Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

1471-2009 ΜΠρΑθ. ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ


Αριθμός Αποφάσεως
1471/2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αμαλία Βασιλοπούλου Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από την Γραμματέα Αναστασία Καραγγέλη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16-3-2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της ενάγουσας – εναγoμένης: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ] το γένος χχχχχχχχχχχχχχχ, κατοίκου χχχχχχχχχχχχχχχ, για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ[, κατοίκου ομοίως, η οποία παραστάθηκε με την πληρεξουσία δικηγόρο της Βασιλική Αναστασάκη,
Του εναγομένου – ενάγοντα: [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξουσία δικηγόρο του Σωτηρία Μητσοπούλου,
Η ενάγουσα - αναγομένη ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-7-2008 αγωγή της, που κατατέθηκε με αριθμό 145193/2175/2008, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 16-2-2009 κατά την οποία αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Ο εναγόμενος - ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 2-2-2009 αγωγή του που κατατέθηκε με αριθμό 19051/316/2009, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Α. Ι. Η ενάγουσα διά της ενδίκου αγωγής της, ζητεί: α) να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον εναγόμενο, με τον οποίο βρίσκεται πλέον σε διάσταση β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει, το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, το ποσό των 500 €, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση σ' αυτόν της αγωγής, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης μηνιαίας παροχής, ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, διότι αυτό δεν είχε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, γ) να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση ως προς τις ανωτέρω διατάξεις της δ) να απειληθεί κατά του εναγομένου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης αποφάσεως
ε) να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη εις βάρος του εναγομένου.
ΙΙ. Η ως άνω αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας κατεβλήθη το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες υπέρ τρίτων εισφορές (βλ. τα υπ αρ. 139178, 189617 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα επ’ αυτών ένσημα του ΤΠΔΑ και 606342/19-3-09 γρ. του ΤΝ), παραδεκτώς φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 αρ. 1, 22 Κ.Πολ.Δ) κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670 έως 676 Κ.Πολ.Δ. που προβλέπεται από το άρθρο 681 Β' του ιδίου Κώδικος και είναι νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1485, 1486, 1489 παρ.2, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1518,340,345,346 ΑΚ, 907, 910 αρ. 4, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην των κάτωθι παρεπομένων αιτημάτων: α) περί κηρύξεως προσωρινώς εκτελεστής της διατάξεως της εκδοθησομένης αποφάσεως, περί αναθέσεως της επιμέλειας του ανηλίκου, το οποίο αίτημα είναι νόμω αβάσιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο, καθ όσον η εν λόγω διάταξη της αποφάσεως έχει διαπλαστικό χαρακτήρα (βλ. 1. Μπρίνια, Αναγκ. Εκτέλεση, κάτωθι άρθρου 904 ΚΠολ.Δ) β) περί απαγγελίας προσωπικής κρατήσεως και απειλής χρηματικής ποινής κατά του εναγομένου για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης αποφάσεως το οποίο είναι νόμω αβάσιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο, διότι όταν πρόκειται να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση -- όπως στην προκειμένη περίπτωση (επιδίκαση διατροφής εις χρήμα) - δεν προβλέπονται από το νόμο τα ως άνω μέσα έμμεση; αναγκαστικής εκτέλεσης, καθ όσον αυτή διενεργείται κατ’ άρθρο 951 Κ.ΠολΔ. και όχι κατ’ άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ.
Β. Ι. Ο ενάγων διά της ενδίκου αγωγής του ζητεί: α) να του ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου που απέκτησε με την αναγομένη κατά τη διάρκεια του γάμου του με την αναγομένη, με την οποία πλέον βρίσκεται σε διάσταση, άλλως να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτό κατά τον αναφερόμενο στην αγωγή του τρόπο β) να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση γ) να απειληθεί εναντίον της εξαγομένης χρηματική ποινή για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης αποφάσεως και δ) να επιβληθεί η δικαστική του δαπάνη εις βάρος της εξαγομένης.
ΙΙ. Η ως άνω αγωγή, παραδεκτώς φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 1,22, Κ.Πολ.Δ) κατά την προκειμένη ως άνω ειδική διαδικασία και είναι νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1518, 1520, 946 παρ. 1, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. πλην των κάτωθι παρεπομένων αιτημάτων: α) περί κηρύξεως της εκδοθησομένης αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής, το οποίο είναι νόμω αβάσιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο, καθ’ όσον η απόφαση δια της οποίας ανατίθεται η επιμέλεια ανηλίκου ή ρυθμίζεται η επικοινωνία γονέως με ανήλικο τέκνο έχει διαπλαστικό χαρακτήρα (βλ. Ι Μπρίνια, Αναγκ. Εκτέλεση, κάτωθι άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ)) ενώ η κήρυξη αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής, προϋποθέτει καταψηφιστική απόφαση.
Γ) Οι ως άνω αγωγές, πρέπει να ενωθούν, να συνεκδικασθούν λόγω της προδήλου μεταξύ τους συναφείας και να ερευνηθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι προκαταβλήθηκαν από τον εναγόμενο στην ενάγουσα, τα έξοδα της προκειμένη; δίκηξ, που ορίσθηκαν κατ’ άρθρο 173 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ, όπως προκύπτει από την από 16-3-09 απόδειξη της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας.
Δ) Από την εκτίμηση, των ενόρκων – επ’ ακροατηρίω - καταθέσεων των μαρτύρων, οι οποίες παρατίθενται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων τα οποία προσκομίζουν νομίμως μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι, των προσκομιζομένων μετ’ επικλήσεως από την ενάγουσα, υπ’ αρ, 2585 - 2587/12-3-09 ενόρκων βεβαιώσεων, ληφθεισών ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως του εναγομένου - ενάγοντος, μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της υπ’ αρ. 14893/09 ένορκης βεβαίωσης, ληφθείσης ενώπιον του Προξενικού γραφείου της Ουάσιγκτον ΗΠΑ, διότι κατ’ άρθρ. 270 παρ. 2 ΚΠολ.Δ., ΟΙ διάδικοι δύνανται να προσκομίσουν μέχρι τρεις ένορκες βεβαιώσεις (και εν προκειμένω είναι η τέταρτη) των προσκομιζομένων μετ’ επικλήσεως από τον ενάγοντα: α) υπ’ αρ, 6856, 6859/13-3-09 ενόρκων βεβαιώσεων ληφθεισών ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως της αναγομένης - ενάγουσας, β) υπ’ αρ, 3287/27-3-08 ενόρκου βεβαιώσεως, ληφθείσης ενώπιον του ως άνω Ειρηνοδίκη, κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως της αναγομένης -ενάγουσας, η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν ως δικαστικό τεκμήριο διότι ελήφθη για να χρησιμοποιηθεί σε άλλη δίκη και δεν συντάχθηκε ενόψει της δίκης αυτής, αποδεικνύονται τ’ ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν γάμο μεταξύ τους την 12-11-05 κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο, την [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ[, γεννηθείσα την 25-4-ΧΧ. Όμως την 24-11-07 διεσπάσθη η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων. Δια της υπ’ αρ. 5405/08 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ανετέθη προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους στην ενάγουσα - εναγομένη (είχε δε συναινέσει προς τούτο και ο ενάγων - εναγόμενος) ο οποίος συνομολόγησε στο Δικαστήριο εκείνο ότι η μητέρα του ανηλίκου είναι καλή μητέρα και ότι θα είναι προς όφελος του ανηλίκου να ανατεθεί σ’ αυτήν προσωρινά η επιμέλειά του και ρυθμίσθηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος με το τέκνο τους. Ήδη το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, το οποίο διαμένει με την μητέρα του, έχει ηλικία 3 ετών και οι διάδικοι ερίζουν για την οριστική επιμέλειά του, διεκδικώντας αμφότεροι αυτήν, γεγονός που καταδεικνύει ενδιαφέρον και αγάπη για το τέκνο τους, πλην όμως δεν δύναται - εφ' όσον αυτοί διαφωνούν - να ανατεθεί και στους δύο από το Δικαστήριο. Η ενάγουσα πράγματι είναι κατάλληλη μητέρα για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου τους, γεγονός που το είχε - ως προελέχθη-αποδεχθεί και ο ενάγων, αλλά και αυτός (ενάγων) υπεραγαπά το τέκνο του και είναι και αυτός εξίσου κατάλληλος για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου του. Όμως αυτός εργάζεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως αξιωματικός και ως εκ τούτου έχει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και μη σταθερό ωράριο εργασίας, τα δε ρεπώ που ισχυρίζεται ότι λαμβάνει από την υπηρεσία του, αντιστοιχούν ασφαλώς σε ημέρες αργίας που αυτός εργάσθηκε. Ως εκ τούτου οι συνθήκες εργασίας του, δεν θα του επιτρέπουν να ευρίσκεται κοντά στο τέκνο του τις ώρες που αυτό θα τον χρειάζεται. Αντιθέτως, η ενάγουσα εργάζεται στην εταιρεία «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» ως βοηθός λογιστή με σταθερό ωράριο και ως εκ τούτου δύναται να ρυθμίσει το ζήτημα της φροντίδας του τέκνου της κατά τις ώρες που απουσιάζει από το σπίτι λόγω της εργασίας της, καθ’ όσον το ωράριό της είναι σταθερό και της επιτρέπει να ευρίσκεται κοντά στο τέκνο της κατά τις απογευματινές _ βραδυνές ώρες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το γεγονός του ότι, όταν απουσιάζει η ενάγουσα από το σπίτι λόγω της εργασίας της, φροντίζει το παιδί η μητέρα της, ουδόλως καθιστά την ενάγουσα ακατάλληλη μητέρα, αλλά αντιθέτως τούτο λειτουργεί προς όφελος του ανηλίκου} καθ’ όσον η γιαγιά του παρέχει όλα τα εχέγγυα για την σωστή ανατροφή του, απ’ ότι ένα τρίτο πρόσωπο, ξένο προς το ανήλικο (ήτοι μια μπέιμπι - σίττερ) - που θα ανελάμβανε τη φροντίδα του. Επίσης ο ενάγων ισχυρίζεται ότι από την από 24-11-07 που η αναγομένη _ ενάγουσα εγκατέλειψε τη συζυγική τους οικία και μέχρι την έκδοση της υπ’ αρ. 5405/08 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου τούτου δια της οποίας ανετέθη προσωρινά η επιμέλεια του τέκνου τους στην ενάγουσα - αναγομένη, η τελευταία (ενάγουσα) αρνείτο πεισματικά και τον εμπόδιζε συστηματικά τόσο η ίδια, όσο και η πατρική της oικoγένεια, στην επικοινωνία του με το τέκνο του, ότι η ενάγουσα λόγω της εργασίας της, διέμενε στο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και μόνο τα Σαββατοκύριακα μετέβαινε στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ όπου κατοικούσαν οι γονείς της, στους οποίους είχε αναθέσει την φροντίδα της ανήλικης θυγατέρας τους. Ότι η ανήλικη διέμενε στην οικία των ηλικιωμένων γονέων της ενάγουσας που δεν διέθετε κεντρική θέρμανση ούτε παιδικό δωμάτιο, ότι την επιμελούντο οι ηλικιωμένοι και φιλάσθενοι γιαγιά και παππούς της εκ των οποίων η πρώτη έχει υπέρταση και ο δεύτερος καρδιολογικό πρόβλημα, ότι ο παππούς της ανήλικης διατηρεί επιχείρηση- πτηνοτροφείο και η ανήλικη θυγατέρα του. απέκτησε χρυσίζοντα στρεπτόκοκκο λόγω πλημμελούς; επιτηρήσεως και υπέστη εκτεταμένο έγκαυμα στο δεξί της χέρι από άγνωστη σ’ αυτόν αιτία, ότι όταν προσπάθησε αυτός να επικοινωνήσει, δέχθηκε εξυβρίσεις και απειλές από τον πατέρα τον αδελφό και την μητέρα της ενάγουσας, ότι αναγκάσθηκε να λάβει από τον Εισαγγελέα Θηβών εντολή και την 28-12-07 και την 1/3/08 εκλήθη ο πατέρας της ενάγουσας, ενώπιον του Α.Τ. Βαγίων, ώστε να επικοινωνήσει αυτός με το τέκνο του. Ότι την 1-3-08 όταν μετέβη στην οικία των γονέων της ενάγουσας προκειμένου να επικοινωνήσει με το ανήλικο τέκνο τους, δεν του το επέτρεψαν οι γονείς της και τον εξύβρισαν και ότι αυτός μετέβη εν συνεχεία στο Α. Τ. Βαγίων όπου υπέβαλε σχετική μήνυση. Επίσης ισχυρίζεται ότι η ενάγουσα ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου τους, καθ’ όσον παρεμποδίζει την επικοινωνία του με το τέκνο του και αυτό συνιστά λόγο στερήσεως της επιμέλειας. Εν προκειμένω πρέπει να λεχθεί ότι ο ενάγων αναφέρεται σε περιστατικά παρεμποδίσεως της επικοινωνίας του με το τέκνο του από την αναγομένη - που κατά τους ισχυρισμούς του - έλαβαν χώρα πριν την 24-3-08 που συζητήθηκε η αίτηση περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων της ενάγουσας, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αρ. 5405/08 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου διά της οποίας ανετέθη προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης στην ενάγουσα.
Όμως αυτός κατά την δικάσιμο εκείνη (24-3-08), καίτοι - κατά τους ισχυρισμούς του- η ενάγουσα του στερούσε την επικοινωνία του με το τέκνο του, εντούτοις συνομολόγησε ότι η ενάγουσα είναι καλή μητέρα και ότι θα είναι προς το συμφέρον της ανήλικης η ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης σ’ αυτήν-ενάγουσα. Σημειωτέων εν προκειμένω, ότι πριν την έκδοση της ως άνω αποφάσεως δεν είχε ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνία; του ενάγοντος με το τέκνο του και γι’ αυτό υπήρχε ασυμφωνία και εντάσεις ως προς το εάν και πότε θα επικοινωνήσει ο ενάγων με αυτό.
Μετά την έκδοση της ως άνω αποφάσεως, δια της οποίας ρυθμίσθηκε ο χρόνος επικοινωνίας του με το τέκνο του, δεν απεδείχθη ότι η ενάγουσα παρεμπόδισε την επικοινωνία του μ’αυτό. Ο μάρτυρας [ΟΝΟΜΑ ΜΑΡΤΥΡΑ] αναφέρει στην υπ’αρ. 6856/09 ως άνω ένορκη βεβαίωση του ότι: « ... σήμερα τηρεί απόλυτα την επικοινωνία που έχει καθορισθεί με την δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ... ». Εφ’ όσον ο ενάγων τηρεί απόλυτα την επικοινωνία που καθορίσθηκε από το Δικαστήριο, τούτο σημαίνει ότι συνεννοείται προς τούτο με την ενάγουσα και γνωρίζει τη διαμονή της. Το γεγονός του ότι αυτός στις 30-8-08 υπέβαλε μήνυση εναντίον της ενάγουσας για παράβαση του άρθρου 232Α ΠΚ όπως προκύπτει τούτο από το προσκομισθέν απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων του ΑΤ Χαϊδαρίου, δεν αποδεικνύει ότι η ενάγουσα παρεμποδίζει την επικοινωνία του με το τέκνο τους, καθ’ όσον τούτο συνέβη μία φορά μόνο και δεν απεδείχθη ο λόγος που συνέβη, δηλαδή εάν οφείλεται σε πρόθεση αυτής ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Ενόψει των ανωτέρω και εφ' όσον απεδείχθη ότι η ενάγουσα μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως που ρύθμισε την επικοινωνία του ενάγοντος με το τέκνο τους, δεν παρεμποδίζει την επικοινωνία αυτών (ενάγοντος με τέκνο), δεν τίθεται θέμα καταχρηστικής ασκήσεως απ’ αυτήν της ανατεθείσης προσωρινά επιμέλειας του τέκνου τους και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος στερήσεως της επιμέλειας αυτής.
Με βάση τα’ ανωτέρω αποδειχθέντα και ειδικότερα με βάση την προαναφερομένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, το Δικαστήριο κρίνει ότι το αληθές συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το οποίο αποτελεί τη μόνη κατευθυντήρια γραμμή για την ανάθεση της επιμέλειάς του στον έναν ή στον άλλο γονέα – εφ’ όσον αυτοί διαφωνούν ως προς τούτο - επιβάλλει να ανατεθεί αυτή στη μητέρα του, η οποία είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για την ορθή ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του και η οποία ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της ως μητέρα, φροντίζοντας την ανατροφή, διατροφή του και την εν γένει περιποίησή του, όπως επιβάλλει το συμφέρον του, γεγονός το οποίο και ο ίδιος ο ενάγων συνομολόγησε κατά την εκδίκαση της αιτήσεως της ενάγουσας περί αναθέσεως σ' αυτήν προσωρινά της επιμέλειας του τέκνου. Άλλωστε η ενάγουσα απεδείχθη ότι άσκησε την επιμέλεια κατά τον δέοντα τρόπο και δεν απεδείχθη κάποιος λόγος που να συνηγορεί στην αφαίρεση της επιμέλειας απ’ αυτήν και να υπαγορεύει να ανατεθεί αυτή (επιμέλεια), στον ενάγοντα, ο οποίος βεβαίως υπεραγαπά το τέκνο του και είναι κατάλληλος και αυτός να ασκήσει την επιμέλειά του, πλην όμως το Δικαστήριο κρίνει ότι θα διαταραχθεί η ομαλή ανάπτυξη του τέκνου όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου προσωρινά στην ενάγουσα (δυνάμει της προαναφερομένης αποφάσεως), εάν αυτή ανατεθεί στον ενάγοντα, καθ’ όσον αυτό χρειάζεται σταθερές συνθήκες διαβίωσης και δεν δύναται η επιμέλειά του να ασκείται πότε από τον ένα γονέα και πότε από τον άλλον, αλλά απαιτείται η διατήρηση μιας συνέχεια; και σταθερότητας στις συνθήκες ανάπτυξης του ανηλίκου τέκνου (ΑΠ 1329/1991, Ελ.Δνη 1992-1189).
Περαιτέρω απεδείχθη ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων, αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, διότι στερείται εισοδημάτων και περιουσίας, ούτε δύναται να εργασθεί ως εκ της ηλικίας του. Επομένως αυτό δικαιούται διατροφής από τους γονείς του. Τα έξοδά του είναι τα συνήθη (διατροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και επιπροσθέτως η ενάγουσα καταβάλλει 237€ μηνιαίως στον παιδικό σταθμό που αφήνει το ανήλικο συμπεριλαμβανομένων στο ποσό αυτό και των εξόδων μεταφοράς του ανηλίκου με ταξί (βλ. κατάθεση μάρτυρος). Ο ενάγων εργάζεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως Αξιωματικός με το βαθμό του Πυραγού και λαμβάνει ετησίως το ποσό των 23.224,09 € ακαθάριστες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας), ήτοι 1935 € μηνιαίως ακαθάριστες αποδοχές κατά μέσον όρο. Διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, 97 τ.μ., ευρισκόμενο στον ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και έτσι δεν βαρύνεται με δαπάνες ενοικίου. Καταβάλλει όμως δόσεις ληφθέντος στεγαστικού δανείου, ύψους 660,77 € μηνιαίως προς το ΤΠΔ και δόση 264,04 € προς την ΑΤΕ για δάνειο ύψους 20000 € που έλαβε για την αγορά του αυτοκινήτου τους (BMW) το οποίο αγοράσθηκε την 29-6-07 και περιήλθε στην κυριότητα αμφοτέρων των διαδίκων κατά ποσοστό 50% εις έκαστον. Τα ως άνω ποσά που καταβάλλει προς αποπληρωμή των δανείων, δεν αναιρούνται από τα εισοδήματα αυτού, αλλά υπολογίζονται στις βιοτικές του ανάγκες.
Η ενάγουσα εργάζεται ως βοηθός λογιστή στην εταιρεία «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» και λαμβάνει μηνιαίως 1000 € (καθαρές αποδοχές) συμπεριλαμβανομένων σ’ αυτές των επιδομάτων εορτών και αδείας. Διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα στο ΧΧΧΧΧΧΧΧ και καταβάλλει μίσθωμα 370 € μηνιαίως. Διαθέτει ιδιόκτητο αυτοκίνητο (Peugeot), πρώτης κυκλοφορίας την 18-8-97 καθώς και το 50% εξ αδιαιρέτου ενός άλλου αυτοκινήτου (BMW) που αγόρασε ο ενάγων με το ως άνω δάνειο, Άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν απεδείχθη ότι έχουν οι διάδικοι.
Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μέσον όρο μηνιαία διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, κατά το ένδικο χρονικό διάστημα, πρέπει να ορισθεί στο ποσό των πεντακοσίων (500) €. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευσή του. Για τον προσδιορισμό της αναλογίας που βαρύνει τον εναγόμενο πατέρα, πρέπει - αφού γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ) ουσίαν βάσιμη η νομίμως προβληθείσα ένστασή του περί συνεισφοράς της ενάγουσας στην διατροφή του τέκνου τους (άρθρο 1489 παρ. 2 ΑΚ) - να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε διαδίκου στο σύνολο των εισοδημάτων τους και να συνεισφέρει στην διατροφή του ανηλίκου και η ενάγουσα. Η υποχρέωση αυτή των διαδίκων επιμερίζεται αντίστοιχα και ο εναγόμενος βαρύνεται με την καταβολή του ποσού των τριακοσίων (300)€ μηνιαίως, το οποίο δύναται να καταβάλει χωρίς να διακινδυνεύσει τη δική του διατροφή. Κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται μηνιαίως για τη διατροφή του ανηλίκου, βαρύνεται η ενάγουσα, η οποία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, τόσο με τα εισοδήματά της από την εργασία της, όσο και με την παροχή προσωπικής εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και τη φροντίδα του ανηλίκου τέκνου ως και με την παροχή στέγης που είναι αποτιμητά σε χρήμα.
Περαιτέρω απεδείχθη ότι το συμφέρον της ανήλικης υπαγορεύει την κατά το δυνατόν ευρύτερη χρονικά επικοινωνία με τον πατέρα της, ούτως ώστε να διατηρηθεί ο ψυχικός δεσμός που θα συμβάλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξή της. Ο πατέρας (ενάγων) έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να φροντίζει και να περιποιείται αυτό κατά το χρόνο επικοινωνίας τους, άλλωστε το αγαπά και επιδεικνύει στοργή προς αυτό, για αυτό η επικοινωνία τους πρέπει να πραγματοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα στην οικία του ενάγοντος, ούτως ώστε να μην αποξενωθεί το ανήλικο από το περιβάλλον του πατέρα του. Όμως, λόγω της μικρής ηλικίας του ανηλίκου, η επικοινωνία αυτή δεν ενδείκνυται να περιλαμβάνει και διανυκτέρευση του ανηλίκου στην οικία του πατρός της στα μέσα της εβδομάδος, διότι η μεταβολή του περιβάλλοντος μεσούσης της εβδομάδος, δύναται να διαταράξει την σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης που χρειάζεται το ανήλικο. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου όμως, δύναται το ανήλικο να διανυκτερεύει στην οικία του πατρός του, συνεχόμενα δύο ημέρες, αφού έτσι δεν θα διασπάται ιδιαίτερα η συνέχεια και σταθερότητα στις συνθήκες ανάπτυξης του ανηλίκου και δεν θα διαταράσσεται ο ρυθμός της ζωής του.
Ενόψει των ως άνω, το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει η επικοινωνία αυτού με τον ενάγοντα πατέρα του να γίνεται ως εξής: α) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από ώρα 15:30 μ.μ έως ώρα 20:00 μμ, β) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 15:30 μ.μ της Παρασκευής έως 21:00 μ.μ της Κυριακής γ) κατά τις ημέρες των εορτών: i) των Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου ώρα 10:00 πμ έως την 31η Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 κατά τα μονά έτη, από την 31 η Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 πμ έως την 6η Ιανουαρίου ώρα 12:00 κατά τα ζυγά έτη, ii) του Πάσχα, από τη Μ. Δευτέρα, ώρα 10:00 πμ μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 12:00 κατά τα μονά έτη, τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα 10:00 πμ μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 12:00 τα ζυγά έτη και 4) κατά τις θερινές διακοπές, τριάντα ημέρες, είτε από 1 έως 31/7, είτε από 1 έως 31/8 εκάστου έτους. Κατά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, το ανήλικο θα το παραλαμβάνει ο πατέρας του (ενάγων) από την κατοικία της μητέρας του όπου και θα το επαναφέρει μετά το πέρας της επικοινωνίας.
IV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει: ί) η αγωγή της [ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ] να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ουσίαν βάσιμη και α) να ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην ενάγουσα
β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ως άνω ποσό για διατροφή του τέκνου τους, ως ορίζεται στο διατακτικό γ) να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η παρούσα ως προς την προαναφερομένη περί επιδικάσεως διατροφής, καταψηφιστική της διάταξη και δ) να επιβληθεί εν μέρει η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας εις βάρος του εναγομένου (άρθρο 178 ΚΠολΔ), αφαιρουμένων των ήδη προκαταβληθέντων σ’ αυτήν εξόδων 2) να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ] και: α) να ρυθμισθεί η επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο του, κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό της παρούσας τρόπο β) να απειληθεί εις βάρος της εξαγομένης χρηματική ποινή χιλίων (1000) € για κάθε παράβαση της ως άνω περί επικοινωνίας διατάξεώς της και γ) να επιβληθεί εν μέρει η δικαστική δαπάνη του ενάγοντος εις βάρος της εξαγομένης (άρθρο 178 ΚΠολΔ) ως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

- Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την από 18-7-08 (αρ. κατ. 2175/08) αγωγή της [ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ] με την από 2-2-09 (αρ. κατ. 316/09) αγωγή του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ]
- Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας
Α) Δέχεται εν μέρει την αγωγή της [ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ]
- Αναθέτει αποκλειστικά στην ενάγουσα την άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]
- Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα, το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, για διατροφή της ως άνω ανήλικης θυγατέρας του, το ποσό των τριακοσίων (300) € μηνιαίως, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης μηνιαίας παροχής.
- Κηρύσσει την παρούσα - ως προς την προαναφερομένη καταψηφιστική της διάταξη (περί καταβολής διατροφής) προσωρινώς εκτελεστή
- Επιβάλλει εις βάρος του εναγομένου, μέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) €, αναιρουμένων των εξόδων που προκαταβλήθηκαν σ) αυτήν από τον εναγόμενο
Β) Δέχεται εν μέρει την αγωγή του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ]
- Ρυθμίζει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος με το ως άνω ανήλικο τέκνο του [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] ως εξής: α) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από ώρα 15:30 μμ έως ώρα 20:00 μμ. β) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 15:30 μμ της Παρασκευής έως ώρα 21:00 μμ της Κυριακής γ) κατά τις ημέρες των εορτών: Ι) των Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου ώρα 10:00 πμ έως την 31 η Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 κατά τα μονά έτη και από την 31 η Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 έως την 6η Ιανουαρίου, ώρα 12:00 κατά τα ζυγά έτη. Ιί) του Πάσχα, από τη Μ. Δευτέρα, ώρα 10:00 πμ, μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 12:00 κατά τα μονά έτη, τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα 10:00 πμ μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 12:00 τα ζυγά έτη και δ) κατά τις θερινές διακοπές, τριάντα ημέρες, είτε από 1 έως 31/7, είτε από 1 έως 31/8 εκάστου έτους. Κατά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, ο ενάγων θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του από την κατοικία της μητέρας του (αναγόμενης) όπου και θα το επαναφέρει μετά το πέρας της επικοινωνίας
- Απειλεί εναντίον της εναγομένης χρηματική ποινή χιλίων (1000) € για κάθε παράβαση της παραπάνω (περί επικοινωνίας) διατάξεως
- Επιβάλλει εις βάρος της εναγομένης, μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) €. 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2009.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: