Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

1185-2008 ΜΠρΑθ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΑριθμός απόφασης
1185/2008
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Χαράλαμπο Tριβιζά, Πρωτοδίκης, ο οποίος ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 3-7-2007, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας - καθ' ής η αίτηση : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών της : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ], η οποία εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρίστο Φλουδόπουλο.
Του καθ' ου η αίτηση αιτούντος : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κων/νο Σκάρπα.
Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 28­-11-2006 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου αίτησης 15645/2006, προσδιορίστηκε για να δικαστεί τη δικάσιμο 17-4-2006, κατά την οποία αναβλήθηκε για την 25-4-2007, κατά την οποία ματαιώθηκε. Ήδη επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 4-5­2007 κλήση και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 5621/2007, προσδιορίσθηκε για να δικασθεί την παραπάνω δικάσιμο [3-7-2007] και εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος.
Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 28-12­2006 αίτηση του, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου αίτησης 45/2007, προσδιορίστηκε για να δικαστεί τη δικάσιμο 25-4-2007, κατά την οποία ματαιώθηκε. Ήδη επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 3-5-­2007 κλήση και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 5623/2007, προσδιορίσθηκε για να δικασθεί την παραπάνω δικάσιμο [3-7-2007] και εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος.
Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως και μετά τη εκφώνησή της από τη σειρά του εκθέματος, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της που έχει αποκτήσει με τον καθ' ού, διότι έχει διακοπεί η συμβίωση, να επιδικαστεί, επίσης, προσωρινά διατροφή σε χρήμα 364 € και 348 € για τα ανήλικα τέκνα τους : [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους και να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του καθού με τα ανήλικα τέκνα.
Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ] και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1493, 1494, 1496, 1498, 1518 και 1520 ΑΚ, 728, 729, 735 και 950 ΚΠολ.Δ και πρέπει να εξετασθεί κατ’ ουσίαν.
Ο αιτών επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο που απέκτησε με την καθ' ής με τον τρόπο που ειδικότερα περιγράφεται στην αίτηση και να απειληθεί κατά της καθ' ής χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση μέσον για την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.
Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ] και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάζεις των άρθρων 1520 του ΑΚ, 735 ΚΠολ.Δ και 946 παρ. 1 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως να εξετασθεί κατ' ουσίαν.
Οι από 28-11-2006 και 28-12-2006 αιτήσεις πρέπει να συνεκδικασθούν διότι είναι συναφείς και υπάγονται στην αυτή ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρο 246 ΚΠολΔ].
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων απόδειξης που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν και την εν γένει διαδικασία, πιθανολογούνται τα ακόλουθα:
Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 23-6­-1990 ο οποίος λύθηκε συναινετικά στις 27-4-2001 με την υπ' αριθμ. 429/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από τον γάμο αυτό οι διάδικοι απέκτησαν δύο ανήλικα άρρενα τέκνα, τον[ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ηλικίας σήμερα 15 ετών και τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ηλικίας σήμερα 13 ετών. Κατά την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου οι διάδικοι συναποδέχθηκαν και υπόγραψαν το από 20-4-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο η επιμέλεια των ανηλίκων ανατέθηκε στην αιτούσα της από 28-11-2006 αιτήσεως και συμφωνήθηκε επίσης ότι ο αιτών της από 28-12-2006 αιτήσεως θα κατέβαλε το ποσόν των 30.000 δρχ. [88,04 ευρώ] μηνιαίως για κάθε ανήλικο τέκνο.
Από το έτος 2005 ο καθ' ού η από 28-11- 2006 αίτηση συμφώνησε με την αιτούσα να εκπληρώνει την διατροφική υποχρέωσή του προς τα ανήλικα με αγορές αγαθών.
Από τον Ιούνιο του έτους 2006 υπήρξαν διαφωνίες και έριδες και διαπληκτισμοί μεταξύ των διαδίκων σχετικά µε την φροντίδα, διαπαιδαγώγηση και επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργό και μη εφαρμόσιμο το από 20-4-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψαν οι δύο διάδικοι.
Η επιμέλεια των δύο ανηλίκων πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα της από 28-11­2006 αιτήσεως η οποία την έχει ασκήσει μέχρι σήμερα από τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως διότι τούτο επιβάλλει το συμφέρον των δύο ανηλίκων τέκνων.
Στη συνέχεια πιθανολογήθηκε ότι ο καθ' ού η από 28-11-2006 αίτηση εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία "ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ", με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 700 ευρώ και στερείται άλλων πόρων και εισοδημάτων. Διαμένει δε σε μισθωμένη οικία που ευρίσκεται στον ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Αττικής, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και καταβάλει ως ενοίκιο το ποσόν των 290 ευρώ μηνιαίος. Τα δε ανήλικα τέκνα στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων.
Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες του καθ' ού και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή για κάθε ανήλικο τέκνο, πρέπει να καθοριστεί σε 280 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες τους όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευση των ανηλίκων. Από το ποσό αυτό, ο καθ' ού της από 28-11- 2006 αίτησης είναι σε θέση να καταβάλει 120 ευρώ, χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή ή άλλου προσώπου που είναι από το νόμο υποχρεωμένος να διατρέφει. Κατά το υπόλοιπο ποσό των 160 ευρώ που απαιτείται για διατροφή των ανηλίκων συμμετέχει και η αιτούσα της από 28-11-2006 αίτηση της με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα.
Στη συνέχεια πρέπει να ρυθμισθεί ο τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος της από 28-12-2006 αίτησης με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων και να απειληθεί κατά της καθ' ής χρηματική ποινή και απαγγελθεί εναντίον της προσωπική κράτηση για την περίπτωση που αυτή παραβιάσει τις διατάξεις της απόφασης, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει οι συνεκδικαζόμενες αιτήσεις να γίνουν εν μέρει δεκτές και ως βάσιμες κατ' ουσίαν. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψη­φισθούν μεταξύ των διαδίκων λόγω της εκατέρωθεν νίκης και ήττας αυτών [ 178 ΚΠολΔ].

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλίαν τους διαδίκους.
Συνεκδικάζει τις από 28-11-2006 και 28-12­-2006 αιτήσεις.
Δέχεται εν μέρει τις ως άνω αιτήσεις.
Α. Αναθέτει προσωρινά τη επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα της από 28-11- 2006 αιτήσεως.
Β. Υποχρεώνει τον καθ' ού 1] Να παραδώσει στην αιτούσα τα ανήλικα τέκνα και 2] Να προκαταβάλει, μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα στην αιτούσα ως προσωρινή διατροφή το ποσό των 120 ευρώ για κάθε ένα ανήλικο τέκνο τους, του οποίου έχει την επιμέλεια.
Γ. Ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος της από 28-12-2006 αιτήσεως με τα ανήλικα τέκνα και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί, τους :
1. Κάθε πρώτο και τέταρτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός από ώρα 12.00 του Σαββάτου έως 12.00 της Κυριακής.
2. Στις εορτές Χριστουγέννων επί 5 ημέρες από 18.00 της 24-12 έως 18.00 της 29-12.
3. Στις εορτές του Πάσχα επί 5 ημέρες από ώρα 18.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως 18.00 του Σαββάτου της Διακαινησίμου.
4. Κατά τις θερινές διακοπές επί ένα μήνα κατά την διάρκεια του μηνός Ιουλίου.
Ο αιτών θα παραλαμβάνει τα ανήλικα τέκνα από την κατοικία της καθής και θα τα επιστρέφει στο ίδιο μέρος.
Απειλεί κατά της καθής της από 28-12- 2006 αιτήσεως για την περίπτωση που παραβιάσει την παραπάνω διάταξη χρηματική ποινή το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσόν των 1.000 ευρώ.
Απαγγέλει κατά της καθ' ής της από 28-12­2006 αιτήσεως για την περίπτωση που παραβιάσει την παραπάνω διάταξη προσωπική κράτηση τη διάρκεια της οποίας καθορίζει σε τέσσερις [4] μήνες.
Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στην Αθήνα στις 11-2-2008.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: