Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

17531-2011 ΜοΠρΘεσσ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΟΥ (Ερμηνεία του.'Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο')Αριθμός απόφασης 17531/2011
Αριθμός κατάθεσης αίτησης 42106/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Ευαγγελία Μήλιου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, που
ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το Νόμο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 18ης Μαΐου 2011.
ΑΙΤΟΥΣΑ: (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ), κάτοικος ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ, ως ασκούσα προσωρινώς την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, (ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ) και του 7 μηνών περίπου αβάπτιστου υιού της, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ηλία Τσούπη (ΑΜ 3292), ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.
ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ), κάτοικος ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Σοφίας Τσαβδάρογλου (ΑΜ 2676), η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 6 Οκτωβρίου 2010.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 42106/11-10-2010.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: Ερμηνεία απόφασης.
Η συζήτηση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
                 
Με τη διάταξη του άρθρου 316 ΚΠολΔ, επιτρέπεται η, από το ίδιο το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και με την ίδια διαδικασία, μετά από αίτηση διαδίκου, χωρίς χρονική οριοθέτηση, ερμηνεία αυτής, όταν από την λεκτική διατύπωση της απόφασης δημιουργούνται ασάφειες, αμφιβολίες και αοριστίες, οι οποίες δημιουργούν δυσχέρειες στην οριοθέτηση του ουσιαστικού δεδικασμένου και στην αναγκαστική εκτέλεση. Η ερμηνεία αποβλέπει στην αποκατάσταση του αληθούς νοήματος της απόφασης, εφόσον αυτό δεν είναι κατανοητό από τους διαδίκους, αλλιώς, δεν τίθεται ζήτημα ερμηνείας, γι' αυτό άλλωστε και αποκλείεται η αυτεπάγγελτη ερμηνεία, για την οποία απαιτείται, κατά το νόμο, υποβολή αίτησης από διάδικο. Για την ερμηνεία λαμβάνεται υπόψη η διατύπωση του διατακτικού σε σχέση με το αιτιολογικό και το αίτημα που υποβλήθηκε στο δικαστήριο. Έτσι, η ερμηνεία της δικαστικής απόφασης δεν γίνεται ελεύθερα. Στηρίζεται δε, κυρίως, στην γραμματική μέθοδο, σε μια αναζήτηση του γλωσσικού νοήματος των όρων που χρησιμοποιήθηκαν σε συνάρτηση προς την όλη διαφορά. (ΑΠ 11012001 ΕλλΔνη 42.1556, ΕφΑΘ 8958/2003 ΕλλΔνη 45.1456, ΕφΑΘ 4803/1996 Δ 1998.64, 68).
 Στην  υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι εκδόθηκε η υπ' αρ 19884/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία μεταξύ των άλλων, ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ' ου η αίτηση, πρώην συζύγου της, με τα ανήλικα τέκνα που απέκτησε με αυτόν και των οποίων την επιμέλεια έχει η αιτούσα. Ότι στην απόφαση αυτή και συγκεκριμένα στο διατακτικό της ορίζεται ότι αυτός θα επικοινωνεί μαζί τους, ως ακολούθως: «κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα ... ». Ότι από τη διάταξη αυτή, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, προέκυψαν αμφιβολίες, αν εννοείται ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα και μάλιστα το δεύτερο κάθε μήνα, ή κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, δηλαδή δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στην εκτέλεση της απόφασης και συνεχείς έριδες μεταξύ των διαδίκων. Κατόπιν τούτων, ζητά να διαταχθεί από το δικαστήριο η διευκρίνιση του σημείου αυτού του διατακτικού της απόφασης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία που εκδόθηκε και η απόφαση της οποίας ζητείται η ερμηνεία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 316 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Ο καθ' ου με αίτησή του, ζήτησε να μεταρρυθμιστεί η με αριθμό 39155/2009 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία του χορηγήθηκε δικαίωμα επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων. Επί της αίτησης αυτής, εκδόθηκε η υπ' αρ. 19884/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου, το οποίο δίκασε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση, μεταρρυθμίζοντας την υπ' αρ. 39158/2009 προηγούμενη απόφαση, κατά το μέρος της επικοινωνίας, ενόψει της νηπιακής ηλικίας των τέκνων των διαδίκων, όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό, μεταξύ των άλλων, ως εξής Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 10.00 το πρωί της Πέμπτης μέχρι ώρα 20.00 το βράδυ της Κυριακής. Η ίδια ακριβώς φράση αναγράφεται και στο διατακτικό της απόφασης. Από τη διατύπωση αυτή του αιτιολογικού, όπως επαναλαμβάνεται και στο διατακτικό της απόφασης, προέκυψε ασάφεια για το αν ο καθ' ου η παρούσα θα επικοινωνούσε ένα Σαββατοκύριακο ή δυο τον μήνα, δηλαδή το δεύτερο και το τέταρτο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στην εκτέλεσή της και συνεχείς διαπληκτισμοί μεταξύ των διαδίκων, αφού ο δικαιούχος της επικοινωνίας, θεωρεί ότι μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του, δύο φορές τον μήνα και όχι μία, όπως το εκλαμβάνει η αιτούσα. Πλην όμως, από την γραμματική ερμηνεία του διατακτικού της, σαφώς συνάγεται ότι με την φράση κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα εννοείται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και μάλιστα το δεύτερο, ή αλλιώς κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του κάθε μήνα. Έτσι ώστε, αν επρόκειτο για δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα, τότε στην απόφαση θα αναγράφονταν, κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, ή κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, ή ακόμη και ανά δεύτερο Σαββατοκύριακο, ή κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, χωρίς περαιτέρω τον προσδιορισμό, «κάθε μήνα». Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να διαταχθεί η σημείωση της ερμηνευτικής αυτής απόφασης, στο πρωτότυπο της απόφασης που ερμηνεύεται, καθώς και την αναγραφή του αριθμού και της ημερομηνίας της ερμηνευτικής απόφασης στα αντίγραφα, ή αποσπάσματα της απόφασης που ερμηνεύτηκε.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ
με παρόντες τους διαδίκους.
 ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ την περιεχόμενη στην υπ' αρ. 19884/2010 οριστική απόφαση αυτού του δικαστηρίου, ασάφεια, σε σχέση με την υπό στοιχείο α' διάταξη για την επικοινωνία του (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ) με τα δύο ανήλικα τέκνα του, ως προς την φράση «κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα», όπως στο αιτιολογικό.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την σημείωση της ερμηνευτικής αυτής απόφασης, στο πρωτότυπο της απόφασης που ερμηνεύεται, καθώς και την αναγραφή του αριθμού και της ημερομηνίας της ερμηνευτικής απόφασης στα αντίγραφα, ή αποσπάσματα της απόφασης που ερμηνεύτηκε.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Ιουνίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Σταύρου Γιαγκούδη. 

3 σχόλια:

iakovos pantelakis είπε...

Htan xekatharo to diataktiko ths apofashs,aporo pos den egine katanohto ap tous diadikous.

Ανώνυμος είπε...

Η ερμηνευτική αυτή Απόφαση προσβάλλει την Ελληνική γλώσσα και για τον Έλληνα φιλόλογο αποτελεί ντροπή και αγνωσία των λειτουργών της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Κρίμα που η Απόφαση αυτή στερεί ένα παιδί από το στοιχειώδες δικαίωμα του, ελλείψει στοιχειωδών γραμματικών γνώσεων του κρίνοντα.

Ανώνυμος είπε...

“Κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο κάθε μήνα”: Η λέξη “κάθε” Σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη (βλέπε οικείο λήμμα) σημαίνει όλα ανεξαιρέτως τα μέλη ενός συνόλου ή χρησιμοποιείτε για τη δήλωση του διαστήματος, μετά το οποίο επαναλαμβάνεται κάτι.
Όπως καθίσταται φανερό η προκείμενη φράση, παραπέμπει σε κάτι που συμβαίνει κατ επανάληψη ”κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο”, δηλαδή σε διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δυο εβδομάδων, ήτη κάθε δεκαπέντε ημέρες σε διάστημα ενός μήνα, επομένως η αναλογούσα συχνότητα είναι δυο φορές εφόσον ο μήνας περιλαμβάνει κατά μέσο όρο τριάντα ημέρες.
Σε μια άλλη εκδοχή στη φράση “Το δεύτερο σαββατοκύριακο του μήνα”, το απόλυτο αριθμητικό “δύο” έχει αντικατασταθεί από το αντίστοιχο τακτικό αριθμητικό “δεύτερο”.
Συνεπώς η δεύτερη εκδοχή (με το τακτικό αριθμητικό) παραπέμπει σε πράξη που συμβαίνει μια φορά κάθε μήνα, εφόσον το δεύτερο σαββατοκύριακο του μήνα είναι το μοναδικό.
Επομένως στην πρώτη περίπτωση δηλώνεται πράξη που επαναλαμβάνεται εντός του ίδιου μήνα, σε αντίθεση με την τελευταία εκδοχή που προσδιορίζει χρονικά το διάστημα μόνο με Όρους σειράς και όχι συχνότητας.
Συνοψίζοντας η αντικατάσταση του απόλυτου από το τακτικό αριθμητικό, στην ως ανωτέρω φράση, δεν μπορεί να γίνει χωρίς ουσιώδη αλλαγή του νοήματος.