Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

116-2009 ΜΠρΝαξου ΜΑΙΡΗ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ


Αριθμός Απόφασης: 116/2009ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαίρη Γκουρογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 29 Ιανουαρίου 2009, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, λόγω του κατεπείγοντος, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας - καθ' ης η ανταίτηση: Της [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ενεργούσας για την ίδια ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα Παυλή.
Του καθ' ου η αίτηση - ανταιτούντος: Του [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου Αθηνών, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αντωνία Ανεβλαβή.
Η αιτούσα - καθ' ης η ανταίτηση ζητεί να γίνει δεκτή η από 30η11η2008 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθ. 1056/2008 προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 18/12/2008 και μετ' αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο έκθεμα αυτής. Με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και με το έγγραφο σημείωμά του που κατατέθηκε επί της έδρας, ο καθού η ως άνω αίτηση [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] άσκησε ανταίτηση και ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της, εκθέτει ότι από το γάμο της μετά του καθού που τελέστηκε στην Αθήνα στις 10/12/2005, απέκτησαν ένα τέκνο, τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], το οποίο είναι ακόμη ανήλικο και ότι η εξακολούθηση της έγγαμης συμβιώσεώς της με τον καθού έχει γίνει πλέον αφόρητη συνεπεία υπαίτιας ανάρμοστης συμπεριφοράς του. Περαιτέρω εκθέτει ότι το κοινό ανήλικο τέκνο τους στερείται δικής του ατομικής περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ το συμφέρον του επιβάλλει να ανατεθεί σ' αυτήν η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του, επικαλούμενη δε και τη συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως ζητεί να ληφθούν από το Δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα, ώστε: α) να ανατεθεί σ' αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου κοινού τέκνου των διαδίκων, β) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθού σε καταβολή προς αυτήν χρηματικού ποσού 600 ευρώ μηνιαίως ως συμμετοχή στην κάλυψη των εξόδων διατροφής του κοινού ανηλίκου τέκνου τους, νομιμοτόκως από την κοινοποίηση της αίτησής της και να καταδικαστεί ο καθού στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της.
Η αίτηση εισάγεται παραδεκτώς και αρμοδίως προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 42 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.) κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δικ.). Είναι, επίσης νόμιμη, πλην του αιτήματος περί προσωρινής επιδικάσεως τόκων και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1496, 1518 Α.Κ., 728 παρ.1 στοιχ. α', 729 και 735 Κ.Πολ.Δ. Το περί επιδικάσεως τόκων αίτημα, όμως, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, αφ' ενός μεν διότι η επίδοση αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων δεν επιφέρει τα κατ' άρθρο 346 Α.Κ. αποτελέσματα, που προβλέπονται για την επίδοση αγωγής και αφ' ετέρου διότι η απαίτηση τόκων από οποιαδήποτε αιτία δεν περιλαμβάνεται σ' αυτές που μπορούν να επιδικασθούν προσωρινά κατ' άρθρο 728 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. Επομένως η προκειμένη αίτηση, κατά τα νόμιμα κεφάλαιά της, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και με έγγραφο σημείωμα το οποίο η ως άνω δικηγόρος του κατέθεσε στην έδρα του παρόντος δικαστηρίου, ο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], καθού η προηγούμενη αίτηση, άσκησε αντίθετη αίτηση με την οποία, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, να ρυθμιστεί κατά τον τρόπο που εκθέτει στην ανταίτησή του το δικαίωμα επικοινωνίας αυτού με το ανήλικο τέκνο του που απέκτησε από τον γάμο του με την αιτούσα, να απειληθεί προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή κατά της αντιδίκου του για κάθε παράβαση των όρων της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί η καθής η ανταίτηση στα δικαστικά του έξοδα. Η ανταίτηση, η οποία παραδεκτά ασκήθηκε κατά τον παραπάνω τρόπο ενώπιον του δικαστηρίου τούτου το οποίο είναι αρμόδιο να τη δικάσει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682,683, παρ, 1 22 και 34 του κ.Πολ.Δ.), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 Α.Κ., 947 και 176 του κ.Πολ.Δ. Επομένως, πρέπει να συνεκδικαστεί με την προαναφερόμενη αίτηση της αιτούσας, λόγω της προφανούς συνάφειάς τους (άρθρο 246 του Κ.Πολ.Δ.) και να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα αυτής.
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν νομότυπα ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, είτε για να ληφθούν αυτοτελώς υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία, είτε ως δικαστικά τεκμήρια, ακόμη και αυτά που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, τα οποία λαμβάνονται υπόψη εφόσον πρόκειται περί υποθέσεως ασφαλιστικών μέτρων, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 10/12/2005 στην Αθήνα, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήμερα δύο (2) ετών. Τα πρώτα χρόνια του έγγαμου βίου η συμβίωση των διαδίκων ήταν ομαλή, στη συνέχεια όμως δημιουργήθηκαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, εξ αιτίας των οποίων επήλθε διάσπαση της έγγαμης συμβιώσεως αυτών και η μεν αιτούσα διαμένει σήμερα στο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο καθού η αίτηση μετοίκησε και εγκαταστάθηκε στο σπίτι της μητέρας του στην Αθήνα, στο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, το δε ανήλικο τέκνο τους από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του διαμένει με τη μητέρα του. Η τελευταία κρίνεται κατάλληλη για την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους, έχει επιδείξει μέχρι τώρα αγάπη και στοργή γι' αυτό και ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των αναγκών του και ικανότητα για την σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγησή του, το αληθινό δε συμφέρον του επιβάλλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας αυτού στη μητέρα του, ενόψει της ηλικίας αυτού, δεδομένου ότι έχει ανάγκη ακόμη της μητρικής παρουσίας, στοργή και φροντίδας, γεγονός το οποίο συνομολογεί και ο καθού πατέρας του. Το ανήλικο δεν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ούτε περιουσία ή άλλους πόρους από τους οποίους να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες διατροφής του. Έχει συνεπώς αξίωση διατροφής έναντι των γονέων του. Το συνολικό ποσό που απαιτείται για τη διατροφή του ανηλίκου τέκνου, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την ανατροφή, την ψυχαγωγία του, προσδιορίζεται δε με βάση τις ανάγκες αυτού όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση το ότι διαμένει με τη μητέρα του σε ιδιόκτητο διαμέρισμα για το οποίο δεν καταβάλει αυτή ενοίκιο, τη συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες που απαιτούνται και τα συνηθισμένα έξοδα των τέκνων αυτής της ηλικίας, ποσό το οποίο δαπανούσαν άλλωστε οι γονείς για το ανήλικο τέκνο τους όσο διαρκούσε η έγγαμη συμβίωση. Ο πατέρας του ανηλίκου εργάζεται ως ξενοδοχειακός υπάλληλος και τα εισοδήματά του από την εργασία του αυτή πιθανολογείται ότι ανέρχονται στο ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως, βαρύνεται όμως και με την καταβολή δόσεως δανείων ύψους 202 ευρώ και 249,62 ευρώ αντιστοίχως μηνιαίως, το ένα στεγαστικό και το άλλο καταναλωτικό, έχει δε στην ιδιοκτησία του τρία αυτοκίνητα και ιδιόκτητη οικία. Περαιτέρω, η μητέρα του ανηλίκου εργάζεται ως πωλήτρια σε σούπερ - μάρκετ με μειωμένο ωράριο και οι μηνιαίας αποδοχές της από την εργασία της αυτή πιθανολογείται ότι ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ο καθού η αίτηση, πρέπει να καταβάλλει στην αιτούσα κάθε μήνα για τη διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως. Κατά το υπόλοιπο ποσό συμμετέχει στη διατροφή του η μητέρα αυτού με τα εισοδήματά της, η οποία συμμετέχει επίσης και με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών που αποτελούν περιεχόμενο διατροφής. Τα παραπάνω χρήματα πρέπει να πληρώνει ο καθού η αίτηση μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με αρχή από την επίδοση της αίτησης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για την τακτική αγωγή που πρέπει να ασκήσει η μητέρα του ανηλίκου μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Συντρέχει δε επείγουσα περίπτωση για την καταβολή αυτής της διατροφής εν όψει του ότι το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις άμεσες ανάγκες διατροφής του, τις οποίες δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει εξ' ολοκλήρου η μητέρα του, δεν μπορεί δε λόγω της φύσεώς τους να αναβληθεί η ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών. Κατ' ακολουθία, η αίτηση για την ανάθεση στην αιτούσα της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου αυτής και του καθού η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, καθώς επίσης πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος και η αίτηση για τη διατροφή του προαναφερόμενου ανηλίκου, ενώ κατά τα λοιπά, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη. Εξ άλλου, το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, το οποίο επιβάλλει να επικοινωνεί με τον πατέρα του ώστε να μην αισθάνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί από κάποιον από τους γονείς του και να μην αποξενωθεί ψυχικά από Τον πατέρα του, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης να παρακολουθεί αυτός την ανατροφή του, τη διαπαιδαγώγησή του, την εκπαίδευσή του, την πορεία της υγείας του, να φροντίζει για την καλύτερη ανάπτυξή του και να δείχνει προς αυτό την οφειλόμενη αγάπη και στοργή, κρίνει ότι ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου πρέπει να επικοινωνεί με αυτό κατά τους χρόνους που εκτίθενται στο διατακτικό.
Συνεπώς, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η ανταίτηση ως και ουσιαστικά βάσιμη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους, λόγω της σχέσης αυτών ως συζύγων και πατέρα προς τέκνο (άρθρο 179 του Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων την από 30/11/2008 και με αυξ. αριθμ. εκθ. κατάθ. 1056/2008 αίτηση και την ασκηθείσα στο ακροατήριο ανταίτηση.
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος.
Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ] στη αιτούσα μητέρα του [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Υποχρεώνει τον καθού η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα ως προσωρινή διατροφή του πιο πάνω ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβάλλει ο καθού μέσα στις 'πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα με αρχή από την επίδοση της αίτησης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής που πρέπει να ασκήσει η αιτούσα - μητέρα του ανηλίκου τέκνου μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Δέχεται εν μέρει την ανταίτηση.
Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο του και καθορίζει να επικοινωνεί με αυτό ως εξής: 1) Κάθε Σαββατοκύριακο και από ώρα 12.00 του Σαββάτου έως ώρα 12.00 της Κυριακής, 2) Κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: α) από την 10.00 ώρα της 24ης Δεκεμβρίου έως την 18.00 ώρα της 30ης Δεκεμβρίου, κάθε έτος που το τελευταίο ψηφίο του είναι άρτιος αριθμός και β) από την 10.00 ώρα της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτος που το τελευταίο ψηφίο του είναι περιττός αριθμός έως την 18.00 ώρα της 6ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους, 3) Κατά τις γιορτές του Πάσχα: α) από την 10.00 ώρα της Μεγάλης Δευτέρας έως την 18.00 ώρα της Κυριακής του Πάσχα κάθε έτος που το τελευταίο ψηφίο του είναι άρτιος αριθμός και β) από την 10.00 ώρα της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως την 18.00 ώρα της Κυριακής του Θωμά, κάθε έτος που το τελευταίο ψηφίο του είναι περιττός αριθμός, 4) Το καλοκαίρι: α) από την 10.00 ώρα της 1ης Αυγούστου έως την 18.00 ώρα της 31ης Αυγούστου κάθε έτος που το τελευταίο ψηφίο του είναι άρτιος αριθμός και β) από την 10.00 ώρα της 1ης Ιουλίου έως την 18.00 ώρα της 31ης Ιουλίου κάθε έτος που το τελευταίο ψηφίο του είναι περιττός αριθμός.
Η παραλαβή και παράδοση του ανηλίκου τέκνου θα γίνεται από και στην κατοικία της καθής η ανταίτηση - μητέρας, αυτοπροσώπως από τον ανταιτούντα - πατέρα.
Απειλεί κατά της καθής η ως άνω ανταίτηση - μητέρας προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 200 ευρώ για κάθε παράβαση της παρούσας απόφαση.
Συμψηφίζει εξολοκλήρου τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στη Νάξο σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, με παρούσα την γραμματέα Αικατερίνη Λιζάρδου, μόνο για τη δημοσίευση, στις 31 Μαρτίου 2009.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: