Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

725-2010 ΜοΠρΑθ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός Απόφασης
725/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Φεβρωνία Τσιμπουράκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Tριμελoύς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραµµατέα Ιωάννα Βρέττού.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Aθήνα στις ,16 Νοεμβρίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Της ενάγουσας [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], συζ [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], ως ασκούσης την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ], η οποία εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο της Παναγιώτα Τσακουλιά.

Του εναγομένου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ], κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧ, αριθ. ΧΧΧΧΧ  oπoίος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Σοφία Χανιωτάκη .

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-3-2009 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθέσεως 48714/793/2009, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι, δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν και τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ως ασκούσα την επιμέλεια, των ανηλίκων τέκνων της [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] που απέκτησε από το γάμο της με τον εναγόμενο, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση, ζητεί να υποχρεωθεί ο τελευταίος να της καταβάλει μηνιαία διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό των πιο πάνω ανηλίκων, τα οποία δεν διαθέτουν εισοδήματα και αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, 795 ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και 730 ευρώ για τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], για χρονικό διάστημα δύο ετών αρχής γενομένης από 23-9-2-2009, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Η αγωγή αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού, του δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία, των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670 έως 676 ΚΠσλΔ (άρθρο 681Β του ίδιου κώδικα) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη, στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1492, 1493. 1496, 1498 , 340, 341, 346 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, εξεταστεί περαιτέρω, κ ατ’ ουσία, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το προσήκον, τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες, υπέρ τρίτων, προσαυξήσεις (βλ. τα 225207,369366, 369367, 167580, 17581 αγωγόσημα και το 625781 ένσημο υπέρ ΤΝ), ενώ όπως προκύπτει από την από 16-11-2009 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας που προσκομίζει ο εναγόμενος, ο τελευταίος έχει προκαταβάλει τα ορισθέντα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ). Ο εναγόμενος με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και με τις προτάσεις του, εκτός από τους αρνητικούς ισχυρισμούς που προέβαλε ως προς τα θεμελιωτικά της αγωγής πραγματικά περιστατικά, ισχυρίστηκε: α) ότι δεν συντρέχουν νέα περιστατικά μεταρρύθμισης της 1280/2008 απόφασης αυτού του δικαστηρίου, με την οποία επιδικάστηκε ως διατροφή των ανηλίκων τέκνων του το συνολικό ποσό των 532 ευρώ, έτσι ώστε να δικαιούνται αυτά να αξιώνουν αύξηση της ήδη επιδικασθείσας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος διότι με την κρινόμενη αγωγή δεν ζητείται η κατ’ άρθρο 1494 ΑΚ μεταρρύθμιση της πιο πάνω απόφασης, αλλά η επιδίκαση διατροφής μεταγενέστερου του ήδη κριθέντος με αυτή διαστήματος (ΕφΔωδ 105/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), β) ότι και η ενάγουσα - μητέρα των ανηλίκων έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στην ανάλογη των ανηλίκων τέκνων τους και έχει προς τούτο την οικονομική δυνατότητα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στις προτάσεις του, προσδιορίζοντας συγχρόνως και το ύψος της συμμετοχής της τελευταίας στο συνολικό ποσό των 600 ευρώ) μηνιαίως. Ενόψει όμως του ότι στην προκειμένη περίπτωση με την αγωγή δεν ζητείται το σύνολο του ποσού , στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες των ανηλίκων, αλλά. μόνο το μέρος που κατά την άποψη της ενάγουσας, υπό την ανωτέρω ιδιότητά. της, πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτού και του άλλου γονέως, ο άνω αμυντικός ισχυρισμός (του εναγομένου) ότι η αναλογία αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στην αγωγή, λειτουργεί ως άρνηση. Στην περίπτωση δε αυτή ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων πρέπει να γίνει από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως σύμφωνα προς τα εκατέρωθεν αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά (πρβλ Εφ Θεσσαλ. 2944/2004 ΝΟΜΟΣ) και γ) της διακινδύνευσης της δικής του διατροφής αν υποχρεωθεί να’ καταβάλει ως διατροφή των τέκνων του ποσό μεγαλύτερα των 300 ευρώ συνολικά, κατά τα εκτιθέμενα αναλυτικά. στις προτάσεις του ως προς το ενεργητικό της περιουσίας του και τις λοιπές υποχρεώσεις του. Ο ισχυρισμός του αυτός αποτελεί ένσταση, η οποία όμως πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, γιατί ο σχετικός κανόνας που καθιερώνεται με το άρθρο 1487 παρ.1 ΑΚ δεν ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, όταν πρόκειται για διατροφή ανηλίκου τέκνου από το γονέα του, όπως στην κρινόμενη υπόθεση, εκτός αν αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του, δυνατότητα που δεν επικαλείται ο εναγόμενος. Αν εκλαμβάνει ότι ο άλλος υπόχρεος είναι η ενάγουσα μητέρα του ανηλίκου, τότε δεν προβάλλεται ο ισχυρισμός αυτός, αλλά η ένσταση συνεισφοράς (ΑΚ 1489 παρ.2) ως ειδικότερη (ΑΠ 1382/2000 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ. 1432/2003, Αρμ. ΝΗ 1608, ΕΠ 956/89 Δνη 31, 1494 ­παρατηρήσεις του Στ. Ματθία στο συμπλήρωμα Α-Β τόμων Οικ. Δικ. του Γ. Παπαδημητρίου και Αγωγές Οικ. Δικαίου του Κων/νου Παπαδόπουλου τ.Β’ έκδ. 2003 σ.157), ισχυρισμό τον οποίο σε κάθε περίπτωση προτείνει ο εναγόμενος.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή απ’ αυτά δικαστικών τεκμηρίων, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η από 20-10-2009 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της       ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ που επικαλείται και προσκομίζει ο εναγόμενος εφόσον αυτή έγινε για να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα δίκη, τις ομολογίες των διαδίκων που περιέχονται στις έγγραφες προτάσεις τους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι   τέλεσαν νόμιμο γάμο στον ΧΧΧΧ Αττικής στις 17-9-1995, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, το [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και το [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] που γεννήθηκαν, αντίστοιχα, στις 18-9-19ΧΧ και στις 20-6-19ΧΧ. Οι σχέσεις τους δεν υπήρξαν αρμονικές και η έγγαμη συμβίωσή τους διακόπηκε τον Ιανουάριο του 2003, έκτοτε δε τα ανωτέρω ανήλικα διαμένουν με την ενάγου σα, στην οποία ανατέθηκε αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας αυτών, με την 584/2004 απόφαση αυτού του δικαστηρίου. Τα πιο πάνω ανήλικα κατά το τρέχον έτος είναι μαθητές, της Β’ τάξης του Γυμνασίου ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και της Ε τάξης του Δημοτικού ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. και φοιτούν σε δημόσιο σχολείο. Αμφότερα, παρακολουθούν μαθήματα αγγλικής γλώσσας στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών «ΧΧΧΧΧ», με μηνιαία δίδακτρα 140 ευρώ ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και 100 ευρώ ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Επιπλέον ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] παρακολουθεί μαθήματα γερμανικής γλώσσας στο φροντιστήριο «G. ΧΧΧΧΧ ΕΠΕ» με μηνιαία δίδακτρα 130 ευρώ), ενώ δεν αποδείχθηκε ότι μαθαίνει γερμανικά και ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Επίσης και τα δύο παιδιά διδάσκονται αρμόνιο στο Μουσικό Εργαστήρι του Δήμου ΧΧΧΧΧΧ με μηνιαία δίδακτρα 50 ευρώ) ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]και 44 ευρώ ο [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Οι στεγαστικές τους ανάγκες καλύπτονται από τη μητέρα τους με την οποία διαμένουν, σε ιδιόκτητη κατοικία της τελευταίας. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσής τους, όπως τροφής, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (κατά το μέρος που οι τελευταίες δεν καλύπτονται πλήρως από το ταμείο ασφάλισης του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο οποίο είναι έμμεσα ασφαλισμένα από τον πατέρα τους), συμμετοχής τους στις πάγιες δαπάνες λειτουργίας της οικίας που διαμένουν (δηλ. στα καταβαλλόμενα από τη μητέρα τους έξοδα θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κλπ), είναι οι συνήθεις δαπάνες διαβίωσης παιδιών της ίδιας με αυτά ηλικίας. Τα ίδια στερούνται περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και δεν μπορούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Συνεπώς έχουν δικαίωμα διατροφής από τους γονείς τους, οι οποίοι υποχρεούνται,  να διατρέφουν αυτά, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του (ΑΚ 1485 επ.). Ο εναγόμενος κατά το χρόνο, άσκησης της αγωγής (Μάρτιο του 2009) που είναι ο κρίσιμος χρόνος (Ολ.ΑΠ 2/1994 ΕΔνη 35,352) εργάζεται ως υπάλληλος στη διεύθυνση Οικονομικού - Παροχών του ΧΧΧΧΧΧΧΧ., οι καθαρές δε αποδοχές του (περιλαμβανομένων δώρων εορτών και επιδόματος αδείας) ανέρχονται σε 1866 ευρώ κατά μέσον όρο το μήνα (βλ. προσκομιζόμενες από τον ίδιο μηνιαίες εκκαθαριστικές καταστάσεις μισθοδοσίας του). Διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα 76 τ.μ. που βρίσκεται στην ΧΧΧΧΧΧΧΧ και συνεπώς δεν βαρύνεται με την πληρωμή μισθώματος πλην της συμμετοχής του στις κοινόχρηστες δαπάνες και με την πληρωμή των λογαριασμών των οργανισμών κοινής ωφέλειας . Είναι κατ’ ισομοιρία συγκύριος με την ενάγουσα ενός διαμερίσματος επιφάνειας 33 τ .μ. και της ανήκουσας σ’αυτό αποθήκης που βρίσκονται στα Κάτω ΧΧΧΧΧΧΧ στην οδό ΧΧΧΧΧΧΧΧ αρ. ΧΧ-ΧΧ, το οποίο δεν τους αποφέρει εισόδημα καθόσον δεν το εκμισθώνουν, ενώ ο εναγόμενος καλύπτει τα πάγια κοινόχρηστα, έξοδά του. Επιπλέον ο εναγόμενος είναι κύριος ενός αγροτεμαχίου έκτασης 390, τ.μ., που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου θέση «ΧΧΧΧΧΧ» ή «ΧΧΧΧΧ » στην περιοχή ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, αντικειμενική ­αξίας (το έτος 2003) 1.716 ευρώ, το οποίο επίσης δεν του αποφέρει εισόδημα. Διαθέτει ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ALfA LANCIA τύπου ΧΧΧΧΧΧΧ 1.600 CC, έτους κυκλοφορίας 1991, το οποίο αγόρασε μεταχειρισμένο τον Ιούλιο του 2004. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει ούτε προέκυψε ότι βαρύνεται με τη διατροφή κατά νόμο άλλου προσώπου πλην των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων του, Επιβαρύνεται όμως με την καταβολή των μηνιαίων δόσεων για την αποπληρωμή δανείων που έχει λάβει από το ΤΠΔΑ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ύψους (κάθε δόσης) 112,03 και 133,11 ευρώ αντίστοιχα, από τον Οκτώβριο δε του 2009 επιβαρύνεται κ α με την αποπληρωμή δανείου ποσού 5.511 ευρώ που έλαβε το Μάιο του 2009 από το ΤΑΥΤΕΚΩ (ταμείο ασφάλισης υπαλλήλων τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας) καταβάλλοντας μηνιαίως ποσό 161,85 ευρώ. Επίσης μέχρι το Μάιο του 2009 κατέβαλε μηνιαίως 140,07 ευρώ για την αποπληρωμή δανείου που είχε λάβει από την υπηρεσία του. Τα ανωτέρω ποσά δεν αφαιρούνται από τα εισοδήματά του, αλλά συνεκτιμάται η δαπάνη αυτή ως επιπλέον βιοτική του ανάγκη (ΕΑ 6077/1994 ΕΔνη 36,391, ΕΘεσ 873/1989 ΕΔνη 30,1016). Περαιτέρω προέκυψε ότι ο εναγόμενος πάσχει από στεφανιαία νόσο και έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) στις 14-5-2008 και ενδαρτηρεκτομής της αριστερής κοινής καρωτίδας στις 20-5-2009. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, για την απαιτούμενη έκτοτε ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη δαπανά εξ ιδίων πέραν του ποσού που καλύπτεται από το ασφαλιστικό του ταμείο) περί τα 80 ευρώ κατά μέσον όρο μηνιαίως (για ιατρικές επισκέψεις, αγορά φαρμάκων και εξετάσεις). Η μητέρα των ανηλίκων (ενάγουσα) (κατά τον άνω κρίσιμο χρόνο) εργάζεται στο Δήμο Αλίμου ως εργάτρια καθαριότητας-συνοδός απορ/ρου με σύμβαση ορισμένου .χρόνου και με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κατά μέσον όρο (συνυπολογιζομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας) 1.022 ευρώ ενώ το ποσό των 365 ευρώ που, αυτή λαμβάνει μηνιαίως για έξοδα κίνησης δεν αποτελεί εισόδημα. Είναι κυρία ενός αγρού έκτασης 2.219 τ.μ. που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου θέση «ΧΧΧΧΧΧ» της νήσου ΧΧΧΧΧΧΧ , ο οποίος δεν της αποφέρει εισόδημα και συγκυρία (κατ’ ισομοιρία με τον εναγόμενο) του προαναφερόμενου διαμερίσματος. Επίσης διαθέτει ΙΧΕ αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής SEAT τύπου ΧΧΧΧΧΧ 1400 cc που αγόρασε καινούργιο το έτος 1999. Δεν βαρύνεται με την πληρωμή μισθώματος αφού διαμένει με τα τέκνα της σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, παρά μόνο με την αναλογία επί των κοινοχρήστων δαπανών και την πληρωμή των λογαριασμών των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απρόσοδη περιουσία των διαδίκων λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο για τον καθορισμό τητ; αναλογίας συμβολής κάθε γονέα στη διατροφή των τέκνων τους (ΟλΑΠ 9/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Με την προηγούμενη 1280/2008 οριστική απόφαση αυτού του δικαστηρίου υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλει ως μηνιαία διατροφή των παραπάνω τέκνων του, για το χρονικό διάστημα από 23-9-2007 μέχρι 22-9-2009, 306 ευρώ για το [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και 226 ευρώ για το [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ].

Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους, για το επίδικο χρονικό διάστημα (23-9­2009 έως 22-9-2011) πρέπει να καθοριστεί σε 620 ευρώ για το [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και σε 480 ευρώ για το [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]. Τα ποσά αυτά είναι ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση, εκπαίδευση και την ψυχαγωγία τους. Από τα ποσά αυτά ο εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει 400 και 310 ευρώ) αντίστοιχα. Κατά τα υπόλοιπα ποσά. που απαιτούνται για τη διατροφή των ανηλίκων συμμετέχει και η ενάγουσα με το ως άνω εισόδημά της και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (ΚΠολΔ 910 αρ.4) Τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας βαρύνουν κατά ένα μέρος τον εναγόμενο κατά, το λόγο της, ήττας του (ΚΠολΔ 178). Από τα οποία, θα αφαιρεθεί το ποσό που έχει ήδη προκαταβάλει, όπως καθορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
Δέχεται κατά ένα μέρος την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει, μέσα στις πρώτες πέντε η μέρες κάθε μήνα, στην ενάγουσα διατροφή σε χρήμα, τετρακόσια (400) ευρώ για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και τριακόσια δέκα (310) ευρώ για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ], για χρονικό διάστημα δύο ετών, με έναρξη την 23-9-­2009, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, από το οποίο θα αφαιρεθεί το ποσό που αυτός έχει ήδη προκαταβάλει.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 30 Απριλίου 2010.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: