Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

222/2005 Μπρ.Καβ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ

222/2005 Μπρ.Καβ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ
Αριθμός απόφασης:222/2005
4323/Ειδ.Μ.383/2004-502/Ειδ.Μ.34/05
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Δέσποινα Ευκαρπίδου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Ελένη Ψυρούκη.-
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στην Καβάλα, την 14η Ιουνίου 2005 για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση, μεταξύ:

     Α.-ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx του Xxxxxxxxx, κατοίκου Xxxxxxxxx, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Ιωάννη Γάκη.
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx του Xxxxxxxxx, κατοίκου Xxxxxxxxx, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια Δικηγόρο του Αλεξάνδρα Νικολαίδου.
     Β.- ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:Xxxxxxxxx ΙXxxxxxxxx του Xxxxxxxxx, κατοίκου Xxxxxxxxx, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια Δικηγόρο του Αλεξάνδρα Νικολαίδου.
     ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx του Xxxxxxxxx, κατοίκου Xxxxxxxxx, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Ιωάννη Γάκη.
     Η Α'ενάγουσα Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx άσκησε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου την από 9-11-2004 (αριθ. Καταθ.383/17-11-2004) αγωγή .
     Ο εναγόμενος Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx άσκησε ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου την από 3-2-2005 (άριθμ.εκθ.καταθ.34/9-2-2004) αγωγή.
     Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.-

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εισάγονται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου: 1) η με αριθμό κατάθεσης 383/2004 και 2) η με αριθμό κατάθεσης 34/ 2005 αγωγές. Οι αγωγές αυτές , οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάθεση της γονικής μέριμνας και την διατροφή ανηλίκου , αρμοδίως εισάγονται στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία των άρθρων 666 παρ 1 ,667 670, 671 παρ 1 έως 3 , 672- 676 ΚπολΔ και 681 Β , και πρέπει να συνεκδικαστούν , διότι υπάγονται στο αυτό είδος διαδικασίας , είναι μεταξύ τους συναφείς , και τέλος, επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων (βλ άρθρο 31 παρ 1, 246, 283 ,591 παρ 1 και 681 Α ΚΠολΔ).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514 ΑΚ συνάγεται ότι η γονική μέριμνα η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, ασκείται από κοινού από τους γονείς του. Είναι δε έννοια ευρύτερη της επιμέλειας, η οποία ( επιμέλεια ) περιλαμβάνει την ανατροφή, επίβλεψη, μόρφωση και εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, ανακύπτει θέμα διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους και η ρύθμιση της γονικής μέριμνας γίνεται από το δικαστήριο. Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, πυρήνας για τον προσδιορισμό της ασκήσεως της γονικής μέριμνας του ανηλίκου είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία πέρα από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον να μην κάνει διακρίσεις. Στη δικαστική , συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο, ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια που να εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του τέκνου. Τούτο καθορίζεται από ορισμένα κριτήρια όπως η ηλικία, το φύλο , οι ανάγκες του ,οι προσωπικές ιδιότητες των γονέων, η επαγγελματική τους απασχόληση και ο χρόνος που κάθε γονέας μπορεί να διαθέσει για την προσωπική επιμέλεια του τέκνου ( ΕΑ 10762/97 Ελ. Δνη 39. 1354, Μ.Πρ.Πατρ. 554/2001 ΝοΒ. 49. 1478 ). Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να έχουν τα στοιχεία που διαμορφώνουν το απαραίτητο, το πρόσφορο περιβάλλον για μια σωστή ψυχοσωματική και ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του τέκνου . Αν το περιβάλλον και των δύο γονέων είναι κατάλληλο για τη ψυχοσωματική και ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του ανηλίκου, το δικαστήριο πρέπει να επιλέξει το γονέα με τον οποίο ο ανήλικος έχει μεγαλύτερο ψυχικό δεσμό ( ΕΑ 1599/00 Ελ. Δνη41. 1378).

Με την πρώτη αγωγή η ενάγουσα ζητεί
α)να της ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου , που απέκτησε από τον γάμο της με τον εναγόμενο σύζυγο της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου , μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, και
β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της προκαταβάλλει κατά μήνα και για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών , ως νόμιμη εκπρόσωπο του τελευταίου (τέκνου της) , το ποσό των 200 ευρώ , ως τακτική σε χρήμα διατροφή του, το οποίο αντιστοιχεί στην προς συνεισφορά υποχρέωση του εναγομένου στην ανάλογη εις χρήμα διατροφή του ανηλίκου ως προσδιορίζεται αυτή κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή με βάση τις διατροφικές τους ανάγκες ανάλογα με τις αναφερόμενες στο δικόγραφο οικονομικές τους δυνάμεις , διότι το ανήλικο δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί λόγω της απορίας του και της ανικανότητας του για εργασία , να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί στην δικαστική της δαπάνη.

Με την δεύτερη αγωγή ο ενάγων ζητεί να του ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου που απέκτησε με την εναγόμενη σύζυγο του , διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου , καθώς η εναγομένη πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται, συνεπεία των οποίων δεν μπορεί να προβεί στην εκτέλεση των καθηκόντων της που απορρέουν από την επιμέλεια του τέκνου της , να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί στην δικαστική του δαπάνη.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο οι συνεκδικαζόμενες ως άνω αγωγές , αρμοδίως φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού ( άρθρα 14 παρ 2 , 22, 31 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ 1 ,667 670, 671 παρ 1 έως 3 και 672- 676 ΚΠολΔ, (681 Β' ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1513, 1514 ΑΚ και 907, 908 ΚΠολΔ ,176, η δε πρώτη και σε εκείνες των άρθρων 1518, 1485,1486, 1489 εδ. β', 1493, 1496 ΑΚ , 345, 346 ΑΚ και 910 αριθμ. 4 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ'ουσίαν , δεδομένου, ότι για το παραδεκτό της σωρευόμενης στο υπό κρίση δικόγραφο της πρώτης αγωγής .διατροφής , έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις ( βλ. τα με αριθμ. 010349, 043799και 012601 αγωγόσημα).

Περαιτέρω, για το παραδεκτό της συζητήσεως των συνεκδικαζόμενων αγωγών που αφορά την ανάθεση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, επιχειρήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού η προβλεπόμενη από το άρθρο 681 Γ ΚΠολΔ ( ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από τα άρθρα 38 του ν. 2447/1996 και 19 παρ 3 του Ν. 2521/1997) συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων των δικηγόρων ( ΕφΑΘ 2105/2000 ΕλλΔνη 42, 177, ΕφΑΘ 1898/2000 ΕλλΔνη 1898/2000). Τηρηθείσης δε της ανωτέρω υποχρεωτικής προδικασίας , πριν από τη συζήτηση των αγωγών στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού , δεν επιτεύχθηκε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Εξάλλου, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο Δικαστήριο και η προβλεπόμενη από το ανωτέρω άρθρο (681 Γ ΚΠολΔ) , έκθεση της αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας , ως προς τις συνθήκες διαβίωσης του ανηλίκου , όσον αφορά το παραδεκτό της δεύτερης ως άνω αγωγής γονικής μέριμνας.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων , από τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται , μεταξύ των οποίων και οι επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από τους διαδίκους με αριθμ. 24884 , 24885, 24886 24889/ 10-6-2005 και 219/10-6-2005 ένορκες βεβαιώσεις των συμβολαιογράφων Xxxxxxx Xxxxxxx και Xxxxxxx Xxxxxxx αντίστοιχα , που λήφθηκαν μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων (άρθρο 671 παρ 1 ΚΠολΔ ) , τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων (άρθρα 261, 352 παρ 1 και 353 ΚΠολΔ), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής , που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο ( άρθρα 336 παρ 4 ΚΠολΔ),αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 21-4-1998 στην Xxxxxxxxx και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα τέκνο , τον Xxxxxxxxx  , που γεννήθηκε στις 21-4-1998. Η έγγαμη συμβίωση τους διακόπηκε οριστικά στις 19-8-2001 και ήδη το ανήλικο διαμένει με την μητέρα του στην οποία ανατέθηκε προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας αυτού , δυνάμει της με αριθμ. 1740/2004 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ανήλικο , λόγω της μικρής του ηλικίας και των προβλημάτων που προηγήθηκαν από τη διακοπή της οικογενειακής συνοχής, έχει απόλυτη ανάγκη ψυχικής ηρεμίας , καθώς και των μητρικών φροντίδων και περιποιήσεων , ενώ η μητρική αγάπη , στοργή και θαλπωρή , κατά το στάδιο αυτό , είναι απαραίτητη για της περαιτέρω ομαλή του ανάπτυξη. Η ενάγουσα μητέρα του είναι φιλόστοργη , άξια και ικανή να διαπαιδαγωγήσει σωστά το τέκνο της και να συμβάλλει θετικά στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική και ψυχοπνευματική του ανάπτυξη.

Σύμφωνα δε με την με αριθμ. 34/2005 πραγματογνωμοσύνη που συνέταξε η Φεβρωνία Ζαχαροπούλου , ιατρός - Επιμελήτρια Α' του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η οποία διορίσθηκε με την με αριθμ. 1604/04 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) , η τελευταία (ενάγουσα - εναγόμενη) έχει πλήρη επίγνωση για χρόνο τόπο και εαυτό και δεν εμφανίζει παραληρητικές ιδέες , όπως ισχυρίζεται ο ενάγων - εναγόμενος σύζυγος της. Επίσης δεν παρουσιάζει διαταραχές της συμπεριφοράς και έχει πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας . Εμφάνισε στο παρελθόν, κάποια συναισθηματική διαταραχή ,η οποία άρχισε το έτος 1997 μετά από έντονα πιεστικά στρεσογόνα γεγονότα της ζωής. Για την παραπάνω κατάσταση ακολούθησε αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή και σύντομα αποθεραπεύτηκε. Αυτή η συναισθηματική διαταραχή , εμφανίζεται εποχιακά , αλλά η ενάγουσα αντιλαμβάνεται την αρχή της και ακολουθεί τη θεραπευτική αγωγή με την ειδική παρακολούθηση από Ψυχίατρο, όπως βεβαιώνει και ο διευθυντής του Κ. Κ.Ψ Υγείας του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Αλέξανδρος Γουλιανός, με την από 16-5-2005 ψυχιατρική γνωμάτευση του η οποία συνοδεύει κατά το άρθρο 681 Γ παρ 2 ΚΠολΔ την έκθεση της αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η ως άνω πραγματογνώμονας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
η ενάγουσα είναι σε θέση να επιμεληθεί το ανήλικο τέκνο της.

Η δε γνωμοδότηση του Νευρολόγου - Ψυχίατρου , Αθανάσιου Αρναούτογλου , Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που προσκομίζει ο ενάγων- εναγόμενος, σύμφωνα με την οποία , η εναγόμενη- ενάγουσα δεν μπορεί να αναλάβει με ασφάλεια την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, συντάχθηκε από τον τελευταίο , χωρίς να προβεί σε ιατρική εξέταση της τελευταίας .

Σύμφωνα δε με την από 21-2-2005 ιατρική γνωμάτευση της ψυχιάτρου του ψυχιατρικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Xxxxxxx, Ξυπολιάς Αικατερίνης, η ενάγουσα ουδέποτε νοσηλεύτηκε στο Ψυχιατρικό Τμήμα του ανωτέρου Κέντρου , όπως ισχυρίζεται ο εναγόμενος λόγω επεισοδίου παρανοϊκού τύπου , αλλά απλώς υπεβλήθη σε ψυχιατρικές εξετάσεις στις 15 και 19 Σεπτεμβρίου του έτους 1997. Επομένως, το ως άνω ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει , δεν την εμποδίζει να ασκήσει την εκτέλεση των καθηκόντων της , που απορρέουν από την επιμέλεια του τέκνου της , το οποίο υπεραγαπά και παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή του ανάπτυξη.
Ο εναγόμενος- ενάγων, παρά την αναμφισβήτητη αγάπη για το τέκνο του, δεν έχει , λόγω της επαγγελματικής απασχόλησης του , καθώς εργάζεται πολλές ώρες την ημέρα ως Xxxxxxx, τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθεί αυτοπροσώπως με τη φροντίδα και περιποίηση του ανηλίκου τέκνου του, του οποίου οι εν λόγω ανάγκες του είναι ιδιαίτερα αυξημένες , λόγω της μικρής του ηλικίας. Αντίθετα, η ενάγουσα - εναγόμενη , εργάζεται μόνο κατά τις πρωινές ώρες ως Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx , και αφιερώνει όλη τον υπόλοιπο χρόνο της στην ανατροφή του τέκνου της. Με βάση τα ανωτέρω, το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του , κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί στην ενάγουσα αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, αφού αυτή παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του .

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το ανήλικο , η άσκηση της επιμέλειας του οποίου , όπως προαναφέρθηκε, ανατέθηκε προσωρινά στη μητέρα του, με την οποία και διαμένει και επομέ,νως νόμιμα εκπροσωπείται από αυτήν στην παρούσα δίκη διατροφής ( άρθρο 1516 ΑΚ) , στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος απο οποιαδήποτε πηγή , ενώ λόγω της ηλικίας του , δεν μπορεί να εργασθεί ή να ασκήσει οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Επομένως, έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις . Η κατά μήνα οφειλομένη από τον εναγόμενο διατροφή του παραπάνω ανηλίκου πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 200 ευρώ το μήνα για το χρονικό διάστημα μιας διετίας από την επίδοση της αγωγής , όπως συνομολόγησε ο εναγόμενος στο ακροατήριο. Η ομολογία αυτή αποτελεί πλήρη απόδειξη ( βλ άρθρο 353 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, Α) Να γίνει δεκτή η πρώτη αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη ( με αριθμ . κατ 383/2004 ), να ανατεθεί στην ενάγουσα η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό να καταβάλλει στο ανήλικο τέκνο του το προαναφερόμενο ποσό ως τακτική εις χρήμα διατροφή του , κατά το ως άνω χρονικό διάστημα , με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσεως έως την εξόφληση, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η παρούσα απόφαση, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, διότι επιδικάζει απαιτήσεως διατροφής ,δεκτού γενομένου ως κατ'ουσίαν βασίμου του σχετικού αγωγικού αιτήματος ( άρθρα 907 και 910 αριθμ. 4 ΚΠολΔ) και Β) Να απορριφθεί η δεύτερη αγωγή (με αριθμ. κατ. 34/2005) ως ουσιαστικά βάσιμη. 'Τέλος , τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου , όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό ( 176ΚΠολΔ )
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αναφερόμενες στο σκεπτικό, με αριθμ. καταθέσεως αγωγές α) 383/2004 και β) 34/2005.
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αριθμ. κατάθ. 34/2005 αγωγή 4
ΔΕΧΕΤΑΙ την με αριθμ. κατάθ. 383/2004 αγωγή. 4
ΑΝΑΘΕΤΕΙ την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του
ανηλίκου τέκνου των διαδίκων , Xxxxxxx στην ενάγουσα .
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να προκαταβάλλει στην ενάγουσα , το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα μιας διετίας, από την επίδοση της αγωγής, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του , Xxxxxxx το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ , ως τακτική σε χρήμα διατροφή του με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσεως έως την εξόφληση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας , την οποία ορίζει στο ποσό των διακόσιων εξήντα ευρώ (260).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του, στην Καβάλα, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 7η Σεπτεμβρίου 2005.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: