Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

201-2006 ΜΠρΑθ Διατροφή ανηλίκου - Ερημοδικία εναγόμενοι – Επικοινωνία. Δήμητρα ΖώηΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 201
Ετος:2006

Περίληψη

Διατροφή ανηλίκου - Ερημοδικία εναγόμενοι - Επικοινωνία - Ενεργητική νομιμοποίηση -. Ο εναγόμενος σε δίκη διατροφής, που παρίσταται αυτοπροσώπως και δεν εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, δικάζεται ερήμην, αλλά η συζήτηση διεξάγεται σαν να είναι όλοι οι διάδικοι παρόντες. Δεν νομιμοποιείται ενεργητικά ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια να ζητήσει τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου µε τον άλλο γονέα, αλλά νομιμοποιείται να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

Κείμενο Απόφασης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 201/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δήμητρα Ζώη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και τη γραμματέα Μαριάνθη Μισαηλίδου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9-1-2006, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Της ενάγουσας: Α. Ε. Κ. του Σ., κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, παριστάμενη ατομικά και ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Γ., η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Βασιλικής Σέττα.

Του εναγομένου: Ι. Τ. του Α., κατοίκου Αμαρουσίου, ο οποίος παρουσιάστηκε στο ακροατήριο αυτοπροσώπως, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 13-10-2005 αγωγή της, που κατατέθηκε στο γραμματέα του Δικαστηρίου µε αριθμό εκθ. καταθ. 155869/2555/2005, γράφτηκε στο πινάκιο και ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1520 παρ.1 ΑΚ, όπως ισχύει μετά το ν. 1329/1983, ο γονέας µε τον οποίο δε διαμένει το ανήλικο τέκνο διατηρεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μετά του τελευταίου και στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου, ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το Δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο γίνεται η επικοινωνία. Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα, προς επικοινωνία μετά του ανηλίκου τέκνου του απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος της στοργής προς το τέκνο, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και στην εν γένει προσωπικότητα του, για το λόγο αυτό η άσκηση του αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου (ΑΠ 534/1991 Ελλην.Δνη 32.1505, Εφ. Αθ. 8668/1987 Ελλην. Δνη 29.695). Περαιτέρω, το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα µμετά του ανηλίκου τέκνου, που πηγάζει ευθέως από την προδιαληφθείσα διάταξη (ΑΠ 162/1993 ΕλλΔνη 34.598), λειτουργεί μέσα στη φύση των οικογενειακών δικαιωμάτων, πλην όμως αυτό δεν αποτελεί παράλληλα και καθήκον όπως συμβαίνει µε τη γονική μέριμνα και γι' αυτό δεν υφίσταται νίκη υποχρέωση να επικοινωνεί µε το τέκνο του, εντεύθεν δε δεν μπορεί να εξαναγκασθεί η επικοινωνία µε το ανήλικο τέκνο του, µε αγωγή στρεφόμενη εναντίον του. Επομένως, ενάγων στη δίκη για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας µε το ανήλικο τέκνο, είναι ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα ή δε διαμένει μαζί µε το τέκνο, σε καμιά δε περίπτωση δε νομιμοποιείται ενεργητικά ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή διαμένει μαζί του το τέκνο (Εφ.Αθ. 3778/1993 Ελλην.Δνη 35.440). Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση δεν παρέχει δυνατότητα δικαστικής προστασίας στο γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή διαμένει µε το ανήλικο τέκνο, στην περίπτωση που το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται καταχρηστικά ή εν πάση περιπτώσει μεταβλήθηκαν οι συνθήκες και το αληθές συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει διαφορετική ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας. Για την εξυπηρέτηση λοιπόν της αναγκαιότητας αυτής, ο νομοθέτης εισήγαγε τη νέα διάταξη του άρθρου 1536 ΑΚ, µε την οποία καθιερώνεται απόκλιση, από την κατ' αρχήν, δεσμευτική ενέργεια των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα µε το άρθρο 321 ΚΠολΔ (βλεπ. Κεραµέα -Αστικ. Δ.Δικ. 1986 σελ. 295, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου : ΑΚ υπ'αρθρ.1536 σελ. 299). Κατά τη διάταξη αυτή (ΑΚ 1536), οι αποφάσεις που είναι σχετικές µε τη γονική μέριμνα και το δικαίωμα επικοινωνίας, στο μέτρο που περιλαμβάνουν ρύθμιση για µμελλοντικό χρόνο, υπόκεινται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση, αν μεταβληθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν (βλεπ. Εφ. ΑΘ. 863/1984 ΝοΒ33.1993, Εφ.ΑΘ. 2340/1986 Ελλην.Δνη 27.1142), μετά από αίτηση του γονέα ή πλησιέστερου συγγενούς, αρμόδιο δε Δικαστήριο είναι εκείνο που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και που κρίνει κατά την ίδια διαδικασία (βλεπ. Εφ.Θεσ. 2322/1997 Ελλην. Δνη 40.358). Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα µε την υπό κρίση αγωγή της, ισχυρίζεται ότι πριν την τέλεση του γάμου της µε τον εναγόμενο, ο οποίος έχει λυθεί, είχε αποκτήσει ένα τέκνο, που γεννήθηκε στις 4-5-1996, το οποίο ο εναγόμενος αναγνώρισε µε την υπ' αριθµ. 47276/1996 πράξη εκούσιας αναγνώρισης σε συνδυασμό µε την υπ' αριθµ. 2/1996 ληξιαρχική πράξη αναγνώρισης του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Λονδίνο. Ότι µε την υπ' αριθµ. 3843/2002 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού η επιμέλεια του πιο πάνω ανηλίκου τέκνου της ανατέθηκε προσωρινά στην ίδια και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου µε αυτό, κατά τον αναφερόμενο στην απόφαση αυτή τρόπο και ότι ο εναγόμενος σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, επικοινωνεί µε το ανήλικο τέκνο του, πλην όμως στις 15-1-2005 παραβίασε τους όρους της αποφάσεως και επέστρεψε αυτό στην οικία της ενάγουσας το Μάιο του 2005. Με βάση τα παραπάνω ζητεί: α) να της ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας του πιο πάνω ανηλίκου τέκνου της, β) να της επιδικαστεί διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό του τέκνου της, το οποίο δε διαθέτει εισοδήματα και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, οχτακόσια (800) ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστηκα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, µε το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης και γ) να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου µε το ανήλικο τέκνο του, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο αιτητικό της αγωγής. Επιπλέον ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή κατά το αίτημα για την επιδίκαση διατροφής και να απειληθεί κατά του εναγομένου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση ως μέσον εκτελέσεως της αποφάσεως που θα εκδοθεί Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η αγωγή, για το παραδεκτό της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου µε τις νόμιμες προσαυξήσεις ΤΝ και ΤΠΔΑ ( βλ. τα υπ' αριθµ. 154043, 257070, 213881 και 146641 ειδικά έντυπα αγωγοσήμου µε τα επικολλημένα σ' αυτά ένσημα ΤΠΔΑ.κοι το υπ' αριθµ. 528130/2006 ένσημο ΤΝ), αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1,667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ (άρθρο 681 Β του ίδιου κώδικα) και είναι νόμιμη, όσον αφορά τα δύο πρώτα αιτήματα, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520,340,341,345 ΑΚ και 907 και 91 Ο αριθµ. 4 ΚΠολΔ. Το τρίτο αίτημα για ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του εναγομένου µε το ανήλικο τέκνο του είναι απορριπτέο για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας, σύμφωνα µε τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, αφού αυτή ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της και δεν είναι δικαιούχος του δικαιώματος επικοινωνίας µε το ανήλικο τέκνο, του οποίου δικαιούχος είναι ο εναγόμενος πατέρας του και γι' αυτό δε δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση του, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1520 ΑΚ. Περαιτέρω, για τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να προκαλέσει κυρία δίκη, επί της διαφοράς αυτής, ώστε το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 697 ΚΠολΔ, να έχει τη δυνατότητα ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως της ανωτέρω αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων, που ρύθμισε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου µε το ανήλικο τέκνο του. Στην ενάγουσα, αν αυτή φρονεί ότι μεταβλήθηκαν τα πράγματα, μετά την έκδοση της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων, και το αληθές συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, επιβάλλει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας του εναγομένου, µ' αυτό, παρέχεται αποτελεσματική ένδικος προστασία, από τα άρθρα 696 παρ. 3 και 1536 ΑΚ, δυναμένη να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της ν αποφάσεως αυτής. Επίσης το αίτημα για την απαγγελία σε βάρος του εναγομένου προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για την παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί, είναι µη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, αφού η απόφαση που επιδικάζει διατροφή είναι καταψηφιστική και η σχετική αξίωση, ως χρηματική απαίτηση, μπορεί να ικανοποιηθεί µε αναγκαστική εκτέλεση, µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 951 εποµ. ΚπολΔ. Κατόπιν αυτών η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, ερήμην του εναγομένου, ο οποίος, παρόλο που του επιδόθηκε επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής και κλήση για να περαστεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης ( βλεπ. την υπ' αριθµ. 12.762/6-12-2005 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Χ. Φ.) δεν παραστάθηκε προσηκόντως κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου και συγκεκριμένα εμφανίστηκε ο ίδιος και δήλωσε ότι παρίσταται αυτοπροσώπως, χωρίς να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο (αρθρ. 94 ΚΠολΔ ΑΠ 604/1989 Δνη 32.100, ΑΠ 173/90 ΕΕΝ 57.677). Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 226 παρ.4, 672 ΚπολΔ).

Από την κατάθεση της μάρτυρα της ενάγουσας ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου αυτού, που περιέχεται στα πρακτικά που τηρήθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα και απ’ όλη τη διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στην Κηφισιά το έτος 1998. Πριν την τέλεση του γάμου τους είχαν αποκτήσει ένα τέκνο, τη Γεωργία, που γεννήθηκε στις 4-5­-1996, το οποίο ο εναγόμενος αναγνώρισε µε την υπ' αριθµ. 47276/1996 πράξη εκούσιας αναγνώρισης σε συνδυασμό µε την υπ' αριθµ. 2/1996 ληξιαρχική πράξη αναγνώρισης του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Λονδίνο. Οι σχέσεις των διαδίκων δεν υπήρξαν αρμονικές και ο γάμος τους λύθηκε µε συναινετικό διαζύγιο δυνάμει της υπ' αριθµ. 1515/2000 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την υπ' αριθµ. 3843/2002 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα, µε την οποία αυτό διαμένει μέχρι σήμερα και ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου µε αυτό. Η ενάγουσα φροντίζει αγαπά την κόρη της, µε το αμέριστο δε ενδιαφέρον της έχει δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τις προϋποθέσεις για την ομαλή ψυχοσωματική και διανοητική ανάπτυξη της. Ο εναγόμενος δείχνει ενδιαφέρον και αγάπη για την κόρη του πλην όμως εξαιτίας σοβαρότατων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, λόγω της παθήσεως του από τον ιό της ηπατίτιδας C, είναι υποχρεωμένος να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου συχνά και δε μπορεί να αφιερώσει τον ίδιο χρόνο για την επιμέλεια της ανήλικης Ενόψει αυτών, το αληθινό συμφέρον της ανήλικης, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές της ανάγκες (αρθρ. 1511 ΑΚ) επιβάλλει η επιμέλεια αυτής να ανατεθεί στη μητέρα της Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι η πιο πάνω ανήλικη είναι μαθήτρια δημοτικού και φοιτά σε δημόσιο σχολείο. Παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών της Ελευθερίας Αργυροπούλου, µε μηνιαία δίδακτρα 55 ευρώ, καθώς και μαθήματα πληροφορικής, µε μηνιαία δίδακτρα 60 ευρώ. Οι στεγαστικές της ανάγκες καλύπτονται από τη μητέρα της, µε την οποία διαμένει. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης της, όπως τροφής, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αγοράς σχολικών ειδών κ.λ.π., είναι οι συνήθεις δαπάνες διαβίωσης τέκνων της ίδιας µε αυτή ηλικίας Η ίδια στερείται περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και δε μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της. Συνεπώς έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς της, οι οποίοι υποχρεούνται να διατρέφουν αυτή, ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάμεις του, σύμφωνα µε το άρθρο 1485 εποµ. ΑΚ.

Ο εναγόμενος ασχολείται µε το εμπόριο ρούχων, δερματίνων ειδών και ηλεκτρονικών ειδών, που εισάγει από το Λονδίνο, και κερδίζει μηνιαίως το ποσό των 1500 ευρώ. Επίσης λαμβάνει επίδομα ασθενείας από την Αγγλία, ανερχόμενο σε 3.000 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον διαθέτει πολυτελές αυτοκίνητο, μάρκας Μερσεντές, το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του. Διαμένει στο διαμέρισμα της αδελφής του στο Μαρούσι και δε βαρύνεται µε δαπάνη μισθώματος Η ενάγουσα εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο ΚΑΤ, µε μηνιαίες αποδοχές. συνυπολογιζοµένων των επιδομάτων εορτών και αδείας, 1300 ευρώ. Η ίδια έχει τελέσει δεύτερο γάμο και διαμένει µε το σύζυγό της και την πιο πάνω ανήλικη σε ιδιόκτητο διαμέρισμα και δε βαρύνεται µε δαπάνη μισθώματος. Άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν αποδεικνύεται ότι έχει.

Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για το πιο πάνω ανήλικο τέκνο τους πρέπει να καθορισθεί σε εξακόσια (600) ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο µε τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευση του. Από το ποσό αυτό ο εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή τους συμμετέχει και η ενάγουσα µε το ως άνω εισόδημα της και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα του, η οποία αποτιμάται σε χρήμα. Ο πιο πάνω συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων και των δύο γονέων γίνεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, παρόλο που δεν υπεβλήθη σχετικός ισχυρισμός από τον εναγόμενο, λόγω της ερημοδικίας του, καθόσον µε την υπό κρίση αγωγή δεν ζητείται το σύνολο του ποσού, στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες του τέκνου των διαδίκων, αλλά µόνο το μέρος, το οποίο πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο πατέρα του, αφού η ενάγουσα επικαλείται µε την αγωγή της και τη δική της συνεισφορά στη διατροφή του µε την παροχή του εισοδήματος της, των προσωπικών της υπηρεσιών και την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, (βλεπ. Εφ.Θεσ. 1101/2002 Αρµεν. 57.38).

Κατόπιν αυτών η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, καθόσον, μετά τη νομοθετική μεταρρύθμιση µε τους νόμους 2145/1993 και 2207/1994, αναιτιολόγητη ανακοπή ερημοδικίας δε συγχωρείται στην περίπτωση της µη προσήκουσας παράστασης διαδίκου (αρθρ. 94 ΚΠολΔ). Τέλος η παρούσα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, κατά την καταψηφιστική ως άνω διάταξη της και να καταδικαστεί ο εναγόμενος να καταβάλει μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, στα οποία συνυπολογίζονται και τα προκαταβληθέντα στην ίδια, όπως καθορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

Δέχεται την αγωγή.

Αναθέτει στην ενάγουσα την άσκηση της οριστικής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Γ ..

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει μέσα στις πρώτες πέντε ( 5 ) ημέρες κάθε μήνα στην ενάγουσα διατροφή για λογαριασμό του παραπάνω ανηλίκου τέκνου τους, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, µε το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης έως την εξόφληση.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

Και

Καταδικάζει τον εναγόμενο να καταβάλει ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, το οποίο ορίζει σε τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ, αφού εκπέσει απ’αυτό το ποσό που έχει ήδη καταβάλει.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 13.2.2006, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρόεδρος: Δήμητρα Ζώη

Λήμματα: Διατροφή ανηλίκου, Ερημοδικία εναγόμενοι, Επικοινωνία, Ενεργητική νομιμοποίηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: