Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

9240/2006 ΕΦ. ΑΘ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΑΝΕΛΛΑΣ

9240/2006 ΕΦ ΑΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΑΝΕΛΛΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

9240/2006
ΕΦ ΑΘ ( 450979)
(Δ/ΝΗ 2007/1454) Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων. Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Στην ένδικη υπόθεση δεν μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, που να δικαιολογούν τη μεταρρύθμιση της απόφασης, αφού η αλλαγή της αρχικής κατοικίας της μητέρας δεν επέφερε μεταβολή των συνθηκών διαβίωσης του τέκνου. Δεν απεδείχθη κακοποίηση του ανηλίκου από τη μητέρα του και τον εραστή της και δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταστροφή της γνώμης του ανηλίκου υπέρ της μητέρας του, λόγω των πολλών μαθημάτων και του ελέγχου από τον πατέρα του. Εσφαλε η εκκαλουμένη απόφαση που μεταρρύθμισε την επιμέλεια του τέκνου. Καθορισμός του μέτρου της διατροφής προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της. Τι περιλαμβάνει η διατροφή. Κρίση ότι η μητέρα και ο πατέρας του ανηλίκου πρέπει να συνεισφέρουν το ποσό των 400 ευρώ ο καθένας για τη διατροφή του τέκνου τους. Ρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου με τη μητέρα του, κατ` αποδοχή της επικουρικώς με την αίτηση σωρρευομένης αγωγής.

ΕφΑΘ 9240/2006

Εισηγητής: Χαράλαμπος Θανέλλας

Με την υπ` αριθ. 398/2000 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ανετέθη η επιμέλεια του τέκνου των διαδίκων στην μητέρα. Κατά της εν λόγω απόφασης ο σύζυγος άσκησε έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο με την υπ` αριθ. 755/2003 απόφαση του έκανε δεκτή την έφεση, εξαφάνισε την εκκαλουμένη απόφαση και ανέθεσε την επιμέλεια του τέκνου στον εκκαλούντα και υποχρέωσε την εφεσίβλητη να καταβάλλει στον εκκαλούντα μηνιαία διατροφή για το τέκνο εκ 200 ευρώ. Στη συνέχεια η εφεσίβλητη κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 19 Μαρτίου 2004 αίτηση μεταρρύθμισης της εν λόγω τελεσίδικης απόφασης, για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή και επικουρικώς ζητούσε να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνία της με το τέκνο. Παράλληλα ο καθ` ου άσκησε ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου την από 1.12.2003 αγωγή κατά της αιτούσας, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει στον ενάγοντα διατροφή για το ανήλικο τέκνο εκ 1.000 ευρώ μηνιαίως, επί μία τριετία από της επιδόσεως της αγωγής. Επίσης η εναγομένη με τις προτάσεις της άσκησε ανταγωγή, με αίτημα επικοινωνίας αυτής με το τέκνο, σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση της περί μεταρρυθμίσεως της ανωτέρω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου. 0α πρέπει να σημειωθεί ότι αίτημα επικοινωνίας είχε διαλάβει η αντενά-γουσα και στην αίτηση της περί μεταρρυθμίσεως της ανωτέρω υπ` αριθ. 755/2003 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου και συνεπώς κατά τα άρθρα 221 § 1α και 222 § 2 ΚΠολΔ, θα πρέπει να ανασταλεί η εκδίκαση της ανταγωγής, εωσότου περατωθεί η δίκη που ανοίχθηκε το πρώτον με την προκείμενη αίτηση περί μεταρρυθμίσεως της ως άνω αποφάσεως.

Με την εκκαλουμένη υπ` αριθ. 1104/2005 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, συνεκδικάσθησαν η αίτηση, η αγωγή και η ανταγωγή. Εδέχθη ως και κατ` ουσία βάσιμη την αίτηση μεταρρυθμίσεως, ανεκάλεσε την υπ` αριθ. 755/2003 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και ανέθεσε την επιμέλεια του τέκνου στην αιτούσα. Εδέχθη δε, ως εν μέρει και κατ` ουσία βάσιμη την αγωγή του ενάγοντα, και υποχρέωσε την εναγομένη να καταβάλλει στον ενάγοντα διατροφή για το τέκνο 500 ευρώ μηνιαίως.
Από... απεδείχθησαν τα εξής: Οι διάδικοι ήλθαν εις νομίμου γάμου κοινωνία στις 30.11.1991 από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο που ονομάσθη Ιωάννης. Η έγγαμη συμβίωση αυτών εκλονίσθη και τελικά διεσπάσθη, ενόψει του ότι η αιτούσα συνεδέθη ερωτικώς με ένα συνάδελφο της στο Νοσοκομείο "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", όπου εργάζεται ως νοσηλεύτρια και απεχώρησε από τη συζυγική οικία μαζί με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων. Εγκατεστάθη δε μαζί με αυτό και τον εραστή της σε ένα διαμέρισμα επιφανείας 50 τ. μ. δύο δωματίων επί της οδού Γκανογιάννη στο Δήμο Ζωγράφου. Από τις σχέσεις της με τον ανωτέρω εραστή, η ενάγουσα στις 2.3.2001 απέκτησε ένα άρρεν τέκνο, προς το οποίο δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και φροντίδα από εκείνη που δείχνει στο τέκνο της που απέκτησε με τον καθ` ου, με αποτέλεσμα η δυσλαλία και ο δυσγραμ-ματισμός που ενεφάνιζε το τέκνο αυτό να επιδεινωθούν και εκ της αιτίας αυτής. Κατά τη συζήτηση της αίτησης μεταρρύθμισης, η αιτούσα μετοίκησε σε άλλο διαμέρισμα, δύο όμως δωματίων όπως και το προαναφερθέν, και ως εκ τούτου ο ανήλικος δεν έχει δικό του δωμάτιο για να μένει. Ο πατέρας του ανηλίκου δεν πληρώνει ενοίκιο, γιατί διαμένει με τους γονείς του, οι οποίοι αγαπούν πολύ τον εγγονό τους. Στην εκκαλουμένη απόφαση αναφέρεται ότι κατά την επικοινωνία που είχε το Δικαστήριο με τον ανήλικο, αυτό εξέφρασε την επιθυμία να διαμένει με τη μητέρα του, επειδή στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει τα μαθήματα είναι πολλά και δεν έχει αρκετές ώρες ελεύθερες να παίζει με τους φίλους του και να ξεκουράζεται, καθώς και επειδή ο πατέρας του λέει να διαβάζει και τον ελέγχει σε καθημερινή βάση σε όλα τα μαθήματα του. Εδέχθη δε η εκκαλουμένη απόφαση ως μεταβολή των συνθηκών τα εξής: Α) η κατοικία της μητέρας άλλαξε, διαμένει σε άλλο διαμέρισμα, με δύο όμως υπνοδωμάτια όπως και το προηγούμενο. Β) Δεν απεδείχθη κακοποίηση του ανηλίκου από την αιτούσα και το νέο σύζυγο της και Γ) ότι η ψυχική διάθεση του τέκνου έναντι του πατέρα του άλλαξε, λόγω των πολλών μαθημάτων του Γυμνασίου κατά τα προεκτεθέντα και τον καθημερινό έλεγχο του πατέρα. Τα ανωτέρω δεν αποτελούν μεταβολή των συνθηκών, που να δικαιολογούν, κατά το άρθρο 1536 ΑΚ, τη μεταρρύθμιση της ανωτέρω 755/2003 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, για τους εξής λόγους: Η αλλαγή της αρχικής κατοικίας της μητέρας, δεν επέφερε μεταβολή των συνθηκών διαβίωσης του τέκνου, ενόψει του ότι δύο υπνοδωμάτια υπήρχαν στην πρώτη και δύο υπάρχουν και στη δεύτερη κατοικία. Η μεταρρυθμισθείσα απόφαση επιφυλάσσεται, ήτοι δεν θεωρεί ως δεδομένη την κακοποίηση του τέκνου από τη μητέρα και τον εραστή της και ήδη σύζυγο της, ενόψει του ότι δεν είχε εκδοθεί σχετική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, επί της κατηγορίας κατά της αιτούσας και του νέου συζύγου της για σωματική βλάβη του ανηλίκου. 0α πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω αθωώθησαν της εν λόγω κατηγορίας. Και τέλος δεν θα πρέπει να ληφθεί υπ` όψιν η μεταστροφή της γνώμης του ανηλίκου υπέρ της μητρός του, συνεπεία των πολλών μαθημάτων και του ελέγχου του πατέρα του, ενόψει του ότι ο πρώτος λόγος είναι αντικειμενικός και δεν οφείλεται στον πατέρα του και ο δεύτερος ανάγεται στα καθήκοντα της άσκησης της επιμέλειας και επιβάλλεται ο έλεγχος της προόδου του τέκνου στα μαθήματα. Συνεπώς η εκκαλουμένη απόφαση με την οποία μεταρρυθμίσθηκε η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, έσφαλε, όπως νόμιμα και βάσιμα, με τους σχετικούς λόγους της κρινόμενης έφεσης ο εκκαλών παραπονείται, αφού το πρωτοβάθριο Δικαστήριο δεν εκτίμησε σωστά τις αποδείξεις και συνεπώς δεν ερεύνησε ορθά την ουσία της υπόθεσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξετασθεί η οικονομική κατάσταση των διαδίκων για να προσδιορισθεί το ύψος της διατροφής του τέκνου, ενόψει του ότι έχει δικαίωμα διατροφής έναντι των γονέων του, επειδή δεν έχει εισοδήματα και περιουσία, ούτε δύναται να εργασθεί ως εκ της ανηλικότητάς του. Το μέτρο δε της διατροφής, προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του (άρθρο 1498 εδαφ. β ΑΚ). Η διατροφή περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του τέκνου και την εκπαίδευση του (άρθρο 1493 ΑΚ). Ο ανήλικος από τον Ιανουάριο 2003 φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο με δίδακτρα 507 ευρώ μηνιαίως, παρακολουθεί μαθήματα αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, για τα οποία απαιτούνται δίδακτρα 180 ευρώ μηνιαίως. Ο πατέρας αυτού εργάζεται ως εργάτης στο Σούπερ Μάρκετ με την επωνυμία "Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ", και αποκερδαίνει εκ της εργασίας του 700 ευρώ μηνιαίως. Διαμένει δε μαζί με το ανήλικο τέκνο σε διαμέρισμα που του έχει παραχωρηθεί από τους γονείς του, και έτσι δεν επιβαρύνεται με ενοίκιο. Η εναγομένη εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο "ΣΩΤΗΡΙΑ" με μηνιαίες αποδοχές 1.200 ευρώ μηνιαίως. Διαμένει δε με τη νέα της οικογένεια σε ιδιόκτητο διαμέρισμα και δεν έχει δαπάνες ενοικίου. Ορισμένα δε ακίνητα (αγροτεμάχια και δύο παλαιές οικίες) που έχει κατά δικαίωμα ψιλής κυριότητας στην Κάρυα Λευκάδος, δεν της αποφέρουν εισόδημα. Τέλος είναι συγκυρία σε ποσοστό 50% ενός αυτοκινήτου ΙΧΕ με το νέο σύζυγο της.
Με βάση τις ανωτέρω οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εκ του γάμου αυτών συνθήκες διαβίωσης του τέκνου, η κατά μήνα διατροφή θα πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 800 ευρώ. Από το ποσό αυτό η εναγομένη είναι σε θέση να καταβάλλει, χωρίς να διακινδυνεύσει η δική της διατροφή και του νέου τέκνου της, το ποσό των 400 ευρώ. Κατά το υπόλοιπο ποσό συνεισφέρει και ο ενάγων, ως η εναγομένη αιτείται δια της σχετικής ενστάσεως της περί συνεισφοράς, δια του μισθού του, της φροντίδας του προσώπου του τέκνου και της παροχής υπηρεσιών προς αυτό.
Συνεπώς η εκκαλουμένη απόφαση με την οποία εγένετο δεκτή η αίτηση περί μεταρρυθμίσεως της υπ` αριθ. 755/2003 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, κατά τα προεκτεθέντα, και με την οποία εν συνεχεία επεδικάσθη ως διατροφή του τέκνου μεγαλύτερο ποσό από το ανωτέρω (επεδίκασε το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως), έσφαλε, αφού δεν εκτίμησε σωστά της αποδείξεις και συνεπώς δεν ερεύνησε ορθά την ουσία της υπόθεσης, όπως ο εκκαλών νόμιμα και βάσιμα παραπονείται με τους σχετικούς λόγους της κρινόμενης έφεσης αυτού, ως προς το κεφάλαιο της μεταρρύθμισης της απόφασης, όπως επίσης νόμιμα και βάσιμα παραπονείται και η εναγομένη ως προς το κεφάλαιο περί διατροφής, με την κρινόμενη έφεση της. Συνεπώς και οι δύο αυτές εφέσεις θα πρέπει να γίνουν δεκτές, ως βάσιμες και κατ` ουσία - απορριπτόμενης ως αβασίμου κατ` ουσία της αντεφέσεως του εκκαλούντος που αναφέρεται στο κεφάλαιο της διατροφής - και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατούν δε την υπόθεση το Δικαστήριο τούτο, και δικάζον κατ` ουσία επί της αιτήσεως και της αγωγής περί διατροφής, θα πρέπει, με βάση τα ανωτέρω αποδειχθέντα, η αίτηση περί μεταρρυθμίσεως της υπ` αριθ. 755/2003 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ` ουσία και να ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου στον πατέρα του καθ` ου.
Περαιτέρω θα πρέπει να γίνει μερικώς δεκτή, ως εν μέρει και κατ` ουσία βάσιμη η αγωγή περί διατροφής, και να επιδικασθεί στον ενάγοντα, ως διατροφή του τέκνου, το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, επί μία τριετία από της επιδόσεως της κρινόμενης αγωγής, με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως εκάστης μηνιαίας χρηματικής παροχής. Ενόψει του ότι το αίτημα περί επικοινωνίας της μητέρας μετά του τέκνου υπεβλήθη επικουρικώς, δηλαδή για την περίπτωση που δεν γινόταν δεκτή η αίτηση αυτής περί μεταρρυθμίσεως της ανωτέρω αποφάσεως, και επειδή αυτή έγινε δεκτή, δεν εξετάσθηκε το αίτημα επικοινωνίας μετά του τέκνου, από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, οπότε θα πρέπει το Δικαστήριο τούτο να εξετάσει το αίτημα αυτό, αφού η επιμέλεια του τέκνου ανετέθη στον πατέρα του. Η μητέρα έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο αυτής, κατά το άρθρο 1520 ΑΚ., προς το σκοπό της διατήρησης του ψυχικού δεσμού μεταξύ αυτών, και την παράλληλη διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. 0α πρέπει να σημειωθεί ότι ο πατέρας αυτού δεν έχει αντίρρηση να επικοινωνεί η μητέρα με το τέκνο, σε όποιους χρόνους αυτή θέλει, αρκεί να μην επέρχεται διατάραξη στην απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων του τέκνου στο σχολείο και γενικά στην ομαλή διαδρομή της ζωής του. Συνεπώς, η επικουρικώς με την αίτηση σωρρευόμενη αγωγή, περί ρυθμίσεως του δικαιώματος επικοινωνίας της ενάγουσας με το τέκνο, θα πρέπει να γίνει δεκτή, ως ουσία βάσιμη και να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας αυτής μετά του τέκνου, κατά τα εις το διατακτικό της παρούσας απόφασης διαλαμβανόμενα. Η δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας του ενάγοντα - καθ` ου βαρύνει την αιτούσα - εναγομένη επειδή αυτή ηπάται, θα επιβληθεί όμως μειωμένη, επειδή η αγωγή περί διατροφής εγένετο μερικώς δεκτή ως εν μέρει και κατ`ουσία βάσιμη (άρθρα 178 § 1 και 183 ΚΠολΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Δικάζον αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει κατ`ουσία την από 20.10.2005 αντέφεση, συνεκδικαζομένη με τις δύο παρακάτω εφέσεις, κατά της υπ` αριθ. 1104/2005 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Δέχεται κατ` ουσία και τις δύο από 12.9.2005 και 5.10.2005 συνεκδικαζόμενες εφέσεις, κατά της υπ` αριθ. 1104/2005 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εξαφανίζει αυτή.
Διακρατεί την υπόθεση.
Δικάζον επί της αιτήσεως μεταρρυθμίσεως της υπ` αριθ. 755/2003 τελεσίδικης απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Απορρίπτει αυτή ως αβάσιμη κατ` ουσία. Αναθέτει την επιμέλεια του τέκνου των διαδίκων στον καθ` ου, πατέρα του τέκνου. Δικάζον επί της αγωγής διατροφής.

Δέχεται αυτή μερικώς, ως εν μέρει και κατ` ουσία βάσιμη.
Επιδικάζει στον ενάγοντα, εις βάρος της εναγομένης συζύγου του, διατροφή για το ανήλικο τέκνο αυτών, εκ τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τριών ετών από της επιδόσεως της κρινόμενης αγωγή, με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως εκάστης μηνιαίας χρηματικής παροχής.
Δέχεται την επικουρικώς ασκηθείσα αγωγή, περί επικοινωνίας του τέκνου με την ενάγουσα μητέρα του, ως βάσιμη και κατ` ουσία.
Ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας αυτής μετά του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ως εξής: α) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο (με διανυκτέρευση) παραλαμβανόμενο τούτο από την οικία του εναγομένου, την 10.00` ώρα του Σαββάτου και παραδιδόμενο στον ίδιο την 20.00` ώραν της Κυριακής, β) μία εβδομάδα τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και γ) ένα μήνα, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, εναλλάξ κάθε καλοκαίρι.
Αναστέλλει την εκδίκαση, της με τις προτάσεις της αιτούσας μητέρας ασκηθείσης ανταγωγής, περί ρυθμίσεως του δικαιώματος επικοινωνίας αυτής μετά του τέκνου, μέχρι πέρατος της παρούσης δίκης. Και
Καταδικάζει την αιτούσα-εκκαλούσα στη μερική δικαστική δαπάνη του καθ`ού εκκαλούντος και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας εκ πεντακοσίων (500) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: