Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

10232-2005 ΜΠρΘΕΣΣΑΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΔΗΣ.

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 10235/2005
(Αριθµός κατάθεσης α' αγωγής 11013/2004)
(Αριθµός κατάθεσης β' αγωγής 23969/2004)
Το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Κυριάκο Μπαµπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Αλεξάνδρα Τσουκαλά.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 8 Δεκεμβρίου 2004, για να δικάσει την αγωγή µε αριθμό καταθέσεως 11013/1.4.2004 και µε αντικείμενο ανάθεση γονικής μέριμνας και διατροφή ανηλίκων τέκνων, άλλως ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας γονέα µε το 'ανήλικο τέκνο του και την αγωγή µε αριθμό καταθέσεως 23969/14.7.2004 και µε αντικείμενο ανάθεση γονικής μέριμνας και διατροφή ανηλίκων τέκνων, άλλως ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας γονέα µε το ανήλικο τέκνο του, μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], του ΧΧΧΧΧΧΧΧ, συζ. [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ, για τον εαυτό της ατομικά και (για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτας Σπεντζάρη (ΑΜ 3323), η οποία κατέθεσε προτάσεις.·
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ - ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, για τον εαυτό του ατομικά και ως ασκών τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου Τριανταφυλλιάς Βλαχοπούλου (ΑΜ 7492), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση των υποθέσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η από 23.3.2004 και µε αριθμό καταθέσεως 11013/1.4.2004 αγωγή της [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], κατά του εν διαστάσει συζύγου της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ] για ανάθεση σ' αυτήν της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων τους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και διατροφής τους, άλλως ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας της µε τη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και η από 8.7.2004 και µε αριθμό καταθέσεως 23969/14.7.2004 αντίθετη αγωγή του [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατά της άνω συζύγου του για ανάθεση σ' αυτόν της γονικής μέριμνας των άνω ανηλίκων τέκνων τους και επικουρικά ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του µε την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν, δεδομένου ότι είναι συναφείς μεταξύ τους, αφορούν τους ίδιους διαδίκους και αναφέρονται στο ίδιο ιστορικό γεγονός, εφόσον εισάγονται µε την ίδια διαδικασία και µε τη συνεκδίκασή τους αφενός µεν διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 του ΚΠολΔ).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514 ΑΚ συνάγεται ότι η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, ασκείται από τους γονείς του. Είναι δε έννοια ευρύτερη της επιμέλειας, η οποία (επιμέλεια) περιλαμβάνει την ανατροφή, επίβλεψη, μόρφωση και εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Στην περίπτωση όµως διαζυγίου, ακύρωσης του γάµου ή διακοπής της συζυγικής συµβίωσης όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος και δηµιουργείται χωριστή εγκατάσταση καθενός από τους γονείς, ανακύπτει θέµα διαµονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της µητέρας και η ρύθµιση της γονικής µέριµνας γίνεται αηό το δικαστήριο. Στο άρθρο 1511 ΑΚ ορίζεται ως κατευθυντήρια γραµµή για την άσκηση της γονικής µέριµνας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και προσφυγής τους στο δικαστήριο, το συµφέρον των τέκνων, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε µία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, πυρήνας για τον προσδιορισµό της ασκήσεως της γονικής µέριµνας του ανηλίκου είναι το αληθινό συµφέρον του τέκνου. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νοµικής έννοιας δεν παρέχονται από το νοµοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόµενο στο δικαστή καθήκον µε τη διάταξη του άρθρου 1511 εδ. β' ΑΚ να µην κάνει διακρίσεις. Στη δικαστική συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθµιση τέτοια που να εξυπηρετεί καλύτερα το συµφέρον του τέκνου. Κρίσιµα προς τούτο στοιχεία είναι, µεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και περίθαλψης του - τέκνου. Για το σκοπό τούτο εξετάζονται και σταθµίζονται µεταξύ τους οι σχέσεις και των δύο γονέων, λαµβάνεται υπόψη η προσωπικότητα, η παιδαγωγική καταλληλότητα κάθε γονέα, συνεκτιµώνται δε και οι συνθήκες κατοικίας και η οικονοµική τους κατάσταση (βλ. ΑΠ 1728/1999 ΕλΔνη 41.973, ΑΠ 834/1996 ΕλΔνη 38.791, ΑΠ 948/1990 ΕλΔνη 32.988, ΕφΑθ. 1559/2000 ΕλΔνη 41.1378, ΕφΑθ. 4815/1993 ΕλΔνη 35.440, ΕφΑθ. 587011993 ΕλΔνη 36.1583). Επίσης η βούληση του ανηλίκου, ανάλογα µε την ωριµότητα του πρέπει να ζητείται και να συνεκτιµάται (άρθρο 1511 παρ. 3 ΑΚ). Η βούληση του ανηλίκου βέβαια επηρεάζεται από το δεσµό του προς έναν από τους γονείς του, αλλά νοείται ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσµός του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα, ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, του έχοντος πάντως στοιχειώδη ικανότητα διακρίσεως (βλ. ΕφΑθ. 5870/1993 οπ). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493 του ΑΚ, όπως τώρα ισχύουν, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει µεταξύ τους γάµος και συµβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συµβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη µε τις δυνάµεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόµη και εάν τούτο έχει περιουσία, της οποίας όµως τα εισοδήµατα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήµατά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το µέτρο της διατροφής προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαµβάνει τα αναγκαία για τη συντήρηση και εν γένει εκπαίδευσή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριµένοι όροι διαβιώσεως, που ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτηρήσεως και εκπαιδεύσεως και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασµό µε την περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου (βλ. ΑΠ 823/2000 ΕλΔνη 41.1597). Στην προκειµένη περίπτωση µε την πρώτη κρινοµένη αγωγή η ενάγουσα, αφού ιστορεί ότι µε τον εναγόµενο τέλεσε νόµιµο γάµο την 13.4.1991, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήµερα 12 ετών και την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήµερα 7 ετών και ότι στις αρχές Ιανουαρίου του έτους 2004 διασπάσθηκε οριστικά η έγγαµη συµβίωσή τους, ζητά να ανατεθεί σ' αυτήν η αποκλειστική άσκηση της γονικής µέριµνας των άνω ανηλίκων τέκνων τους, από τα οποία η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] διαµένει µε τον εναγόµενο πατέρα της και η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] µε την ίδια, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συµφέρον τους, ενώ περαιτέρω ζητά, για λογαριασµό των ανηλίκων, να υποχρεωθεί ο εναγόµενος πατέρας τους, µε απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να συνεισφέρει για τη διατροφή τους, ως στερουµένων ιδίων πόρων ζωής, το ποσό των 400 ευρώ κατά µήνα για κάθε ανήλικο τέκνο, προκαταβολικά και για διάστηµα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής για την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και από την έκδοση της απόφασης για τη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], µε το νόµιµο τόκο από την καθυστέρηση πληρωµής κάθε δόσεως και µέχρι την πλήρη εξόφληση. Επικουρικά ζητά να ρυθµιστεί το δικαίωµα επικοινωνίας της µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], κατά τον λεπτοµερώς διαλαµβανόµενο στην αγωγή της τρόπο. Μ' αυτό το περιεχόµενο η ένδικη αγωγή, για το καταψηφιστικό σκέλος της οποίας καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις ανάλογες, υπέρ ΤΝ και ΤΑΧΔΙΚ, επιβαρύνσεις (βλ. τα υπ' αριθµ. 199563, 199564 και 199565 αγωγόσηµα σειράς Α' και τα επ' αυτών επικολληµένα ένσηµα του ΤΝ), αρµοδίως φέρεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1-3 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ (άρθρο 681 Β' του ΚΠολΔ), κατά την οποία εφαρµόζονται, κατά την υπό του Δικαστηρίου εξέταση του περί την γονική µέριµνα των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων συζύγων αγωγικού ζητήµατος, και τα άρθρα 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα (άρθρα 681 Β' παρ. 1 και 681 Γ παρ. 1 του ΚΠολΔ) και είναι νόµιµη, στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498,1510,15.11,1513,1514,1518,1520,340,341 παρ. 1,345 εδ. α' του ΑΚ και 176, 907, 908 παρ. 1 και 910 αριθ. 4 του ΚΠολΔ. Κατόπιν αυτών πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, αφού συνοµολογείται η συµµόρφωσή του εναγόµενου µε την επιταγή του Δικαστηρίου για την. πληρωµή, προκαταβολικώς, των προς διεξαγωγή της δίκης εξόδων (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ).
Με τη δεύτερη κρινόµενη αγωγή ο ενάγων, αφού ιστορεί κι αυτός ότι µε την εναγόµενη τέλεσε νόµιµο γάµο την 13.4.1991, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήµερα 12 ετών και την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήµερα 7 ετών και ότι στις αρχές Ιανουαρίου του έτους 2004 διασπάσθηκε οριστικά η έγγαµη συµβίωσή τους, ζητά να ανατεθεί σ' αυτόν η αποκλειστική άσκηση της γονικής µέριµνας των άνω ανηλίκων τέκνων τους, από τα οποία η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] διαµένει µε την εναγόµενη µητέρα της και η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] µε τον ίδιο, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συµφέρον τους, ενώ περαιτέρω ζητά, για λογαριασµό των ανηλίκων, να υποχρεωθεί ο εναγόµενος πατέρας τους, µε απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να συνεισφέρει για τη διατροφή τους, ως στερουµένων ιδίων πόρων ζωής, το ποσό των 100 ευρώ κατά µήνα για κάθε ανήλικο τέκνο, προκαταβολικά και για διάστηµα δύο 'ετών από την επίδοση της αγωγής για τη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και από την έκδοση της απόφασης για την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], µε το νόµιµο τόκο από την καθυστέρηση πληρωµής κάθε δόσεως και µέχρι την πλήρη εξόφληση. Επικουρικά ζητά να ρυθµιστεί το δικαίωµα επικοινωνίας του µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], κατά τον λεπτοµερώς διαλαµβανόµενο στην αγωγή του τρόπο. Μ' αυτό το περιεχόµενο η ένδικη αγωγή, για το καταψηφιστικό σκέλος της οποίας καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις ανάλογες, υπέρ ΤΝ και ΤΑΧΔΙΚ, επιβαρύνσεις (βλ. τα υπ' αριθµ. 195766 αγωγόσηµο σειράς Α' και τα επ' αυτού επικολληµένα ένσηµα του ΤΝ), αρµοδίως φέρεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1-3 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ (άρθρο 681 Β' του ΚΠολΔ), κατά την οποία εφαρµόζονται, κατά την υπό του Δικαστηρίου εξέταση του περί την γονική µέριµνα των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων συζύγων αγωγικού ζητήµατος, και τα άρθρα 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα (άρθρα 681 Β' παρ. 1 και 681Γ παρ. 1 του ΚΠολΔ) και είναι νόµιµη, στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 151 Ο, 1511, 1513, 1514,1518,1520,340,341 παρ. 1,345 εδ. α' του ΑΚ και 176, 907, 908 παρ. 1 και 91 Ο αριθ. 4 του ΚΠολΔ. Κατόπιν αυτών πρέπει να εξετασθεί και αυτή περαιτέρω κατ' ουσίαν, αφού συνοµολογείται η συµµόρφωσή του εναγόµενου µε την επιταγή του Δικαστηρίου για την πληρωµή, προκαταβολικώς, των προς διεξαγωγή της δίκης εξόδων (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ).
Από τις καταθέσεις των µαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όλα τα επικαλούµενα και νόµιµα προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους έγγραφα και την υπ' αριθ. 5078/2004 ένορκη ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης βεβαίωση δύο µαρτύρων της ενάγουσας-εναγόµενης, που ελήφθησαν νόµιµα µετά προηγούµενη κλήτευση προ 24 ωρών του εναγόµενου-ενάγοντος, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόµιµο γάµο, στο ΧΧΧΧΧΧΧΧ Γερµανίας, την 13.4.1991. Από το γάµο αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήµερα 12 ετών και την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήµερα 7 ετών. Στη Γερµανία παρέµειναν έως το έτος 1994, οπότε επέστρεψαν οριστικά στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Καβάλα και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα χρόνια εργάζονταν µόνο ο εναγόµενος­ -ενάγων, ως οδηγός ιδιόκτητου ΔΧΕ αυτοκινήτου (Ταξί), ενώ η ενάγουσα-εναγόµενη ασχολούνταν αποκλειστικά µε τη φροντίδα του οίκου τους και την ανατροφή των τέκνων τους. Από το έτος 2000 άρχισε να εργάζεται και η ενάγουσα-εναγόµενη, αρχικά σε διάφορα καταστήµατα και στη συνέχεια σε µεσιτικό γραφείο. Με το υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ/19.2.2001 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δήµητρας Τσατσαρέλη-Θεοδώρου, που µεταγράφηκε νόµιµα, απέκτησαν οι διάδικοι την κυριότητα, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, ενός διαµερίσµατος, εµβαδού 86,54 τµ, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυόροφης οικοδοµής κειµένης στην Περαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Για την αγορά αυτή έλαβαν δάνειο 22.000.000 δρχ από την Eurobank. Η έγγαµη συµβίωσή των διαδίκων δεν εξελίχθη οµαλά και διασπάστηκε οριστικά, στις αρχές Ιανουαρίου του έτους 2004, µε την αποχώρηση του εναγόµενου-ενάγοντος από τη συζυγική οικία. Από τα τέκνα των διαδίκων η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] επέλεξε να ακολουθήσει τον πατέρα της, µε τη σύµφωνη γνώµη και της µητέρας της. Αρχικά ο εναγόµενος-ενάγων εγκαταστάθηκε για λίγο διάστηµα στην οικία της αδελφής του και ακολούθως προέβη στην µίσθωση άλλης κατοικίας στην Περαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧΧ, στην οποία και διαµένει µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και την αδερφή του. Η ενάγουσα παρέµεινε αρχικά στη συζυγική οικία µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], στη συνέχεια όµως µίσθωσε άλλο διαµέρισµα στην Περαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, στο οποίο διαµένει έκτοτε µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Όσον αφορά τη συζυγική οικία, οι διάδικοι προέβησαν στην πώληση της µε το υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧ/24.6.2004 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σοφίας Μουρατίδου, που µεταγράφηκε νόµιµα, αντί τιµήµατος 46.400 ευρώ, µε το οποίο προέβησαν στην εξόφληση του στεγαστικού δανείου που είχαν λάβει από την άνω τράπεζα. Ακολούθως η ενάγουσα-εναγόµενη µε την από 23.4.2004 αγωγή της ζήτησε να ανατεθεί σ' αυτήν αποκλειστικά η γονική µέριµνα και των δύο ανηλίκων τέκνων της, ενώ στη συνέχεια και ο εναγόµενος-ενάγων µε την από 8.7.2004 αντίθετη αγωγή του ζήτησε να ανατεθεί σ' αυτήν αποκλειστικά η γονική µέριµνα και των δύο ανηλίκων τέκνων του. Είναι γεγονός ότι και οι δύο γονείς των ανηλίκων τέκνων αγαπούν πολύ τα τέκνα τους και επιθυµούν να βρίσκονται συνεχώς µαζί τους. Πρέπει όµως να παρατηρηθεί κατ' αρχήν ότι από τη διάσπαση της έγγαµης συµβίωσης των διαδίκων, δηλαδή για διάστηµα πολλών µηνών, η µεν ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] διαµένει µε τον πατέρα της, η δε [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] µε τη µητέρα της και έχουν ήδη εγκλιµατισθεί η κάθε ανήλικη σε διαφορετικό περιβάλλον. Η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] είναι µαθήτρια της Α’ τάξεως του Γυµνασίου, ενώ η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] του Δηµοτικού. Η ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] λόγω της µικρής της ηλικίας έχει απόλυτη ανάγκη των µητρικών περιποιήσεων και της στοργής, θαλπωρής και αγάπης που παρέχονται από την ενάγουσα µητέρα της, στην οποία κει έχει προσκολληθεί. Η τελευταία είναι φιλόστοργη, άξια και ικανή να αναθρέψει και να διαπαιδαγωγήσει συνετά το τέκνο της και να συµβάλλει θετικά στην περαιτέρω οµαλή ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Βέβαια και ο εναγόµενος αγαπά το άνω τέκνο του, πλην όµως δεν είναι σε θέση να ασχοληθεί µΙ αυτό όπως η µητέρα του και κυρίως να αναπληρώσει την τόσο απαραίτητη γι' αυτό µητρική στοργή και αφοσίωση. Αντίθετα η ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] έχει αποµακρυνθεί από τη µητέρα της και έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ψυχικό δεσµό µε τον πατέρα της, µε τον οποίο διαµένει µέχρι σήµερα και επιθυµεί να συνεχίσει να διαµένει. Παρότι λοιπόν η ενάγουσα­εναγόµενη τρέφει απεριόριστη αγάπη και για την µεγάλη κόρη της, δεν µπόρεσε να δηµιουργήσει έναν στέρεο δεσµό µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να προσκολληθεί αυτή στον πατέρα της και να δηµιουργηθεί µεταξύ τους ένας πολύ ισχυρός δεσµός. Αυτός είναι υπεύθυνος και στοργικό; πατέρας, ασχολείται συνεχώς µε τη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], βοηθούµενος και από την αδελφή του που µένει µαζί τους, και έχει δηµιουργήσει ένα ήρεµο περιβάλλον, από το οποίο δεν επιθυµεί να αποµακρυνθεί η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Πράγµατι αυτή, όπως διαπίστωσε από την προσωπική επαφή µαζί της ο Δικαστή; που δίκασε την υπόθεση, είναι εντελώς αρνητική στην προοπτική της επιστροφής της στην οικία της µητέρας της και αντιδρά έντονα στη σκέψη της αναθέσεως της γονικής της µέριµνας στη µητέρα της, αποδίδοντας εµµέσως πλην σαφώς σ' αυτήν το χωρισµό των γονέων της και δείχνοντας ότι έχει πληγωθεί υπέρµετρα από την απόφαση της µητέρας της για διάσπαση της έγγαµης συµβίωσής της µε τον πατέρα της, απόφαση που θεωρεί ότι δεν έχει αιτιολογηθεί επαρκώς από τη µητέρα της. Ευθέως δήλωσε ότι δεν θα φύγει από τον πατέρα της. Η βούλησή της αυτή δεν προέκυψε ότι είναι προϊόν πειθαναγκασµού ή υπέρµετρης επιείκειας του πατέρα της ή αλόγιστης παροχής υλικών αγαθών, προκειµένου να προσκολληθεί σ' αυτόν και πολύ περισσότερο διαταραγµένης προσωπικότητάς της, ώστε να είναι αναγκαία η διενέργεια σχετικής πραγµατογνωµοσύνης. Η επίδοσή της στο σχολείο είναι πολύ καλή µέχρι τώρα, όπως ήταν και στην τελευταία τάξη του Δηµοτικού, οπότε διέµενε µε τον πατέρα της, πράγµα που σηµαίνει ότι ο πατέρας της δεν είναι αδιάφορος για τις σχολικές επιδόσεις της. Ενδεικτικά η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] τελείωσε το Δηµοτικό µε άριστα, ενώ και οι βαθµοί της στα µαθήµατα της Α' Γυµνασίου κυµαίνονται από 17 µέχρι και 20. Παράλληλα παρακολουθεί και µαθήµατα αγγλικών σε ιδιωτικό κέντρο ξένων γλωσσών. Βέβαια κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά παρουσίασε µια καµπή στην απόδοσή της, πλην όµως, όπως αναφέρει και η υπεύθυνη του άνω κέντρου στην προσκοµιζόµενη βεβαίωσή της, η καµπή αυτή είναι παροδική και πρέπει να αποδοθεί στη δυσκολία της τάξης που παρακολουθεί και την εφηβεία της. Ακόµη η [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] είναι αθλήτρια του Αθλητικού Οµίλου ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, συµµετέχει στις προπονήσεις και τους αγώνες των Πανκορασίδων µε εξαιρετικές επιδόσεις και για το λόγο αυτό συµµετέχει και στην οµάδα των κορασίδων. Με τα παραπάνω υπάρχοντα κατά τη χρονική αυτή συγκυρία δεδοµένα, το καλώς εννοούµενο συµφέρον των ανηλίκων, το οποίο το δικαστήριο πρέπει να έχει ως οδηγό, υπαγορεύει να ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της γονικής µητέρας της ανήλικης [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] στην ενάγουσα µητέρα της και η αποκλειστική άσκηση της γονικής µητέρας της ανήλικης [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] στον ενάγοντα πατέρα της. Κατ' ακολουθίαν όλων αυτών, το αντίστοιχο, το αναφερόµενο στην άσκηση της γονικής µέριµνας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων συζύγων ένδικο ζήτηµα πρέπει να ρυθµισθεί κατά τον αµέσως ανωτέρω οριζόµενο τρόπο, δεκτής γενοµένης εν µέρει και ως ουσία βασίµου ως προς το ζήτηµα αυτό τόσο της πρώτης αγωγής όσο και της δεύτερης αγωγής. Περαιτέρω και καθόσον αφορά το επικουρικό αίτηµα της ενάγουσας­εναγόµενης για τη ρύθµιση του δικαιώµατος επικοινωνίας της µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], η γονική µέριµνα της οποίας ανατίθεται στον πατέρα της, το δικαστήριο κρίνει ότι η επικοινωνία της µε το άνω ανήλικο τέκνο της πρέπει να γίνεται κατά τις παρακάτω αναφερόµενες ηµέρες και ώρες και συγκεκριµένα: 1) κάθε Τετάρτη από ώρα 17.00 έως και 20.30. 2) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο του µήνα από ώρα 19.00 της Παρασκευής µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής. 3) κατά τίς εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 12.00 της 23ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 30ης Δεκεμβρίου για τα έτη µε περιττό αριθµό και από ώρα 12.00 της 31ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 6ης ίανουαρίου για τα έτη µε άρτιο αριθµό, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας µέχρι ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου για τα έτη µε περιττό αριθµό και από ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωµά για τα έτη µε άρτιο αριθµό και 5) ένα µήνα κατά τις θερινές διακοπές και δη από 1ης µέχρι 30ης lουλίου. Η επικοινωνία αυτή ανταποκρίνεται και στο συµφέρον της ανήλίκης [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]ς, αφού έτσι διατηρείται ο µεταξύ αυτής και της µητέρας της φυσικός δεσµός και παρέχεται στην τελευταία η δυνατότητα ενηµέρωσης για τη διαβίωση και ανάπτυξή της, δεν δηµιουργείται δε από αυτήν κίνδυνος για την ψυχική της ηρεµία και την ανατροφή της, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται και ο µεταξύ των δύο ανηλίκων φυσικός δεσµός. Η ενάγουσα-εναγόµενη θα παραλαµβάνει το ως άνω ανήλικο από την κατοικία του εναγόµενου-ενάγοντος και θα το επιστρέφει η ίδια προσωπικά στο ίδιο µέρος. Εξάλλου καθόσον αφορά το συναφές επικουρικό αίτηµα του εναγόµενου-ενάγοντος για τη ρύθµιση του δικαιώµατος επικοινωνίας του µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], η γονική µέριµνα της οποίας ανατίθεται στη µητέρα της, το δικαστήριο κρίνει ότι η επικοινωνία του µε το άνω ανήλικο τέκνο του πρέπει να γίνεται κατά τις παρακάτω αναφερόµενες ηµέρες και ώρες και συγκεκριµένα: 1) κάθε Πέµπτη από ώρα 17.00 έως και 20.30.2) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο του µήνα από ώρα 19.00 της Παρασκευής µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής. 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 12.00 της 23ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 30ης Δεκεμβρίου για τα έτη µε άρτιο αριθµό και από ώρα 12.00 της 31ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 6ης Ιανουαρίου για τα έτη µε περιττό αριθµό, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας µέχρι ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου για τα έτη µε άρτιο αριθµό και από ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωµά για τα έτη µε περιττό αριθµό και 5) ένα µήνα κατά τις θερινές διακοπές και δη από 1ης µέχρι 30ης Αυγούστου. Η επικοινωνία αυτή ανταποκρίνεται και στο συµφέρον της ανήλίκης [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], αφού έτσι διατηρείται ο µεταξύ αυτής και του πατέρα της φυσικός δεσµός και παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα ενηµέρωσης για τη διαβίωση και ανάπτυξή της, δεν δηµιουργείται δε από αυτήν κίνδυνος για την ψυχική της ηρεµία και την ανατροφή της, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται και ο µεταξύ των δύο ανηλίκων φυσικός δεσµός. Ο εναγόµενος-ενάγων θα παραλαµβάνει το ως άνω ανήλικο από την κατοικία της ενάγουσας­εναγόµενης και θα το επιστρέφει ο ίδιος προσωπικά στο ίδιο µέρος. Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνουν δεκτές κατά το επικουρικό αυτό αίτηµα και οι δύο αγωγές και ως ουσία βάσιµες και να ρυθµιστεί το δικαίωµα επικοινωνίας κάθε διαδίκου µε το ανήλικο τέκνο του οποίου η γονική µέριµνα ανατίθεται στο άλλο γονέα κατά τον προαναφερθέντα τρόπο. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία και ως προς το αίτηµα διατροφής των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, αποδείχθηκε ότι η ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] είναι µαθήτρια του Γυµνασίου. Παράλληλα παρακολουθεί και µαθήµατα αγγλικών σε ίδιωτικό κέντρο ι. Αναστασίου, αντί ετησίων διδάκτρων 330 ευρώ. Επίσης συµµετέχει και στο τµήµα βόλλεϋ του άνω συλλόγου, αντί δαπάνης 15 ευρώ µηνιαίως. Η ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] είναι µαθήτρια του Δηµοτικού και επί του παρόντος δεν παρακολουθεί µαθήµατα ξένων γλωσσών ούτε έχει άλλες δραστηριότητες. Δαπανά όµως η µητέρα της ποσό 100 ευρώ το µήνα που καταβάλει σε κοπέλα για τη φύλαξη της τις ώρες που η ανήλικη γυρίζει από το σχολείο και η µητέρα της είναι ακόµη στην εργασία της. Οι λοιπές δαπάνες συντηρήσεως των ανηλίκων, δηλαδή τροφής, ενδύσεως, ψυχαγωγίας, σχολικών ειδών και παραθερισµού είναι οι συνήθεις των συνοµηλίκων τους, της αυτής, από απόψεως οικονοµικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Δεν µπορούν όµως τα τέκνα των διαδίκων να εξασφαλίσουν µόνα τους τη διατροφή τους, διότι στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδηµάτων. Εποµένως έχουν δικαίωµα διατροφής σε χρήµα έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα µε τις οικονοµικές τους δυνάµεις (άρθρα 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 ΑΚ) για το επίδικο χρονικό διάστηµα. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκε ότι ο εναγόµενος­ενάγων πατέρας των ανηλίκων απασχολείται ως οδηγός ιδιόκτητου ταξί και από την εκµετάλλευση του κερδίζει το µήνα τουλάχιστον 2.000 ευρώ, λαµβανοµένου υπόψη ότι το έτος 2001 Ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδηµα 5.506.000 δρχ, δηλαδή 1.346 ευρώ το µήνα. Δεν αποδείχθηκε ότι απασχολείται επιπλέον και σε µεσιτικό γραφείο, κερδίζοντας 1.000 ευρώ το µήνα. Έχει στην κυριότητα του και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο χρησιµοποιεί για την κάλυψη των αναγκών µετακινήσεως του. Δεν αποδείχθηκε ότι έχει άλλη περιουσία ή εισοδήµατα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν επιβαρύνεται όµως και µε την υποχρέωση διατροφής άλλου τρίτου προσώπου, πλην των ανηλίκων τέκνων του. Διαµένει σε µισθωµένη οικία µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και την αδελφή του, η οποία συµµετέχει στις σχετικές δαπάνες. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα-εναγόµενη εργάζεται ως υπάλληλος σε µεσιτικό γραφείο και οι καθαρές µηνιαίες αποδοχές της, συµπεριλαµβανοµένων των δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας. ανέρχονται στο ποσό των 500 ευρώ περίπου. Δεν αποδείχθηκε ότι έχει άλλη περιουσία ή εισοδήµατα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Διαµένει µε το ανήλικο τέκνο της σε µισθωµένη οικία, καταβάλλοντας µηνιαίο µίσθωµα 340 ευρώ. Επίσης αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα κατά τις ώρες που δεν εργάζεται επιµελείται αυτοπροσώπως την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και παρέχει σ' αυτήν κάθε είδους προσωπικές υπηρεσίες (εξυπηρέτηση, φροντίδα κλπ ... ) που κατά τα διδάγµατα της, κοινής πείρας συνδέονται µε τη συνοίκηση και είναι αποτιµητές σε χρήµα, το ίδιο δε πράττει και ο εναγόµενος-ενάγων µε την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Από τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά προκύπτει ότι, ενόψει των συνθηκών της ζωής των ανηλίκων, όπως αυτές προσδιορίζονται όχι µόνο από την ηλικία τους, αλλά και από τις δυνάµεις των γονέων τους, όπως αυτές προαναφέρθηκαν, η απαιτούµενη, ανάλογη µε τις συνθήκες αυτές διατροφή τους κατά την επίδικη διετία ανέρχεται στο ποσό των 340 ευρώ, κατά µήνα για κάθε ανήλικο τέκνο. Στο άνω ποσό συνυπολογίζεται και η παροχή προσωπικής εργασίας και φροντίδας των γονέων τους για την ανατροφή τους, καθώς και η αποτίµηση των συναφών µε τη συνοίκηση δαπανών, δηλαδή θέρµανσης, ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης, κοινοχρήστων και όλων εν γένει των δαπανών που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία της οικίας στην οποία διαµένουν. Για τον προσδιορισµό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς, δοθέντος ότι µε την πρώτη αγωγή διώκεται η συνεισφορά του εναγόµενου στη διατροφή της ανήλικης [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]ς, που διαµένει µε τη µητέρα της στην οποία και ανατίθεται η γονική της µέριµνα και ενόψει τούτου ο εναγόµενος πατέρας της έχει υποχρέωση να καταβάλει µόνο τη συµµετοχή του, ανάλογα µε τις δυνάµεις του, στη διατροφή του τέκνου του, ενώ και µε τη δεύτερη αγωγή διώκεται η συνεισφορά της εναγόµενης στη διατροφή της ανήλικης [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], που διαµένει µε τον πατέρα της στον οποίο και ανατίθεται η γονική της µέριµνα και ενόψει τούτου η εναγόµενη µητέρα της έχει υποχρέωση να καταβάλει µόνο τη συµµετοχή της, ανάλογα µε τις δυνάµεις της, στη διατροφή του τέκνου της, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονοµικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδηµάτων τους. Κατά την κρίση του δικαστηρίου από την εκτίµηση και τη σύγκριση των δυνάµεων των υπόχρεων προς διατροφή γονέων του ανηλίκου, καθόσον αφορά την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] βαρύνει τον εναγόµενο πατέρα της µέρος της απαιτούµενης συνολικής δαπάνης διατροφής της και δη το ποσό των 260 ευρώ. Με το υπόλοιπο µέρος, στο οποίο περιλαµβάνεται και η αποτίµηση των προσωπικών και λοιπών υπηρεσιών που προσφέρει στο ανήλικο η µητέρα του, βαρύνεται η τελευταία. Καθόσον αφορά εξάλλου την ανήλικη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] βαρύνει την εναγόµενη µητέρα της µέρος της απαιτούµενης συνολικής δαπάνης διατροφής της και δη το ποσό των 80 ευρώ. Με το υπόλοιπο µέρος, στο οποίο περιλαµβάνεται και η αποτίµηση των προσωπικών και λοιπών υπηρεσιών που προσφέρει στην άνω ανήλικη ο πατέρας της, βαρύνεται ο τελευταίος.
Μετά τις σκέψεις αυτές, πρέπει η πρώτη ένδικη αγωγή να γίνει εν µέρει δεκτή και ως ουσία βάσιµη, να ανατεθεί η γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] στην ενάγουσα µητέρα του και να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να καταβάλλει στην ενάγουσα στην αρχή κάθε µήνα και για διάστηµα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και εφεξής, το ποσό των 260 ευρώ, ως τακτική εις χρήµα διατροφή του άνω ανηλίκου τέκνου της, µε το νόµιµο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωµής κάθε δόσεως και µέχρι την εξόφληση. Εξάλλου, κατά παραδοχή του σχετικού, παρεποµένου, αγωγικού αιτήµατος και ενόψει των διατάξεων των άρθρων 907 και 910 αριθ. 4 του ΚΠολΔ, πρέπει η παρούσα απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ως προς την άνω καταψηφιστική διάταξη. Επίσης πρέπει να ρυθµιστεί το δικαίωµα επικοινωνίας της ιδίας ενάγουσας µε το ανήλικο τέκνο της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] κατά τον προαναφερθέντα τρόπο. Περαιτέρω πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή και ως ουσία βάσιµη και η δεύτερη αγωγή, να ανατεθεί η γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] στον ενάγοντα πατέρα του και να υποχρεωθεί η εναγόµενη µητέρα του να καταβάλλει στον ενάγοντα στην αρχή κάθε µήνα και για διάστηµα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και εφεξής, το ποσό των 80 ευρώ, ως τακτική εις χρήµα διατροφή του άνω ανηλίκου τέκνου του, µε το νόµιµο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωµής κάθε δόσεως και µέχρι την εξόφληση. Εξάλλου, κατά παραδοχή του σχετικού, παρεποµένου, ανωγικού αιτήµατος και ενόψει των διατάξεων των άρθρων 907 και 910 αριθ. 4 του ΚΠολΔ, πρέπει η παρούσα απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ως προς την άνω καταψηφιστική διάταξη. Επίσης πρέπει να ρυθµιστεί το δικαίωµα επικοινωνίας του ιδίου ενάγοντος µε το ανήλικο τέκνο του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] κατά τον προαναφερθέντα τρόπο. Τέλος τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συµψηφιστούν εν όλω µεταξύ των διαδίκων κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιµωλία των διαδίκων τις µε αριθµούς καταθέσεως 11013/1.4.2004 και 23969/14.7.2004 αγωγές.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν µέρει τις άνω αγωγές.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ τη γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]ς, αποκλειστικά στην ενάγουσα µητέρα του και τη γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], αποκλειστικά στον ενάγοντα πατέρα του.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον εναγόµενο-ενάγοντα, πατέρα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]ς, να επικοινωνεί µαζί του και υποχρεώνει, αντιστοίχως, την ενάγουσα-εναγοµένη µητέρα του να ανέχεται την επικοινωνία αυτή, ως ακολούθως: 1) κάθε Πέµπτη από ώρα 17.00 έως και 20.30. 2) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο του µήνα από ώρα 19.00 της Παρασκευής µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής. 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 12.00 της 23ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 30ης Δεκεμβρίου για τα έτη µε άρτιο αριθµό και από ώρα 12.00 της 31ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 6ης Ιανουαρίου για τα έτη µε περιττό αριθµό, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας µέχρι ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου για τα έτη µε άρτιο αριθµό και από ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωµά για τα έτη µε περιττό αριθµό και 5) ένα µήνα κατά τις θερινές διακοπές και δη από 1 ης µέχρι 30ης Αυγούστου. Ο εναγόµενος-ενάγων θα παραλαµβάνει το ως άνω ανήλικο από την κατοικία της ενάγουσας-εναγόµενης και θα το επιστρέφει ο ίδιος προσωπικά στο ίδιο µέρος.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην ενάγουσα-εναγόµενη, µητέρα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], να επικοινωνεί µαζί του και υποχρεώνει, αντιστοίχως, τον εναγόµενο-ενάγοντα πατέρα του να ανέχεται την επικοινωνία αυτή, ως ακολούθως: 1) κάθε Τετάρτη από ώρα 17.00 έως και 20.30. 2) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο του µήνα από ώρα 19.00 της Παρασκευής µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής. 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 12.00 της 23ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 30ης Δεκεμβρίου για τα έτη µε περιττό αριθµό και από ώρα 12.00 της 31ης Δεκεμβρίου µέχρι ώρα 18.00 της 6ης Ιανουαρίου για τα έτη µε άρτιο αριθµό, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας µέχρι ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου για τα έτη µε περιττό αριθµό και από ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίµου µέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωµά για τα έτη µε άρτιο αριθµό και 5) ένα µήνα κατά τις θερινές διακοπές και δη από 1ης µέχρι 30ης  lουλίου. Η ενάγουσα-εναγόµενη θα παραλαµβάνει το ως άνω ανήλικο από την κατοικία του εναγόµενου-ενάγοντος και θα το επιστρέφει η ίδια προσωπικά στο ίδιο µέρος.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόµενο-ενάγοντα να καταβάλλει στην ενάγουσα-εναγόµενη, στην αρχή κάθε µήνα και για διάστηµα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και εφεξής για λογαριασµό του ανηλίκου τέκνου της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ποσό διατροφής ύψους διακοσίων ,εξήντα (260,00) ευρώ, κατά µήνα, µε το νόµιµο τόκο από την καθυστέρηση κάθε µηνιαίας δόσεως και µέχρι την εξόφληση.
           ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την ενάγουσα-εναγόµενη να καταβάλλει στον εναγόµενο-ενάγοντα, στην αρχή κάθε µήνα και για διάστηµα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και εφεξής για λογαριασµό του ανηλίκου τέκνου του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ποσό διατροφής ύψους ογδόντα (80,00) ευρώ, κατά µήνα, µε το νόµιµο τόκο από την καθυστέρηση κάθε µηνιαίας δόσεως και µέχρι την εξόφληση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα απόφαση, ως προς τις αµέσως ανωτέρω καταψηφισηκές διατάξεις της, προσωρινά εκτελεστή.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη στις 8 Απριλίου 2005.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: