Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

3240/2006 ΜΠΡ. ΘΕΣΣΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ


3240/2006 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

3240/2006
ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ (428573)

(ΑΡΜ 2007/717) Επικοινωνία : σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, το δικαστήριο μπορεί να μεταρρυθμίσει τον τρόπο επικοινωνίας γονέα και τέκνου με αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 1536, η οποία αφορά κατ` αρχήν την άσκηση της γονικής μέριμνας. Ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στη μητέρα, η οποία κατοικεί στην Αθήνα, και ρύθμιση της επικοινωνίας με τον πατέρα, ο οποίος κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, σε δυο σαββατοκύριακα κάθε μήνα, με κάθοδο του πατέρα στην Αθήνα και διανυκτέρευση του τέκνου στο σπίτι του αδελφού του πατέρα, και δυο δεκαπενθήμερα τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μεταρρύθμιση από το δικαστήριο του τρόπου επικοινωνίας με προσδιορισμό νέου τόπου διανυκτέρευσης, λόγω μετακόμισης του αδελφού του πατέρα, και ορισμό της θερινής επικοινωνίας όλο το μήνα Αύγουστο, όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του πατέρα (προπονητής ιστιοπλοϊας) το επιτρέπουν. Το δικαστήριο κρίνει, μάλιστα, ότι η επικοινωνία όλο το μήνα Αύγουστο θα είναι ιδιαίτερα επωφελής, καθώς ο πατέρας μπορεί να διδάξει κολύμβηση και θαλάσσια σπορ στο τέκνο από μικρή ηλικία. Με παρατηρήσεις Αστέριου-Νικολάου Α-Λιόντα, δικηγόρου, στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ. "Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης".
 
ΜονΠρθεσ 3240/2006

Δικαστής: Γεώργιος Μίντσης. Δικηγόροι: Α. Παπαδόπουλος - Σ. Βαλανάς.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, και 1514 ΑΚ, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους γονείς. Η πολιτεία εμπιστεύεται στους γονείς το λειτούργημα της φροντίδας και της ανατροφής των τέκνων, ως εκ του φυσικού δεσμού και της στοργής απέναντι στα τέκνα, παρέχεται δε συνήθως προτεραιότητα στη μητέρα του τέκνου, κατά τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό. Για το μεταγενέστερο όμως χρόνο, αναγνωρίζεται γενικά ο μεγάλος ρόλος του πατέρα στην εν γένει διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. 0 πατέρας όχι μόνο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του τέκνου, αλλά αποτελεί και με τη συμπεριφορά του τον καλύτερο δέκτη της επίδρασης της στο τέκνο (βλ. Ι. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική ψυχολογία, τόμ. Πρώτος, σελ. 199, τόμ. Δεύτερος, σελ. 150, Γ. Κουμάντου, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. Β`, 1989, σελ. 188 επ., Κούσουλα, Η γονική μέριμνα μετά την ανώμαλη εξέλιξη της έγγαμης σχέσης των συζύγων, 1987, σελ. 170-171, ΕφΑθ 3743/1996 ΕλλΔνη 39.386). Η αγωγή αρμοδίως (αρθρ. 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) και παραδεκτά εισάγεται κατά τη διαδικασία των αρθρ. 666 επ. ΚΠολΔ (681 Β` ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των αρθρ. 1520 και 1536 (κατ` αναλογική εφαρμογή) ΑΚ, 176, 907, 908 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί περαιτέρω κατ` ουσία. 0 εναγόμενος αρνείται την αγωγή και ισχυρίζεται ότι καταχρηστικά ασκείται σε βάρος του, δεν επικαλείται όμως συγκεκριμένα περιστατικά προς στήριξη του ισχυρισμού του αυτού, πέραν των όσων αναφέρει στην άρνηση της αγωγής, άρα ο ισχυρισμός αυτός αορίστως προβάλλεται ως ένσταση της ΑΚ 281. Κατά τη συνεδίκαση αγωγής και ανταγωγής, στις 24.1.2005, επιτεύχθηκε συμβιβαστική προσέγγιση των διαδίκων, την οποία επικύρωσε το Δικαστήριο και βάσει αυτής εκδόθηκε η 9569/2005 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, κατά την οποία η ενάγουσα ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, Ε., ενώ η γονική του μέριμνα ασκείται από αμφότερους τους γονείς του από κοινού, ρυθμίστηκε δε η επικοινωνία του εναγομένου με το τέκνο του.

Είναι γεγονός ότι ο εναγόμενος, ο οποίος ήλθε μόνο και μόνο για το σκοπό αυτόν από τη θεσ/νίκη, όπου ο ίδιος κατοικεί, στην Αθήνα, όπου κατοικεί η ενάγουσα και το τέκνο τους, δεν διανυκτέρευσε με το τέκνο του στην προαναφερθείσα διεύθυνση που όρισε η ανωτέρω δικαστική απόφαση και την οποία είχε προσδιορίσει ο ίδιος ο εναγόμενος. Τούτο, ωστόσο, δεν αποτελεί εξαπάτηση του Δικαστηρίου (που εξέδωσε την 9569/2005 απόφαση), όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα, διότι ο νυν εναγόμενος και τότε εναγόμενος - αντενάγων, στην από 26.1.2005 προσθήκη -αντίκρουση του επί της δίκης εκείνης, είχε προσδιορίσει ότι τα δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, που θα έρχεται από τη θεσ/νίκη στην Αθήνα, για να επικοινωνήσει με το τέκνο του, θα διανυκτερεύει το βράδυ των δύο Σαββάτων με το τέκνο ή στο διαμέρισμα του αδελφού του Α. Π. ή στο σπίτι της θείας του Α. Π. Τ. Απλώς δε στην απόφαση που εκδόθηκε στις 4.4.2005, ήτοι μετά την ανωτέρω προσθήκη - αντίκρουση του εναγομένου, αναφέρθηκε εκ παραδρομής μόνον το διαμέρισμα του αδελφού του ως τόπος διανυκτέρευσης. Ο αδελφός του εναγομένου Α. Π. μετακόμισε από το διαμέρισμα της οδού Χ. αρ..., στα τέλη Ιανουαρίου 2005 (βλ. απόδειξη καταβολής μισθώματος Ιανουαρίου 2005, ύψους 356,00 ευρώ), άρα ο εναγόμενος δεν δήλωσε ψευδώς στις 26.1.2005 ότι ίσχυε η διεύθυνση αυτή, όπου μπορούσε να διανυκτερεύσει με το τέκνο του. Μετά τη μετακόμιση του αδελφού του εναγομένου, ο οποίος είναι αθλητής και πλέον διαμένει όχι σε διαμέρισμα αλλά σε αθλητικό κέντρο, από τις 25-26.6.2005, που άρχισε η επικοινωνία του εναγομένου με το τέκνο, αυτοί διανυκτερεύουν αυτά τα δύο Σαββατόβραδα το μήνα στο σπίτι της θείας του εναγομένου, αδελφής του πατέρα του, Α. Π. Τ., η οποία κατοικεί μόνιμα σε μονοκατοικία με κήπο, στην οδό Α. αριθ. .. στο Ι. Αττικής (βλ. προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση της, που εκτιμάται και λαμβάνεται υπόψη ως μη πληρούν τους όρους του νόμου αποδεικτικό μέσο, κατ` αρθρ. 671 παρ. 1 εδ. α` και 681 Β` παρ. 1 ΚΠολΔ), από δε τις προσκομισθείσες φωτογραφίες της μονοκατοικίας αυτής (οι φωτογραφίες τεκμαίρονται ως ιδιωτικά έγγραφα κατ` άρθρο 444 αριθμ. 3 ΚΠολΔ), η μονοκατοικία αυτή βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, οπότε πατέρας και γιος διανυκτερεύουν εκεί δύο Σαββατόβραδα το μήνα σε πάρα πολύ καλές συνθήκες.
Άρα, πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο το α` αίτημα της κρινόμενης αγωγής και θα πρέπει να διατηρηθεί ως έχει η σχετική διάταξη της απόφασης 9569/05 περί επικοινωνίας πατέρα και τέκνου το 1ο και 4ο σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από 9 π.μ. του Σαββάτου μέχρι 9 μ.μ. της Κυριακής, τροποποιούμενου μόνον του τόπου διανυκτέρευσης πατέρα και τέκνου, με την πρόσθεση και της δεύτερης διεύθυνσης, ήτοι της θείας του. Εξάλλου, μία αντίθετη απόφαση, στο θέμα αυτό, θα ήταν πολύ ανεπιεικής για τον εναγόμενο, ο οποίος δείχνει τόσο ενδιαφέρον για το παιδί του και ταξιδεύει δύο φορές το μήνα από τη θεσσαλονίκη στην Αθήνα, δηλαδή να υποχρεωθεί να επικοινωνεί μαζί του μόνο λίγες ώρες και, ενώ έρχεται από τόσο μακριά, να μη διανυκτερεύει μαζί του, όπως ζητεί η ενάγουσα, το αίτημα της οποίας απορρίπτεται όχι μόνον διότι απεδείχθη ότι ο εναγόμενος στην ουσία δεν παραβίασε τους όρους της 9569/2005 απόφασης, αλλά και διότι είναι προς το συμφέρον του τέκνου η στενή σχέση με τον πατέρα του για την ψυχολογική του ανάπτυξη.

Ως προς το δεύτερο αίτημα της κρινόμενης αγωγής, ο ίδιος ο μάρτυρας ανταπόδειξης - συνάδελφος του εναγομένου, ως προς το επάγγελμα του τελευταίου, που είναι προπονητής ιστιοπλοΐας και συνεπώς, εργάζεται κυρίως τα καλοκαίρι, κατέθεσε ενόρκως: "Συνήθως τον Αύγουστο δεν γίνονται πολλοί αγώνες. Τον Αύγουστο χαλαρώνουν και οι προπονήσεις, γιατί τα παιδιά λείπουν διακοπές... Τα πρωταθλήματα γίνονται καλοκαίρι, Ιούνιο και Ιούλιο. Προπονήσεις γίνονται άνοιξη και φθινόπωρο, Αύγουστο χαλαρώνουν τα πράγματα".

Συνακόλουθα, στο σημείο αυτό πρέπει, κατ` αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1536 (η οποία αναφέρεται στη γονική μέριμνα, αλλά αναλογικά εφαρμόζεται και στην επικοινωνία γονέα - τέκνου, λόγω ταυτότητας ratio του νομοθέτη), να μεταρρυθμιστεί η 9569/2005 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, ως προς τη θερινή επικοινωνία πατέρα και τέκνου, η οποία είναι τόσο σημαντική για το τελευταίο (βλ. μείζονα σκέψη), και θα πρέπει αυτή να ορισθεί ότι διαρκεί όλο το μήνα Αύγουστο εκάστου έτους, θα είναι δε ιδιαίτερα επωφελής αυτή η θερινή επικοινωνία του τέκνου με τον πατέρα του, ο οποίος, ως προπονητής ιστιοπλοίας, μπορεί να διδάξει στο παιδί από μικρή ηλικία κολύμβηση και θαλάσσια σπορ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: