Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

1710-2005 ΜΠρΑθ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΗ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ


Αριθμός Αποφάσεως
1710 /2005
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δήμητρα Ζώη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Άννα Τσιρδήµα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 26-9-2005 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση:
Της ενάγουσας : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], του χχχχχχχχ, κατοίκου ΧΧΧΧΧ, παριστάμενη ατομικά και ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ] η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Γιαννακόπουλο .
Του εναγοµένου : [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] του χχχχχχχχ, κατοίκου χχχχχχχχχχχχχχχχχχ, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Μίχο.
Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-7-2004 αγωγή της , που κατατέθηκε στο Γραμματέα του Δικαστηρίου µε αριθμό εκθ, καταθ. 95402/1649/2004 γράφτηκε στο πινάκιο και ορίστηκε δικάσιμος η 24-1-2005, κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της υπόθεσης για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους .-

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Η ενάγουσα µε την υπό κρίση αγωγή της ζητεί να της ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ], που έχει αποκτήσει από το γάμο της µε τον εναγόμενο , µε τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση και να της επιδικαστεί διατροφή σε χρήμα επτακόσια (700) ευρώ μηνιαίως για λογαριασμό των πιο πάνω ανηλίκων, τα οποία δε διαθέτουν εισοδήματα και αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, για χρονικό διάστηκα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής , µε το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης. Επιπλέον ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή . Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ (άρθρο 681 Β' του ίδιου Κώδικα) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1518 και ως προς τα παρεπόμενα αιτήματα στις διατάξεις των άρθρων 345, 346 ΑΚ 910 αριθµ. 4ΚπολΔ , εκτός από το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής ως προς τη διάταξή της για την ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων στην ενάγουσα, το οποίο είναι µη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, αφού η απόφαση µε την οποία ανατίθεται από το Δικαστήριο η άσκηση της επιμέλειας στον έναν από τους γονείς του ανηλίκου διαπλάθει µία νέα κατάσταση και η προσωρινή εκτέλεση (αρθρ. 904 ΚΠολΔ) αναφέρεται µόνο στις καταψηφιστικές δικαστικές αποφάσεις και όχι στις διαπλαστικές (Ι.Μπρίνιας Αναγκαστική Εκτέλεση υπαρθρ. 904). Κατόπιν αυτών η αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου µε τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ ( βλ. υπ' αριθµ. 108084, 139820 και 139819 ειδικά έντυπα αγωγοσήµου) ενώ, όπως συνοµολογείται, ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα έξοδα της δίκης (173 παρ. 4 ΚΠολΔ ) πρέπει να εξετασθεί κατ’ ουσίαν.-

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου αυτού, που περιέχονται στα πρακτικά που τηρήθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, την προσκομιζόμενη από τον εναγόμενο υπ' αριθµ. 5918/2004 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, η οποία δόθηκε για να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ των ιδίων διαδίκων και λαμβάνεται υπόψη από το παρόν Δικαστήριο ως δικαστικό τεκμήριο , παρόλο που δεν προκύπτει προηγούμενη κλήτευση της ενάγουσας ΑΠ 1490/2001 Ελλην.Δνη 44.961), τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι και την όλη διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στην χχχχχχχχχχχχ στις 14-5-1995 , από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα το [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ], που γεννήθηκε στις 7-10-199.. ,τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ] που γεννήθηκε στις 5-1-199.. και τη [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ], που γεννήθηκε στις 13-2-20…. . Οι σχέσεις των διαδίκων δεν υπήρξαν αρμονικές και η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε οριστικά τον Ιούνιο του έτους 2003 . Με την υπ' αριθµ. 4096/11-6-2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα, µε την οποία αυτά διαμένουν μέχρι σήμερα. Η τελευταία τα φροντίζει και τα αγαπά, µε το αμέριστο δε ενδιαφέρον της έχει δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τις προϋποθέσεις για την ομαλή ψυχοσωματική και διανοητική ανάπτυξή τους. Ενόψει αυτών, το αληθινό συμφέρον τους , όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές τους ανάγκες (αρθρ. 1511 ΑΚ) επιβάλλει η επιμέλεια αυτών να ανατεθεί στη μητέρα τους. Τα δύο πρώτα ανήλικα είναι μαθητές δημοτικού και φοιτούν σε δημόσιο σχολείο, ενώ το τρίτο παρακολουθεί το πρόγραμμα του παιδικού σταθμού της ΔΕΗ. Παράλληλα το πρώτο, ο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ], παρακολουθεί μαθήματα για την εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , µε μηνιαία δίδακτρα 60 ευρώ. Οι στεγαστικές τους ανάγκες καλύπτονται από τη μητέρα τους, µε την οποία διαμένουν, ενώ η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα της μητέρας τους και τα ίδια δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα που να απαιτούν αυξημένες δαπάνες. Οι λοιπές δαπάνες για τη συντήρησή τους, ανατροφή, ψυχαγωγία και αγορά σχολικών ειδών είναι οι συνήθεις δαπάνες που απαιτούνται για ανήλικα τέκνα της αυτής ηλικίας. Τα ίδια δε διαθέτουν περιουσία, ούτε εισοδήματα και δε μπορούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Επομένως έχουν δικαίωμα να αξιώσουν διατροφή από τους γονείς τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα µε τις δυνάμεις τους για το επίδικο χρονικό διάστημα.
Ο εναγόμενος ασχολείται µε την εμπορία ανταλλακτικών, λιπαντικών και αξεσουάρ μοτοσικλετών και διατηρεί δικό του κατάστημα επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ . Από την εκμετάλλευση της ως άνω επιχείρησής του αποκομίζει μηνιαίο εισόδημα ανερχόμενο κατά την κρίση του Δικαστηρίου και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, τουλάχιστον στο ποσό των 1300 ευρώ μηνιαίως. Η προσκομιζόμενη από τον ίδιο φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2003 δεν αποτελεί ασφαλές προσδιοριστικό κριτήριο για το ύψος των εισοδημάτων του από τη λειτουργία της πιο πάνω επιχείρησης, λαμβανομένου υπόψη ότι η φορολογική δήλωση των ελευθέρων επαγγελματιών δεν απεικονίζει πάντα την πραγματική οικονομική τους κατάσταση και επιπλέον δεν προκύπτει ότι οι η δήλωση αυτή έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ειλικρινής (ΕΠ 889/1984 ΝοΒ 1985.304). Ο ίδιος διαμένει στην πατρική του οικία και δε βαρύνεται µε δαπάνη μισθώματος. Βαρύνεται όμως µε την καταβολή μηνιαίων δόσεων ποσού 281 ευρώ εκάστη για την εξόφληση οφειλομένων ασφαλιστικών του εισφορών προς το ΤΕΒΕ. Το ποσό αυτό δεν αναιρείται από το εισόδημά του, απλώς θα συνεκτιμηθεί η δαπάνη αυτή ως μια επιπλέον βιοτική του ανάγκη ( Εφ.Αθ. 6133/83 Ελλην.Δνη 24.475, Εφ. Αθ. 6077/1994 Ελλην.Δνη 36.391). Η ενάγουσα είναι μόνιμη υπάλληλος της ΔΕΗ, και οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται κατά μέσο όρο, συνυπολογιζομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας, τουλάχιστον σε 1280 ευρώ (βλεπ. την από 15-2-2005 βεβαίωση αποδοχών της ΔΕΗ). Ακόμη εισπράττει ετησίως από τον ΟΓΑ το ποσό των 1596,60 ευρώ ως επίδομα για το τρίτο παιδί. Η ίδια διαμένει στην πατρική της οικία και δε βαρύνεται µε δαπάνη μισθώματος. Άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν οι διάδικοι.
Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για τα πιο πάνω ανήλικα τέκνα τους πρέπει να καθοριστεί σε τετρακόσια (400) ευρώ για το πρώτο, τριακόσια είκοσι (320) ευρώ για το δεύτερο και σε τριακόσια (300) ευρώ για το τρίτο. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο µε τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευσή τους. Από το ποσό αυτό ο εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει διακόσια (200) ευρώ για το πρώτο, εκατόν εξήντα (160) ευρώ για το δεύτερο και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για το τρίτο. Κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή τους συμμετέχει και η ενάγουσα µε το ως άνω εισόδημά της και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους, η οποία αποτιμάται σε χρήμα , γενομένης εν μέρει δεκτής ως ουσιαστικά βάσιμης της ένστασης του εναγόμενου για συνεισφορά αυτής (άρθρ. 1489 ΑΚ, ΑΠ 181/1985 ΝοΒ 34-1406, ΑΠ 2127/1984 ΝοΒ 33-1169, ΕφΠειρ. 555/1994 ΑρχΝ 46-415 ). Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό .Επιπλέον η παρούσα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, κατά την καταψηφιστική ως άνω διάταξή της και να καταδικαστεί ο εναγόμενος να καταβάλει μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, στα οποία συνυπολογίζονται και τα προκαταβληθέντα στην ίδια, όπως καθορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολΔ) .-

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αγωγή.
Αναθέτει στην ενάγουσα την άσκηση της οριστικής επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ].
Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει μέσα στις πρώτες πέντε ( 5 ) ημέρες κάθε μήνα στην ενάγουσα διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό των πιο πάνω ανηλίκων τέκνων τους, διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως για το πρώτο, εκατόν εξήντα (160) ευρώ για το δεύτερο και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για το τρίτο, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, µε το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης έως την εξόφληση.
­Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την τελευταία καταψηφιστική της διάταξη.
Καταδικάζει τον εναγόμενο να καταβάλει ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, το οποίο ορίζει σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, αφού εκπέσει απ' αυτό το ποσό που έχει ήδη καταβάλει.-

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31/10/2005 , χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.- 
 
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: