Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

4096-2004 ΜΠρΑθ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Αριθμός Απόφασης
4096/2004
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Παπασπύρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 29 Μαρτίου 2004, χωρίς την σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
Της αιτούσας: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, δι' εαυτήν ατομικώς και ως ασκούσης την προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ετών 8, 5 και 2,5 αντιστοίχως, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου της δικηγόρου Παναγιώτη Ι. Γιαννακόπουλου.
Του καθ' ου η αίτηση: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικ. Μίχου .
Η αιτούσα, ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-11-2003 αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12694/2003 προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 14-1-2004 και μετ' αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο της 29-3-2004 και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, αναφερόμενοι και στα σημειώματά τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1485,1486,1489, 1493 και 1497 Α.κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του ν.1329/83, προκύπτει ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν, από κοινού ο καθένας, ανάλογα με τις δυνάμεις του, το ανήλικο τέκνο τους, εφόσον αυτό δεν έχει εισοδήματα από περιουσία ή πόρους ή από εργασία, που να επαρκούν για τη διατροφή του, το δε μέτρο της διατροφής του προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρησή του και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή του καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει κατάρτισή του. Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι, για το, κατά το άρθρο 216 Κ.Πολ.Δlκ., ορισμένο της αγωγής διατροφής, σε χρήμα, ανηλίκων τέκνων, λόγω διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων του ή λύσεως του γάμου, δεν απαιτείται να προσδιορίζεται, στο δικόγραφό της, με ακρίβεια και το απαραίτητο για την κάλυψη κάθε επί μέρους ανάγκης του, που προκύπτει από τις συνθήκες της ζωής του, χρηματικό ποσό, αλλά αρκεί να καθορίζεται το αιτούμενο, για όλες αυτές τις ανάγκες του, συνολικό ύψος της δαπάνης, που αποτελεί την κατά τις προμνημονευόμενες διατάξεις ανάλογη διατροφή (Α.Π. 1316/1992 Ελλ. Δινη 35, 368 - Εφ. Θεσ.1613/1998 Αρμ. 1998,943 - Εφ.Αθ.8012/95 Ελλ.Δινη 37,1096).
Με την κρινομένη από 6-11-2003 αίτηση της [ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ], όπως αυτή περιορίσθηκε στο ακροατήριο με δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου και όπως αυτή εκτιμάται από το Δικαστήριο, ζητείται για την αντιμετώπιση επείγουσας περιπτώσεως και την αποτροπή επικειμένου κινδύνου: α) η προσωρινή ανάθεση στην αιτούσα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με του καθ' ου η αίτηση και β) η προσωρινή επιδίκαση μηνιαίως ποσού 700 ευρώ ως ανάλογης διατροφής . αυτών, τα οποία διαμένουν με την αιτούσα. Με αυτό το περιεχόμενο και τα επί μέρους αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια και παραδεκτό φέρεται για εκδίκαση στο Δικαστήριο τούτο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 17, 22, 682, 683 παρ.1, 686 επ, 728 παρ.1 εδ. α και 735 Κ.Πολ.Δlκ.), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατόξεις των όρθρων 1510 παρ. 1, 1513, 1514, 1516, 1518, 1519, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498 Α.Κ., 728, 729 και 735 Κ.Πολ.Δικ., όπως όλες' αυτές οι διατάξεις ισχύουν σήμερα. Κατά συνέπεια πρέπει ν' απορριφθεί η ένσταση αοριστίας που προτείνει ο καθ' ου, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη της παρούσας. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί στην συνέχεια αν αυτή είναι βάσιμη και ουσιαστικά (μετά την νομότυπη παραίτηση της αιτούσας ως προς το αίτημα για προσωρινή ανάθεση αποκλειστικά της γονικής μέριμνας σ' αυτή).
Κατά την συζήτηση της αιτήσεως ο καθ' ου η αίτηση άσκησε παραδεκτό προφορικά ανταίτηση, με την οποία επικαλούμενος και αυτός επείγουσα περίπτωση ζήτησε να ρυθμισθεί προσωρινά η επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα του, που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με την καθ' ης η ανταίτηση. Με αυτό το περιεχόμενο και το αίτημα η κρινομένη ανταίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 Α.Κ. και 731, 735, κ.Πολ.Δlκ. Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί αν αυτή είναι βάσιμη και ουσιαστικά, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση. Από την αποδεικτική διαδικασία που έγινε στο ακροατήριο του· δικαστηρίου τούτου και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] και [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ] αντίστοιχα, από τα έγγραφα που προσκόμισαν οι διάδικοι εκτός από την 5918/2004 ένορκη βεβαίωση μάρτυρος ενώπιον του Ειρηνοδίκου Αθηνών, που προσκομίζει και επικαλείται ο καθ' ου, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί δεν πιθανολογήθηκε κλήτευση της αντιδίκου του (βλ. σχετ. Α.Π.739/1988 ΕΕΝ 1989,384 - Μον.Πρωτ.Αθ.2913/1995 Ελλ.Δινη 1998,205), από τους ισχυρισμούς των διαδίκων και από τα συνομολογούμενα από αυτούς πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι ήλθαν σε νόμιμο γάμο στις 14-5-1995 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν τρία (3) τέκνα τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], ηλικίας σήμερον 8, 5 και 2,5 ετών αντίστοιχα. Οι σχέσεις των διαδίκων σήμερα έχουν κλονισθεί σοβαρότατα και από της 1ης lουνίου 2003 ο καθ' ου εγκατέλειψε την συζυγική στέγη και μετεστεγάσθη στην οικία των γονέων του στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, η δε αιτούσα παρέμεινε στην συζυγική οικία όπου διαμένει μαζί με ανήλικα τέκνα τους. Η διατροφή των παραπάνω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων είναι αδύνατη, διότι αυτά στερούνται παντελώς εισοδημάτων, περιουσίας και πόρων, ενώ λόγω της ηλικίας του αδυνατούν να εργασθούν. Κατά συνέπεια, ανακύπτει νόμιμη υποχρέωση των γονέων τους για την διατροφή τους (αρθρ.1389, 1390, 1485, 1486, 1489 §2 Α.Κ). Όπως προαναφέρθηκε, τα ως άνω ανήλικα τέκνα των διαδίκων διαμένουν μαζί με την μητέρα τους­ αιτούσα ήδη δε από τον Σεπτέμβριο του 2001 και φιλοξενούνται από την μητέρα της αιτούσας στην οικία αυτής. Η αιτούσα, πριν διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους συνεισέφερε στην ικανοποίηση των οικογενειακών τους αναγκών με την εργασία της ως υπάλληλος της XXXXXXXX με καθαρό μισθό περίπου 945 ευρώ μηνιαίως. Ο καθ' ου έχει δική του επιχείρηση (κατάστημα) με ανταλλακτικά και αξεσουάρ, μοτοσυκλετών και από την εργασία του αυτή πιθανολογήθηκε ότι κερδίζει περί τα 1.300 ευρώ μηνιαίως. Επίσης πιθανολογήθηκε ότι οι διάδικοι έχουν στην κυριότητά τους και από ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ο καθένας 8 φορολογήσιμων ίππων ο καθ' ου κυκλοφορίας 1976 και 9 φορολογήσιμων ίππων η αιτούσα, κυκλοφορίας 1999. Άλλα περιστατικά σχετικά με τις σχέσεις των διαδίκων και την οικονομική τους κατάσταση δεν πιθανολογήθηκαν. Ενόψει τούτων και λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τις συνθήκες ζωής των διαδίκων και των τέκνων τους, αφετέρου δε τις ανάγκες τους, όπως αυτές πιθανολογήθηκαν και προσδιορίζονται από τις συνθήκες ζωής τους και ειδικότερα από τον τρόπο διαβιώσεώς τους, την ηλικία τους, την οικονομική τους κατάσταση, τις ασχολίες τους και τον τόπο κατοικίας τους, το Δικαστήριο κρίνει, ότι για το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, πρέπει ν' ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια αυτών στην αιτούσα, η οποία είναι κατάλληλη προς τούτο. Περαιτέρω το δικαστήριο κρίνει, ότι οι ανάγκες των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες ένδυσης, διατροφής, φροντιστηρίων (όσον αφορά τον ανήλικο γιο τους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]) κλπ ανέρχονται μηνιαίως στο ποσόν των 400 ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], 300 ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και 200 ευρώ για την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], στα οποία ποσά περιλαμβάνεται και η αποτίμηση των υπηρεσιών της αιτούσας για την περιποίησή τους, στο ποσό δε αυτό η συμμετοχή του καθ ου η αίτηση κρίνεται ότι ανέρχεται σε 240 ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], 180 ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και 120 ευρώ για την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και συνολικά το ποσόν των 540 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει την ανάλογη διατροφή που ο καθ' ου η αίτηση πρέπει να καταβάλει στην αιτούσα για διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους προσωρινά, το οποίο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τέκνων τους και αποτελεί την αναλογία που ο καθ' ου ήταν υποχρεωμένος να συνεισφέρει στα πλαίσια της έγγαμης συμβίωσής τους, με μέτρο τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής, καθόσον οι διάδικοι έχουν και οι δύο υποχρέωση για διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του.
Κατ' ακολουθίαν όλων αυτών πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση κατά ένα μέρος ως βάσιμη και ουσιαστικά. Επίσης πρέπει να γίνει δεκτή και η κρινόμενη ανταίτηση του [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατά ένα μέρος και να ρυθμισθεί προσωρινά η επικοινωνία αυτού με τα ανήλικα τέκνα του κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο διατακτικό, το οποίο το Δικαστήριο κρίνει πρόσφορο και ανταποκρινόμενο προσωρινά στις αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες. Η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθεί, λόγω της σχέσης των ως συζύγου. (αρθρ.179 Κ.Πολ.Δικ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Συνεκδίκάζει τις κρινόμενες αίτηση και ανταίτηση.
Δέχεται αυτές κατά ένα μέρος.
Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ].
Κανονίζει προσωρινά η επικοινωνία του ανταιτούντος-καθ' ου η αίτηση με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του να γίνεται: α) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα από τις 10.00 Π.μ. του Σαββάτου έως τις 20.00 μ.μ. της Κυριακής, β) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από την 16.00 μ.μ. της παραμονής των Χριστουγέννων μέχρι την 20.00 μ.μ. της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων, γ) Κατά τις εορτές του Πάσχα από την 10.00 Π.μ. της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι την 20.00 µ.µ της Τετάρτης ημέρας του Πάσχα και δ) Κατά τις θερινές διακοπές από την 10.00 Π.μ. της 15ης lουλίου μέχρι την 20.00 μ.μ της 31ης lουλίου. Η παράδοση και η απόδοση των τέκνων θα γίνεται στην κατοικία της αιτούσας-καθ' ης η ανταίτηση.
Υποχρεώνει τον καθ' ου η αίτηση να καταβάλλει προσωρινά στην αιτούσα μηνιαίως ως ανάλογη διατροφή των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους τα εξής ποσά: Α) διακόσια σαράντα (240) ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], Β) εκατόν ογδόντα (180) ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και Γ) εκατόν είκοσι (120) ευρώ για την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και συνολικά το ποσόν των πεντακοσίων σαράντα (540) ευρώ μηνιαίως, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα από την επίδοση σ' αυτόν της αιτήσεως, μέχρι την οριστική διάγνωση της διαφοράς. Και
Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση που έγινε ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην Αθήνα, στις 11 Ιουνίου 2004

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: