Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

19886/2010 ΜοΠρΘεσσ. Μπαχάρη Αθανασία


ΑΠΟΦΑΣΗ  19886/2010
Αριθμός Καταθέσεως 2859/22.1.201Ο

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕ/Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛIΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Αθανασία Μπαχάρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο, χωρίς Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 17η Μαρτίου 2010 2009 για να δικάσει την με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 2859/22.1.2010 αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση, με αντικείμενο την ανάθεση επιμέλειας η πρώτη και την επικοινωνία με ανήλικα η δεύτερη, μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], του ΧΧΧΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Γρόλλιου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ: 3059), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα. Συμπαραστάθηκαν και οι ασκούμενοι δικηγόροι Δήμητρα Γρόλλιου, Κωνσταντίνος Βεληγιάντσος και Αποστολία Γουγούση.
ΤΟΥ ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και της ΧΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης (ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αθανασίου Κωστίκου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ: 7764), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της αιτήσεως ΟΙ πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
                 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την με κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθού τέλεσε νόμιμο γάμο από τον οποίο απέκτησε δύο τέκνα, τους ανήλικους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Ότι εξαιτίας της περιγραφομένης στην αίτηση συμπεριφοράς του καθού κατέστη αφόρητη γι' αυτήν η μετ' αυτού συμβίωση, με συνέπεια να διακοπεί ήδη αυτή (έγγαμη συμβίωσή τους) για εύλογη γι' αυτήν αιτία. Επικαλούμενη δε περαιτέρω τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ζητεί : 1)να ανατεθεί σ' αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων που απέκτησε από το γάμο της με τον καθού, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, και 2) να παραχωρηθεί σ' αυτήν προσωρινά η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης που περιγράφεται στην αίτηση επικαλούμενη λόγους επιεικείας και τις ειδικές συνθήκες της ζωής των διατασσομένης της αποβολής του καθού. Η αίτηση, παραδεκτά και αρμόδια κατά τόπο και καθ' ύλη φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 22, 682 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1389, 1390, 1392,1391,1393,1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520, 1532, 1536,735 και 943 παρ.2 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ).
Ο καθ' ού αρνείται την αίτηση εκτός από το αίτημα περί μετοικήσεώς του, το οποίο συνομολογεί, δηλώνοντας ότι αρνείται τους επικαλούμενους από την αιτούσα λόγους αναφορικά με τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, αλλά επιθυμεί να μετοικήσει στο ΧΧΧΧΧΧΧ Σερρών. Περαιτέρω δήλωσε ότι ασκεί προφορικώς ανταίτηση, με την οποία αφού εξιστορεί ότι με την καθ' ής τέλεσε νόμιμο γάμο, από τον οποίο απέκτησε δύο τέκνα, τους ανήλικους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] , και ότι διακόπηκε ήδη η έγγαμη συμβίωσή τους για εύλογη γι' αυτόν αιτία και επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί όπως παραδεκτά με δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου στο ακροατήριο, που καταχωρίσθηκε επί της αιτήσεως, λόγω μη τηρήσεως πρακτικών, να του ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] άλλως και επικουρικά να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους. Η ανταίτηση, αρμόδια εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, αφού ο ανταιτών επικαλείται επείγουσα περίπτωση και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1520, 1532, 1536 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν τα άρθρα αυτά, μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 1329/1983. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) συνεκδικαζόμενη με την αίτηση.
Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ΧΧΧΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου και όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, την επικοινωνία του δικαστή με τα ανήλικα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Σερρών την 8.5.1994 και από το γάμο τους αυτό, απέκτησαν δύο τέκνα, τους ανήλικους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]  και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας 15 και 14 ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση ήταν ομαλή στην αρχή αλλά σύντομα έπαυσε να είναι αρμονική, υπήρχε ένταση στις μεταξύ τους σχέσεις και τελικώς οι μεταξύ τους σχέσεις οξύνθηκαν, όπως συνομολογούν οι διάδικοι και πρόσφατα διασπάσθηκε η έγγαμη συμβίωση. Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά το δικαστήριο κρίνει ότι από τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν και προς αποφυγή μεγαλύτερης οξύτητας στις σχέσεις των διαδίκων και δημιουργίας απρόβλεπτων καταστάσεων, επιβάλλεται η προσωρινή απομάκρυνση του καθ' ου από τη συζυγική οικία, γεγονός που και ο ίδιος συνομολογεί, και η παραμονή σ' αυτή μόνο της αιτούσας και των ανηλίκων τέκνων της. Ακόμη προέκυψε ότι η αιτούσα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Αυτή κατοικεί με τα ανήλικα σε ιδιόκτητη οικία και απαλλάσσεται από τη δαπάνη καταβολής μισθώματος. Εξάλλου η αιτούσα αγαπά και φροντίζει τα τέκνα της τα οποία λόγω της ηλικίας των έχουν ανάγκη πρωτίστως τη συμπαράσταση της μητέρας των, της οποίας η στοργή και φροντίδα αποτελεί αναντικατάστατο εφόδιο για την φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη τους. Αυτή είναι ικανή και άξια να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά και να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, είναι καλή μητέρα, όπως συνομολογεί και ο καθού. Αυτή αναλώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο της στη φροντίδα των τέκνων της, για τα οποία τρέφει αμέριστη στοργή, και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα μεριμνήσει για την σωστή ανατροφή και ορθή διαπαιδαγώγησή τους. Ο ανήλικος [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] πάσχει από δυσλεξία και εμφανίζει υστέρηση στα μαθήματα. Αυτός υπεραγαπά τον πατέρα του και είναι προσκολλημένος σ' αυτόν. Ωστόσο ο τελευταίος μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης προτίθεται να εγκατασταθεί στο χωριό ΧΧΧΧΧΧ Σερρών, το οποίο έχει μικρό αριθμό κατοίκων και πολύ μικρό αριθμό νέων κατοίκων. Η τυχόν διαβίωση του ανήλικου [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] με τον πατέρα του και την υπερήλικη γιαγιά του, σε μικρή και ακατάλληλη κατοικία, χωρίς ουσιαστική φροντίδα, η απασχόλησή του με τους αγρούς, θα τον απομακρύνει από τον τρόπο ζωής που είχε συνηθίσει μέχρι τώρα, και από την αδελφή του, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μαθησιακή υστέρησή του, γιατί με την χαλαρή επίβλεψη του πατέρα του θα στραφεί εύκολα σε άλλες διεξόδους, όπως το κυνήγι, την φροντίδα μικρών ζώων (πχ. σκύλου), παραμελώντας τα μαθήματά του και την πρόοδό του. Επιπλέον στο ΧΧΧΧΧΧΧ Σερρών δεν υπάρχει Λύκειο, ούτε φροντιστήριο εκμάθησης ξένων γλωσσών και θα αναγκάζεται να μεταβαίνει σε άλλο χωριό της περιοχής, υφιστάμενος απώλεια χρόνου και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία. Πλέον αυτών ο πατέρας του, λόγω της πολύωρης εργασίας και της συνακόλουθης απουσίας του στη Θεσσαλονίκη, αδυνατεί να τον στηρίξει στην πρόοδό του στο σχολείο, υποσχόμενος μόνο ελευθερία, χαλαρότητα και ανύπαρκτο έλεγχο, αν και αυτός είναι αναγκαίος λόγω της ηλικίας του ανηλίκου και της περιόδου εφηβείας την οποία διανύει, ενώ αντίθετα η μητέρα του επιμελείται του προσώπου του τον πιέζει να ασχοληθεί ουσιαστικά τόσο με την αντιμετώπιση της δυσλεξίας, όσο και με τα μαθησιακά του προβλήματα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα, να λάβει ιδιαίτερα μαθήματα, πράγμα που είναι ανέφικτο στο χωριό. Εξάλλου ο καθ' ού, παρά την αδιαμφισβήτητη αγάπη του για τα τέκνα του, λόγω της πολύωρης, απασχόλησής του στην εργασία του και της υποχρεωτικής παραμονής συνεπεία αυτής, στη Θεσσαλονίκη, εκτός της οικίας του, αδυνατεί να διαθέσει τον αναγκαίο χρόνο για την καθημερινή φροντίδα, που απαιτείται για την ανατροφή των ανηλίκων. Επομένως, το δικαστήριο, με γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές τους ανάγκες, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας τους, της προσωπικότητάς τους, του φύλου τους, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην πρώτη αιτούσα η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων (αρθρ. 1518 ΑΚ), ενώ την γονική μέριμνα του προσώπου των, θα ασκούν από κοινού οι γονείς των, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ότι υφίσταται αδυναμία συνεννοήσεως των διαδίκων και ασυμφωνία τους, ως προς τις υποθέσεις των τέκνων που απαιτούν συναπόφαση. Κατ' ακολουθία αυτών εφόσον υπάρχει και επείγουσα περίπτωση λόγω της άμεσης και την πρόοδό του. Επιπλέον στο ΧΧΧΧΧΧΧΧ Σερρών δεν υπάρχει Λύκειο, ούτε φροντιστήριο εκμάθησης ξένων γλωσσών και θα αναγκάζεται να μεταβαίνει σε άλλο χωριό της περιοχής, υφιστάμενος απώλεια χρόνου και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία. Πλέον αυτών ο πατέρας του, λόγω της πολύωρης εργασίας και της συνακόλουθης απουσίας του στη Θεσσαλονίκη, αδυνατεί να τον στηρίξει στην πρόοδό του στο σχολείο, υποσχόμενος μόνο ελευθερία, χαλαρότητα και ανύπαρκτο έλεγχο, αν και αυτός είναι αναγκαίος λόγω της ηλικίας του ανηλίκου και της περιόδου εφηβείας την οποία διανύει, ενώ αντίθετα η μητέρα του επιμελείται του προσώπου του τον πιέζει να ασχοληθεί ουσιαστικά τόσο με την αντιμετώπιση της δυσλεξίας, όσο και με τα μαθησιακά του προβλήματα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα, να λάβει ιδιαίτερα μαθήματα, πράγμα που είναι ανέφικτο στο χωριό. Εξάλλου ο καθ' ού, παρά την αδιαμφισβήτητη αγάπη του για τα τέκνα του, λόγω της πολύωρης, απασχόλησής του στην εργασία του και της υποχρεωτικής παραμονής συνεπεία αυτής, στη Θεσσαλονίκη, εκτός της οικίας του, αδυνατεί να διαθέσει τον αναγκαίο χρόνο για την καθημερινή φροντίδα, που απαιτείται για την ανατροφή των ανηλίκων. Επομένως, το δικαστήριο, με γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές τους ανάγκες, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας τους, της προσωπικότητάς τους, του φύλου τους, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην πρώτη αιτούσα η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων (αρθρ. 1518 ΑΚ), ενώ την γονική μέριμνα του προσώπου των, θα ασκούν από κοινού οι γονείς των, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ότι υφίσταται αδυναμία συνεννοήσεως των διαδίκων και ασυμφωνία τους, ως προς ης υποθέσεις των τέκνων που απαιτούν συναπόφαση. Κατ' ακολουθία αυτών εφόσον υπάρχει και επείγουσα περίπτωση λόγω της άμεσης ανάγκης ρύθμισης της επιμέλειας των ανηλίκων, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και ουσιαστικά όπως στο διατακτικό. Περαιτέρω το δικαστήριο κρίνει ότι η ανταίτηση του καθ' ου πατέρα των ανηλίκων για την προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας του µε αυτά, πρέπει να γίνει δεκτή γιατί αυτή η επικοινωνία ανταποκρίνεται και στο συμφέρον των παιδιών, αφού έτσι διατηρείται ο μεταξύ αυτών και του πατέρα τους φυσικός δεσμός και παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαβίωση και ανάπτυξή τους και δεν δημιουργείται απ' αυτήν κανένας κίνδυνος για την ψυχική ηρεμία και γενικά την υγεία και την ανατροφή τους. Σημειωτέον ότι και η απούσα επιθυμεί να επικοινωνεί ο καθ' ου µε τα τέκνα του. Επομένως η επικοινωνία του καθ' ου η αίτηση ­ανταιτούντος µε τα ανήλικα τέκνα του πρέπει να γίνεται ως εξής : 1) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη από 17.00 µµ μέχρι 20.00 µµ, 2) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 10.00 πµ του Σαββάτου μέχρι ώρα 20.00 µµ της Κυριακής, 3) τις διακοπές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από 23 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πµ ως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 µµ για το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από 30 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πµ ως 6 Ιανουαρίου και ώρα 21.00 µµ για το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, 4) τις διακοπές του Πάσχα από Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 πµ ως Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 µµ το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από τη Δευτέρα της Διακαινησίµου και ώρα 10.00 πµ μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00 µµ το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, και 5) τις θερινές διακοπές από 1 Ιουλίου και ώρα 16.00 μμ ως 31 Ιουλίου και ώρα 21.00 μμ για το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από 1 Αυγούστου και ώρα 16.00 μμ ως 31 Αυγούστου και ώρα 21.00 μμ για το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη. Τέλος ο καθ' ού πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας (176 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ηλικίας 15 και 14 ετών αντίστοιχα.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη μετοίκηση του καθού από τη συζυγική οικία, που βρίσκεται στην επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης, πολυκατοικία, την οποία παραχωρεί προσωρινά στην αιτούσα.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ' ου με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους ως ακολούθως 1) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη από 17.00 μμ μέχρι 20.00 μμ, 2) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 10.00 πμ του Σαββάτου μέχρι ώρα 20.00 μμ της Κυριακής, 3) τις διακοπές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από 23 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πμ ως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 μμ για το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από 30 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πμ ως 6 Ιανουαρίου και ώρα 21.00 μμ για το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, 4) τις διακοπές του Πάσχα από Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ ως Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 μμ το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 πμ μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00 μμ το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη, και 5) τις θερινές διακοπές από 1 Ιουλίου και ώρα 16.00 μμ ως 31 Ιουλίου και ώρα 21.00 μμ για το πρώτο μετά την επίδοση της απόφασης έτος και από 1 Αυγούστου και ώρα 16.00 μμ ως 31 Αυγούστου και ώρα 21.00 μμ για το δεύτερο μετά την επίδοση της απόφασης έτος, της ρυθμίσεως επαναλαμβανομένης εναλλάξ κατά τα επόμενα έτη. Ο καθ' ου - ανταιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα του από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας ­καθ' ης η ανταίτηση μητέρας τους και θα τα επιστρέφει στο ίδιο μέρος, προσωπικά ο ίδιος ή με πρόσωπο της εμπιστοσύνης του.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ' ης η ανταίτηση να ανέχεται και να μη παρεμποδίζει την επικοινωνία του ανταιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθού στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας τα οποία ορίζει σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 28η Ιουνίου 2010, απόντων των διαδίκων, παρουσία και της Γραμματέως Ευδοκίας Μπουντουρά.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: