Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

1876-2005 ΜΠρΑθ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ


Αριθμός αποφάσεως
1876/2005
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δήμητρα Ζώη , Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και τη γραμματέα Άννα Τσιρδήμα .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26-9-2005 , για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
Του ενάγοντος - αντεναγομένου: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Μιχάλη Τριαλώνη .
Της εναγομένης - αντενάγουσας: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Πετσάλα.
Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 23-9-2004 αγωγή του που κατατέθηκε στο Γραμματέα του Δικαστηρίου με αριθμό εκθ. καταθ. 125765/2190/2004 γράφτηκε στο πινάκιο και ορίστηκε δικάσιμος αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης.
Η αντενάγουσα - εναγομένη ζητεί να γίνει δεκτή η ανταγωγή που άσκησε με τις προτάσεις που κατέθεσε στο Γραμματέα του Δικαστηρίου στις 15-9-2005.
Το Δικαστήριο προσπάθησε να επιλύσει συμβιβαστικά την ένδικη διαφορά, ύστερα από ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων (αρθρ. 681 Γ ΚπολΔ) , πλην όμως ο .συμβιβασμός απέτυχε και ακολούθησε συζήτηση των υποθέσεων , κατά την οποία οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν Ά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τις υπό κρίση αντίθετες αγωγή και ανταγωγή, ο ενάγων και αντενάγουσα, σύζυγοι, οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση, ζητούν ο καθένας για τον εαυτό του να τους ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], που απέκτησαν από το γάμο τους . Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η αγωγή και ανταγωγή, αρμόδια και παραδεκτά εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ ( άρθρο 681 Β' του ίδιου Κώδικα) , είναι νόμιμες, στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511 , 1512 , 1513, 1514 και 1518 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ' ουσίαν, αφού συνεκδικαστούν , κατ' αρθρ. 246 ΚΠολΔ, διότι έτσι επέρχεται μείωση των εξόδων και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης.
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511,1512, 1514 ΑΚ, η γονική εξουσία ασκείται από κοινού από τους γονείς. Η πολιτεία εμπιστεύεται στους γονείς το λειτούργημα της φροντίδας και ανατροφής των παιδιών, ως εκ του φυσικού δεσμού και της στοργής αυτών απέναντι στα τέκνα και παρέχει σ' αυτούς, για το σκοπό αυτό, τις σχετικές εξουσίες ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο αυτό. Το περιεχόμενο της γονικής μέριμνας, είτε αυτή χαρακτηρισθεί ως αυτοτελές δικαίωμα, είτε ως έννομη σχέση, αναλύεται σε επί μέρους δικαιώματα τα κυριότερα των οποίων είναι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, η διοίκηση της περιουσίας του και η αντιπροσώπευσή του. Σε περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, οπότε ανατρέπονται οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος και δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση των γονέων, ανακύπτει θέμα διαμονής των ανηλίκων τέκνων μαζί με τον πατέρα ή τη μητέρα και ρύθμισης άσκησης της γονικής μέριμνας από καθένα από τους φορείς αυτής. Ο νόμος (αρθρ. 1511 ΑΚ) ορίζει ως κατευθυντήρια γραμμή για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων και προσφυγής τους στο Δικαστήριο, το συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα . 'Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, πυρήνας για τον προσδιορισμό της ασκήσεως της γονικής μέριμνας του ανηλίκου είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία πέρα από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον με τη διάταξη του 1511 εδ.-β'ΑΚ να μη κάνει διακρίσεις. Στη δικαστική, συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια που να εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και περιθάλψεως του τέκνου. Για το σκοπό τούτο εξετάζονται και σταθμίζονται μεταξύ τους οι σχέσεις και των δύο γονέων, λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα, η παιδαγωγική καταλληλότητα κάθε γονέα, συνεκτιμώνται δε και οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική τους κατάσταση. Άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι ο ψυχολογικός σύνδεσμος του ανηλίκου παιδιού με τους γονείς του, που συχνά εκδηλώνεται με την προσκόλληση του ανηλίκου σ' έναν από τους γονείς. Ο ψυχικός δεσμός είναι αποφασιστικό κριτήριο για την κρίση του συμφέροντος του ανηλίκου, ιδιαίτερα όταν είναι πνευματικά ώριμος ώστε να ακούεται από το Δικαστήριο. Ο ψυχικός σύνδεσμος υπερέχει από κάθε άλλο γεγονός, που αντικειμενικά αποβαίνει προς το συμφέρον του παιδιού, π.χ. ­αλλαγή σχολείου, αλλαγή οικογενειακού περιβάλλοντος, οικονομικού και γενικότερα βιοτικού επιπέδου (ΑΠ 948/1990 ΕλλΔνη 32-988, ΑΠ 18011986 ΕλλΔνη 27-496, Εφ.Αθ. 481511993 ΕλλΔνη 35-440, Εφ.Αθ. 5870/1993 ΕλλΔνη 36-1583, Εφ.Πειρ.1162/1988 ΕλλΔνη 30-1065, Εφ.Αθ. 9281/ψ86 ΕλλΔνη 28­1296, Εφ. Αθ. 3743/1996 Ελλην. Δνη 39.386).
Στην προκειμένη περίπτωση από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου αυτού, που περιέχονται στα πρακτικά που τηρήθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι, την από 5-5-2005 έκθεση του ψυχολόγου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ της Κοινωνικής Υπηρεσίας τού Δήμου Χαϊδαρίου , τις προσκομιζόμενες από τον ενάγοντα υπ'αριθμ, 9228 και 9229/19-5-2005 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, οι οποίες λήφθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε προγενέστερες δίκες μεταξύ των διαδίκων και λαμβάνονται υπόψη για τη. συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, τις προσκομιζόμενες επίσης από την εναγομένη-αντενάγουσα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων υπ’ αριθμ. 3784, 3785/24-2-2005, 3991/2005 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, απoδεικvύoνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 19-­10-1991 , από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, το [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και τη [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας κατά την άσκηση της αγωγής. δώδεκα (12) και οκτώ (8) ετών αντίστοιχα. Ο ενάγων είναι γιατρός καρδιολόγος και η εναγομένη νοσηλεύτρια στο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Νοσοκομείο Αττικής, Οι σχέσεις των διαδίκων δεν υπήρξαν αρμονικές και η έγγαμη συμβίωσή τους έχει διασπασθεί οριστικά από το Φεβρουάριο του έτους 2004. Μετά από αντίθετες αιτήσεις που άσκησαν στη συνέχεια ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 5489/2004 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία διατάχθηκε η μετοίκηση της εναγομένης από τη συζυγική κατοικία και ανατέθηκε προσωρινά στον ενάγοντα η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους μέχρι να αποκατασταθεί η σχέση αυτών με τη μητέρα τους, ενώ ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας της μητέρας τους με αυτά. Στη συνέχεια η εναγομένη άσκησε την από·2-12-2004 αίτησή της ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία ζήτησε την ανάκληση της πιο πάνω απόφασης, καθώς και την επιδίκαση προσωρινής διατροφής στην ίδια και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 6241/2005 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, η οποία δέχθηκε ότι δεν προέκυψαν νέα γεγονότα, που να δικαιολογεί την ανάκληση της απόφασης, ούτε πιθανολογήθηκαν οι επικαλούμενοι λόγοι για τη μεταρρύθμιση αυτής και απέρριψε την αίτηση. Έτσι τα πιο πάνω ανήλικα τέκνα των διαδίκων συνέχισαν να διαμένουν με τον πατέρα τους στην οικία που στο παρελθόν αποτελούσε,τη συζυγική κατοικία. Η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων και οι συνεχείς εντάσεις και καυγάδες μεταξύ τους είχαν αρνητική επίδραση στα ανήλικα και έχουν επηρεάσει τις σχέσεις της εναγομένης με τα τέκνα της . Η τελευταία, παρά τη στοργή και αγάπη που τρέφει τα τέκνα της, εκδηλώνει νευρική συμπεριφορά απέναντί τους, συνοδευόμενη πολλές φορές από φωνές, με αποτέλεσμα αυτά να αντιδρούν άσχημα και να μη 'θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί της. Τα ίδια, παρόλο που αγαπούν τη μητέρα τους, παραπονιούνται για αδιαφορία εκ μέρους της για το λόγο ότι ασχολείται πρώτα με το τηλέφωνο και τις φίλες της και μετά με αυτά, ενώ δηλώνουν απερίφραστα την προτίμησή τους να παραμείνουν με τον πατέρα τους με τον οποίο έχουν καλύτερη σχέση (βλεπ. την από 5-5-2005 έκθεση του ψυχολόγου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου). Ο ενάγων, ο οποίος είναι γιατρός, έχει μειώσει τις απογευματινές ώρες εργασίας του και διαθέτει αρκετό χρόνο για την ανατροφή, φροντίδα και μελέτη των ανηλίκων τέκνων του, βοηθούμενος από τη μητέρα του, η οποία κατοικεί μαζί τους. Ο ίδιος συμπεριφέρεται με ηρεμία στα τέκνα του, τα αγαπά και τα στηρίζει στις δύσκολες καταστάσεις που περνούν και διευκολύνει την επικοινωνία της μητέρας τους με αυτά. Τα ίδια τα ανήλικα, τα οποία είναι πνευματικά ώριμα παιδιά και έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν το συμφέρον τους, κατά την ιδιαίτερη συζήτηση που είχε το Δικαστήριο μαζί τους, με τις εύστοχες και λογικές απαντήσεις που έδωσαν σε σχετικές ερωτήσεις του, δήλωσαν ότι αγαπούν το ίδιο και τούς δύο γονείς τους, πλην όμως εξέφρασαν την έντονη επιθυμία να συνεχίσουν να μένουν με τον πατέρα τους, επειδή έχουν καλύτερη σχέση μαζί του και τους αφιερώνει περισσότερο χρόνο, εν αντιθέσει με τη μητέρα τους, η οποία εκδηλώνει νευρική συμπεριφορά απέναντί τους. Επίσης δήλωσαν ότι δε θέλουν να αλλάξουν κατοικία και να χάσουν τους φίλους τους.
Με βάση τα παραπάνω, κατά την κρίση του δικαστηρίου , συναγόμενη από την προσήκουσα αξιολόγηση όλων των προσκομιζομένων απoδεικτnκών στοιχείων, το πραγματικό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων επιβάλλει, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, να εξακολουθήσει η άσκηση της επιμέλειας αυτών από τον ενάγοντα πατέρα τους, ο οποίος είναι σε θέση να εξασφαλίσει στα τέκνα του τις κατάλληλες συνθήκες προσαρμογής και σταθερότητα της εξελίξεως και διαπαιδαγωγήσεως αυτών. Στο παρόν στάδιο, θα είναι επιβλαβής για το συμφέρον των παιδιών η αλλαγή του προσώπου που δικαιούται να επιμελείται του προσώπου τους, ενόψει της διαμορφωθείσας κατάστασης της συμβιώσεως αυτών με τον πατέρα τους. Ενδεχόμενη δε αλλαγή της κατοικίας τους με εκείνη της μητέρας τους θα ανέτρεπε την ψυχική τους ισορροπία, αφού θα επέφερε απότομη μεταβολή στον κανονικό ρυθμό της ζωής τους, τις διαμορφωθείσες συνθήκες της και την προγραμματισθείσα αγωγή τους, καθώς στη σχολική τους επίδοση.
Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει δεκτή η πάνω αγωγή και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό και να απορριφθεί η ανταγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων ( άρθρο 179 ΚπολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις αναφερόμενες στο σκεπτικό αγωγή και ανταγωγή , αντιμωλία
των διαδίκων.
Δέχεται την αγωγή.
Αναθέτει στον ενάγοντα την άσκηση της οριστικής επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ].
Απορρίπτει την ανταγωγή . Και
Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό. του στις 12/12/2005, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: