Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

ΜΠρΑθ 1553/2009 Αλεξάνδρα Βασιλακάκου


ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1553/2009 Αλεξάνδρα Βασιλακάκου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επιμέλεια τέκνου - Μετοίκηση - Διατροφή - Κατανομή κινητών -.

Ανάθεση της επιμέλειας ανήλικου αγοριού στον πατέρα. Επικοινωνία του δικαστηρίου με το τέκνο. Παραχώρηση της οικογενειακής στέγης στον πατέρα, που διαμένει με τα τέκνα. Κατανομή διατροφής εξ ημισείας στους γονείς. Η παραχώρηση της χρήσης κινητών κατά το άρθρο 1394 ΑΚ επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της χωριστής εγκατάστασης, ενώ όταν ο κάθε σύζυγος προβάλλει δικό του δικαίωμα, μπορεί να ζητήσει προστασία με ασφαλιστικά μέτρα νομής.

ΚΕΙΜΕΝΟ

   ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
   Αριθμός αποφάσεως 1553/2009
   ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Βασιλακάκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 § 3 του Ν. 3327/2005.
   Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 25 Νοεμβρίου 2008, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
   Του αιτούντος - καθ' ου η αίτηση: Σ. Λ. του Γ., κατοίκου Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Θ. αρ. *, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Ιωάννη Τσέλιου.
   Της καθ' ης η αίτηση- αιτούσας: Θ. Α. του Ν., κατοίκου Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Θ. αρ. * ατομικώς και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της Ελένης και Γεωργίου, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Αικατερίνης Ντάση.
   Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 16-9-2008 αίτηση του που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 13050/2008 και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω αναφερόμενη δικάσιμο.
   Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22-9-2008 αίτηση της που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 13605/2008 και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω αναφερόμενη δικάσιμο.
   Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως από τη σειρά του εκθέματος οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

   ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

   Ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο με την κρινόμενη αίτηση του να του ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του Ε. και Γ. που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με την καθ' ης, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση, να επιδικαστεί, επίσης προσωρινά, για λογαριασμό του Γ. διατροφή σε χρήμα 400 ευρώ το μήνα, επειδή αυτός αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσεως, να διαταχθεί η μετοίκηση της καθ' ης από τη συζυγική οικία , να παραχωρηθεί προσωρινά στον ίδιο και τα τέκνα τους η χρήση της οικογενειακής στέγης και όλων των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται εντός αυτής, εκτός από τα προσωπικά είδη της καθ' ης. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393,1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1518, 340, 345 του ΑΚ, 728 παρ. 1α', 729 και 735 του ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα περί παραχωρήσεως της χρήσεως των κινητών πραγμάτων, το οποίο είναι αόριστο διότι ο αιτών ουδόλως προσδιορίζει τα κινητά πράγματα των οποίων ζητεί να παραχωρηθεί η χρήση, ούτε επικαλείται τις προϋποθέσεις των άρθρων 1394 εδ. β' και 1395 ΑΚ. Κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη και ορισμένη η αίτηση πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.
   Η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο με την κρινόμενη αίτησή της, να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της Γ. που έχει αποκτήσει από το γάμο της με τον καθ' ου, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση, και να επιδικαστεί, επίσης προσωρινά, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της διατροφή σε χρήμα 560 ευρώ το μήνα, άλλως 710 ευρώ, επειδή αυτό αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσεως (παραιτούμενη με δήλωση της στο ακροατήριο από τα αιτήματα αναθέσεως σε αυτήν της επιμέλειας της θυγατέρας της Ε. και επιδικάσεως γι' αυτήν –Ε.- προσωρινής διατροφής λόγω της επικείμενης ενηλικιώσεώς της), να υποχρεωθεί ο καθ' ου να εγκαταλείψει τη συζυγική οικία και να την παραδώσει σε αυτήν, διατασσομένης της αποβολής του και της εγκαταστάσεως της σε αυτή, και να μη διαταράσσει τη νομή της, να της παραχωρηθεί προσωρινά η χρήση των αναφερόμενων κινητών πραγμάτων (οικιακού εξοπλισμού, επίπλων και σκευών) της συζυγικής οικίας, επειδή ανήκουν στην κυριότητα της,  άλλως επειδή είναι απαραίτητα για τη χωριστή εγκατάσταση της ιδίας και των τέκνων της, και να απειληθεί χρηματική ποινή 2.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός σε περίπτωση που ο καθ' ου δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της αποφάσεως που θα εκδοθεί. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393, 1394 εδ. β', 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1518, 340, 345 του ΑΚ, 728 παρ. 1α', 729 και 735 του ΚΠολΔ. Το αίτημα παραχωρήσεως στην αιτούσα της χρήσης των αναφερόμενων κινητών πραγμάτων είναι νόμιμο μόνο κατά την επικουρική βάση του, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1394 εδ. α' ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβιώσεως καθένας σύζυγος μπορεί να παραλάβει τα κινητά πράγματα επί των οποίων προβάλλει δικό του δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και σε περίπτωση προσβολής του από τον άλλο σύζυγο μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την προστασία της νομής και κατοχής του επ' αυτών, κατά τα άρθρα 733-735 ΚΠολΔ (ΕφΑΘ 513/1995ΕλλΔνη 37. 1112, ΜΠρΑΘ 1936/1987 ΕλλΔνη 30. 841). Μη νόμιμο εξ άλλου και απορριπτέο είναι το παρεπόμενο αίτημα απειλής προσωπικής κρατήσεως και χρηματικής ποινής εις βάρος του καθ' ου, για την περίπτωση μη συμμορφώσεως του με το διατακτικό της αποφάσεως, διότι οι διατάξεις περί μετοικήσεως και παραχωρήσεως της χρήσης των κινητών εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμέσου εκτελέσεως των άρθρων 700 και 941 παρ. 1, 943 παρ. 1 ΚΠολΔ (βλ. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985, σελ. 435), η διάταξη για καταβολή διατροφής εκτελείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 951 ΚΠολΔ, ενόψει του ότι πρόκειται για χρηματική απαίτηση, ενώ το αίτημα περί μη διαταράξεως της νομής της αιτούσας επί του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη είναι μη νόμιμο διότι κατά το άρθρο 1393 ΑΚ ρυθμίζεται η χρήση της οικίας και όχι η νομή επ'  αυτής. Μετά από αυτά η υπό κρίση αίτηση πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την αντίθετη αίτηση λόγω της συνάφειας τους και διότι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης (αρθρ. 246 ΚΠολΔ).
   Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων Κ. Λ. και Γ. Α. που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν, την επικοινωνία του Δικαστηρίου με τον ανήλικο υιό των διαδίκων Γ. και γενικά από όλη τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο την 21-9-1986 στο Δεσινό Καλαβρύτων και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν τρία τέκνα την Ελένη, η οποία γεννήθηκε την 6-10-1987 και απεβίωσε την 13-1-1989, την Ελένη που γεννήθηκε την 23-12-1990 και τον Γ. που γεννήθηκε την 1-6-1996. Την οικογενειακή στέγη των διαδίκων αποτελεί διαμέρισμα, επιφανείας 80 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Θ. αρ. * στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων Αττικής, το οποίο ανήκει, στην κυριότητα του αιτούντος-καθ' ου. Με το από 17-6-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό η καθ' ης εκμίσθωσε έναντι μηνιαίου μισθώματος 530 ευρώ, ένα διαμέρισμα της ιδιοκτησίας της, ευρισκόμενο επί της οδού Ζ. αρ. ** στο Ίλιο Αττικής, επιφανείας 54,15 τ.μ., στον Σ. Γ., με τον οποίο συνήψε εξωσυζυγικό δεσμό και συζεί μόνιμα στο διαμέρισμα της αυτό, έχοντας παραλάβει πολλά από τα προσωπικά της είδη (ενδύματα και άλλα). Ο εξωσυζυγικός αυτός δεσμός της αιτούσας έχει αποτελέσει αφορμή για να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ των διαδίκων (βλ. τα από 13-6-2008, 19-9-2008 και 23-9-2008 ημερήσια δελτία οχήματος του Α.Τ. Αγ. Αναργύρων, την από 13-6-2008 βεβαίωση του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων για αναφερόμενο ξυλοδαρμό της αιτούσας - καθ' ης, το από 4-7-2008 ιατρικό πιστοποιητικό του ιδίου νοσοκομείου, στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών-καθ' ου κατά την κλινική εξέταση του την 13-6-2008 διαπιστώθηκε να έχει εκδορές δέρματος και μώλωπες (δε) αντιβραχίου, (αρ) βραχιονίου, εκδορές και μώλωπες (δε) θωρακικής και (αρ) θωρακικής χώρας και μώλωπες κοιλιακής χώρας καθώς και το 9322/20-6-2008 πιστοποιητικό του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών- καθ' ου εξετάσθηκε στις 8-6-2008 στα επείγοντα περιστατικά και διαπιστώθηκε να έχει αμυχές και μώλωπες (ΔΕ) κοιλιακού τοιχώματος, επιγαστρίου (ΔΕ), μασχαλιαίας κοιλότητας (ΑΡ) βραχίονα, (ΔΕ) βραχίονα, τραχήλου, ινιακής χώρας, (ΔΕ) μηρού και ώτων). Έτσι από τον Ιούνιο του έτους 2008 οι διάδικοι βρίσκονται σε διάσταση. Η αιτούσα καθ' ης επισκέπτεται περιστασιακά την συζυγική οικία, παραμένοντας για λίγο χρόνο, για να επικοινωνεί με τα τέκνα της, τα οποία διαμένουν με τον πατέρα τους, ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και την επιμέλειά τους. Η Ε. έχει ήδη ενηλικιωθεί από 23-12-2008 και επομένως, το αίτημα αναθέσεως της επιμέλειας της στον αιτούντα πατέρα της πρέπει να απορριφθεί ως άνευ αντικειμένου. Ο Γ είναι μαθητής της Α' τάξης του 2ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων. Ο αιτών τον συνοδεύει κατά την μετάβαση του και αποχώρηση του από το σχολείο του, έχοντας λάβει για το σκοπό αυτό, από την έναρξη του σχολικού έτους, μία ώρα άδεια από 07.15 έως 08.15 από την εργασία του στο Δήμο Αθηναίων και ρυθμίσει το ωράριο του ώστε να τελειώνει την εργασία του καθημερινά στις 13.00, προκειμένου να παραλαμβάνει το γιο του (βλ. τα από 11-9-2008 και 19-11-2008 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων). Ο αιτών επίσης μεριμνά και επιβλέπει το γιο του σχετικά με την σχολική του απόδοση, προσερχόμενος στο σχολείο του, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο του (βλ. την από 17-11-2008 βεβαίωση του Διευθυντή του ανωτέρω Γυμνασίου), τον έχει εγγράψει στο κέντρο ξένων γλωσσών του Γ. Τ. για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από 1-9-2008 έως 15-6-2009, καταβάλλοντας ο ίδιος τα μηνιαία δίδακτρα, ανερχόμενα σε 90 ευρώ και για τον Ιούνιο σε 45 ευρώ, και τον προμηθεύει με όλα τα απαραίτητα είδη για την εκπαίδευση του (βλ. τις προσκομιζόμενες από αυτόν αποδείξεις αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχολικών ειδών). Η καθ' ης αγαπά και ενδιαφέρεται για τον ανήλικο γιο της. Όμως, ενόψει των ανωτέρω περιστάσεων κρίνεται ότι το συμφέρον του ανήλικου τέκνου των διαδίκων Γ. επιβάλλει, λαμβανομένης υπόψη και της σαφώς εκφρασθείσης γνώμης του κατά την επικοινωνία του με το Δικαστήριο, να ανατεθεί η επιμέλεια αυτού στον αιτούντα πατέρα του, ο οποίος είναι κατάλληλος προς τούτο, αγαπά και φροντίζει το γιο του και επιμελείται για τη διατροφή, ένδυση και τη σωστή ανατροφή και εκπαίδευση του. Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, ο καθ' ου εργάζεται στο Δήμο Αθηναίων, ως υπάλληλος καθαριότητας, στην ίδια δε εργασία απασχολείται και η αιτούσα καθ' ης. Από το εκκαθαριστικό σημείωμα των διαδίκων του οικονομικού έτους 2008, προκύπτει ότι τα ετήσια εισοδήματα τους από την ανωτέρω εργασία τους, ανέρχονται του μεν αιτούντος σε 21.626,27 ευρώ, της δε καθ1 ης σε 16.836,50 ευρώ, η οποία επίσης είχε εισοδήματα από ακίνητα 4.745,25 ευρώ, ήτοι συνολικά 21.581,75 ευρώ. ʼλλα εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο αιτών από τη θέση του ως προέδρου του τοπικού Συμβουλίου του Τ.Δ. Καμενιανών του Δήμου Αροανίας Ν. Αχαΐας, όπως ισχυρίζεται η καθ' ης, αφού του καταβάλλεται μόνο το ποσό των 1.520ευρώ ετησίως για έξοδα κίνησης. Εξ άλλου, στις δαπάνες εκπαιδεύσεως του ανήλικου γιου των διαδίκων πρέπει να προστεθεί και το ποσό των 25 ευρώ το μήνα που απαιτείται για τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες στον Αθλητικό Όμιλο Αγίων Αναργύρων "ΕΛΠΙΣ", ενώ κατά τα λοιπά αυτός έχει τις συνήθεις για την ηλικία του και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γονέων του δαπάνες διαβιώσεως. Δεν έχει δε περιουσία ή εισοδήματα και συνεπώς δικαιούται διατροφής από τους διαδίκους γονείς τους. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή για τον ανήλικο υιό των διαδίκων πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 500 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευση του. Από το ποσό αυτό η καθ' ης είναι σε θέση να καταβάλει το ποσό των 250 ευρώ, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή του συμμετέχει και ο αιτών με τα εισοδήματα του, την παροχή στέγης και την προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχολήσεως του για τη φροντίδα και την περιποίηση του, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Τέλος, πρέπει να παραχωρηθεί προσωρινά στον αιτούντα και τα τέκνα των διαδίκων η χρήση της οικογενειακής στέγης, ενώ το αίτημα μετοικήσεως της καθ' ης πρέπει να απορριφθεί ως άνευ αντικειμένου, εφόσον όπως προαναφέρθηκε, αυτή έχει αποχωρήσει από τη συζυγική οικία. Τέλος, ενόψει της αναθέσεως της επιμέλειας του ανήλικου υιού των διαδίκων στον αιτούντα, μαζί με τον οποίο διαμένει και η ενήλικη πλέον θυγατέρα των διαδίκων Ε. και της παραχωρήσεως σε αυτόν της χρήσης του διαμερίσματος της ιδιοκτησίας του που χρησιμεύει για οικογενειακή στέγη, κρίνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση να παραχωρηθεί στην αιτούσα η χρήση των αναφερόμενων στην αίτηση της κινητών πραγμάτων, εκ των οποίων άλλωστε το σετ της διπλής κρεβατοκάμαρας και μία τηλεόραση LCD SONY πιθανολογείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του καθ' ου (βλ. την 34/31-10-2007 απόδειξη λιανικής της εταιρείας "Αθηναϊκές Ευκαιρίες Επίπλων Μον. ΕΠΕ" και την 48527/26-9-2007 απόδειξη του καταστήματοςCarrefour).
   Κατόπιν όλων όσων προεκτέθηκαν πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της ως αβάσιμη κατ' ουσίαν η από 22-9-2008 αίτηση και να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ'ουσίαν η από 16-9-2008 αίτηση. Τέλος, πρέπει να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, επειδή πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων και γονέως και τέκνου (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).

   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

   Συνεκδικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων τις από 16-9-2008 και από 22-9-2008 αντίθετες αιτήσεις.
   Απορρίπτει την από 22-9-2008 αίτηση.
   Δέχεται εν μέρει την από 16-9-2008 αίτηση.
   Αναθέτει προσωρινά στον αιτούντα την επιμέλεια των ανήλικου τέκνου των διαδίκων Γ..
   Υποχρεώνει την καθ' ης να προκαταβάλει στον αιτούντα, εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε ημερολογιακού μήνα, ως προσωρινή διατροφή για λογαριασμό του ανωτέρω ανήλικου τέκνου τους το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για το μετά την επίδοση της αιτήσεως διάστημα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της καταβολής κάθε μηνιαίας δόσεως έως την εξόφλησή της.
   Παραχωρεί προσωρινά στον αιτούντα τη χρήση του διαμερίσματος (οικογενειακής στέγης) που βρίσκεται επί της οδού Θ. αρ. * στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
   Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
   Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη, Δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 23-2-2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: