Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

2070/2007 Α.Π. Δίκη διατροφής

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
    Τόπος: ΑΘΗΝΑ
 Αριθ. Απόφασης: 2070
 Έτος: 2007

Περίληψη

Οψιγενείς ισχυρισμοί στο Εφετείο σε δίκη διατροφής. Ο εναγόμενος-εκκαλών μπορεί να προτείνει στο Εφετείο οψιγενή ισχυρισμό (ένσταση), στηριζόμενο στην απελθούσα μεταβολή των προσδιοριστικών του ύψους της διατροφής στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο την παύση ή τη μείωση του ποσού της διατροφής (βλ. και ΟλΑΠ 2/94, ΑΠ 900/2005), µόνο µε το εφετήριο ή το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, οι οποίοι μπορούν να υποβληθούν και µε Τις προτάσεις (σχετ. ΑΠ 35/2000, 698/90).
Κείµενο Απόφασης

Αριθµός 2070/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Γεώργιο Καλαµίδα, Αντιπρόεδρο, Ρένα Ασηµακοπούλου, Ιωάννη Ιωαννίδη, Χαράλαµπο Ζώη και Αθανάσιο Κουτροµάνο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 22 Οκτωβρίου 2007, µε την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος……., ο οποίος παραστάθηκε µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Απόστολο Κοντζιά-Σοφαντζή.

Της αναιρεσίβλητης , η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Η ένδικη διαφορά άρχισε µε την από 10-5-2004 αγωγή της ήδη αναιρεσίβλητης, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις 1737/2005 του ίδιου Δικαστηρίου και 26312007 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητά ο αναιρεσείων µε την από 14-2-2007 αίτησή του.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκε µόνο ο αναιρεσείων, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Ιωάννης lωαννίδης ανέγνωσε την από 8-10-2007 έκθεσή του, µε την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτηση; και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ όπως προκύπτει από την προσκοµιζόµενη µε αριθμό 1227/26-3-07 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού Αθηνών, …………αντίγραφο της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως µε την πάνω σ' αυτό πράξη ορισμού της προκειμένη δικασίμου και κλήση για συζήτηση κατ' αυτήν επιδόθηκε µε επίσπευση του αναιρεσείοντος νομοτύπως και εμπροθέσμως στην αναιρεσίβλητη, η οποία δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από την σειρά του οικείου πινακίου, ούτε κατέθεσε δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Συνεπώς πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση σαν να ήταν η διάδικος αυτή παρούσα (άρθρο 576 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΕΠΕΙΔΗ κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγματα κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου αριθ. 8 είναι οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (επομένως στηρίζουν το αίτημα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισμοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήματα νομικά ή πραγματικά, τα οποία αντλούνται από το νόμο ή από την εκτίμηση των αποδείξεων. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391 επ. 1485 επ. ΑΚ, 223, 224, 269 παρ. 2, 334, 525, 526 και 527 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις επιδικάσεως διατροφής και ο καθορισμός της έκτασης και του ύψους αυτής κρίνονται από το χρόνο έγερσης της αγωγής ή επί αιτήματος για την επιδίκαση από την υπερημερία, από το χρόνο επέλευσής της, το σχετικό πάντως δικαίωμα πρέπει να έχει γεννηθεί κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Ολ. ΑΠ 2/94, ΑΠ 626/2000). Επομένως, τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αγωγή, τα οποία πρέπει να έχουν συντελεσθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιο δικαστηρίου, είναι απαράδεκτα προτεινόμενο µε τις πρωτόδικες προτάσεις, την έφεση ή τις προτάσεις που υποβάλλονται στο Εφετείο. Αντιθέτως, τα καταλυτικά του δικαιώματος που ασκείται µε την αγωγή γεγονότα και οι αντενστάσεις τα οποία δεν αφορούν πραγματικούς ισχυρισμούς που μεταβάλλουν τη βάση της αγωγής, μπορούν να προταθούν μέχρι την τελευταία επί της ουσίας της υποθέσεως συζήτηση, τόσο στο πρωτοδικείο όσο και στο Εφετείο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 269 παρ. 9 και 527 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, ο εναγόμενος ως εκκαλών μπορεί να προτείνει παραδεκτώς τον πρώτο κατά την έκκλητη δίκη οψιγενή ισχυρισμό (ένσταση), στηριζόμενο στην απελθούσα μεταβολή των προσδιοριστικών του ύψους της διατροφής στοιχείων, η οποία θα µπορούσε να έχει ως επακόλουθο την παύση ή τη μείωση του ποσού της διατροφής (Ολ. ΑΠ 2/94, ΑΠ 900/2005). Η προβολή της εν λόγω οψιγενούς ενστάσεως μπορεί να γίνει µόνο µε το εφετήριο ή το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, στην ειδική δε εργατική διαδικασία του άρθρου 681 Β ΚΠολΔ, κατά την οποία εκδικάζονται και οι διαφορές που αναφέρονται στην διατροφή συζύγων και τέκνων, όπως είναι η ένδικη και µε τις προτάσεις, αφού σύμφωνα µε το άρθρο 674 παρ. 1 ΚΠολΔ, οι πρόσθετοι λόγοι της εφέσεως ασκούνται και µε τις προτάσεις (ΑΠ 35/2000,698/90). Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1391, 1394 και 1438 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι η υπάρχοντος του γάμου, περί διατροφής, αξίωση, της συζύγου η οποία ζήτησε την διάζευξη, παύει από τότε που καταστεί αμετάκλητη η κηρύττουσα την λύση του γάμου δικαστική απόφαση, της μετά το διαζύγιο ενδεχομένης περί διατροφής αξιώσεως της συζύγου από το άρθρο 1442 ΑΚ, συνιστώσης νέα διάφορο αξίωση, της οποίας η άσκηση χρήζει νέας αγωγής (ΑΠ 113/1976). Στην προκειμένη περίπτωση, µε την πληττόμενη απόφασή του το Εφετείο, μετά απόρριψη της εφέσεως του αναιρεσείοντος, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση που επιδίκασε στην ενάγουσα αναιρεσίβλητη ως ανάλογη μηνιαία διατροφή το ποσόν των 500 ευρώ για χρονικό διάστημα τριών ετών από την επίδοση της αγωγής που έγινε στις 21.9.2004. Εξάλλου, από το εφετήριο προκύπτει ότι ο αναιρεσείων ως εκκαλών έχει ισχυρισθεί μεταξύ των άλλων αφενός µεν ότι η ενάγουσα - αναιρεσίβλητη κατά το διάστημα από 24.1.05 και μετέπειτα, μετά από την συζήτηση της υπόθεσης που έγινε στις 13.12.2004 στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και εκδόθηκε από αυτό στις 1.11.2005 η 1737/2005 απόφασή του εργάσθηκε ως υπάλληλος γραφείου στην εταιρεία ELBISCO, ανώνυμη Βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής αντί μηνιαίων μικτών αποδοχών 950 ευρώ, το οποίο έπρεπε να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της διατροφής της αναιρεσίβλητης κατά τον κρίσιμο χρόνο και αφετέρου ότι επήλθε η λύση του γάμου των διαδίκων, µε την υπ' αριθ. 6835/2004 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κατέστη αμετάκλητη στις 14.9.2005 και επομένως έκτοτε έπαυσε η υποχρέωσή του περί καταβολής διατροφής στην τέως σύζυγό του αναιρεσίβλητη ενάγουσα. Τους ισχυρισμούς αυτούς, που συνιστούν ενστάσεις (άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολΔ) από τα προαναφερθέντα άρθρα του ΑΚ, προς περιορισμό της διατροφικής αξίωσης της ενάγουσας και ήδη αναιρεσίβλητης, οι οποίες προβλήθηκαν παραδεκτά κατ' άρθρο 527 παρ. 1 ΚΠολΔ, µε το εφετήριο, δεν έλαβε υπόψη το Εφετείο προς σχηματισμό της κρίσης του, αφού ουδόλως αναφέρεται σ' αυτές, ως εκ της προσβαλλομένης αποφάσεως προκύπτει, παραδεκτώς επισκοπουµένης κατ' άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ από τον Άρειο Πάγο. Έτσι το Εφετείο υπέπεσε στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ. 8, όπως εκ τούτου είναι βάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως και κατά το πρώτο μέρος του, µε τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλομένη η πληµµέλεια αυτή και πρέπει ν' αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.
Επειδή κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται εάν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να λάβει υπόψη το δικαστήριο έγγραφα που προσκομίσθηκαν, θα πρέπει να γίνει σαφής επίκληση αυτών από το διάδικο. Η επίκληση μπορεί να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης μετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση είτε και µε αναφορά σε συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζομένων προτάσεων προηγούμενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση εγγράφων κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 240 ΚΠολΔ (Ολ. ΑΠ 3/2000). Συνακόλουθα, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως και κατά το δεύτερο µέρος του, µε τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 γ ΚΠολΔ πλημμέλεια της µη λήψης υπόψη από το Εφετείο των εγγράφων που επικαλέσθηκε και προσκόμισε ο εκκαλών και ήδη αναιρεσείων, ήτοι α) αντιγράφου της 6835/04 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) της υπ' αριθ. 4873/13.1.05 έκθεσης επιδόσεως της απόφασης αυτής, του δικαστικού επιμελητού στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..... και γ) του υπ' αριθ. πρωτ. 8061/3.9.05 πιστοποιητικού του αρμοδίου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατ' αυτής, από τα οποία αποδεικνυόταν το αμετάκλητο της άνω αποφάσεως και η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου που κηρύχθηκε µε την εν λόγω απόφαση, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος, διότι έγινε νόμιμη επίκληση αυτών ενώπιον του Εφετείου στη συζήτηση, μετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ως από τις προσκομιζόμενες από 22.11.06 προτάσεις του αναιρεσείοντος προκύπτει και συνεπώς κατά παραδοχή του πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΙΡΕΙ την υπ' αριθ. 263/07 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο συντιθέμενο από άλλους δικαστές. Και

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος τα οποία ορίζει σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 13 Νοεμβρίου 2007. Και Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 27 Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρόεδρος: Γεώργιος Καλαµίδας, Αντιπρόεδρος
Δικηγόροι: Απόστολος Κοντζιάς - Σοφαντζής αναιρεσίβλητη ερή
Εισηγητές: Ιωάννης Ιωαννίδης, Αρεοπαγίτης
Λήμματα: Οψιγενείς ισχυρισμοί στο Εφετείο σε δίκη διατροφής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Έτος: 2008 Τόμος: 56 Σελ.: 890
ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: