Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

6520-2010 ΜΠρΑθ. ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΤΖΗ



ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ





Αριθμός αποφάσεως 6520//2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αποτελούμενο από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Άννα Καλατζή που ορίσθηκε µε κλήρωση σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3327/2005.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιουλίου 2010 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], συζύγου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Αλεξόπουλου.
Του καθ ου η αίτηση [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου του Ευανθίας Βαρούνη .
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 11/2/2010 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου µε γενικό αριθμό κατάθεσης 37300/2010 και µε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3024/2010 και προσδιορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.
Του αιτούντος [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου του Ευανθίας Βαρούνη .
Της καθ ης η αίτηση [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], συζύγου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Αλεξόπουλου.
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 26/4/201 Ο αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου µε γενικό αριθμό κατάθεσης 77409/201 Ο και µε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 6342/2010και προσδιορίστηκε δικάσιμος αρχικά η 28/6/2010 µετ' αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα, αφού εξιστορεί ότι µε τον καθ' ου τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 1/7/2006, από τον οποίο απέκτησαν δυο ανήλικα αβάπτιστα ήδη τέκνα , ένα άρρεν ηλικίας σήμερα 3 ετών και ένα θήλυ ηλικίας σήμερα 11/2 ετών και ότι εξαιτίας της περιγραφόμενης ­συμπεριφοράς του καθ' ου διασπάστηκε οριστικά η έγγαμη συμβίωση τους, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά: α) να ανατεθεί σ' -αυτήν, προσωρινά, αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των άνω ανηλίκων τέκνου τους, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους και β) να υποχρεωθεί ο καθ' ου να της καταβάλει συνολικό ποσό 650 ευρώ για τα ανήλικα τέκνα της, τα οποία διαμένουν μαζί της και δεν έχουν εισοδήματα, ως ανάλογη αυτών μηνιαία χρηματική διατροφή, αναγκαία για τη συντήρησή τους και την αντιμετώπιση των εξόδων ανατροφής τους.
Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1493, 1496, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514 ΑΚ και 728, 729, 735 ΚΠολΔ αρμοδίως δε καθ' ύλην (αρθρ. 683 παρ. 1 ΚΠολΔ) και κατά τόπον φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ).
Ο αιτών επικαλούμενος ότι ο γάμος που τέλεσε µε την καθ ης στην 1/7/2006 και από τον οποίο απέκτησαν δυο ανήλικα αβάπτιστα τέκνα, ένα άρρεν ηλικίας σήμερα 3 ετών και ένα θήλυ ηλικίας σήμερα 11/2 ετών έχει διασπασθεί οριστικά , αιτείται να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του µε τα ανήλικα τέκνα του.
Και η αίτηση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 728, 729, 735 ΚΠολΔ αρμοδίως δε καθ' ύλην (αρθρ. 683 παρ. 1 ΚΠολΔ) και κατά τόπον φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα συνεκδικαζόµενη µε την ως άνω αίτηση.
Από τις καταθέσεις των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] και [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο, από τις νόμιμα ληφθείσες υπ' αριθµ.5169/20 1 Ο και 5168/2010 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών των μαρτύρων [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] και [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ]και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκοµίζουν και επικαλούνται και τους δια του κατατεθέντος σημειώματός τους ισχυρισμούς τους και την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την - 1/7/2006 στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Αχαρνών . Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, αβάπτιστο που γεννήθηκε την 13/9/2007 και ένα θήλυ τέκνο αβάπτιστο που γεννήθηκε την 26/2/2009. Η συμβίωσή τους υπήρξε προβληματική εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς του συζύγου και του βίαιου χαρακτήρα του, προς τούτο δε την 1/9/2008 επισκέφτηκαν και οικογενειακή σύμβουλο-κοινωνική λειτουργό, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λόγω δε της συνεχιζόμενης κατάστασης η οποία οδήγησε και σε χειροδικία εις βάρος της συζύγου η τελευταία απευθύνθηκε στο τμήμα κακοποιημένων γυναικών και στη συνέχεια ζήτησε τη μετοίκηση του συζύγου από την οικογενειακή εστία, η οποία και διατάχθηκε µε την υπ' αριθµ. 3071/2009 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου .Έκτοτε οι διάδικοι είναι σε διάσταση και η σύζυγος διαμένει μαζί µε τα δυο ανήλικα τέκνα της τα οποία φροντίζει και αγαπά. Πρέπει κατόπιν τούτου και δεδομένου του συμφέροντος των ανηλίκων λόγω της νηπιακής τους ηλικίας να ανατεθεί στη μητέρα τους προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου τους, µη αντιλέγοντας και του πατέρα σε αυτό. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι οι δαπάνες συντηρήσεως των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, δηλαδή στέγασης, τροφής, ενδύσεως, ψυχαγωγίας και παραμερισμού είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Δεν μπορούν όμως τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων να εξασφαλίσουν τη διατροφή τους, δεδομένου ότι στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδημάτων. Επομένως δικαιούνται διατροφής από τους γονείς τους που πρέπει να καταβληθεί σε χρήμα. Ο πατέρας τους εργάζεται στη Τεχνική Δ/νση του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ως τεχνικός ηλεκτρονικός από 17/6/2008 µε σύμβαση εργασίας αρχικά ορισμένου χρόνου και πλέον αορίστου χρόνου και αποκερδαίνει μηνιαίως, συνυπολογιζοµένων και των επιδομάτων το ποσό των 1500 ευρώ περίπου. Διαμένει δε µε τη μητέρα του και επιβαρύνεται µε τη συμμετοχή του στις δαπάνες συντήρησης του σπιτιού της ενώ διατηρεί ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του. Η μητέρα τους εργάζεται ως νηπιαγωγός και αποκερδαίνει μηνιαίως συνυπολογίζοντας και τα επιδόματα το ποσό των 1250 ευρώ περίπου. Ζει µε τα ανήλικα τέκνα της σε, ιδιόκτητο σπίτι βαρύνεται όμως µε' την καταβολή δόσεως δανείου 500 ευρώ περίπου μηνιαίως, που πρέπει να συνυπολογισθεί στα λοιπά έξοδα διαβίωσής της. Επιπλέον εισπράττει ενοίκιο από την εκμίσθωση ακινήτου κυριότητάς της στο Ζωγράφου, το ύψος του οποίου δεν προέκυψε . Οι διάδικοι πλέον των ανωτέρω δεν έχουν άλλα εισοδήματα ούτε είναι υπόχρεοι σε διατροφή έναντι άλλων πλην των ανηλίκων τέκνων τους. Με βάση τις ανάγκες των ανηλίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής και τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων τους, η οφειλόμενη απ' αυτούς διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αναγκαίο για τη συντήρησή ­τους και για την αντιμετώπιση των εξόδων ανατροφής τους µε βάση τις συνθήκες ζωής τους. Από τη διατροφή αυτή υποχρεούνται να καταβάλουν ανάλογα µε τις οικονομικές τους δυνατότητες η µεν μητέρα τους, που παρέχει στα τέκνα της µε την προσφορά των παραπάνω υπηρεσιών (φροντίδες και περιποιήσεις) και της στέγης το ποσό των 200 ευρώ σε καθένα από αυτά και συνολικά 400 ευρώ, ο δε πατέρας τους το υπόλοιπο ποσό των 250 ευρώ σε καθένα και συνολικά 500 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η πρώτη από τις συνεκδικαζόµενες αιτήσεις και ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο καθ' ου σε αυτήν να καταβάλει στην αιτούσα κάθε μήνα το πιο πάνω ποσό ως προσωρινή διατροφή των τέκνου τους, µε το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως. Ακόμα πρέπει να ρυθμιστεί η επικοινωνία των τέκνων αυτών µε τον πατέρα τους κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας , δεκτής γενομένης από ουσιαστικής απόψεως και της δεύτερης από τις συνεκδικαζόµενες αιτήσεις, δεδομένου ότι το Δικαστήριο κρίνει ότι η επικοινωνία αυτή είναι προς όφελος των ανηλίκων και προάγει την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, η δε βιαιότητα του χαρακτήρα του πατέρα τους εκδηλώνονταν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης εις βάρος της συζύγου του λόγω προβλημάτων της μεταξύ τους σχέσης και ουδέποτε εις βάρος των ανηλίκων, αντίθετα δε προς τούτο περιστατικά δεν αναφέρονται από την καθ ης. Τέλος τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων την από 11/2/2010 (3730013024/201 ο) και από 26/4/201 Ο (77409/6342/2010) αιτήσεις.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην αιτούσα της πρώτης αιτήσεως μητέρα τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου πατέρα τους να καταβάλει στην αιτούσα, στην αρχή κάθε μήνα και για το διάστημα από την επίδοση της αίτησης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής διατροφής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ για καθένα από τα ανήλικα τέκνα τους και συνολικά πεντακόσια ευρώ (500,00 ) το μήνα, ως προσωρινή διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους, µε το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως και μέχρι την εξόφληση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά την επικοινωνία του αιτούντος της δεύτερης αίτησης πατέρα µε τα ανήλικα τέκνα του ως εξής: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από ώρα 17.00 έως 20.00. Το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10.00 το πρωί του Σαββάτου έως ώρα 20.00 το βράδυ της Κυριακής. Κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά κάθε έτους, εναλλάξ τα ζυγά έτη από 17.30 ώρα της 24ης Δεκεμβρίου έως τις 17.30 της 30ης Δεκεμβρίου και τα μονά έτη από ώρα 17.30 ώρα της 30ης Δεκεμβρίου έως τις 17.00 ώρα της 6ης Δεκεμβρίου. Κάθε Πάσχα τα μονά έτη από ώρα 11.00 της Μεγάλης Τρίτης μέχρι την 17.00 ώρα της Δευτέρας της Διακαινησίµου και τα ζυγά έτη από ώρα 17.00 της Τρίτης της Διακαινησίµου μέχρι τις 17.00 της Κυριακής του Θωμά. Κάθε καλοκαίρι από 1 Αυγούστου ώρα 10.00 μέχρι 16 Αυγούστου ώρα 17.00. Η παραλαβή και η παράδοση του τέκνου θα γίνεται από και προς το σπίτι της αιτούσας.

ΑΠΕΙΛΕΙ εις βάρος της καθ ης χρηματική ποινή 500 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μήνα για κάθε περίπτωση παραβίασης της αμέσως προηγηθείσας διατάξεως.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 13/08/2010 χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.


Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: