxxxx, κατοίκου Καβάλας (οδός Xxxxxx αριθ.XX), ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της Xxxxxx Xxxxxx, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ιωάννη Γάκη.
ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ. Xxxxxx Xxxxxx του Xxxxxx, κατοίκου Xxxxxx (οδός Xxxxxx αριθ. XX), που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 682 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ., κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 Κ.Πολ.Δ. τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν. Από τα πιο πάνω συνάγεται, ότι βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων είναι να υφίστανται επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος προς αποτροπή του οποίου να κατατείνει το ασφαλιστικό μέτρο και να πιθανολογείται η ύπαρξη δικαιώματος προς προστασία του οποίου επιδιώκεται το ασφαλιστικό μέτρο (Τζίφρας:Ασφ.Μετ.έκδ.Α'σελ.9επ.,Α.Π.422/1970ΝοΒ.18.548).

Εξάλλου, κατά τα άρθρα 731 και 732 του Κ.Πολ.Δ. το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, καθώς και κάθε μέτρο που κατά τις περιστάσεις είναι κατά την κρίση του πρόσφορο για την εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης.

Με την κρινόμενη αίτηση της η αιτούσα εκθέτει ότι δυνάμει της αναφερόμενης απόφασης αυτού του Δικαστηρίου της ανετέθη η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, που απέκτησε από τον νόμιμο γάμο της με τον καθ'ου, ο οποίος (γάμος τους) έχει ήδη λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με δε την επίσης αναφερόμενη απόφαση αυτού του Δικαστηρίου ρυθμίστηκε η επικοινωνία του καθ'ου με το ανήλικο τέκνο της.
Ότι κάθε φορά που ο καθ'ου παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο τους, στα πλαίσια της επικοινωνίας μαζί του, το υποβάλλει σε εξετάσεις από ψυχιάτρους και ψυχολόγους, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος προς τούτο, αφού πρόκειται για ένα υγιέστατο και έξυπνο παιδί. Ότι από τις ανωτέρω ενέργειες του καθ'ου τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ψυχική υγεία του ανηλίκου, αφού έτσι υφίσταται το ανήλικο μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία και γι' αυτό ζητά ως ασφαλιστικό μέτρο να ρυθμιστεί προσωρινά ή κατάσταση που δημιουργήθηκε και να απαγορευθεί στον καθ' ου να προσάγει το ανήλικο τέκνο τους ενώπιον παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της και να απειληθεί κατά του καθ'ου χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 731, 732 και 947 παρ.1 ΚΠολΔ, υπάγεται στην αρμοδιότητα αυτού του Δικαστηρίου και δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ). Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο της μάρτυρος της αιτούσας Χχχχχχ Χχχχχχ του Χχχχχχ, από όλα τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι παρόντες διάδικοι, από αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματα τους και γενικά από την όλη συζήτηση της υπόθεσης, πιθανολογήθηκαν τα εξής:
Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 21-4-1998 στην Καβάλα και από το γάμο τους απέκτησαν ένα τέκνο τον Ι……., που γεννήθηκε στις 19-8-2001. Κατά το έτος 2004 διεσπάσθη η έγγαμη συμβίωση τους και η αιτούσα με σχετική αίτηση της προς το Δικαστήριο αυτό ζήτησε να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της. Κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης εκδόθηκε, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η υπ' αριθ. 1604/2004 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχική κατάσταση της αιτούσας. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1740/2004* απόφαση αυτού του Δικαστηρίου βάσει της οποίας η επιμέλεια του προαναφερθέντος ανηλίκου τέκνου ανετέθη προσωρινά στην αιτούσα. Ακολούθως εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία (άρθρ. 681 Β Κ.Πολ.Δ.) η υπ' αριθ. 222/2005** απόφαση αυτού του Δικαστηρίου με την οποία ανατέθηκε οριστικά στην αιτούσα η επιμέλεια του ως άνω ανηλίκου τέκνου της. Πρέπει δε ακόμη να αναφερθεί ότι με την υπ' αριθ. 164/2006, ήδη τελεσίδικη, απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας λύθηκε ο γάμος των διαδίκων και με την υπ' αριθ. 1970/2007 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου ρυθμίστηκε η επικοινωνία του καθ'ου με το ανήλικο τέκνο του. Ο καθ'ου, όταν παραλαμβάνει το τέκνο του, στα πλαίσια της με την ανωτέρω απόφαση ρυθμισθείσας επικοινωνίας, το υποβάλλει σε αλλεπάλληλες εξετάσεις από ψυχιάτρους και ψυχολόγους, χωρίς τη συγκατάθεση της αιτούσας.
Συγκεκριμένα στις 4-3-2006***μετέβη με το ανήλικο τέκνο του στην κλινική ψυχολόγο Π.Αλτιντή, προκειμένου να το εξετάσει. Στις 29-9-2006 απευθύνθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να εξετασθεί το ανήλικο τέκνο του από παιδοψυχίατρο, όμως το ως άνω Κέντρο αρνήθηκε να προβεί στην εξέταση του ανηλίκου, επειδή δεν υπήρχε η συγκατάθεση της μητέρας του, που έχει την επιμέλεια του. Στις 25-10-2006**** πήγε και πάλι το ανήλικο τέκνο του στην κλινική ψυχολόγο Π.Αλτιντή. Κατόπιν ο καθ'ου με σχετική αίτηση του, ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, ισχυριζόμενος ότι η αιτούσα και το ανήλικο τέκνο του παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ζητούσε να αφαιρεθεί η επιμέλεια του τέκνου τους από την αιτούσα και να διαταχθεί η εξέταση του ανηλίκου από το ως άνω Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής. Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 3370/2006 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία την απέρριψε ως ουσία αβάσιμη.
Από το σύνολο των προαναφερομένων αποδεικτικών στοιχείων και ιδία από την από 13-11-2006 γνωμάτευση του εκπαιδευτικού ψυχολόγου Παναγιώτη Σαμαρά προκύπτει ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων παρουσιάζει τα αναμενόμενα προβλήματα που έχουν τα παιδιά διαζευγμένων γονέων και ότι η σωστή και υπεύθυνη αντιμετώπιση της κατάστασης; εκ μέρους και των δύο γονέων ελαχιστοποιεί τα προβλήματα, ενώ η συγκρουσιακή συμπεριφορά τα μεγιστοποιεί.
Επιπλέον δε οι ως άνω δε ενέργειες του καθ'ου, ήτοι να υποβάλλει το ανήλικο σε συνεχείς παιδοψυχιατρικές και παιδοψυχολογικές εξετάσεις και από διάφορα κάθε φορά άτομα εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή ψυχική ανάπτυξη του ανηλίκου, δεδομένης της ευαίσθητης ηλικίας στην οποία αυτό βρίσκεται.
Πρέπει επομένως η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να απαγορευθεί στον καθ' ου να προσάγει το ανήλικο τέκνο τους ενώπιον παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της αιτούσας, η οποία έχει την επιμέλεια του προσώπου του. Ακόμη πρέπει να απειληθεί κατά του καθ'ου χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας και να καταδικασθεί καθ'ου, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ) στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, όπως ειδικότερα στο διατακτικό ορίζεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τον καθ' ου να προσάγει το ανήλικο τέκνο τους ενώπιον παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της αιτούσας.
ΑΠΕΙΛΕΙ κατά του καθ'ου χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος κατά του καθ'ου τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, Αποφασίσθηκε και Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στην Καβάλα, στις 28 Ιουνίου 2007, με την παρουσία και της Γραμματέως

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Δικαστής Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ
*Αναφέρει την υπ' αριθ. 1740/2004 και τη διενέργεια ιατρικής (Ψυχιατρικής) πραγματογνωμοσύνης - προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχική κατάσταση της αιτούσας - βάσει της οποίας της ανετέθη προσωρινά η επιμέλεια του προαναφερθέντος ανηλίκου τέκνου .

"Η πραγματογνώμονας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα είναι σε θέση να επιμεληθεί το ανήλικο τέκνο της."
** Στην υπ' αριθ. 222/2005  απόφαση, αναφέρει την ειδική διαδικασία (άρθρ. 681 Β Κ.Πολ.Δ.) και τίποτε άλλο, όπως ότι :

"Η κ. Xxxxxxxx πάσχει από Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή."

"Κρίνουμε ότι η κ. Xxxxxxxx μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού της, λαμβάνοντας υπ' όψιν την κατάσταση της ψυχικής της υγείας - όπως περιγράφεται στην συνημμένη γνωμάτευση των ψυχιάτρων κ. Πατελάρου Εμμανουήλ και κ. Ζαχαροπούλου Φεβρωνίας - με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει σταθερή και σε βελτίωση η κατάσταση της ψυχικής της υγείας."
Κατασταση που ουδέποτε ελέγχθηκε, παρά της σχετικές αναφορές στο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

"Κρίνουμε ότι ο κ. Xxxxxx μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού του."
( χωρίς να λαμβάνετε τίποτα υπ' όψιν.)
Ολόκληρη η έκθεση στην σελίδα 222/2005
Η Δικαστής Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ
Αναφέρει περιληπτικά την από 13-11-2006 γνωμάτευση του εκπαιδευτικού ψυχολόγου Παναγιώτη Σαμαρά, αλλά τίποτα από για τις από , 4-3-2006 και 25-10-2006 γνωματεύσεις της Κλινικής ψυχολόγου Π.Αλτιντή.
Περιληπτικά λοιπόν, σε αυτές αναφέρεται ότι:
***4-3-2006
"...είναι ένα παιδί με σοβαρή ψυχοπαθολογία στη συναισθηματική του ανάπτυξη, με συμπτώματα χρόνιας Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες..."
"...διαπίστωσα ότι αυτό πρέπει να προέρχεται από την άσχημη και ανάρμοστη παρορμητική συμπεριφορά της μητέρας..."
"Για όλα τα παραπάνω σύνεστησα στον πατέρα την άμεση παραπομπή του παιδιού σε παιδοψυχίατρο όπως επίσης και την εξέταση από ψυχίατρο και των δύο γονιών."
****25-10-2006
"...διαπίστωσα ότι ισχύει η προηγουμένη γνωμάτευση μου, δηλ. ότι ο Χχχχχ είναι ένα παιδί με σοβαρή ψυχοπαθολογία και συμπτώματα χρόνιας Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες."
"...εξαιτίας της καταπιεστικής συμπεριφοράς της μητέρας του στην οποία «οφείλει» να υπακούει χωρίς συζήτηση, αλλά και της άσχημης συμπεριφοράς του θείου του προς αυτόν."
",... ο Χχχχχχ προσπαθεί να εκφράσει την ανάγκη του για προτεραιότητα απέναντι στους άλλους, την ανάγκη του να τον αγαπούν, η οποία δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως."
"Για όλα τα παραπάνω συνιστώ την άμεση παραπομπή του παιδιού σε παιδοψυχίατρο όπως επίσης και την εξέταση από ψυχίατρο και των δύο γονιών."
Η Δικαστής Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ
Αναφέρει στην απόφασή της, ότι στης 29-9-2006 απευθύνθηκε ο... καθ' ου στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να εξετασθεί το ανήλικο τέκνο του από παιδοψυχίατρο, (όπως συνιστούσε η Κλινική Ψυχολόγος). Όμως το ως άνω Κέντρο αρνήθηκε να προβεί στην εξέταση του ανηλίκου, επειδή δεν υπήρχε η συγκατάθεση της μητέρας του, που έχει την επιμέλεια του. Η Δικαστής δεν είχε λόγω να προβληματιστεί.


Η Δικαστής Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ

Δεν Αναφέρει στην απόφασή της τίποτα για Παιδοψυχίατρο.
Και όμως...
Κατετέθη, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, πως την άνοιξη του 2007, το παιδί οδηγήθηκε δύο φορές σε Παιδοψυχίατρο Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας, για εξετάσεις, μετά από σχετική συνεννόηση με την παιδοψυχίατρο (όπως είχε συσταθεί στον... καθ' ου).
Προηγουμένως το είχε οδηγήσει εκεί, η μητέρα, συνοδευμένη - ως συνήθως - από την δικηγόρο και μάρτυρά της κ. Χχχχχχ Χχχχχχ. Έτσι, με τα στοιχεία αυτά, η Δικαστής έκρινε πώς:
Η παρακολούθηση της υγείας του παιδιού είναι, "συνεχείς παιδοψυχιατρικές και παιδοψυχολογικές εξετάσεις"
Μια Ψυχολόγος και Μια Παιδοψυχίατρος είναι, "διάφορα κάθε φορά άτομα"

Και η εξέταση του παιδιού από ειδικούς της Ψυχικής υγείας, "εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή ψυχική ανάπτυξη του ανηλίκου, δεδομένης της ευαίσθητης ηλικίας στην οποία αυτό βρίσκεται."
Έτσι με προνοητικότητα και ευαισθησία ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ "στον... καθ' ου να προσάγει το ανήλικο τέκνο τους ενώπιον παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της αιτούσας", εμπιστευόμενη την κρίση της ψυχιατρικά ασθενούς μητέρας, για την ψυχική υγεία του παιδιού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: